Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 5807/9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/59410415

Sekretariát

Tel: 02/59410527
IČO: 50976044
DIČ: 2120595257
IČ k DPH: SK2120595257
Právna forma: verejná výskumná inštitúcia
SK NACE: 72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Dátum zriadenia: 01.06.2017

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) bolo zriadené dňa 1. júna 2017 s cieľom zvýšiť úroveň excelentného nezávislého výskumu a vývoja realizovaného v rámci SAV. Je pokračovaním projektu Centre of Excellence for advanced materials application v rámci výzvy Horizont 2020 Widespread 2014-1 Teaming, ktorý splnil prahové kritériá hodnotenia v 2. kole, získal značku Seal of Excellence a bol odporučený EK na financovanie z národných zdrojov (EŠIF). Založenie organizácie CEMEA SAV na tento projekt nadväzuje.

Pravidlá čerpania štrukturálnych fondov vyžadujú zriadiť Centrum ako samostatný právny subjekt pred podaním projektu. CEMEA SAV bude zabezpečovať funkcie a činnosti Centra vyplývajúce z projektu, bude sídlom vedenia Centra a všetkých rád Centra.

Cieľom projektu je realizácia špičkového nezávislého výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť výstupy potenciálne aplikovateľné v hospodárskych / perspektívnych špecializáciách RIS3.

Celý projektový zámer je založený na dlhotrvajúcej strategickej spolupráci Slovenskej akadémie vied so zahraničnými partnermi VTT Technical Research Centre of Finland a University of Helsinki vo Fínsku. Podstatou projektu je s pomocou zahraničných partnerov priniesť a rozvíjať excelentnosť vo výskume a v transfere poznatkov v oblasti pokročilých materiálov a príbuzných oblastí v rámci SR v nadväznosti na priority definované v rámci RIS3 a dlhodobými strategickými programami výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít RIS3 SK.

CEMEA SAV si ako misiu stanovilo zabezpečenie udržateľného financovania a vysokej kvality excelentného nezávislého výskumu a vývoja v oblasti pokročilých materiálov a v súvisiacich oblastiach na Slovensku.

Výskum v CEMEA SAV je zameraný na nasledovné oblasti:
- materiálový výskum,
- nanotechnológie,
- udržateľná energetika a energie,
- biotechnológie,
- biomedicína.