Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • GUTTOVÁ, Anna - HALDA, Josef P. - PALICE, Zdeněk. Lišajníky Muránskej planiny VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica a Šiance = Lichens of the Muránska planina Mts VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica and Šiance. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 2, s. 11-24. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 627-652. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • BUYCK, Bart - EYSSARTIER, G. - ARMADA, Francois - CORRALES, Adriana - HEMBROM MANOJ, Emmanuel - ROSSI, Walter - BELLANGER, J.M. - DAS, Kanad - DIMA, Bálint - GHOSH, Aniket - NOORDELOOS, M. Evert - PARIHAR, Arvind - KRISAI-GREILHUBER, Irmgard - LEONARD, Marco - MANZ, Cathrin - VERA, Michelle - VILA, Jordi - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BIZIO, Enrico - CABOŇ, Miroslav - HAMPE, Felix - PIEPENBRING, Meike - ADAMČÍK, Slavomír. Fungal Biodiversity Profiles 111-120. In Cryptogamie, Mycologie, 2022, vol. 43, no. 2, p. 23-61. (2021: 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0181-1584. Dostupné na: https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a2 Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Zuzana**. Vegetation of temperate inland salt marshes on their north-western border (North German Plain). In Preslia, 2022, vol. 94, no. 1, p. 111-141. (2021: 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2022.111 Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - BALLA, Miloš - DÍTĚ, Zuzana. Ranunculus polyphyllus Willd. still grows in Slovakia. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 205-212. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-04 Typ: ADNB
 • DUDÁŠ, Matej - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - ELIÁŠ, Pavol jun. - GÓRECKI, Artur - HRIVNÁK, Richard - KŠIŇAN, S. - MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, Miroslava - PLISZKO, Artur. New floristic records from Central Europe 8 (reports 109-121). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 213-223. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-05 Typ: ADNB
 • HÁJEK, Michal** - TĚŠITEL, Jakub - TAHVANAINEN, Teemu - PETERKA, Tomáš - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - JANSEN, Florian - PÉREZ-HAASE, Aaron - GARBOLINO, Emmanuel - CARBOGNANI, Michele - KOLARI, Tiina Hilkka Maria - HÁJKOVÁ, Petra - JANDT, Ute - AUNINA, Liene - PAWLIKOWSKI, Pawel - IVCHENKO, Tatiana G. - TOMASELLI, Marcello - TICHÝ, Lubomír - DÍTĚ, Daniel - PLESKOVÁ, Zuzana - MIKULÁŠKOVÁ, Eva. Rising temperature modulates pH niches of fen species. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, no. 3, p. 1023-1037. (2021: 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/gcb.15980 Typ: ADCA
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Recenzia : Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands Hrsg. , 2016: "Armleuchteralgen. Die Characeen Deutschlands" [Chary Nemecka], Springer Spektrum, 618 pp., kniha, pevná väzba, cena od 74 eur. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 10. ISSN 1337-7043. Typ: EDI
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍK, Jozef. Alno glutinosae-Populetea albae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 69-106. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Alnetea glutinosae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 27-50. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • JANIŠOVÁ, Monika** - ŠIRKA, Pavel - PALPURINA, Salza - MAGNES, Martin - KUZEMKO, Anna - DEMBICZ, Iwona - KOZUB, Łukasz. Determinants of bryophyte assemblages in traditionally managed grasslands of the Carpathian Mts. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 2, art. no. e12654. (2021: 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12654 Typ: ADCA
 • JAROLÍMEK, Ivan - MEDVECKÁ, Jana - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Robinietea pseudoacaciae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 209-227. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • KLAČANOVÁ, Simona. Čo sa skrýva pod snehom? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. 28, č. 2, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/co-sa-skryva-pod-snehom/ Typ: GII
 • KLIMENT, Ján - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Vaccinio-Piceetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 569-623. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - SLEZÁK, Michal**. New mutations for two association names of forest plant comminuties. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 4, p. 981-982. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00981-w Typ: ADDA
 • KLOBUČNÍK, Miroslav* - GALGÓCI, Martin* - GÖMÖRY, Dušan - KORMUŤÁK, Andrej**. Molecular Insight into Genetic Structure and Diversity of Putative Hybrid Swarms of Pinus sylvestris × P. mugo in Slovakia. In Forests, 2022, vol. 13, no. 2, art. no. 205. (2021: 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13020205 Typ: ADCA
 • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - TONKOVIČ, Marek - DERKA, Tomáš - HAMERLÍK, Ladislav - PEKAROVÁ, Stanislava. Hotspot biodiverzity v meandri rieky Hron ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou – podmienky laterálnej kvázi-konektivity v regulovanom toku? In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 10. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • KRAUSKO, Miroslav - KUSÁ, Zuzana - PETERKOVÁ, D. - LABAJOVÁ, Mária - KUMAR, Ajay - PAVLOVIČ, Andrej - BAČOVČINOVÁ, Michaela - BAČKOR, Martin - JÁSIK, Ján**. The Absence of the AtSYT1 Function Elevates the Adverse Effect of Salt Stress on Photosynthesis in Arabidopsis. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1751. (2021: 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23031751 Typ: ADCA
 • LANCÍKOVÁ, Veronika - HRICOVÁ, Andrea. IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF CYTOSINE-5 DNA METHYLTRANSFERASE GENES IN PSEUDOCEREAL AMARANTHUS CRUENTUS L. UNDER HEAVY METAL STRESS. In EMBO Workshop “Molecular responses of plants facing climate change”.P. 162. - c. [s. n.], 2022. Typ: GII
 • LIBANTOVÁ, Jana** - FRÁTRIKOVÁ, Monika - JOPČÍK, Martin - BAUER, Miroslav - RAJNINEC, Miroslav. In silico characterization of Beta-1,3-glucanase promoter from Drosera binata. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2021, vol. 11, no. 3, e2670. (2020: 0.186 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-5178. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2670 Typ: ADNB
 • LIPTÁKOVÁ, Ľubica - DEMECSOVÁ, Loriana - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Early gene expression response of barley root tip to toxic concentrations of cadmium. In Plant Molecular Biology, 2022, vol. 108, no. 1-2, p. 145-155. (2021: 1.111 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-4412. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11103-021-01233-w Typ: ADCA
 • MÁJEKOVÁ, Jana** - JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária - MEDVECKÁ, Jana. Alien (invasive) vascular plants in Slovakia – a story of successful plant immigrants. In Environmental & Socio-economic Studies, 2021, vol. 9, no. 4, p. 23-31. (2020: 0.172 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 2354-0079. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/environ-2021-0022 Typ: ADMB
 • MALANSON, George P.** - PANSING, Elizabeth - TESTOLIN, Riccardo - ABDULHAK, S. - BERGAMINI, Ariel - ĆUŠTEREVSKA, Renata - MARCENÒ, Corrado - KUZMANOVIĆ, Nevena - MILANOVIĆ, Đorđije - RUPRECHT, Eszter - ŠIBÍK, Jozef - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja. Explanation of beta diversity in European alpine grasslands changes with scale. In ECOSPHERE, 2022, vol. 13, no. 5, art. no. e4066. (2021: 1.151 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4066 Typ: ADCA
 • MEREĎA, Pavol, ml.. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2021. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII
 • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Faunisticky významné nálezy potočníkov na Slovensku v období rokov 2018–2021. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 8. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • PETERKA, Tomáš** - TICHÝ, Lubomír - HORSÁKOVÁ, Veronika - HÁJKOVÁ, Petra - COUFAL, Radovan - PETR, Libor - DÍTĚ, Daniel - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - JIROUŠEK, Martin - PLÁŠEK, Vítězslav - PLESKOVÁ, Zuzana - SINGH, Patrícia - ŠMERDOVÁ, Eva - ŠTECHOVÁ, Táňa - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. In Biodiversity and Conservation, 2022, vol. 31, no. 1, p. 39-57. (2021: 0.974 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0 Typ: ADCA
 • RAVERA, Sonia** - VIZZINI, Alfredo - PUGLISI, Marta - ASSINI, Silvia - BENESPERI, Renato - BIANCHI, Elisabetta - BOCCARDO, Fabrizio - BOTTEGONI, Francesca - BRACKEL, Wolfgang von - CLERICUZIO, Marco - DARMOSTUK, Valeriy - DE GIUSEPPE, Antonio B. - DI NUZZO, Luca - DOVANA, F. - GALLI, R. - GHEZA, Gabriele - GIORDANI, Paolo - BÉREŠOVÁ, Anna - ISOCRONO, Deborah - MALÍČEK, Jiří - MARTELLOS, Stefano - MAYRHOFER, Helmut - NASCIMBENE, Juri - NIMIS, Pier Luigi - PAOLI, Luca - PASSALACQUA, Nicodemo G. - PROSSER, Filippo - PUNTILLO, Domenico - SEGGI, Linda - SICOLI, Giovanni - TIMDAL, Einar - TRABUCCO, Raffaella - VALLESE, Chiara. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 13. In Italian Botanist, 2022, vol. 13, p. 1-17. (2021: 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2531-4033. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/italianbotanist.13.82155 Typ: ADMB
 • SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan. Quercetea robori-petraeae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 295-313. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • ŠIBÍK, Jozef - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana. Roso pendulinae-Pinetea mugo. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 655-682. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • ŠLENKER, Marek** - KOUTECKÝ, Petr - MARHOLD, Karol. MorphoTools2: an R package for multivariate morphometric analysis. In Bioinformatics, 2022, vol. 38, no. 10, p. 2954-2955. (2021: 3.400 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-4803. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac173 Typ: ADCA
 • ŠOLTÉS, Rudolf - MIŠÍKOVÁ, Katarína - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Daniel - HOMOLOVÁ, Zuzana - MÚTŇANOVÁ, Marta. Atlas machorastov Slovenska. Recenzenti Pavel Širka, Zbyněk Hradílek. Bratislava : VEDA, 2021. 248 s. ISBN 978-80-224-1898-0 Typ: AAB
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Erico-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 529-565. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • URBANIČ, Gorazd** - POLITTI, Emilio - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. - PAYNE, Robin - SCHOOK, Derek - ALVES, Maria Helena - ANDELKOVIĆ, Ana - BRUNO, Daniel - CHILIKOVA-LUBOMIROVA, Mila - DI LONARDO, Sara - EGOZI, Roey - GARÓFANO-GÓMEZ, Virginia - GOMES MARQUES, Inês - GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, Marta - SELMAN GÜLTEKIN, Yaşar - GUMIERO, Bruna - HELLSTEN, Seppo - HINKOV, Georgi - JAKUBÍNSKÝ, Jiří - JANSSEN, Philippe - JANSSON, Roland - KELLY-QUINN, Mary - KISS, Timea - LORENZ, Stefan - MARTINEZ ROMERO, Roberto - MIHALJEVIĆ, Zlatko - PAPASTERGIADOU, Eva - PAVLIN URBANIČ, Maja - PENNING, Ellis - RIIS, Tenna - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZLATANOV, Tzvetan - DUFOUR, S. Riparian Zones - From Policy Neglected to Policy Integrated. In Frontiers in Environmental Science, 2022, vol. 10, art. no. 868527. (2021: 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-665X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.868527 Typ: ADCA
 • VALACHOVIČ, Milan. Dicrano-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 493-525. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Crataego-Prunetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 137-206. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Úvod. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard. Franguletea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 53-65. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard. Salicetea purpureae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 109-134. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín = Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation. Editori Milan Valachovič, Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová ; recenzenti Ladislav Mucina, Milan Chytrý. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2021. 768 s. Vegetácia Slovenska, 6. ISBN 978-80-224-1917-8 Typ: FAI
 • VALENTOVIČOVÁ, Katarína - DEMECSOVÁ, Loriana - LIPTÁKOVÁ, Ľubica - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Inhibition of peroxidases and oxidoreductases is crucial for avoiding false-positive reactions in the localization of reactive oxygen species in intact barley root tips. In Planta, 2022, vol. 255, no. 3, art. no. 69. (2021: 0.965 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-0935. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00425-022-03850-1 Typ: ADCA
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, suppl. 1., s. 5. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus