Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Vladimír - GARABÍK, Radovan. Nové prírastky v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 120-121. ISSN 0023-5202. Typ: GII
 • BOBEKOVÁ, Kristína. Online workshop: sémantická podobnosť slov - používanie portálu = Online Workshop: Semantic Similarity of Words - Use of Portal. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 375-377. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: GAI
 • DOVIČOVIČOVÁ, Denisa. Na čom sa sánkujeme? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 124-125. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Komunikovať o čom aj komunikovať čo. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 58-59. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Osobné zámená pri mužských zvieracích podstatných menách. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 122-124. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • GURIČANOVÁ, Dana. Coworking, coworkingový. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 56-58. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • HABIJANEC, Siniša. Genetičeskaja prinadležnosť zagorskich govorov s točki zrenija fonologičeskogo razvitija = The genetic affiliation of the Záhorie dialects from the point of view of phonological development. In Issledovanija po slavianskoj dialektologii. 21-22. - Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2020, s. 78-90. ISSN 2618-8589. Dostupné na: https://doi.org/10.31168/2618-8589.2020.21-22.06 Typ: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Tendence a možnosti zpracování onomastické terminologie = Tendencies and Possibilities of Processing Onomastic Terminology. In Ze studiów nad nazwami własnymi : terminologia, teoria i metodologia badań, zagadnienia nazwotwórstwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020, s. 31-45. ISBN 978-83-227-9341-1. Typ: ABC
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu predponových a zložených etnických a obyvateľských mien. 2. časť. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Kajúcnik, kajúcnička - nový význam slova. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 105-108. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDF
 • KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Influencer a follower. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 45-47. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. O Slovníku slovenských eponým Typ: EDI
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. 29. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov sa uskutočnil dištančne. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 48-51. ISSN 0023-5202. Typ: GAI
 • LALIKOVÁ, Tatiana. Substantívum dub v slovenských terénnych názvoch. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 93-104. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Uvažovanie o význame a používaní niektorých prídavných mien súvisiacich s epidémiou. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 40-45. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Oxymeter alebo oximeter? In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 108-111. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • MÍSTECKÝ, Michal - KOLENČÍKOVÁ, Natália - NAVRÁTIL, Martin - ALTMANN, Gabriel. Love in Numbers : Sládkovič´s Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics = Láska v číslach : Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky. Recenzenti: Vladimír Patráš, Petr Plecháč. Bratislava : Veda, 2020. 212 s. ISBN 978-80-224-1849-2 Typ: AAB
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Individuálny jazykový manažment a jazykové stratégie maďarských študujúcich v Bratislave = Individual language management and language strategies of Hungarian students in Bratislava. In Jazykovedný časopis, 2020, roč. 71, č. 3, s. 351-372. (2019: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2021-0004 Typ: ADNB
 • ONDREJOVIČ, Slavomír. Purizmus v diskriminačnom diskurze II. = Purism in Discriminatory Discourse II. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 243-264. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADFB
 • SOÓKY, Roman. Ako (ne)testujeme čítanie s porozumením – čitateľská gramotnosť na pozadí interpretačnej kompetencie = How We Do (Not) Test Reading Comprehension – Reading Literacy on the Background of Interpretative Competency. In Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 338-360. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Ako vzniklo priezvisko Gubo = How the surname Gubo was created. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 18-27. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Odraz komunikačných variantov anojkoným v štandardizácii = Reflections of Communication Variants of Anoikonyms in the Standardization. In Variantnosť v onymii a dialektech : Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.-19.1.2019. Eds. Ivana Kolářová, Hana Svobodová. - Brno : Masarykova univerzita, 2020, s. 49-66. ISBN 978-80-210-9820-6. (Variantnosť v onymii a dialektech. VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AFC
 • ŽIGO, Pavol. Rekonštrukcia praslovančiny je zložitá. In Pravdivá história, 2021, roč. 5, č. 1, s. 28-33. ISSN 2585-769X. Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Smilno. In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 1, s. 34-39. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0104/18 : Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka) Typ: BDF
 • ŽIGO, Pavol. Ad multos annos - historicko-jazykovedne = Ad multos annos - historical-linguistic. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2020, roč. 68, č. Suppl. 1, s. 37-38. (2019: 0.167 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, ERIH PLUS, SCOPUS, CEJSH). ISSN 1335-0102. Typ: BDNB
 • ŽIGO, Pavol. Za Viktorom Krupom, neosobne, osobne... In Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 112-115. ISSN 0023-5202. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus