Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava - PETRUFOVÁ, Magdaléna. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (57). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 182-190. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica - ZVONČEKOVÁ, Dáša. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (56). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 115-124. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Poznáme ešte výrazy vdovica a vdovčisko, zimný otec a nesladká mama? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-99. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BARTALOŠOVÁ, Perla. Prejavy jazykového ageizmu v komunikácii mládeže so seniormi. Eds. György Rágyanszki, Júlia Hamsovszki, rec. Éva Császári, Előd Dudás, Mária Dudás et al. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII. - 7th Conference for Young Slavists in Budapest. - Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2019, s. 17-19. ISBN 978-963-284-988-1. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/93984/1/7thConferenceforYoungSlavistsinBudapest2.pdf>. Typ: AECA
 • BEHÝLOVÁ, Júlia. Zápisník bibliografa. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 125-128. ISSN 0037-6981. Typ: EDJ
 • BENKO, Vladimír. LexiCorp: Corpus Approach to Presentation of Lexicographic Data. In Electronic lexicography in the 21st century: smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Eds. Iztok Kosem, Tanara Zingano Kuhn, Margarita Correia. - Brno : Lexical Computing CZ, s.r.o., 2019, s. 957-969. Dostupné na internete: <Dostupné na internete: <https://elex.link/elex2019/proceedings-download/>>. Typ: AFC
 • BENKO, Vladimír. "Deduplication in Large Web Corpora". In Proceedings of the Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-7) 2019. - Mannheim : Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, 2019, s. 17-22. Dostupné na internete: <https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8998/file/CMLC7_Proceedings_2019.pdf>. Typ: AFC
 • DOVIČOVIČOVÁ, Denisa. Synonymá ročník a trieda? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 306-307. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Odpeňovačka. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 246-247. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Vernisáž - finisáž, dernisáž. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 100-101. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Zaplávať maximum. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 180-181. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Aké je prídavné meno od názvu Európska únia? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 304-306. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Lexikálny atlas ruských nárečí – nový krok v slovanskej lingvo-geografii = Lexical Atlas of the Russian Dialects – a new step to Slavonic linguogeography. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 113-124. ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Jakí pen, takí pen, preca je za ním cién. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 28-36. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana. Niektoré typy nezhodného prívlastku v slovenských nárečiach = Some types of Appositional Adjective in the Slovak Dialects. In Prace Filologiczne, 2019, roč. 74, s. 155-161. ISSN 0138-0567. Typ: ADEB
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Skratky v Slovenskom hovorenom korpuse. Eds. Iveta Bónová, Ivica Hajdučeková, Lucia Jasinská, rec. Ján Gbúr, Karol Horák. In Veda bez bariér. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019, s. 18-20. ISBN 978-80-8152-778-4. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/veda-bez-barier-final.pdf>. Typ: AFH
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta. Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 26-46. ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • GAŁKOWSKI, Artur - VALENTOVÁ, Iveta. Ricordo di Milan Majtán (1934 – 2018). In Rivista Italiana di Onomastica, 2019, roč. 25, č. 1, s. 520-521. ISSN 1124-8890. Typ: BDE
 • GURIČANOVÁ, Dana. Hravé jazykové majstrovstvo. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 22-27. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Dredy. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 166-170. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HABIJANEC, Siniša. Otázka kvantity v zemplínskych kalvínskych tlačiach. Eds. Éva Császári, Mária Imrichová, rec. Janusz Bańczerowski, István Lukács, Ivor Ripka, Marta Součková, Tünde Szabó, Zoltán András. In Király Péter 100. Tanulmánykotet. Király Péter Tiszteletére I. Eds. Éva Császári, Mária Imrichová. - Budapest : ELTE, 2019, s. 154-164. ISBN 978-963-489-066-9. ISSN 1789-3976. Typ: AFC
 • HAŠANOVÁ, Jana. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (55). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 54-61. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana. Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín. 2. Rody začínajúce sa písmenom D - L. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 151-159. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana - KUČERA, Jaromír - ELIÁŠ, Pavol, ml. Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín. 3. Rody začínajúce sa písmenom M - R. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 216-226. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana - KUČERA, Jaromír - ELIÁŠ, Pavol, ml. Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín. 4. Rody začínajúce sa písmenom S - Z. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 270-278. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Skracovanie názvov dní. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 236-238. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • CHOCHOL, Martin. Vyrovnávanie deklinačných prípon substantív vo východnej časti východoslovenských nárečí = Paradigmatic Leveling of Noun Grammatical Forms in the Eastern Part of East Slovak Dialects. In Prace Filologiczne, 2019, roč. 74, s. 117-133. ISSN 0138-0567. Typ: ADEB
 • CHOCHOL, Martin. "Pôsovnice" alebo mikrosonda do prác na Slovníku slovenských nárečí. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 37-40. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • CHOCHOL, Martin. Medailón pre Miloša. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 239-241. ISSN 0023-5202 (print). Typ: EDJ
 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra za rok 2018. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 99-113. ISSN 0037-6981. Typ: GAI
 • Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Eds. Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová, rec. Artur Gałkowski, Milan Majtán, Pavol Žigo. Bratislava : Veda, 2019. 539 s. ISBN 978-80-224-1732-7. Typ: FAI
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Je hluchonemý rovnaký ako nepočujúci a nevidomý ako nevidiaci? (na margo spracovania niekoľkých slovníkových hesiel). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 193-204. ISSN 0023-5202 (print). Typ: ADFB
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Kto je gurmán? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 112-114. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. O slovách sebelepší a sebeviac. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 303-304. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Pracujeme v Jaguare, jazdíme na jaguári? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 234-236. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych = Microblog as a genre in Slovak social media. In Zeszyty Prasoznawcze, 2018, roč. 61, č. 3, s. 460-475. ISSN 0555-0025. Typ: ADEB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Manuál k Slovenskému národnému korpusu. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 107-111. ISSN 0023-5202 (print). Recenzia na: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania / Mária Šimková, Katarína Gajdošová, Beáta Kmeťová, Marek Debnár. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula, 2017. - ISBN 978-80-88814-98-6. Typ: EDI
 • KONČALOVÁ, Jana. Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-106. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KRÁLIK, Ľubor. Súvisí slk. kántriť s poľ. dial. kętrzyć, kętrać?* = Is Slovak kántriť Related Etymologically to Polish kętrzyć, kętrać? In Prace Filologiczne, 2019, roč. 74, s. 257-265. ISSN 0138-0567. Typ: ADEB
 • KRÁLIK, Ľubor. Ako zarobiť navyše: privyrobiť si či prizarobiť si? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 73-79. ISSN 0023-5202 (print). Typ: ADFB
 • KRÁLIK, Ľubor. Patrí priezvisko Zverbík medzi tzv. zvieracie priezviská? Od ľudovej etymológie k vedeckej. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 205-211. ISSN 0023-5202 (print). Typ: ADFB
 • KRÁLIK, Ľubor. Proprium ako etymologické východisko: k etymológii niektorých slovenských dialektizmov. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. - Bratislava : Veda, 2019, s. 106-113. ISBN 978-80-224-1732-7. Typ: AEDA
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Substantívum ruža v slovenských terénnych názvoch. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 15-21. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Nedožité deväťdesiatiny Kataríny Habovštiakovej. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 119-121. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • LEVICKÁ, Jana. Konkurenčnosť synonymných adjektív v lekárskej terminológii. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 71-163. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: ABB
 • MAŤAŠOVÁ, Jolana - ŽIGO, Pavol. Dejiny ťažby a spracovania magnezitu v Lovinobani. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 275-286. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BBB
 • MAŤAŠOVÁ, Jolana - ŽIGO, Pavol. Šport. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 299-310. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BBB
 • MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Kạtny, Andrzej (Red./Hrsg.): Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 125-130. ISSN 0021-5597. Recenzia na: Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag 2018. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - ISBN 978-83-7865-710-1. Typ: EDI
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Čo je apka? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 292-295. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • Kultúra slova. Šéfredaktorka [2019] Sibyla Mislovičová; výkonná redaktorka [2019] Iveta Vančová. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. Obmesačník. ISSN 0023-5202 (print). Typ: FAI
 • MOŠAŤOVÁ, Michaela - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Annotation in the Corpus of Texts of Students Learning Slovak as a Foreign Language. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 345-357. ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
 • Jazykovedný časopis. Šéfredaktorka [2019] Gabriela Múcsková; výkonní redaktori [2019] Ingrid Hrubaničová, Miroslav Zumrík. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus. 3 x ročne. ISSN 0021-5597. Typ: FAI
 • OCETOVÁ, Lenka. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (58). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 248-254. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazykovedný rok 2019 na Slovensku cez prizmu OSN. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Možno niektoré javy vo zvukovej rovine spisovného jazyyka vykladať ináč, ako to robí Ján Sabol? Eds. Iveta Bónová, Ivica Hajdučeková, Lucia Jasinská, rec. Ján Gbúr, Karol Horák. In Veda bez bariér. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019, s. 34-36. ISBN 978-80-8152-778-4. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/veda-bez-barier-final.pdf>. Typ: AFH
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Zomrel profesor Ján Findra. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 114-116. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Môže byť rovná daň rovná? In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 114-116. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Jubileum Jany Dvončovej. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 117-118. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Odišiel Jozef Genzor. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 45-47. ISSN 0023-5202 (print). Typ: EDJ
 • Slovenská reč. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. 3x ročne. ISSN 0037-6981. Typ: FAI
 • RÁCZOVÁ, Patrícia. Šatka v slovenských nárečiach. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 279-284. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • SHAVRINA, Tatiana Olegovna - BENKO, Vladimír. Omnia Russica: even larger Russian corpus. In Proceedings of the International Conference „Corpus linguistics-2019“, June 24-28, 2019, St. Petersburg. - St. Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019, s. 94-102. Typ: AFC
 • SMATANA, Miloslav. O význame slova lahodný. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 160-165. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Prejavy synchrónnej dynamiky v pravopise a v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 19-69. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: ABB
 • ŠIMKOVÁ, Mária. The Synchronic Dynamics of Words Ending in -ita/-osť. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 170-179. ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Minulé a súčasné kontexty prídavného mena politický. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2019, s. 33-42. ISBN 978-80-225-4641-6. Typ: AEDA
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Východiská, ciele a metódy analýzy dynamických javov v súčasnej slovenčine a jej výskume. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 7-18. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: AEDA
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Pomenovania osôb ženského rodu a ich dynamika v súčasnej slovenčine. Eds. Iveta Bónová, Ivica Hajdučeková, Lucia Jasinská, rec. Ján Gbúr, Karol Horák. In Veda bez bariér. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019, s. 63-65. ISBN 978-80-8152-778-4. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/veda-bez-barier-final.pdf>. Typ: AFH
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Vývin jazyka a jazyková dynamika v lingvistických prácach Kataríny Habovštiakovej a v súčasnosti. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 212-214. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume ; zodp. red. Mária Šimková. Bratislava : Veda, 2018. 194 s. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: FAI
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Ráno sa mu nesce, večer sa mu ťaží. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 227-233. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • ŠKRABAL, Michal - BENKO, Vladimír. Make My (Czechoslovak Word of the )Day. In Electronic lexicography in the 21st century: smart lexicography. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Eds. Iztok Kosem, Tanara Zingano Kuhn, Margarita Correia. - Brno : Lexical Computing CZ, s.r.o., 2019, s. 467-477. Dostupné na internete: <https://elex.link/elex2019/proceedings-download/>. Typ: AFC
 • ŠUFLIARSKA, Alexandra. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (59). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 308-314. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • VALENTOVÁ, Iveta. Tardošské terénne názvy = Minor place names in Tardoš. Red. Tünde Tušková – Mária Žiláková, rec. Anna Divičanová, Jaroslav Čukan. In Slovenské inšpirácie z Tardoša. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 115-143. ISBN 978-615-5330-15-5. Typ: ABC
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zjednocovanie a vývin onomastickej terminológie. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. - Bratislava : Veda, 2019, s. 71-82. ISBN 978-80-224-1732-7. Typ: AEDA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slovenské terénne názvy na apelatívno-propriálnej hranici. In Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Eds. Ursula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj, rec. Zofia Abramowicz, Inge Bily, Jerzy Duma, Artur Gałkowski, Ewa Jakus-Borkowa. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN – Wydawnictwo FALL, 2018, s. 537-550. ISBN 978-83-64007-48-4. Typ: AFC
 • VALENTOVÁ, Iveta - KOPACH, Aleh I. Milan Majtán (1934-2018). In Voprosy onomastiki, 2019, roč. 16, č. 1, s. 228-230. ISSN ISSN 1994-2400. Typ: BDNA
 • VANČOVÁ, Iveta. Zvukovoizolačný. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 4, s. 245-246. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • VANČOVÁ, Iveta. Koťogo? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 52-53. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • VANČOVÁ, Iveta. Šuštiak, šuštiaky, šuštiakovina. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 289-291. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDFB
 • ŽIGO, Pavol. Pomenovanie manželkinho brata (nielen) v slovenských nárečiach = The Name of Wife´s Brother (not only) in Slovak Dialects. In Prace Filologiczne, 2019, roč. 74, s. 207-212. ISSN 0138-0567. Typ: ADEB
 • ŽIGO, Pavol. Prínos akademika Božidara Vidoeského do výskumu slovanskej substantívnej deklinácie v rámci Slovanského jazykového atlasu. In Zbornik na trudovi od Medjunarodnata naučna manifestacija. Eds. Z. Topolińska, Marjan Markoviḱ, Soňa Milenkovska. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2019, s. 43-56. ISBN 978-608-203-257-3. Typ: AFC
 • ŽIGO, Pavol - KOLLÁROVÁ, Petra. Metodologický prínos Petra Királya pre slovanskú dialektológiu. Eds. Éva Császári, Mária Imrichová, rec. Janusz Bańczerowski, István Lukács, Ivor Ripka, Marta Součková, Tünde Szabó, Zoltán András. In Király Péter 100. Tanulmánykotet. Király Péter Tiszteletére I. Eds. Éva Császári, Mária Imrichová. - Budapest : ELTE, 2019, s. 12-25. ISBN 978-963-489-066-9. ISSN 1789-3976. Typ: AFC
 • ŽIGO, Pavol. Cirkevné dejiny. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 147-160. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BBB
 • ŽIGO, Pavol. Dejiny obce. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 83-130. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BBB
 • ŽIGO, Pavol. Školstvo. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 287-298. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BBB
 • ŽIGO, Pavol. Dobrovoľný hasičský zbor. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. Pavol Žigo a kolektív ; vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ Pavol Žigo. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 81-82. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: BEF
 • ŽIGO, Pavol. Namiesto záveru. In Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. - Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019, s. 338. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: EDJ
 • Lovinobaňa : história, príroda a spoločnosť. Pavol Žigo a kolektív ; vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ Pavol Žigo. Lovinobaňa : Obecný úrad, 2019. 429 s. ISBN 978-80-570-1201-6. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus