Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.

Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.

BACFOOD - Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby

Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment

ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby

European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky

Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins

EpiLipidNET - Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku

Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics

Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní

Benefits of bacteriocins application in horse diet

Štúdium membránových proteínov asociovaných s extracelulárnymi vezikulami v reprodukčnom trakte cicavcov

Study of membrane proteins associated with extracellular vesicles in the mammalian reproductive tract

Väzobné vlastnosti a úloha vybraných kvasinkových a ľudských proteínov prenášajúcich lipidy

Binding properties and function of selected yeast and human lipid transfer proteins

BETTER - Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Národné projekty

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov

Alternative parasite control of small ruminant

Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat

Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry

iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny

Behavioural and physiological indicators of poultry welfare

Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány

Bioactive oils in the therapy of microbial infections on avian chorioallantoic membrane

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat

Nutritional and health biomarkers in farm animals

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

EMBRYOLOSS - Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu

Etiology of early preimplantation development disorders

Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu

Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.

Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky

-

Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam

De novo pyrimidines synthesis inhibition as a potential treatment for acute myeloid leukemia with resistance to hypomethylating agents

RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

2/0057/22 - Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Interakcie mitochondriálnych genómov

Interactions of mitochondrial genomes

Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu

-

Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu

Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition

Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok

The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions

Kryofertilita - Kryouchovávanie gamét a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky

Cryopreservation of cattle gametes and embryos for gene banking

Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách

Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts

Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí

Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment

NONBOVQUAL - Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek

Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing

Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom

Modulation of neuronal excitability by homocysteine

IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

HiVaLip - Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou

Nonconventional yeasts as producers of high value-added lipids

Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat.

New generation of feed additives in animal nutrition.

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá.

-

Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni

A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level

Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov

Brain plasticity associated with learned vocal communication in songbirds

KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA

Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors

KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc

Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production

LIPinINF - Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu

The potential role of valproic acid in attenuation of inflammation

Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek

Sterol quality control in utilisation of external sterols under hypoxic stress in yeast

Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin

Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development

Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach

Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions

Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách

Monitoring the interconnection of molecular events leading to the development of multidrug resistance in leukemic cells

Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu

​​​​​RNA structural determinant of Alus exonization

Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu

Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood

Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka

Study of tetraspanin family proteins in cattle reproduction process

Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora

The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor

Úloha T-typu vápnikových kanálov v patofyziológii motorických neurónov

Physiopathology of T-type calcium channels in motor neuron function

Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.

Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.

Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.

Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter

Využitie aptamérov v základnej diagnostike AML - vývoj a validácia

Use of aptamers in the diagnosis of AML - development and validation

Celkový počet projektov: 59