Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/54431761–2

Sekretariát

Tel: 02/54431761–2
Fax: 02/54431756
Základné
informácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV je pracoviskom, v ktorom sa v
Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj
nespisovných útvarov slovenského národného jazyka.

Ústav vznikol v roku 1943 pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej
akadémie vied a umení – SAVU, v roku 1952 bol premenovaný na Ústav
slovenského jazyka SAVU a od roku 1966 nesie súčasný názov. Je hlavným
vedeckým pracoviskom v Slovenskej republike sústreďujúcim základný
výskum slovenského národného jazyka, jeho územnej a sociálnej
diferenciácie a jeho dejín. Súčasťou výskumu sú teoretické otázky
všeobecnej jazykovedy, jazykovej kultúry, odbornej terminológie a
onomastiky. Výsledky výskumu sa aplikujú pri tvorbe základných
kodifikačných príručiek, pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie,
pri štandardizácii geografického názvoslovia.

Najvýznamnejšie vedecké výsledky sa dosiahli pri skúmaní gramatickej
stavby slovenského jazyka (Morfológia slovenského jazyka, 1966),
dynamiky slovnej zásoby (Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny,
1989), slovnej zásoby národného jazyka (Slovník slovenského jazyka, 6
zv., 1959 – 1968; Krátky slovník slovenského jazyka, 4. vyd. 2003;
Synonymický slovník slovenčiny, 2. vyd. 2000; Historický slovník
slovenského jazyka, 7 zv., 1991 – 2008; Slovník slovenských nárečí,
zatiaľ 2 zv., 1994, 2006; Slovník súčasného slovenského jazyka, zatiaľ 2
zv., 2006, 2011), pravopisného systému spisovnej slovenčiny (Pravidlá
slovenského pravopisu, 3. vyd. 2000), územnej diferenciácie slovenských
nárečí v rámci Slovenska, slovanských krajín i karpatského areálu (Atlas
slovenského jazyka, 4 zv., 1968 – 1984; Slovanský jazykový atlas,
zatiaľ 2012; Celokarpatský dialektologický atlas, 8 zv., úvodný
(nečíslovaný) zv. 1987, zv. 1 – 7 vyšli v r. 1989 – 2003) a pri
konfrontačnom výskume slovnej zásoby slovanských jazykov
(Česko-slovenský slovník, 2. vyd. 1981; Veľký rusko-slovenský slovník, 5
zv., 1960 – 1970; Veľký slovensko-ruský slovník, 6 zv., 1979 – 1995).
Pracovníci ústavu pripravili desiatky monografií z rozličných oblastí
výskumu národného jazyka. Ústav vydáva sériu zborníkov Jazykovedné
štúdie (vyše troch desiatok), ktoré sa monotematicky venovali niektorej
jazykovednej disciplíne, bol hlavným organizátorom alebo
spoluorganizátorom mnohých vedeckých konferencií aj s medzinárodnou
účasťou.

Hlavné oblasti výskumu:

systém súčasnej slovenčiny
fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii
teória a prax jazykovej kultúry
odborná terminológia
etymológia a jazykový zemepis
dejiny jazyka
onomastika
korpusová lingvistika a počítačové spracovanie prirodzeného jazyka

Medzinárodná spolupráca:

Ústav spolupracuje so zahraničnými vedeckými pracoviskami v Belgicku,
Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike,
Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rusku,
Slovinsku, Srbsku, Ukrajine, USA.