Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALLEKOVÁ, Katarína - FILIPKO, Richard. Akým nárečím hovoríte? In Čarovné Slovensko, 2024, roč. 8, č. 1, s. 80-85. ISSN 2585-8009. Typ: BDF
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Koľko máme nárečí a prečo. In Téma, 2024, roč. 8, č. 3, s. 18-25. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Používanie slova ponehodový. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 60-61. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32499 Typ: BDF
 • GARABÍK, Radovan. Korpus textov rusínskej wikipédie. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 55-59. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32498 Typ: BDF
 • HARVALÍK, Milan. Ernst Schwarz und Vladimír Šmilauer – zwei Persönlichkeiten der Onomastik des 20. Jahrhunderts und ihr Beitrag zur Erforschung der Siedlungsgeschichte der tschechischen Länder. In Namenphilologie trifft Dialektlexikographie : Beiträge aus dem Arbeitskreis für bayerisch-österreichische Namenforschung und dem Netzwerk der großlandschaftlichen Dialektwörterbücher – LexikoNet. - Regensburg : Edition Vulpes, 2023, s. 43-55. ISBN 978­3­910940­01­7. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: BEE
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - VANČOVÁ, Iveta. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy začínajúce sa písmenami I – N. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 20-35. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32493 Typ: BDF
 • MISLOVIČOVÁ, Sibyla. Spájateľnosť prídavného mena kapsulový a možný posun v jeho význame. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 43-47. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32495 (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Typ: BDF
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Typ: FAI
 • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Rodovo inkluzívne používanie slovenčiny. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 59. ISBN 978-80-974522-5-4. Typ: AFH
 • ONDREJČIKOVÁ, Stella. O šickim zna a po calim valaľe bludi roznośi. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 36-42. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32494 (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
 • PIATKOVÁ, Kristína. Nie je bagel ako bagel alebo Odkiaľ sa k nám dostalo slovo bagel? In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 47-49. ISSN 0023-5202. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=32496 (VEGA č. 2/0132/24 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe 2) Typ: BDF
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 73. ISBN 978-80-974522-5-4. Typ: AFH
 • SOÓKY, Roman. Čo nás (na)učia sociálne siete o jazyku? In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 80. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Typ: AFH
 • STANKOVÁ, Slavomíra. Postoje a fact-checking. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 81. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Typ: AFH
 • VALENTOVÁ, Iveta. Genéza výskumu priezvisk Slovákov v Maďarsku = The genesis of the research on surnames of Slovaks in Hungary. In Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica, 17. október 2023. Eds. J. Chrťan, Z. Drugová. 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2024, s. 59-64. ISBN 978-80-557-2126-2. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/2024.9788055721262 (Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku) Typ: AFD
 • VRÁBĽOVÁ, Júlia. Diskurzné stratégie a ich rola pri výskume dezinformácií. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 38. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Typ: AFH
 • ŽIGO, Pavol. Jazyková stránka duchovných piesní v rukopisnej časti Bystrickej agendy (1585) = The Lingual Aspect of the Hymns of the Bystrica Agenda 1585. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 92-102. ISBN 978-80-8127-401-5. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • ŽIGO, Pavol. Anton Emanuel Timko očami svojich prapredkov. In Kultúra slova, 2024, roč. 58, č. 1, s. 50-54. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Anton Emanuel Timko – Perohryz. Slovenský Jules Verne, jeho dielo, kraj, doba, rod a nasledovníci / Klinda, Jozef. - Halič : Obec Halič, 2023. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus