Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

PVKSC - Perovskitové solárne články s účinnosťou nad 27%: Hĺbková štúdia založená na in-situ dynamike náboja a kinetike rastu kryštálov

Beyond 27% perovskite solar cells: A deep study based on in-situ charge dynamics and crystal growth kinetics

SEATBELT - Tuholatková lítiová kovová batéria s in situ hybridným elektrolytom

Solid-statE lithium metal bAttery wiTh in situ hyBrid ELecTrolyte Hop-On

OPERA - VÝVOJ OPERANDO TECHNÍK A VIACROZMERNÉHO MODELOVANIA S CIEĽOM ČELIŤ VÝZVE TÝKAJÚCEJ SA BEZANÓDOVÝCH PEVNOLÁTKOVÝCH BATÉRIÍ

DEVELOPMENT OF OPERANDO TECHNIQUES AND MULTISCALE MODELLING TO FACE THE ZEROEXCESS SOLID-STATE BATTERY CHALLENGE

SOLIMEC - Zvýšenie mechanickej stability rozhraní v pevnolátkových lítium-iónových batériách pre energeticky náročné aplikácie

Enhancing the Mechanical Stability of Interfaces in Solid-state Li-ion Batteries for Energy-intensive Applications

Národné projekty

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries.

ZERO - Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Zero-excess solid-state lithium batteries

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

-

Nízko-energetická syntéza katód so štruktúrou NaSICON-u pre nabíjateľné sodíkovo-iónové batérie

Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs)

Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasiváciou a štruktúrou

Perovskite-based Films with Superior Passivation and Structure

O2PIPOL - Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Príprava a štúdium poréznej a neporéznej hliníkovej anódy pre účely zvýšenia výkonu primárnej Al-vzduch batérie.

Preparation and study of porous and non-porous aluminium anode for the purpose of increasing the performance of the primary Al-air battery.

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumorassociated carbonic anhydrase IX

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Celkový počet projektov: 15