Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AVRAMOVOVÁ, Miroslava - PETRUFOVÁ, Magdaléna. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (57). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 182-190. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica - ZVONČEKOVÁ, Dáša. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (56). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 115-124. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Poznáme ešte výrazy vdovica a vdovčisko, zimný otec a nesladká mama? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-99. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • BARTALOŠOVÁ, Perla. Prejavy jazykového ageizmu v komunikácii mládeže so seniormi. Eds. György Rágyanszki, Júlia Hamsovszki, rec. Éva Császári, Előd Dudás, Mária Dudás et al. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII. - 7th Conference for Young Slavists in Budapest. - Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2019, s. 17-19. ISBN 978-963-284-988-1. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/93984/1/7thConferenceforYoungSlavistsinBudapest2.pdf>. Typ: AECA
 • BEHÝLOVÁ, Júlia. Zápisník bibliografa. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 125-128. ISSN 0037-6981. Typ: EDJ
 • BENKO, Vladimír. "Deduplication in Large Web Corpora". In Proceedings of the Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-7) 2019. - Mannheim : Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, 2019, s. 17-22. Dostupné na internete: <https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/8998/file/CMLC7_Proceedings_2019.pdf>. Typ: AFC
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Vernisáž - finisáž, dernisáž. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 100-101. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Zaplávať maximum. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 180-181. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Lexikálny atlas ruských nárečí – nový krok v slovanskej lingvo-geografii = Lexical Atlas of the Russian Dialects – a new step to Slavonic linguogeography. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 113-124. ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Jakí pen, takí pen, preca je za ním cién. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 28-36. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • GARABÍK, Radovan - KARČOVÁ, Agáta. Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 26-46. ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • GAŁKOWSKI, Artur - VALENTOVÁ, Iveta. Ricordo di Milan Majtán (1934 – 2018). In Rivista Italiana di Onomastica, 2019, roč. 25, č. 1, s. 520-521. ISSN 1124-8890. Typ: EDJ
 • GURIČANOVÁ, Dana. Dredy. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 166-170. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Hravé jazykové majstrovstvo. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 22-27. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HAŠANOVÁ, Jana. Z rukopisu pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka (55). In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 54-61. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana. Nové slovenské mená subtropických a tropických úžitkových rastlín. 2. Rody začínajúce sa písmenom D - L. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 151-159. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • CHOCHOL, Martin. "Pôsovnice" alebo mikrosonda do prác na Slovníku slovenských nárečí. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 37-40. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra za rok 2018. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 99-113. ISSN 0037-6981. Typ: GAI
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Kto je gurmán? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 112-114. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych = Microblog as a genre in Slovak social media. In Zeszyty Prasoznawcze, 2018, roč. 61, č. 3, s. 460-475. ISSN 0555-0025. Typ: ADEB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Manuál k Slovenskému národnému korpusu. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 107-111. ISSN 0023-5202 (print). Recenzia na: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania / Mária Šimková, Katarína Gajdošová, Beáta Kmeťová, Marek Debnár. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula, 2017. - ISBN 978-80-88814-98-6. Typ: EDI
 • KONČALOVÁ, Jana. Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-106. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • KRÁLIK, Ľubor. Ako zarobiť navyše: privyrobiť si či prizarobiť si? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 2, s. 73-79. ISSN 0023-5202 (print). Typ: ADFB
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Substantívum ruža v slovenských terénnych názvoch. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 15-21. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Nedožité deväťdesiatiny Kataríny Habovštiakovej. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 119-121. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • LEVICKÁ, Jana. Konkurenčnosť synonymných adjektív v lekárskej terminológii. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 71-163. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: ABB
 • MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Kạtny, Andrzej (Red./Hrsg.): Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag. In Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 1, s. 125-130. ISSN 0021-5597. Recenzia na: Valenz und Dependenz. Theorie und Praxis. Festschrift für Professor Ulrich Engel zum 90. Geburtstag 2018. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - ISBN 978-83-7865-710-1. Typ: EDI
 • Kultúra slova. Šéfredaktorka [2019] Sibyla Mislovičová; výkonná redaktorka [2019] Iveta Vančová. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. Obmesačník. ISSN 0023-5202 (print). Typ: FAI
 • Jazykovedný časopis. Šéfredaktorka [2019] Gabriela Múcsková; výkonní redaktori [2019] Ingrid Hrubaničová, Miroslav Zumrík; prizvaný editor [2018, č. 1] Juraj Dolník; prizvané editorky [2018, č. 3] Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus. 3 x ročne. ISSN 0021-5597. Typ: FAI
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazykovedný rok 2019 na Slovensku cez prizmu OSN. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6981. Typ: ADNB
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Zomrel profesor Ján Findra. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 114-116. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Môže byť rovná daň rovná? In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 114-116. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Jubileum Jany Dvončovej. In Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 117-118. ISSN 0037-6981. Typ: BDF
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Odišiel Jozef Genzor. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 45-47. ISSN 0023-5202 (print). Typ: EDJ
 • Slovenská reč. Šéfredaktor [2019] Slavomír Ondrejovič; výkonné redaktorky [2019] Katarína Kálmánová, Júlia Behýlová. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. 3x ročne. ISSN 0037-6981. Typ: FAI
 • SHAVRINA, Tatiana Olegovna - BENKO, Vladimír. Omnia Russica: even larger Russian corpus. In Proceedings of the International Conference „Corpus linguistics-2019“, June 24-28, 2019, St. Petersburg. - St. Petersburg : Saint Petersburg University Press, 2019, s. 94-102. Typ: AFC
 • SMATANA, Miloslav. O význame slova lahodný. In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 3, s. 160-165. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Prejavy synchrónnej dynamiky v pravopise a v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, s. 19-69. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: ABB
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Východiská, ciele a metódy analýzy dynamických javov v súčasnej slovenčine a jej výskume. In ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. - Bratislava : Veda, 2018, 7-18. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: AEDA
 • ŠIMKOVÁ, Mária - LEVICKÁ, Jana - DEBNÁR, Marek. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume ; zodp. red. Mária Šimková. Bratislava : Veda, 2018. 194 s. ISBN 978-80-224-1679-5. Typ: FAI
 • VALENTOVÁ, Iveta. Tardošské terénne názvy. Red. Tünde Tušková, Mária Žiláková, rec. Anna Divičanová, Jaroslav Čukan. In Slovenské inšpirácie z Tardoša. 35. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 115-144. ISBN 978-615-5330-15-5. Typ: AECA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slovenské terénne názvy na apelatívno-propriálnej hranici. In Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Eds. Ursula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj, rec. Zofia Abramowicz, Inge Bily, Jerzy Duma, Artur Gałkowski, Ewa Jakus-Borkowa. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN – Wydawnictwo FALL, 2018, s. 537-550. ISBN 978-83-64007-48-4. Typ: AFC
 • VALENTOVÁ, Iveta - KOPACH, Aleh I. Milan Majtán (1934-2018). In Voprosy onomastiki, 2019, roč. 16, č. 1, s. 228-230. ISSN ISSN 1994-2400. Typ: EDJ
 • VANČOVÁ, Iveta. Koťogo? In Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 52-53. ISSN 0023-5202 (print). Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus