Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.

Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.

Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

ANDRONET - Európska sieť pre andrológiu – koordinácia výskumu, vzdelávania a verejného povedomia

European Andrology Network – Research Coordination, Education And Public Awareness

GenE-Humdi - Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

MedPlants4Vet - Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky

Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins

EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku

Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics

LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia

Lipid Regulation for Anti-Inflammatory Therapy

TRANSLACORE - Translačná kontrola v európskej onkologickej sieti

Translational control in Cancer European Network

LIFT - Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat

Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare

BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Národné projekty

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat

Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry

BPKMKZHPMF - Bezantibiotické prístupy kontroly mastitíd dojníc so zvýšením hygieny prostredia na produkčných farmách

Non-antibiotic approaches to control mastitis of cows with an increase in the hygiene of dairy farms conditions

Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány

Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biologická dostupnosť rastlinných zložiek v živočíšnom organizme

Bioavailability of plant compounds in animal organism

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Nutritional and health biomarkers in farm animals

Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu

Biotechnological potential of nonconventional yeast in the production of squalene

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

FATSPOMBE - Funkčná analýza TOR signálnej dráhy v regulácii abiotického stresu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe

Functional analyses of TOR signaling pathway in the regulation of abiotic stress response in the fission yeast

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autismrelated model

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny

Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare

Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat

Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare

RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom

-

Interakcie mitochondriálnych genómov

Interactions of mitochondrial genomes

Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok

The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions

Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky

Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking

Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách

Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts

NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek

Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing

Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom

Modulation of neuronal excitability by homocysteine

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

-

IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia

Molecular mechanisms of preimplantation embryo responses to environmental factors

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria

-

Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

-

HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou

Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids

Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.

New generation of feed additives in animal nutrition.

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.

-

Objasnenie funkcie vybraných génov v meiotickom delení u kvasinky Schizosaccharomyces pombe

Elucidation of the function of selected genes in meiotic division in the yeast Schizosaccharomyces pombe

Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni

A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level

Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov

Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds

KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA

Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors

ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu

The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation

PUFA-REPRO-BOOST - Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín

Prevention of periconceptional reproductive failure in animals via supplementation of diet with various sources of polyunsaturated fatty acids

Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek

Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast

Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení.

Lipid transfer proteins – study of molecular mechanisms and their potential as targets in treatment of selected human diseases.

Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach

Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions

Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

-

Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu

​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization

Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka

Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process

Úloha fosfatidylglycerolu v potláčaní zápalu

The role of phosphatidylglycerol in attenuation of inflammation

Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora

The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor

DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov

Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function

Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.

Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.

RETATGZPP - Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie.

Use of recombinant enzymes with thioglucosidase activity for the transformation of plant glucosinolates and their analogues into biologically active substances with preventive and suppressive effect on neoplasia development

Celkový počet projektov: 67