Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku

-

ELEXIS - Európska lexikografická infraštruktúra

European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)

Nexus Linguarum - Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)

European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)

Human-Machine Er - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch

New Qualities and Values in Current Slavonic Languages

Nové slová - Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku

New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia

Národné projekty

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Discriminatory instrumentalization of language

ETYMO - ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum

ETYMO – Etymological Database of the Slovak Lexicon (2st Stage) and Related Etymological Research

Historická fonol - Historická fonológia slovenčiny

Historical Phonology of the Slovak Language

Jazykové chyby v - Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

Lexika slovenský - Lexika slovenských terénnych názvov

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms)

Slovanský jazykový atlas

Slavic Linguistic Atlas

Slovenský pravop - Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

SSN IV. - Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

SSSJ 5 - Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Synchrónne modely a modelovanie chrématoným

Synchronous Models and Modeling of Chrematonyms

Teória a termino - Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)

Theory and Terminological System of the Slovak Onomastics (on the Context of Slavic and International Onomastic Terminology)

Celkový počet projektov: 18