Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTALOŠOVÁ, Perla. Príručný slovník anglicizmov pre slovenských seniorov. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VIII. 8 th Conference for Young Slavists in Budapest. Ed. György Rágyanszki, rec. Mária Bajzek, Éva Császári, Előd Dudás, Mária Dudás et al. - Budapest : Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2020, s. 9-12. ISBN 978-963-489-193-2. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/108139/ alebo https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/47236>. Typ: AEC
 • BUTAŠOVÁ, Anna - BENKO, Vladimír. Jazykové korpusy. Rec. Radka Mudrochová, Jana Levická. In Webové korpusy Aranea. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 7-67. ISBN 978-80-223-4663-4. Typ: ACD
 • CVRČEK, Václav - KOMRSKOVÁ, Zuzana - LUKEŠ, David - POUKAROVÁ, Petra - ŘEHOŘKOVÁ, Anna - ZASINA, Adrian Jan - BENKO, Vladimír. Comparing web-crawled and traditional corpora. In Language Resources and Evaluation, https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-020-09487-4. ISSN 1574-020X. Typ: ADMA
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Osvienčim verzus Auschwitz. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 41-42. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. O názve Pripiať. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 123-125. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Čo znamená slovo tejpovanie? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 57-59. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2020, roč. 11, č. 2, s. 108-111. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/diskusia/guricanova-dana-uskalia-uplatnovania-rodovo-vyvazeneho-jazyka-v-texte.html>. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Výraz al dente. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 125-126. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Pravopis spojenia Nežná/nežná revolúcia : vhľad do súčasnej pravopisnej problematiky pri pomenovaniach dejinných udalostí. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 25-31. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Stojacia lampa - stojaca lampa. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 111-114. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - GURIČANOVÁ, Dana. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Rody začínajúce sa písmenom A - D. In Kultúra slova, 2020, roč., 54, s. 93-101. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália - MÍSTECKÝ, Michal - ALTMANN, Gabriel. Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems. In Glottometrics, 2020, vol. 49, p. 13-31. ISSN 1617-8351. Dostupné na internete: <https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2020/06/g49zeit.pdf>. Typ: ADEB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália - ALTMANN, Gabriel. Analysis of Prepositions in Marína (Slovak Romantic Poem). In Glottometrics, 2020, vol. 48, p. 88-107. ISSN 1617-8351. Typ: ADMB
 • KRÁLIK, Ľubor. Slk. sobáš ‘Trauung’: prevzatie z maďarčiny? In Etymologia Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin. - Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – Polska Fundacja Slawistyczna, 2019, s. 249-259. ISBN 978-83-66369-01-6. Typ: AECA
 • KRÁLIK, Ľubor. Etymológia a kultúrna história: pirát "výrobok zábavnej pyrotechniky". In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 76-84. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Rozličnosti o slovenčine. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 120-122. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Rozličnosti o slovenčine. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1790-7. Typ: EDI
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Aký bol deň Otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v roku 2019? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55-56. ISSN 0023-5202. Typ: GAI
 • LEVICKÁ, Jana. 90. výročie narodenia Ivana Masára. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 115-119. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Prevzaté slová hoax, spam, fejk a ich odvodeniny. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 19-24. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2014-), výkonná red. Iveta Vančová (2014-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. Obmesačník. ISSN 0023-5202. Typ: FAI
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Dve jubileá Adriany Ferenčíkovej. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 45-50. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • Kulturárium. Šéfredaktorka Stella Ondrejčiková, editorky Kristína Piatková, Perla Bartalošová. ISSN 2585-7169. Typ: FAI
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov beskyd a grapa? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32-40. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Poznáme významy slov kýčera a sihla? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 102-110. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • ŠIMKOVÁ, Mária. Z teórie a praxe súčasného spisovného jazyka - o stratifikačnej teórii J. Horeckého a fungovaní niektorých slovotvorných modelov. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • VALENTOVÁ, Iveta. Motivácia slovenských priezvisk v Číve. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 3-12. ISSN 0023-5202. Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. O názve Kandia a adjektíve kandijský. In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 85-92. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • VANČOVÁ, Iveta. Divoká ryža? In Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 59-60. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Pomenovanie ded a bab(ka) (nielen) v slovenských nárečiach cez prizmu Slovanského jazykového atlasu. In Prilozi, 2020, roč. 44, č. 1, s. 35-48. ISSN 0350-1914. Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus