Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
DNA odtlačky hmyzu na rastlinách ako potenciálny nástroj moderného biomonitoringu opeľovačov
Program DŠ
Biológia, špecializácia Ekológia a evolučná biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Fedor Čiampor, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ciele dizertačnej práce:
1. paralelný odber fotodokumentácie návštevy kvetov hmyzom a environmentálnych vzoriek na analýzu
eDNA v teréne
2. získanie DNA z environmentálnych vzoriek (kvetov, listov), molekulárna determinácia (DNA barkóding)
3. vyhodnotenie úspešnosti potvrdenia návštevy rastliny hmyzom pomocou DNA odtlačkov, vyhodnotenie
úspešnosti determinácie zdokumentovaných druhov pomocou DNA barkódov
4. porovnanie výtupov DNA analýz z jednotlivých kvetov s environmentálnymi vzorkami odobranými
vrámci projektu APVV z poľnohospodárskych plodín a stanovenie potenciálu envirnmentálnej DNA
z rastlín pre biomonitoring opeľovačov
5. budovanie referenčnej databázy DNA barkódov fauny Slovenska

Využívanie DNA metód v determinácii druhov a biomonitoringu je na vzostupe, stále však chýbajú presnejšie
dáta o ich spoľahlivosti, možnostiach či limitoch. V súčasnosti rastie potreba rýchlych a efektívnych nástrojov
na monitoring biodiverzity, pričom DNA metódy (DNA barkóding, metabarkóding) môžu byť vhodným
riešením efektívneho monitoringu. Funkčnosť metodiky už bola mnohokrát potvrdená, stále však
potrebujeme dáta, ktoré by testovali ich aplikáciu a prispeli by tak k rozvoju týchto metód. Opeľovače sú pre
nás životne dôležitou skupinou živočíchov, ktorá je však pod silným tlakom antropogénnyc zásahov do
prostredia. Záujem o opeľovače v poslednej dobe stúpa, stále však vieme relatívne málo o ich druhovom
zložení, lokálnych chrakteristikách spoločenstiev či vplyvoch faktorov prostredia. Presnejšie informácie
o kontakte opeľovačov s rastlinami sú kľúčové, môžu podporiť efektívne opatrenia pre ochranu a zachovanie
funkcie opeľovačov, na ktorej sme do značnej miery závislí.