Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FULLRECO4US - Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

EPI-CATCH - Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

COPYTREE - Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

ELTtoEFDi - Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

PLANTMETALS - Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

PANGEOS - Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme

Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

RECROP - Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate

SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

SMILES - Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb

Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services

Národné projekty

Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku

Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia

Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža žvot v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies

How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research

Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform

Comparison of various DNA regions (molecular markers) in fungal metabarcoding of diverse groups of soil fungi (the Agaricomycotina) on Illumina sequencing platform

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Diverzita endofytných hubových symbiontov v koreňovom systéme endemického druhu Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) na extrémnych skalných biotopoch

Diversity of endophyte fungal symbionts in the root system of endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) from extreme rocky habitats

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?

Evolutionary and ecological outcomes of plant invasions: What are the potential consequences of post-invasion hybridization and polyploidization on the invasiveness of Solidago taxa in Europe?

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Hrozienka v koláči biodiverzity jazýčkovitých húb (Ascomycota): taxonómia, evolučné vzťahy a životná stratégia

Gemstones of biodiversity: taxonomy, evolutionary relationships and life strategies of target earth tongues (Fungi, Ascomycota)

FUNPOXHYB - Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies

Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie

Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology

Charakterizácia biochemických a antifungálnych vlastností chitinázy z rosičky rozvetvenej (Drosera binata)

Characterization of biochemical and antifungal characteristics of forked sundew (Drosera binata)

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov

Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats

Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čaase drastického celosvetového úbytku hmyzu

NGS data in aquatic animal taxonomy: new approaches to researching the diversity of aquatic beetles in a time of massive global insect decline

CARBODNA - Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unraveling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Odpovede koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie

Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach

Olena Bielikova, R2 – Postdoktorand

Olena Bielikova, R2—Postdoctoral Fellow

Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand

Olha Lakhneko, R2—Postdoctoral Fellow

Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?

Islands of continental saline vegetation in temperate Europe – what they have in common and in what they differ?

Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

DECISION - Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií

Understanding of complex biodiversity response to forest management: integration of multi-taxa approach in ecosystem function assessments

Polina Dayneko, R2 – Postdoktorand

Polina Dayneko, R2—Postdoctoral Fellow

URPON - Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

Ponds in the urban environment - biodiversity, non-native biota and ecological quality

Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity. Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

RET-EVOL-BRASS - Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Svet vo svete - od mikrokozmov k ekosystémom

Worlds in a world - from microcosms to ecosystems

Úloha kremíka v metabolických a biochemických procesoch rastlín vystavených stresu z toxických a potenciálne toxických prvkov

The role of silicon in metabolic and biochemical processes of plants exposed to stress induced by toxic and potentially toxic elements

POLINES - Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Vplyv umelého zasnežovania na vlastnosti vrchnej vrstvy pôdy v horských oblastiach

The impact of artificial snowmaking on topsoil properties in mountainous areas

EVOPLROHA - Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Yuliia Kutsokon, R2 – Postdoktorand

Yuliia Kutsokon, R2—Postdoctoral Fellow

Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy

Living on the edge. Evolutionary and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) inhabiting extreme rocky habitats

Celkový počet projektov: 55