Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTALOŠOVÁ, Perla. Príručný slovník anglicizmov pre slovenských seniorov. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII. 8 th Conference for Young Slavists in Budapest. Ed. György Rágyanszki, rec. Mária Bajzek, Éva Császári, Előd Dudás, Mária Dudás et al. - Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2020, s. 9-12. ISBN 978-963-489-193-2. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/108139/ alebo https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/47236>(VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka. Fiatal Szlavisták BudapestiNemzetközi Konferenciája). Typ: AFA
 • BUTAŠOVÁ, Anna - BENKO, Vladimír. Jazykové korpusy. Rec. Radka Mudrochová, Jana Levická. In Webové korpusy Aranea. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 7-67. ISBN 978-80-223-4663-4. Typ: ACD
 • CVRČEK, Václav - KOMRSKOVÁ, Zuzana - LUKEŠ, David - POUKAROVÁ, Petra - ŘEHOŘKOVÁ, Anna - ZASINA, Adrian Jan - BENKO, Vladimír. Comparing web-crawled and traditional corpora. In Language Resources and Evaluation, 2020. (2019: 1.014 - IF, Q4 - JCR, 0.441 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1574-020X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1007/s10579-020-09487-4>. Typ: ADMA
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Prídavné meno neuznášaniaschopný a iné zložené adjektíva so záporom = Adjective Neuznášaniaschopný and Other Compound Negative Adjectives. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 129-145. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: ADFB
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Mená s latinsko-románskym šľachtickým predikátom v súčasnej slovenčine = Names with Latino-Romanic nobiliary particle in the contemporary Slovak language. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 97-122. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Osvienčim verzus Auschwitz. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 41-42. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. O názve Pripiať. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 123-125. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková ; katarína Muziková. Bratislava : Veda, 2020. 187 s. ISBN 978-80-224-1801-0. Typ: FAI
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Rajecká dolina. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 176-180. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Rajecká dolina / František Kalesný, Miloslav Smatana, Ján Jasenovec, Radomír Blažek. - Rajec : Mesto Rajec, 2018. - ISBN 978-80-570-0249-9. Typ: EDI
 • GURIČANOVÁ, Dana. Dvojrodovosť substantív s príponou -isko = Double-gender nouns with the suffix -isko. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 71-80. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • GURIČANOVÁ, Dana. Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2020, roč. 11, č. 2, s. 108-111. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/diskusia/guricanova-dana-uskalia-uplatnovania-rodovo-vyvazeneho-jazyka-v-texte.html>. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Čo znamená slovo tejpovanie? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 57-59. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Výraz al dente. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 125-126. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Typy otázok a odpovedí v listovej a internetovej jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v r. 2005-2017 a z nich vyplývajúce možné inovácie v poradenskej činnosti = Types of questions and answers in letter language counseling between years 2005-2017 and resulting innovations in the area of language counseling practice. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 9-35. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Pravopis spojenia Nežná/nežná revolúcia : vhľad do súčasnej pravopisnej problematiky pri pomenovaniach dejinných udalostí. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 25-31. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Na úvod. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. - Bratislava : Veda, 2020, s. 7. ISBN 978-80-224-1801-0. Typ: GII
 • JANOČKOVÁ, Nicol - HAŠANOVÁ, Jana. Číslovky v Slovníku súčasného slovenského jazyka = Numerals in the Dictionary of Contemporary Slovak Language. Hašanová Jana. In U pošukach harmoniï movy : Do 80-litťa vid dňa narodženňa člena-korespondenta Nacionaľnoï akademiï nauk Ukraïny, doktora filolohičnych nauk, profesora Niny Fedorivny Klymenko. - Kyiv : Vidavnyčyj dim Dmitra Burago, 2020, s. 168-177. ISBN 978-966-02-9122-5.(VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)). Typ: AECA
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Vzory dlaň, kosť, gazdiná a skloňovanie feminín pani a desiata v súčasnej jazykovej praxi = Declension paradigms dlaň, kosť, gazdiná and declension of feminine nouns pani and desiata in current language praxis. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 81-96. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Nové slovo podcast. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 182-184. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Stojacia lampa - stojaca lampa. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 111-114. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KHOKHLOVA, Maria - BENKO, Vladimír. Size of corpora and collocations: the case of Russian. In Slovenština 2.0, 2020, roč. 8, č. 2, s. 58-77. ISSN 2335-2736. Typ: ADEB
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - GURIČANOVÁ, Dana. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 2. Rody začínajúce sa písmenom E - N. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 152-159. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - GURIČANOVÁ, Dana. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Rody začínajúce sa písmenom A - D. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 93-101. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália - ALTMANN, Gabriel. Analysis of Prepositions in Marína (Slovak Romantic Poem). In Glottometrics, 2020, vol. 48, p. 88-107. (2019: 0.262 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1617-8351. Dostupné na internete: <https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2019/12/g48zeit.pdf>. Typ: ADMB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália - MÍSTECKÝ, Michal - ALTMANN, Gabriel. Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems. In Glottometrics, 2020, vol. 49, p. 13-31. (2019: 0.262 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1617-8351. Dostupné na internete: <https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2020/06/g49zeit.pdf>. Typ: ADMB
 • KRÁLIK, Ľubor. Slk. sobáš ‘Trauung’: prevzatie z maďarčiny? = Slovak sobáš ‘Marriage Ceremony’: a Loanword from Hungarian? In Etymologia Slavica : Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin. - Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : Fundacja Slawistyczna, 2019, s. 249-259. ISBN 978-83-66369-01-6. ISSN 0208-4058. Dostupné na internete: <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/154419/jakubowicz_pogwizd_raszewska-zurek_etymologica_slavica_studia_etymologiczne_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(VEGA č. 2/0136/16 : ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (1. etapa)). Typ: AECA
 • KRÁLIK, Ľubor. O pôvode hlásky a písmena ä. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 181-182. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KRÁLIK, Ľubor. Etymológia a kultúrna história: pirát "výrobok zábavnej pyrotechniky". In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 76-84. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0103/19 : ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum). Typ: BDF
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Rozličnosti o slovenčine. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 120-122. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Rozličnosti o slovenčine. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1790-7. Typ: EDI
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Aký bol Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v roku 2019? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55-56. ISSN 0023-5202. Typ: GAI
 • LEVICKÁ, Jana. 90. výročie narodenia Ivana Masára. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 115-119. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Skloňovanie neživotných maskulín zakončených na -r, -l = Declension of inanimate masculine nouns ending with -r and -l. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 36-52. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. O prevzatých slovách kurzarbeit a pendler. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 169-172. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Prevzaté slová hoax, spam, fejk a ich odvodeniny. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 19-24. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2014-), výkonná red. Iveta Vančová (2014-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. Obmesačník. ISSN 0023-5202. Typ: FAI
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 2019 = Activity Report of Ľudovít Štúr Institute of Linguistics SAS for the Year 2019. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 1, s. 102-113. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6981. Typ: GAI
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Dve jubileá Adriany Ferenčíkovej. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 45-50. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597. Typ: FAI
 • Kulturárium. Šéfredaktorka Stella Ondrejčiková, editorky Kristína Piatková, Perla Bartalošová. ISSN 2585-7169. Typ: FAI
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. O Bratislavskom lingvistickom krúžku v nemčine. In Jazykovedný časopis, 2020, roč. 71, č. 1, s. 129-130. (2019: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-5597. Typ: EDI
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Za Gabrielom L. Altmannom. In Jazykovedný časopis, 2020, roč. 71, č. 1, s. 131-132. (2019: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-5597. Typ: EDJ
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Rok 2020. Od zdravia rastlín cez koronapandémiu k jubileám našich významných osobností a udalostí = From Plant Health Through Coronapandemia to the Anniversaries of Our Important Personalities and Events. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 1, s. 3-7. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6981. Typ: EDJ
 • Slovenská reč. Hlavný red. Slavomír Ondrejovič (2001-), výkonné red. Júlia Behýlová (2017-), Denisa Dovičovičová (2020-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus. 3x ročne. ISSN 0037-6981. Typ: FAI
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov beskyd a grapa? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32-40. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0021/17 : Výskum lexiky slovenských terénnych názvov). Typ: BDF
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov kýčera a sihla? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 102-110. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov). Typ: BDF
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Z teórie a praxe súčasného spisovného jazyka - o stratifikačnej teórii J. Horeckého a fungovaní niektorých slovotvorných modelov. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • VALENTOVÁ, Iveta. Motivácia slovenských priezvisk v Číve. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 3-12. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov). Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Chce Gorbu s Gerečom stáhnut dokopi alebo O terénnych názvoch v Tardoši = Chce Gorbu s Gerečom stáhnut dokopi or About Anoikonyms in Tardos. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 160-168. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov). Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Priezvisko Brozman. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 172-175. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov). Typ: BDF
 • VALENTOVÁ, Iveta. O názve Kandia a adjektíve kandijský. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 85-92. ISSN 0023-5202.(VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe). Typ: BDF
 • VANČOVÁ, Iveta. Zmiešané skloňovanie neživotných maskulín = Mixed declension of inanimate masculine nouns. In Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Editorka Silvia Duchková. - Bratislava : Veda, 2020, s. 53-70. ISBN 978-80-224-1801-0.(VEGA č. 2/0125/2014 : Analýza nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá). Typ: AFD
 • VANČOVÁ, Iveta. Názov Somaliland. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 184-186. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • VANČOVÁ, Iveta. Divoká ryža? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 59-60. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Pomenovanie ded a bab(ka) (nielen) v slovenských nárečiach cez prizmu Slovanského jazykového atlasu = Названия дедушки, бабушки (не только) в словацких диалектах сквозь призму Общеславянского лингвистического атласа. In Prilozi, 2020, roč. 44, č. 1, s. 35-47. ISSN 0350-1914.(VEGA č. 2/0104/18 : Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka). Typ: ADEB
 • ŽIGO, Pavol. Perspektívy komplexnej interpretácie substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase. In Pogledi za makedonskiot jazik : zbornik na trudovi. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2020, s. 477-484. ISBN 978-608-220-068-2. Dostupné na internete: <http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2020/07/Pogledi-za-makedonski-jazik-v2.pdf>(VEGA č. 2/0104/18 : Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka). Typ: BEE
 • ŽIGO, Pavol. Miestny názov Smilno. In Smilno : dejiny obce. Zostavovateľ Gabriel Lukáč. - Smilno, 2020, s. 32-36. ISBN 978-80-570-1927-5. Typ: BEF
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-img [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-prf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-inf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-vyv [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-sane [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-all [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : r1955az1989-6.0 [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-9.0-public-img-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2020. Dostupné na internete: <https://korpus.juls.savba.sk/>. Typ: GHG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus