Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Aký dopad má celogenómová multiplikácia na klonálne rozmnožovanie rastlín?

Tracking the effects of the whole-genome multiplication on clonal reproduction in plants

FULLRECO4US - Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

DiSSCo Prepare - Distribuovaný systém vedeckých zbierok – prípravná fáza

Distributed System of Scientific Collections – Preparatory Phase Project

Editovanie genómu rastlín - technológia s transformatívnym potenciálom

Genome editing in plants - a technology with transformative potential

EPI-CATCH - Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

COST ETN - Európska sieť na sledovanie akvatických živočíchov

The European Aquatic Animal Tracking Network

ELTtoEFDi - Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník - v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie

Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques - in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí

An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

PLANTMETALS - Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

MOBILISE - Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach

Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections

NaturaSat - softvér na výskum biotopov Natura 2000 pomocou satelitných dát

NaturaSat - software for exploring Natura 2000 habitats by satellite data

SOURDOmiCS - Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

G-BIKE - Poznanie genómovej biodiverzity pre odolné ekosystémy

Genomic biodiversity knowledge for resilient ecosystems

ConservePlants - Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

Národné projekty

Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža žvot v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies

How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research

Biosystematika, fylogenetické vzťahy a distribúcia vreckatých húb z radu Leotiales v Karpatoch

Biosystematics, fylogeny and distribution of ascomycetes of the order Leotiales in the Carpathians

Determinácia, šírenie a vplyv inváznych rastlín na prirodzené ekosystémy: príkladové štúdie na rodoch Centaurea, Fallopia a Solidago

Determination, spreading pattern and impact of invasive plants on native ecosystems: case studies on Centaurea, Fallopia and Solidago

DD ChangE - Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí

Diversity and distribution of species and communities in changing environment

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy

Diversity of plant understory of alder forests in the main bioregions of Central Europe

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Drive4SIFood - Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny

Demand-driven research for the sustainable and innovative food

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Genetická štruktúra hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku

Genetic structure of hybrid swarms of Scots pine and dwarf mountain pine in Slovakia

FUNPOXHYB - Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies

Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie

Hydrolytic enzymes of carnivorous plants and their potential for application in biotechnology

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

NGS dáta v taxonómii vodných živočíchov: nové postupy vo výskume diverzity vodných chrobákov v čaase drastického celosvetového úbytku hmyzu

NGS data in aquatic animal taxonomy: new approaches to researching the diversity of aquatic beetles in a time of massive global insect decline

Odpovede koreňov jačmeňa na ťažké kovy: obrana alebo toxicita. Aplikácia metód chemickej biológie

Barley root responses to heavy metals: defense or toxicity. Chemical biology approach

Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?

Islands of continental saline vegetation in temperate Europe – what they have in common and in what they differ?

Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Svet vo svete - od mikrokozmov k ekosystémom

Worlds in a world - from microcosms to ecosystems

Taxonómia čeľadí Elmidae, Protelmidae a Dryopidae

Taxonomy of families Elmidae, Protelmidae and Dryopidae (Insecta: Coleoptera)

Tradičné ekologické poznatky pre ochranu a obnovu travinno-bylinných biotopov

Traditional ecological knowledge for grassland conservation and restoration

Úloha arbuskulárnej mykorízy pri zmierňovaní toxického vplyvu Sb na kukuricu

Role of arbuscular mycorrhizae in the alleviation of Sb toxicity in maize

Úloha kremíka v metabolických a biochemických procesoch rastlín vystavených stresu z toxických a potenciálne toxických prvkov

The role of silicon in metabolic and biochemical processes of plants exposed to stress induced by toxic and potentially toxic elements

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u Karpatských zástupcov rodu Soldanella

The impact of hybridisation on diversification and speciation processes in Carpathian members of the genus Soldanella

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Celkový počet projektov: 46