Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vzhľadom na zložitosť biologických invázií a následných procesov (napr. interakcie s pôvodnými
druhmi) je dôkladné pochopenie kľúčových faktorov a ich manažment veľkou výzvou. Nepôvodní
zástupcovia rodu Solidago (zlatobyľ) predstavujú v Európe výnimočne úspešné invázne druhy.
Cieľom práce bude určenie vplyvu hybridizácie a introgresie v populáciách krížiacich sa inváznych
a pôvodných druhov S. canadensis-xniederederi-virgaurea a polyploidizácie v populáciách S.
gigantea na evolučný a invázny potenciál novovytvorených genotypov v rámci invadovaného areálu
v Európe. Využijeme prístup, ktorý kombinuje skríning relatívneho obsahu DNA, vyhodnotenie
podrobnej genetickej štruktúry populácií pomocou moderných molekulárnych markerov a
zhodnotenie reprodukčného potenciálu a fitness parametrov. Očakávame, že práca prinesie nové
poznatky o mikroevolučných procesoch prebiehajúcich po inváziách a ich vplyve na ďalšiu
inváznosť, ako aj poskytne podklady pre rozhodnutia v oblasti ochrany prírody a manažmentu.