Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy adaptácie rýchlorastúcich drevín na stres zo sucha a kovov/polokovov
Program DŠ
Fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Marek Vaculík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V posledných desaťročiach čelíme enormne zvýšenému prísunu rôznych organických a
anorganických kontaminantov, vrátane kovov a polokovov do životného prostredia. To sa deje
najmä v dôsledku narastajúcej ľudskej aktivity a dopytu po prírodných zdrojoch. Preto je dôležité
hľadať rôzne udržateľné spôsoby dekontaminácie pôdy a vhodného využitia takto znečistenej a
degradovanej krajiny. Cieľom tejto dizertačnej práce je hľadať mechanizmy vzájomných odpovedí
niektorých rýchlorastúcich drevín z rodov topoľ (Populus sp.) a vŕba (Salix sp.) na prítomnosť kovov v
pôde a súčasne na sucho, ako jedného z hlavných dôsledkov meniacej sa klímy v stredoeurópskom
regióne. Práca na téme v sebe zahŕňa hĺbkové štúdium morfologických, anatomických, fyziologických
a biochemických odpovedí v snahe objasniť vnútro- a medzidruhové rozdiely rastlín vystavených
meniacim sa podmienkam životného prostredia. Výsledky tohto štúdia môžu byť využité na selekciu
vhodných druhov drevín pre remediáciu kontaminovaných pôd a opustených území, a súčasne môžu
poslúžiť na výber vhodných druhov pre produkciu bezpečnej drevnej biomasy ako obnoviteľného
zdroja energie.
Kľúčové slová: abiotický stres, fytoremediácie, fytomanažment, oxidačný stres, príjem a akumulácia
kontaminantov, rýchlorastúce dreviny, toxické kovy a polokovy, ultraštruktúrne zmeny buniek