Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
DNA metabarkóding fauny opeľovačov vybraných plodín
Program DŠ
Biológia, špecializácia Ekológia a evolučná biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ciele dizertačnej práce:
1. definovanie stavu biodiverzity vybraných radov hmyzu na lokalitách poľnohospodárskych plodín v rámci
projektu POLINES (APVV-21-0386) s využitím DNA metabarkódingu, zhodnotenie taxonomického
zloženia
2. vyhodnotenie štruktúry a stavu biodiverzity opeľovačov a faktorov prostredia (napr. druh
poľnohospodárskej plodiny, charakter okolitého prostredia, lokálne klimatické pomery, prítomnosť
iných druhov opeľovačov atď.)
3. odhad hodnoty študovaných taxónov z pohľadu ich funkcie ako opeľovača poľnohospodárskych plodín
4. budovanie knižnice referenčných DNA barkódov fauny Slovenska

Zdôvodnenie navrhovanej témy dizertačnej práce:
Opeľovače, predovšetkým hmyz, sú dnes pod výrazným tlakom spôsobeným antropogénnou činnosťou
a bolo viackrát potvrdené, že rapídne klesá ich početnosť aj druhová diverzita. Zároveň sú však opeľovače
„životne“ dôležité pre ľudskú populáciu, poľnohospodárstvo, ekonomiku. Záujem o túto zložku bioty Zeme
v poslednej dobe stúpa, stále však vieme relatívne málo o ich druhovom zložení, lokálnych chrakteristikách
spoločenstiev či vplyvoch faktorov prostredia. Tieto informácie sú kľúčové k ich ochrane a tým pádom aj
zachovaniu ich funkcie, na ktorej sme do značnej miery závislí.