Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe

-

Human-Machine Er - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

Lingvistická reflexia hodnôt tzv. novej normality v súčasných slovanských jazykoch

Linguistic reflection of the „new normal“ values in contemporary Slavic languages

Sémantický vývin poľských a slovenských výrazov praslovanského pôvodu

The semantic development of Polish and Slovak words of Proto-Slavic origin

slovake.eu - slovake.eu – Rozšírenie ponuky e-learningu o nové materiály na vyučovanie slovenského jazyka

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

SJA - Slovanský jazykový atlas

The Slavic Linguistic Atlas

UniDive - Univerzalita, diverzita a idiosynkrázia v jazykových technológiách

Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Národné projekty

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie)

-

JAKOD - Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Keď sú menšinové hlasy umlčané

When minority voices are silenced – VOICES

Lexika slovenských terénnych názvov – 2. časť

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms) – 2nd part

Preklad a aspekt - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Slovanský jazykový atlas

Slavic Linguistic Atlas

SNK - Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

SSN IV. - Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

SSSJ 5 - Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Výskum v oblasti komparatívnej slovanskej lingvistiky so zameraním na terminológiu

-

Celkový počet projektov: 19