Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Nexus Linguarum - Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)

European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)

Human-Machine Er - Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe

Language in the Human-Machine Era

slovak.eu - slovake.eu – Rozšírenie ponuky e-learningu o nové materiály na vyučovanie slovenského jazyka

slovake.eu – Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language

SJA - Slovanský jazykový atlas

The Slavic Linguistic Atlas

UniDive - Univerzalita, diverzita a idiosynkrázia v jazykových technológiách

Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology

Národné projekty

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Historická fonol - Historická fonológia slovenčiny

Historical Phonology of the Slovak Language

Jazykové chyby v - Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

JAKOD - Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Lexika slovenský - Lexika slovenských terénnych názvov

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms)

Preklad a aspekt - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Slovanský jazykový atlas

Slavic Linguistic Atlas

SNK - Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

Slovenský pravop - Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

SSN IV. - Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

SSSJ 5 - Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Teória a termino - Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)

Theory and Terminological System of the Slovak Onomastics (in the Context of Slavic and International Onomastic Terminology)

Celkový počet projektov: 17