Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Vladimír. Niečo o slove slovo. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 2.1.-8.1.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2601 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: GII
 • BIJAK, Urszula - VALENTOVÁ, Iveta - HARVALÍK, Milan. West Slavic Onomastics – An introduction. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 9-13. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/1 Typ: BEE
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 12-21. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • KAPUSTOVÁ, Monika. Niečo o slovách ľúbim ťa. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 13.2.-19.2.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2352 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: GII
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavl - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 22-39. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Protireakcia. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 56-57. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • SOÓKY, Roman. Niečo o slove sláčik. In Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa [elektronický dokument], 27.2.-5.3.2023. Dostupné na internete: https://slovo.juls.savba.sk/2351 (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: GII
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Duóm hor nohami a gazďiná f posťeli. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 Typ: AECA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 51-55. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie / Žeňuch, Peter. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2022. - ISBN 978-8-09-742760-3. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus