Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Klobúk dolu! In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 228-237. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Jazyk Vladimíra Kompánka nasýtený chuťou aj vôňami. In SMATANA, Miloslav. Vladimír Kompánek rajecký rodák. 1. vyd. - Rajec, 2022, s. 121. ISBN 978-80-570-4145-0. Typ: GII
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Dielo storočia? Spísať všetky slová Slovákov. Andrej Barát. In Pravda, 2022, roč. 32, č. 193, s. 16-17. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/642623-dielo-storocia-spisat-vsetky-slova-slovakov/ Typ: GII
 • BENKO, Vladimír - ZAKHAROV, Victor. Crowdsourcing for the Russian Morphological Lexicon. In CEUR Workshop Proceedings, 2021, vol. 3090, p. 111-119. (2020: 0.177 - SJR). ISSN 1613-0073. Dostupné na internete: https://ceur-ws.org/Vol-3090/spaper10.pdf (Internet and Modern Society (IMS-2021) : International Conference) Typ: ADMB
 • BOBEKOVÁ, Kristína. Korpusovolingvistická analýza opozitných dvojíc "čierno-bielych" frazém. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 8-9. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Vojna na Ukrajine ako jazykový problém. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 13. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Môžeme si predplatiť službu, ktorá je zadarmo? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 181-184. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • DOVIČOVIČOVÁ, Denisa. Esenciálne obchody. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 59-61. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Spojovník alebo pomlčka? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 253-254. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Pomenovania svätojánskej mušky v slovenských nárečiach = Names of Firefly in Slovak Dialects. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 172-180. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Typ: ADFB
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. Čo možno nájsť v pilotnej verzii akvizičného korpusu ERRKORP? In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 88-94. ISBN 978-80-971690-8-4. (APVV-19-0155 : Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu. Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022. 344 s. ISBN 978-80-971690-8-4 (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: FAI
 • Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). Eds. Katarína Gajdošová, Lucia Jasinská. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022. 37 s. ISBN 978-80-574-0144-5 (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: GII
 • GARABÍK, Radovan - LEVICKÁ, Jana. Naïve Terminological Annotation of Legal Texts in Slovak - Can It Be Useful? In Rasprave : Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2022, vol. 48, № 1, pp. 27-44. (2021: 0.154 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1331-6745. Dostupné na: https://doi.org/10.31724/rihjj.48.1.2 Typ: ADMA
 • GARABÍK, Radovan. Chinese Language Word Embeddings Based on the Corpus Hanku. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 4, s. 996-1004. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2022-0023 Typ: ADNB
 • GARABÍK, Radovan. Lineárny model dynamických trendov v používanej slovnej zásobe a jeho použitie na detekciu kvantitatívnych zmien lexiky v (takmer) reálnom čase = A linear model of dynamic trends in the used lexicon and its application for the detection of quantitative lexical changes in (almost) real time. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 223-244. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • GARABÍK, Radovan - MITANA, Denis. Accuracy of Slovak Language Lemmatization and MSD Tagging - MorphoDiTa and SpaCy. In LLOD Approaches for Language Data Research and Management : abstract book. - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2022, s. 93-95. ISBN 978-609-488-041-4. (LLOD Approaches for Language Data Research and Management. LLODREAM2022 : International Scientific Interdisciplinary Conference) Typ: AFG
 • GARABÍK, Radovan. Rozpoznávanie pomenovaných entít v slovenčine - webové rozhranie = Named-Entity Recognition - Web Interface. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 402-405. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Typ: BDNB
 • LLOD Approaches for Language Data Research and Management : abstract book. Eds. Radovan Garabík, Linas Selmistraitis, Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2022. 96 p. ISBN 978-609-488-041-4 Typ: FAI
 • HABIJANEC, Siniša. Okrúhle výročie kansaského slavistu, profesora Marca L. Greenberga. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 3, s. 849-850. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Typ: EDJ
 • CHOCHOL, Martin. Jaka śi, taka śi, moja śi (zo zemplínskej lexiky). In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 299-305. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Typ: ADFB
 • CHOLEVA, Júlia. Požiadavka zrozumiteľnej komunikácie vo verejnej sfére na Slovensku a v európskych krajinách = The need for intelligible communication in public space in Slovakia and European countries. In Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 271-294. ISBN 978-80-223-5376-2. (APVV č. 17-0254 : Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment) Typ: AEDA
 • IVANOVÁ, Martina. Kto je slovenský Leonardo da Vinci? O jednom type metaforicko-metonymických konštrukcií v slovenčine = Who is the Slovak Leonardo da Vinci? About One Type of Metaphorical-Metonymic Constructions in Slovak. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 3-18. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADFB
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Keď sa morféma slovom stane (poznámky k osamostatňovaniu sa niektorých prefixoidov) = When a morpheme becomes a word (notes on word-formation processes related to some prefixoids in the Slovak language). In Slovanská slovotvorba : synchrónia, inovácie, neologizácia. Eds. Martin Ološtiak, Ľudmila Liptáková, Klaudia Bednárová-Gibová. Rec. Martina Ivanová, Mira Marvanová, Patrik Mitter. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 239-254. ISBN 978-80-555-2963-9. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov) Typ: AFD
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Vydali sme 4. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 247-252. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDF
 • JANOČKOVÁ, Nicol - CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Naša slovníková jubilantka Alexandra Jarošová. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 121-125. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Medzinárodná slovotvorná konferencia v Prešove. In Slovo a slovesnost, 2022, roč. 83, č. 1, s. 76-80. (2021: 0.227 - IF, Q4 - JCR, 0.123 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-7031. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: EDJ
 • JAROŠOVÁ, Alexandra. Rozhovor s dr. Alexandrou Jarošovou. In Jazykovědné aktuality : časopis Jazykovědného sdružení Českej republiky, 2022, roč. 59, č. 1-2, s. 13-18. ISSN 1212-5326. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDE
 • JAROŠOVÁ, Alexandra. Jazykovedkyňa: Ak sa väčšina pridá k vám a začne používať Kyjiv namiesto Kyjeva, rozhodne úzus. In Denník N, 25.03.2022. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2783808/jazykovedkyna-ak-sa-vacsina-prida-k-vam-a-zacne-pouzivat-kyjiv-namiesto-kyjeva-rozhodne-uzus/?ref=inm Typ: GHG
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 4. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami G - K. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 210-217. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Druhy rodov začínajúcich sa písmenom A = New and Revised Slovak Names of Imported, Introduced, Cultivated and Other Foreign Vascular Plants Known in Slovakia. 1. Species of Genera Beginning with the Letter A. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 19-34. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 2. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami B - C = New and Revised Slovak Names of Imported, Introduced, Cultivated and Other Foreign Vascular Plants Known in Slovakia. 2. Species of Genera Beginning with the Letters B - C. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 84-100. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami D - F. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 154-163. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 5. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami L - Q. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 282-298. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Tematické slová v predvolebnej kampani na Facebooku = Thematic words in the Slovak pre-election campaign on Facebook. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 4, s. 882-893. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2022-0013 (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: ADNB
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. K nominálnemu štýlu predvolebných statusov = On the Nominal Style of Pre-Election Statuses. In Štýl - komunikácia - kultúra : k stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistríka (1921 - 2000). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 184-193. ISBN 978-80-223-5316-8. Typ: AEDA
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. K tematickým okruhom predvolebnej kampane 2020 na sociálnej sieti Facebook. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 135-142. ISBN 978-80-971690-8-4. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • KRÁLIK, Ľubor. Praslav. dial. *meldъ 'miagkij' (*meld-ьnъ, *meld-jъ, *meld-rъ) = Proto-slavic dial. *meldŭ 'soft' (>*meld-ĭnŭ, *meld-jĭ, *meld-rŭ) [Праслав. диал. *meldъ 'мягкий' (> *meld-ьnъ, *meld-jь, *meld-rъ)]. In Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2021, č. 4, s. 118-127. ISSN 2311-150X. Dostupné na: https://doi.org/10.31912/pvrli-2021.4.10 (VEGA č. 2/0103/19 : ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum) Typ: ADEB
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Jazykové neistoty používateľov slovenčiny v oblasti pravopisu veľkých písmen vo vlastných osobných menách. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 197-204. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADFB
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Fungovanie anglických výrazových prostriedkov v kontexte funkčno-štylistickej diferencovanosti vlogov. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 167-177. ISBN 978-80-971690-8-4. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Autentickosť vo vlogoch slovenských youtuberov. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Percepcia jazykov a nárečí z pohľadu samotných používateľov (na príklade jazykovej situácie v okrese Stará Ľubovňa). In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 225-233. ISBN 978-80-971690-8-4. (VEGA č. 2/0126/18 : Slovník slovenských nárečí. Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Jazykové a nárečové mapovanie na území Slovenska. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 24. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Nárečie z novej perspektívy. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 2, s. 118-125. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Dialekt ako prejav identity / Gavurová, M. - Fintice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021. - ISBN 978-80-89763-62-7. Typ: EDI
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Používanie skratky IT a od nej odvodených slov. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 306-310. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Kytica pre Mateja Považaja. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 240-242. ISSN 0023-5202. Typ: GII
 • MITÁŠ, Vladimír - ŽIGO, Pavol. Kultúrnohistorické hľadisko pomenovania archeologických nálezísk Pohanský hrad/ Pohanský vrch a ich motivácia slovom pohan = The Cultural-historical Aspect of the Names of the Pohanský hrad/Pohanský vrch Archaeological Sites and their Derivation from the Word Pohan (i.e. Pagan). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2022, roč. 69, č. 1, s. 113-126. (2021: 0.205 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SZAUSAV.2022.69.5 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: ADNB
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Jazykové problémy maďarskej komunity v Bratislave = The problems of the Hungarian community in Bratislava. In Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 230-246. ISBN 978-80-223-5376-2. (APVV č. 17-0254 : Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment) Typ: AEDA
 • Jazykovedný časopis. Hlavná red. Gabriela Múcsková (2013-), výkonní red. Ingrid Hrubaničová (2013-), Miroslav Zumrík (2016-), prizvané ed. Katarína Gajdošová, Adriana Žáková (2017, č. 2), prizvaný ed. Juraj Dolník (2018, č. 1), prizvané ed. Dana Guričanová, Monika Kapustová, Martina Kopecká (2018, č. 3), prizvaní ed. Jana Levická, Miroslav Zumrík (2019, č. 2), prizvaní ed. Milan Harvalík, Ľubor Králik, Iveta Valentová (2021, č. 1), prizvaní ed. Kristína Bobeková, Lucia Gibľáková, Jana Levická, Miroslav Zumrík (2021, č. 2). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 2 x ročne, od r. 2016 3x ročne. ISSN 0021-5597 Typ: FAI
 • NOVÁK, Ľudovít. Súborné dielo. III. diel (1936 - 1967) ; ed. Júlia Behýlová. rec. Miroslav Dudok, Daniela Slančová. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 576 s. ISBN 978-80-224-1961-1 Typ: FAI
 • NOVÁK, Ľudovít. Súborné dielo. II. diel (1935) ; ed. Júlia Behýlová. rec. Miroslav Dudok, Daniela Slančová. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 464 s. ISBN 978-80-224-1960-4 Typ: FAI
 • OLOŠTIAK, Martin - PALKOVÁ, Lenka. Podnetné spracovanie univerbizácie v češtine. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 380-386. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Recenzia na: Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů) / I. Kolářová, F. Štícha. - Praha : Academia, 2020. - ISBN 978-80-200-3131-0. Typ: EDI
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. Predložky ako operátory časových vzťahov v gemerských nárečiach. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 251-261. ISBN 978-80-971690-8-4. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. Predložka pod ako operátor časových vzťahov a jej osobitosti v gemerských nárečiach. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 27. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • Slovenská reč. Hlavný red. Martin Ološtiak (2021, č. 2 - ), Slavomír Ondrejovič (2001-2021, č. 1), výkonné red. Júlia Behýlová (2017-), Denisa Dovičovičová (2020-2021), hosťujúci editori (2022, č. 1) Juraj Dolník, Alena Bohunická. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 3x ročne. ISSN 0037-6981 Typ: FAI
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Budeme cestovať za lacno? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 190-191. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Vrátia nám za plastovú fľašu zálohu alebo záloh? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Je prídavné meno hudobnonástrojársky napísané správne? In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 126-127. ISSN 0023-5202. Typ: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. O používaní slova ferrata/ferata v slovenčine. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 316-319. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Predhorie či Priedhorie, Brestenné či Briestenné? (1. časť). In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 204-209. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Apelatíva strunga, urva, urvisko a zarva a ich odraz v propriálnej lexike = The Appellatives Strunga, Urva, Urvisko and Zarva and their Reflection in Proprial Lexis. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 143-153. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • RAMŠÁKOVÁ, Anna. Predhorie či Priedhorie, Brestenné či Briestenné? (2. časť). In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 274-281. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: ADFB
 • RAUSOVÁ, Katarína - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Prístupy k excerpcii náboženských výrazov zo slovníka. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 271-278. ISBN 978-80-971690-8-4. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • RAUSOVÁ, Katarína - MAJERČÍKOVÁ, Michaela. Valaská škola H. Gavloviča : pátranie po origináli a s tým spojené objavy. In Varia 31 : zborník abstraktov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. - 1.12.2022). 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 29. ISBN 978-80-574-0144-5. (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFH
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Rozdeľovanie slov na konci riadka ako jazyková neistota = Hyphenation as Language Uncertainty. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 354-379. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADNB
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Jubileum prof. Juraja Dolníka, DrSc., alebo Provokačný potenciál jedného jazykovedca. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 242-247. ISSN 0023-5202. Typ: EDJ
 • SMATANA, Miloslav. Kopanice napravo - a naľavo lazy = Kopanice on the Right - and Lazy on the Left. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 107-117. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • SMATANA, Miloslav. Vladimír Kompánek rajecký rodák. 1. vyd. Rajec, 2022. 128 s. ISBN 978-80-570-4145-0 Typ: CAB
 • STOYKOVA, Velislava - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela. Query Expansion for Slovak to Bulgarian Language Machine Translation Using Parallel Search. In WSEAS Transactions on Systems and Control, 2021, vol. 16, s. 351-357. (2021 - SCOPUS). ISSN 1991-8763. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.30 Typ: ADMB
 • ŠIMKOVÁ, Mária - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Možnosti skúmania jazykových zmien v historických a nárečových zdrojoch Slovenského národného korpusu = Possibilities of research of linguistic changes in historical and dialectal sources of the Slovak National Corpus. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 295-310. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Ňegdo robí a ňegdo sa robí, že robí = Someone Works and Someone Pretends to Work. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 1, s. 39-46. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta - HARVALÍK, Milan - GAŁKOWSKI, Artur. Banca dati internazionale di terminologia onomastica ONOMTERM = International database of onomastic terminology ONOMTERM. In Rivista Italiana di Onomastica RIOn, 2022, vol. 28, no. 2, p. 793-800. ISSN 1124-8890. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADEB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zo slovenskej onomastickej terminológie: prímeno, šľachtický prídomok, priezvisko - rodinné meno, rodové meno (1. časť) [From Slovak Onomastic Terminology: Byname, Noble Predicate, Surname - Family Name, Dynastic Name (Part 1)]. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 5, s. 257-273. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie). VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Zo slovenskej onomastickej terminológie: mononymum, krstné meno, rodné meno = From Slovak Onomastic Terminology: Mononym, Baptismal Name, First Name. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 2, s. 65-83. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Typ: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. Vznik, vývin a charakteristika našich priezvisk = The origin, development and characteristics of our surnames. In Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík : zborník príspevkov z odbornej konferencie. Eds. J. Hovorka, Ľ. Kmeť. - Galanta : Občianske združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, 2022, s. 68-87. ISBN 978-80974426-0-6. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov. Odborná konferencia Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov) Typ: BEF
 • VANČOVÁ, Iveta. Kopaničiar a Kopaničan. In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 4, s. 238-239. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Typ: BDF
 • WACHTARCZYKOVÁ, Jana - JAROŠOVÁ, Alexandra. Sledujme skôr zmysel celej výpovede než význam slov. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 2, s. 126-145. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súcasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Typ: BDNB
 • WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Humanitné vedy proti diskriminácii. In Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 3, s. 387-397. (2020: 0.197 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: GAI
 • ZUMRÍK, Miroslav - MAJCHRÁKOVÁ, Daniela - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Časovanie slovies v slovenčine = Verb Conjugation in the Slovak Language. Rec. Martin Ološtiak, Marie Mikulová. 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. : MIKULA s. r. o., 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7 (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu : Zmluva č. 0323/2017 o zdruzení prostriedkov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV) Typ: AAB
 • ZUMRÍK, Miroslav. Láska v číslach : Sladkovičová Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 67-78. (2021: 0.140 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Love in Numbers / Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann. - Bratislava : Veda, 2020. - ISBN 978-80-224-1849-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.6 Typ: EDI
 • ŽIGO, Pavol - KOLLÁROVÁ, Petra. Pomenúvanie členov rodiny v retrospektíve a súčasnosti = Names of family relatives in retrospective and present. In Jazyková zmena a pramene jej skúmania. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 173-183. ISBN 978-80-223-5118-8. Typ: AEDA
 • ŽIGO, Pavol. Nárečia Suchánskej doliny. In Hrnčiarsky región Malohontu : vlastivedná monografia. 1. vyd. - Rimavská Sobota : Július Slanina-S-Optik, 2021, s. 196-206. ISBN 978-80-974113-0-5. Typ: BBB
 • ŽIGO, Pavol. Kodifikácia v Pravidlách slovenského pravopisu (1931 - 2013). In Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 185-189. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931-2013 / Martina Kopecká. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1814-0. Typ: EDI
 • ŽIGO, Pavol. Králik, Ľubor. Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). Bratislava: Veda 2020. 176 s. ISBN 978-80-224-1875-1. In Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 3, s. 845-848. (2020: 0.186 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Recenzia na: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) / Ľubor Králik. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2020. - ISBN 978-80-224-1875-1. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2022-0009 Typ: EDI
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-inf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : r1955az1989-7.0 [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-all [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-prf [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-sane [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-vyv [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-img-sk [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
 • Slovenský národný korpus : prim-10.0-public-img [elektronický zdroj]. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2022. Dostupné na internete: https://korpus.sk/ Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus