Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Vladimír - RAUSOVÁ, Katarína - ŠKRABAL, Michal. Semi-Automatic Detection of Multi-Word Latinisms in Large Corpora. In Euralex XIX. Congress of the European Association for Lexicography : Lexicography for inclusion. - Komotini : SynMorPhoSe Lab : Democritus University of Thrace, 2021, s. 61-64. Dostupné na internete: https://euralex2020.gr/wp-content/uploads/2021/09/EURALEX2020_BookOfAbstracts-Preview-1.pdf (The XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion) Typ: GHG
 • BENKO, Vladimír - GARABÍK, Radovan. Nové prírastky v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 120-121. ISSN 0023-5202. Typ: GII
 • BOBEKOVÁ, Kristína. Online workshop: sémantická podobnosť slov - používanie portálu = Online Workshop: Semantic Similarity of Words - Use of Portal. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 375-377. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: GAI
 • DEBNÁR, Marek. Na začiatku každej zmeny myslenia je inšpirácia Typ: EDI
 • DOVIČOVIČOVÁ, Denisa. Na čom sa sánkujeme? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 124-125. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Prídavné meno nedovzdelaný a jeho slovotvorné hniezdo = Adjective Nedovzdelaný (Uneducated) and its Family of Words. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 154-159. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADFB
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Komunikovať o čom aj komunikovať čo. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 58-59. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Osobné zámená pri mužských zvieracích podstatných menách. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 122-124. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Ako skloňovať meno Ján Mária Vianney? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 248-250. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Coworking, coworkingový. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 56-58. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HABIJANEC, Siniša. Genetičeskaja prinadležnosť zagorskich govorov s točki zrenija fonologičeskogo razvitija = The genetic affiliation of the Záhorie dialects from the point of view of phonological development. In Issledovanija po slavianskoj dialektologii. 21-22. - Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2020, s. 78-90. ISSN 2618-8589. Dostupné na: https://doi.org/10.31168/2618-8589.2020.21-22.06 Typ: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Tendence a možnosti zpracování onomastické terminologie = Tendencies and Possibilities of Processing Onomastic Terminology. In Ze studiów nad nazwami własnymi : terminologia, teoria i metodologia badań, zagadnienia nazwotwórstwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s. 31-45. ISBN 978-83-227-9341-1. Typ: ABC
 • Czech Equivalents of ICOS Key Onomastic Terms. Milan Harvalík. In Onomastic terminology [elektronický zdroj], 2021, nestr. Dostupné na internete: https://icosweb.net/wp/wp-content/uploads/2021/05/Czech_ICOS-Terms-cz.pdf Typ: GHG
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana. Menoslovie systematických kategórií cievnatých rastlín. 4. Tribusy. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 160-167. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - GURIČANOVÁ, Dana. Menoslovie systematických kategórií cievnatých rastlín. 5. Podtribusy a ostatné nižšie kategórie. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 210-216. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu predponových a zložených etnických a obyvateľských mien. 2. časť. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Kajúcnik, kajúcnička - nový význam slova. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 105-108. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Písanie spojení PANI VESNA, PANI ŠŤASTENA, PÁN OSUD, PÁN ŽIVOT. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 175-177. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • Alchidemia Magistri Friderici Æ de Ferrea Porta Sæculi XVI. = Alchýmia Magistra Frederika Æ od Železných Vrát zo 16. storočia. Eds. Miloš Jesenský, Martin Homza, Pavol Žigo ; rec. Ľudovít Hallon, Vladimír Karpenko. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 142 s. Monumenta Linguae Slovacae, Vol. IV. ISBN 978-80-223-5083-9 Typ: FAI
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Influencer a follower. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 45-47. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Synchrónne modely a modelovanie názvov vodiek = Synchronous Models and Modelling of Vodka Propes Names. In Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii, 2021, roč. XII, č. 1, s. 195-207. ISSN 1338-0583. (VEGA č. 1/0040/19 : Synchrónne modely a modelovanie chrématoným) Typ: ADFB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. O Slovníku slovenských eponým Typ: EDI
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. 29. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov sa uskutočnil dištančne. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 48-51. ISSN 0023-5202. Typ: GAI
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Substantívum dub v slovenských terénnych názvoch. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 93-104. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: BDF
 • MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Problematika slovies s predponou po- v slovenčine a ich ekvivalentov v nemčine = Problems of Verbs with the Prefix Po- in Slovak and Their Equivalents in German. In Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. R. Kvapil. - Bratislava : Ekonóm, 2021, s. 71-82. ISBN 978-80-225-4823-6. Dostupné na internete: https://faj.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/2021_cudzie_jazyky_v_premenach_casu_112020_opravene_zmensene.pdf (VEGA č. 2/0017/17 : Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Cudzie jazyky v premenách času) Typ: AFD
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Uvažovanie o význame a používaní niektorých prídavných mien súvisiacich s epidémiou. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 40-45. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Oxymeter alebo oximeter? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 108-111. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Lobby bar - pravopis a ekvivalenty. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 238-242. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • MÍSTECKÝ, Michal - KOLENČÍKOVÁ, Natália - NAVRÁTIL, Martin - ALTMANN, Gabriel. Love in Numbers : Sládkovič´s Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics = Láska v číslach : Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky. Recenzenti: Vladimír Patráš, Petr Plecháč. Bratislava : Veda, 2020. 212 s. ISBN 978-80-224-1849-2 Typ: AAB
 • MITÁŠ, Vladimír - ŽIGO, Pavol. Lexikálno-sémantická charakteristika apelatíva háj a proprií Háj vo vzťahu k archeologickým náleziskám (archeologická lokalita a motivácia jej názvu z historického a jazykovedného hľadiska) = Lexical-semantic characteristics of the commonnoun háj (‘grove’) and the proper names Háj in relation to archaeological sites. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 1, s. 208-228. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0025 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: ADFB
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Individuálny jazykový manažment a jazykové stratégie maďarských študujúcich v Bratislave = Individual language management and language strategies of Hungarian students in Bratislava. In Jazykovedný časopis, 2020, roč. 71, č. 3, s. 351-372. (2019: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0004 (APVV-17-0254 : Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment) Typ: ADNB
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597 Typ: FAI
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Purizmus v diskriminačnom diskurze II. = Purism in Discriminatory Discourse II. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 243-264. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
 • Slovenská reč. Hlavný red. Slavomír Ondrejovič (2001-), výkonné red. Júlia Behýlová (2017-), Denisa Dovičovičová (2020-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 3x ročne. ISSN 0037-6981 Typ: FAI
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Skloňovanie slova burger. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 178-181. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Profilácia, reprofilácia alebo profilizácia, reprofilizácia? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 247-248. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Slovenské anojkonymá utvorené zo základu brija. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 228-237. ISSN 0023-5202. Typ: ADFB
 • SOÓKY, Roman. Ako (ne)testujeme čítanie s porozumením – čitateľská gramotnosť na pozadí interpretačnej kompetencie = How We Do (Not) Test Reading Comprehension – Reading Literacy on the Background of Interpretative Competency. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 338-360. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
 • SOÓKY, Roman. The Disinformation and Misinformation in the Public Communication of a Nationalist Political Party in Slovakia. In Semiosis in Communication : Culture, Communication and Social Change. - Bucharest : National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA), Faculty of Communication and Public Relations (FCRP), 2021, s. 176. ISBN 978-973-0-34620-6. ISSN 2784-1928. Dostupné na internete: http://comunicare.ro/en/uploads/Events/Book%20of%20Abstracts_.pdf (Semiosis in Communication : Culture, Communication and Social Change) Typ: AFG
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slovak and ICOS onomastic terminologies. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2020, vol. 55, s. 289-310. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.55/2020/16 Typ: ADEB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Ako vzniklo priezvisko Gubo = How the surname Gubo was created. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 18-27. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zo slovenskej onomastickej terminológie: onymum, onymia, onomastika = On Slovak Onomastic Terminology: Onym, Onymy, Onomastics. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 143-153. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zo slovenskej onomastickej terminológie: meno, názov = On Slovak Onomastic Terminology: Meno (Name), Názov (Name). In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 200-209. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Odraz komunikačných variantov anojkoným v štandardizácii = Reflections of Communication Variants of Anoikonyms in the Standardization. In Variantnosť v onymii a dialektech : Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.-19.1.2019. Eds. Ivana Kolářová, Hana Svobodová. - Brno : Masarykova univerzita, 2020, s. 49-66. ISBN 978-80-210-9820-6. (Variantnosť v onymii a dialektech. VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AFC
 • Slovak Equivalents of ICOS Key Onomastic Terms. Iveta Valentová. In Onomastic terminology [elektronický zdroj], 2021, nestr. Dostupné na internete: https://icosweb.net/wp/wp-content/uploads/2021/05/Slovak_ICOS-Terms-sk.pdf Typ: GHG
 • VANČOVÁ, Iveta. Čili omáčka. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 190-191. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Aj takto sme si želali vminulosti = And This Way We Wished in the Past. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 3, s. 168-174. ISSN 0023-5202. Typ: ADFB
 • ŽIGO, Pavol. Jazyková charakteristika spisu Alchýmie Magistra Frederika Æ od Železných vrát. In Alchidemia Magistri Friderici Æ de Ferrea Porta Sæculi XVI. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 66-73. ISBN 978-80-223-5083-9. Typ: AEDA
 • ŽIGO, Pavol. Rekonštrukcia praslovančiny je zložitá. In Pravdivá história, 2021, roč. 5, č. 1, s. 28-33. ISSN 2585-769X. Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Smilno. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 34-39. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0104/18 : Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka) Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Ad multos annos - historicko-jazykovedne = Ad multos annos - historical-linguistic. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2020, roč. 68, č. Suppl. 1, s. 37-38. (2019: 0.167 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, ERIH PLUS, SCOPUS, CEJSH). ISSN 1335-0102. Typ: BDNB
 • ŽIGO, Pavol. Za Viktorom Krupom, neosobne, osobne... In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 112-115. ISSN 0023-5202. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus