Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum biovied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALVAREZ, Maria Elena Vilar - CHIVERS, Martin - BOROVSKÁ, Ivana - MONGER, Steven - GIANNOULATOU, Eleni - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Transposon clusters as substrates for aberrant splice-site activation. In RNA Biology, 2021, vol. 18, no. 3, p. 354-367. (2020: 4.652 - IF, Q2 - JCR, 2.470 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1547-6286. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15476286.2020.1805909 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADMA
 • Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021. 67 s. ISBN 978-80-972752-8-0 (Drobnicov memoriál) Typ: FAI
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal immune challenge and repeated predator scent exposure in adulthood have opposite effects on the excitability of serotoninergic neurons in the rat brain. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: AFL
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Modulačný účinok enterocínov/ Enterocín produkujúcich kmeňovna oxidačnú aktivitu makrofágov u myší infikovaných Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 104-106. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADFB
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: http://www.neuron-eranet.eu/index.php (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Typ: AFK
 • GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Effects of Acute and Chronic Administration of Delta Opioid Receptor Ligands on the Excitability of Midbrain Serotonin and Hippocampal Glutamate Neurons in Rats. In CINP 2021 Virtual World Congress : 26 - 28 February 2021, Book of Abstracts. - Vienna : CINP Head Office, p. 232-233. Dostupné na internete: https://virtual.cinp2021.org/wp-content/uploads/2021/02/CINP2021_virtual_abstractbook.pdf (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). CINP 2021 Virtual World Congress : Virtual World Congress) Typ: AFK
 • GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - KHOURY, Talah - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of cytochrome P450 inhibition by proadifen on the excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia** - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - ELEFANTOVÁ, Katarína - SULOVÁ, Zdena** - BREIER, Albert**. Changes in Apoptotic Pathways in MOLM-13 Cell Lines after Induction of Resistance to Hypomethylating Agents. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 2076. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22042076 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - ELEFANTOVÁ, Katarína - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Zmeny apoptotických dráh v bunkovej línii MOLM-13 po indukcii rezistencie na hypometylačné činidlá. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 21-22. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. Drobnicov memoriál) Typ: AFD
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján - BALÁŽOVÁ, Mária. Potenciálny vplyv fosfatidylglycerolu na manifestáciu Barthovho syndrómu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 29-30. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Drobnicov memoriál) Typ: AFD
 • KARAFFOVÁ, Viera** - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, R. - LEVKUT, Mikuláš. Effect of Inorganic Zinc on Selected Immune Parameters in Chicken Blood and Jejunum after A. galli Infection. In Agriculture - Basel, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 551. (2020: 2.925 - IF, Q1 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture11060551 (Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny) Typ: ADCA
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - BOROVSKÁ, Ivana - MESSINGEROVÁ, Lucia - COPÁKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena** - BREIER, Albert**. Development of Multidrug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Is Associated with Alterations of the LPHN1/GAL-9/TIM-3 Signaling Pathway. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 14, art. no. 3629. (2020: 6.639 - IF, Q1 - JCR, 1.818 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers13143629 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách) Typ: ADMA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MAĎAROVÁ, Michaela - PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK, Ewa - CIESLAK, Adam - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Effects of Medicinal Plants and Organic Selenium against Ovine Haemonchosis. In Animals, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1319. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11051319 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2190. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/conference/article/id=2190/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Can medicinal plants and selenium enriched diet treat haemonchosis in lambs? In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.479. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Typ: GII
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Vplyv izotiokyanátov na mechanizmy bunkovej smrti v myších leukemických bunkách. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 26. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • KRAJČIOVÁ, Daniela - HOLIČ, Roman. Štúdium produkcie kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 49. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • KRÁLOVIČOVÁ, Jana* - BOROVSKÁ, Ivana* - PENGELLY, Reuben - LEE, Eunice - ABAFFY, Pavel - ŠINDELKA, Radek - GRUTZNER, Frank - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Restriction of an intron size en route to endothermy. In Nucleic Acids Research, 2021, vol. 49, no. 5, p. 2460-2487. (2020: 16.971 - IF, Q1 - JCR, 9.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab046 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - OLEJNÍKOVÁ, Petra - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Sledovanie cytotoxického účinku fenantrochinolizidínových derivátov na L1210 bunky v závislosti od expresie P-glykoproteínu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 14. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena** - ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Typ: ADCA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Účinok bortezomibu na P-gp negatívnu a pozitívnu bunkovú líniu L1210. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - GRINCHII, Daniil - BÖGI, Eszter - DREMENCOV, Eliyahu. Hippocampal excitability in early postnatal offsprings is only moderately affected by prenatal exposure to delta-opioid receptor agonist SNC80. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, vol. 50, suppl. 1, p. 107. (2020: 1.733 - IF, Q4 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-021-01558-w (13th European Biophysics Conference, 24 - 28 July 2021, Vienna Austria) Typ: AEMA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - MICENKOVÁ, Lenka - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - TOMÁŠKA, Martin - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KOLOŠTA, Miroslav. Microbiome Associated with Slovak Traditional Ewe’s Milk Lump Cheese. In Processes, 2021, vol. 9, no. 9, article no. 1603. (2020: 2.847 - IF, Q3 - JCR, 0.414 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr9091603 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DRONČOVSKÝ, Maroš - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Lacticaseibacilli and Lactococci from Slovak Raw Goat Milk and their Potential. In Scientia Agriculturae Bohemica, 2021, vol. 52, no. 2, p. 19–28. (2020: 0.241 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-3174. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sab-2021-0003 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADMB
 • LEITNER, Míchael - BRUMMEIR, Julian - OSWALD PLAIMER, Gernot - KEFER, Isabel - POTURNAYOVÁ, Alexandra - HIANIK, Tibor - EBNER, Andreas**. DNA building blocks for AFM tip functionalization: an easy, fast and stable strategy. In Methods, 2021, vol., no., p. [Online ahead of print]. (2020: 3.608 - IF, Q2 - JCR, 2.080 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2021.02.021 Typ:
 • MIŠOVÁ, Ivana* - PITEĽOVÁ, Alexandra* - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - JORDAKOVÁ, Anna - BENKŐ, Zsigmónd - SMONDRKOVÁ, M. - MAYEROVÁ, Nina - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - PREVOROVSKY, Martin - GREGAN, Juraj - ČIPÁK, Ľuboš - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia**. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. In Nucleic acids research, 2021, vol. 49, no. 4, p. 1914-1934. (2020: 16.971 - IF, Q1 - JCR, 9.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab027 (SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. Vega č. 1/0013/20 : Interakcie mitochondriálnych genómov. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. Vega č. 1/0048/16 : Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Typ: ADCA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 - IF, Q3 - JCR, 0.706 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - SOBCZAK-FILIPIAK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - MARŠÍK, Peter - TAUCHEN, Jan - VADLEJCH, Jaroslav - MICKIEWICZ, Marcin - KABA, Jaroslaw - VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Blood parameters and immune responses during haemonchosis. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2021, vol. 24, p. 29-32. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.MI-PRAP.29-32 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADNB
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Effect of Medicinal Plant Mixture and Organic Selenium on Immune Responses of Lambs Infected with Haemonchus contortus. In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.450. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Typ: GII
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. (2020: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Typ: ADCA
 • PETRISKOVÁ, Lívia - VALACHOVIČ, Martin. Substrátová špecificita esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 31. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APP0213 : External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • PICHOVÁ, Katarína** - KOŠŤÁL, Ľubor - DE HAAN, Tara - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - RODENBURG, T. Bas. High and low feather pecking selection lines of laying hens differ in response to a judgment bias test. In Applied Animal Behaviour Science, 2021, vol. 238, art. no. 105305. (2020: 2.448 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-1591. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105305 (Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin. Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc) Typ: ADCA
 • PITEĽOVÁ, Alexandra - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Delécia génov homologickej rekombinácie je u S. pombe sprevádzaná rozsiahlou zmenou génovej expresie a celkovej štruktúry chromatínu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 27. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. APP0171 : The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŽITŇAN, Rudolf - CHRENKOVÁ, Mária - ONDRUŠKA, Ľubomír - BÓNAI, A. - MATICS, Zsolt - KOVÁCS, Melinda - STROMPFOVÁ, Viola. Beneficial effects of Enterococcus faecium EF9a administration in rabbit diet. In World Rabbit Science, 2020, vol. 28, no. 4, p. 169-179. (2019: 0.684 - IF, Q4 - JCR, 0.284 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1257-5011. Dostupné na: https://doi.org/10.4995/wrs.2020.11189 (Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08) Typ: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - SZABO, Katalin - TATARKO, Marek - HUCKER, A. - KOCSIS, Róbert - HIANIK, Tibor**. Determination of plasmin in milk using QCM and ELISA methods. In Food Control, 2021, vol. 123, art. no. 107774. (2020: 5.548 - IF, Q1 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-7135. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107774 Typ: ADCA
 • RONZHINA, Marina** - STRAČINA, Tibor - LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - MARŠÁNOVÁ, Lucie - SMÍŠEK, Radovan - JANOUŠEK, Oto - FIALOVÁ, K. - KOLÁŘOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Marie - PROVAZNÍK, I. Di-4-ANEPPS Modulates Electrical Activity and Progress of Myocardial Ischemia in Rabbit Isolated Heart. In Frontiers in Physiology, 2021, vol. 12, art. no. 667065. (2020: 4.566 - IF, Q1 - JCR, 1.320 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.667065 Typ: ADCA
 • STRINGER, Robin N.* - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila* - SOUZA, Ivana A. - IBRAHIM, Judy - VACÍK, Tomáš - FATHALLA, Waseem Mahmoud - HERTECANT, Jozef - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. De novo SCN8A and inherited rare CACNA1H variants associated with severe developmental and epileptic encephalopathy. In Molecular Brain, 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 126. (2020: 4.041 - IF, Q2 - JCR, 1.748 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00838-y Typ: ADMA
 • ŠOFRANKOVÁ, Lucia - LAKATOŠ, Boris - ELEFANTOVÁ, Katarína - BREIER, Albert. Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich vplyv na leukemické bunky. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 37. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus