Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DOVIČOVIČOVÁ, Denisa. Esenciálne obchody. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 59-61. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GARABÍK, Radovan. Lineárny model dynamických trendov v používanej slovnej zásobe a jeho použitie na detekciu kvantitatívnych zmien lexiky v (takmer) reálnom čase = A linear model of dynamic trends in the used lexicon and its application for the detection of quantitative lexical changes in (almost) real time. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 223-244. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • GARABÍK, Radovan. Rozpoznávanie pomenovaných entít v slovenčine - webové rozhranie = Named-Entity Recognition - Web Interface. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 402-405. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: BDNB
 • HABIJANEC, Siniša. Okrúhle výročie kansaského slavistu, profesora Marca L. Greenberga. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 3, s. 849-850. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Typ: EDJ
 • IVANOVÁ, Martina. Kto je slovenský Leonardo da Vinci? O jednom type metaforicko-metonymických konštrukcií v slovenčine = Who is the Slovak Leonardo da Vinci? About One Type of Metaphorical-Metonymic Constructions in Slovak. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 3-18. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • JANOČKOVÁ, Nicol - CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Naša slovníková jubilantka Alexandra Jarošová. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 121-125. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Medzinárodná slovotvorná konferencia v Prešove. In Slovo a slovesnost, 2022, roč. 83, č. 1, s. 76-80. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-7031. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: EDJ
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Druhy rodov začínajúcich sa písmenom A = New and Revised Slovak Names of Imported, Introduced, Cultivated and Other Foreign Vascular Plants Known in Slovakia. 1. Species of Genera Beginning with the Letter A. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 19-34. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 2. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami B - C = New and Revised Slovak Names of Imported, Introduced, Cultivated and Other Foreign Vascular Plants Known in Slovakia. 2. Species of Genera Beginning with the Letters B - C. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 84-100. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. K nominálnemu štýlu predvolebných statusov = On the Nominal Style of Pre-Election Statuses. In Štýl - komunikácia - kultúra : k stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistríka (1921 - 2000). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 184-193. ISBN 978-80-223-5316-8. Typ: AEDA
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • OLOŠTIAK, Martin - PALKOVÁ, Lenka. Podnetné spracovanie univerbizácie v češtine. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 380-386. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů) / I. Kolářová, F. Štícha. - Praha : Academia, 2020. - ISBN 978-80-200-3131-0. Typ: EDI
 • Slovenská reč. Hlavný red. Martin Ološtiak (2021, č. 2 - ), Slavomír Ondrejovič (2001-2021, č. 1), výkonné red. Júlia Behýlová (2017-), Denisa Dovičovičová (2020-2021), hosťujúci editori (2022, č. 1) Juraj Dolník, Alena Bohunická. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 3x ročne. ISSN 0037-6981 Typ: FAI
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Vrátia nám za plastovú fľašu zálohu alebo záloh? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Je prídavné meno hudobnonástrojársky napísané správne? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 126-127. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Rozdeľovanie slov na konci riadka ako jazyková neistota = Hyphenation as Language Uncertainty. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 354-379. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADNB
 • SMATANA, Miloslav. Kopanice napravo - a naľavo lazy = Kopanice on the Right - and Lazy on the Left. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 107-117. ISSN 0023-5202. (Vega č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Možnosti skúmania jazykových zmien v historických a nárečových zdrojoch Slovenského národného korpusu = Possibilities of research of linguistic changes in historical and dialectal sources of the Slovak National Corpus. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 295-310. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Ňegdo robí a ňegdo sa robí, že robí = Someone Works and Someone Pretends to Work. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 39-46. ISSN 0023-5202. (Vega č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zo slovenskej onomastickej terminológie: mononymum, krstné meno, rodné meno = From Slovak Onomastic Terminology: Mononym, Baptismal Name, Maiden Name. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 65-83. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADFB
 • WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Humanitné vedy proti diskriminácii. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 387-397. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: GAI
 • ŽIGO, Pavol - KOLLÁROVÁ, Petra. Pomenúvanie členov rodiny v retrospektíve a súčasnosti = Names of family relatives in retrospective and present. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 173-183. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • ŽIGO, Pavol. Nárečia Suchánskej doliny. In Hrnčiarsky región Malohontu : vlastivedná monografia. 1. vyd. - Rimavská Sobota : Július Slanina-S-Optik, 2021, s. 196-206. ISBN 978-80-974113-0-5. Typ: BBB
 • ŽIGO, Pavol. Králik, Ľubor. Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). Bratislava: Veda 2020. 176 s. ISBN 978-80-224-1875-1. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 3, s. 845-848. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Recenzia na: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) / Ľubor Králik. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2020. - ISBN 978-80-224-1875-1. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2022-0009 Typ: EDI
 • Slovenský národný korpus : r1955az1989-7.0 [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-prf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-inf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-img-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-all [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-sane [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-img [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-vyv [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus