Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALBANO, Paolo G. - HUA, Quan - KAUFMAN, D. S. - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin - AGIADI, Konstantina. Radiocarbon dating supports bivalve-fish age coupling along a bathymetric gradient in high-resolution paleoenvironmental studies. In Geology, 2020, vol. 48, no. 6, p. 589.593. (2019: 4.768 - IF, Q1 - JCR, 2.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0091-7613. Typ: ADCA
 • AUBRECHT, Roman** - BAČÍK, Peter - MIKUŠ, Tomáš - BELLOVÁ, Simona. Detritic tourmalines with complex zonation in the Cretaceous exoticflysches of the Western Carpathians: Where did they come from? In Lithos, 2020, vol. 362-363, art. no. 105443. (2019: 3.390 - IF, Q2 - JCR, 2.045 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937.(APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Typ: ADCA
 • BEZÁK, Vladimír** - PEK, Josef - VOZÁR, Ján - MAJCIN, Dušan - BIELIK, Miroslav - TOMEK, Čestmír. Geoelectrically distinct zones in the crust of the Western Carpathians: A consequence of Neogene strike-slip tectonics. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 14-23. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552.(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. SASPRO 1947/03/01-b : CRITHON3D Multi-dimensional integrated geophysical-petrological modelling of the crust, and uppermost mantle for central Europe region by structural joint inversion). Typ: ADDA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - CHAMUTIOVÁ, Tímea - ŽATKOVÁ, Lucia - VIDHYA, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - BIROŇ, Adrián. Fine laminated clastic deposits revealing the delay of the deglaciation timing in the High Tatras Mts. (Central Europe) to Early Holocene. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104.(EGU 2020). Typ: AFG
 • FASSMER, Kathrin - MARTINET, I. - MILADINOVA, Irena - SPRUNG, P. - FROITZHEIM, Nikolaus - FONSECA, Raúl O. C. - MÜNKER, C. - JANÁK, Marian - KULLERUD, K. Lu-Hf geochronology of ultra-high-pressure eclogites from the Tromso-Nappe, Scandinavian Caledonides: evidence for rapid subduction and exhumation. In International Journal of Earth Sciences, 2020, vol. 109, no. 5, p. 1727-1742. (2019: 2.278 - IF, Q2 - JCR, 1.048 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Typ: ADCA
 • GAJDOŠOVÁ, Michaela - HURAIOVÁ, Monika - HURAI, Vratislav - SLOBODNÍK, Marek - SIEGFRIED, Pete. Two types of scapolite in Evate carbonatite deposit (Mozambique): Implications for magmatic versus metamorphic origins. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 63-74. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • HOLKO, Ladislav** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - BIČÁROVÁ, Svetlana - POCIASK-KARTECZKA, Joanna. Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover. Patrik Sleziak, Michal Danko, Svetlana Bičárová, Joanna Pociask-Karteczka. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 2, p. 180-191. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-790X.(VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. ITMS 26210120009 : DIHYS– MICHALOVCE + LM). Typ: ADDA
 • CHOVAN, Martin - KUBAČ, Alexander - MIKUŠ, Tomáš - ŽITŇAN, P. Au-Ag tellurides and sulphosalts from epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša at the Rozália mine (Slovakia). In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 43-62. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • KUŠNIRÁK, Dávid - ZEYEN, Hermann - BIELIK, Miroslav** - PUTIŠKA, René - MOJZEŠ, Andrej - BRIXOVÁ, Bibiana - PAŠTEKA, Roman - DOSTÁL, Ivan - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Pavol - HÓK, Jozef - BOŠANSKÝ, Marián - KRAJŇÁK, Martin. Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 3-13. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/RADIMA~1/AppData/Local/Temp/GeolCarp_Vol71_No1_3_13.pdf>(Vega č. 1/0115/18 : Geologická stavba seizmickej zdrojovej zóny Dobrá voda. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0559/17 : Aplikácia seizmických meraní na zosuvných územiach). Typ: ADCA
 • MARKO, František - TÚNYI, Igor - BENIAKOVÁ, Emília. Clock rotations in the Carpathian Shear Corridor - a paleomagnetic record. In Mineralia Slovaca, 2019, roč. 51, č. 2, s. 175-186. (2018: 0.125 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086.(APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0712/11 : Geodynamický vývin karpatského strižného koridoru v období kenozoika). Typ: ADNB
 • MARSENIĆ, Alexandra. Understanding 1D magnetotelluric apparent resistivity and phase. In Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2020, vol. 34, no. 2, p. 246-258. (2019: 1.373 - IF, Q3 - JCR, 0.341 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0920-5071.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia)). Typ: ADCA
 • MATEJOVÁ, M. - JÓZSA, Štefan - HALÁSOVÁ, Eva - AUBRECHT, Roman. Interpretation of the geological structure of an atypical klippe in the Orava sector of the Pieniny Klippen Belt near Revišné. In Acta Geologica Slovaca, 2019, vol. 11, no. 2, p. 75-89. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044.(APVV-14-0118 : Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát [Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins]. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát. Vega č. 2/0028/17 : Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát [Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians]). Typ: ADNB
 • Geologica Carpathica. Editor in chief [2010- ]: Igor Broska; scientific editor [2002-2016]: Jozef Michalík; executive editor [2016- ]: Milan Kohút. Bratislava : Veda, 1991-. Karentovaný impaktovaný. 6x ročne. Dostupné na internete: <http://www.geologicacarpathica.sk/src/main.php>. ISSN 1335-0552. Typ: FAI
 • MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - HÖNIG, Sven. Bismuth sulphosalts from the siderite––sulphidic and As-Co mineralization in Medzev area, Slovakia. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 91-102. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - KUREKOVÁ, Patrícia. Variation of radon activity concentration in selected kindergartens in Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2020, vol. 186, no. 2-3, p. 401-405. (2019: 0.773 - IF, Q4 - JCR, 0.363 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0144-8420.(Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: ADCA
 • NATKANIEC-NOWAK, Lucyna - DUMAŃSKA-SŁOWIK, Magdalena - GAWEŁ, Adam - ŁATKIEWICZ, Anna - KOWALCZYK-SZPYT, Joanna - WOLSKA, Anna - MILOVSKÁ, Stanislava - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - LADON, Karolina. Fire agate from the Deer Creek deposit (Arizona, USA) - new insights into structure and mineralogy. In Mineralogical Magazine, 2020, vol. 84, no. 2, p. 343-354. (2019: 1.738 - IF, Q2 - JCR, 0.730 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Typ: ADCA
 • ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - FERENC, Štefan - SMIRNOV, Aleksandr Andrejevič. CARBONATE-BEARING PHOSPHOHEDYPHANE-"HYDROXYLPHOSPHOHEDYPHANE" AND CERUSSITE: SUPERGENE PRODUCTS OF GALENA ALTERATION IN PERMIAN APLITE (WESTERN CARPATHIANS, SLOVAKIA). In Canadian Mineralogist, 2020, vol. 58, no. 3, p. 347-365. (2019: 1.449 - IF, Q3 - JCR, 0.806 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-4476. Typ: ADCA
 • PÁLKOVÁ, Helena** - KUREKOVÁ, Valéria - MADEJOVÁ, Jana - NETRIOVÁ, Zuzana - UHLÍK, Peter - VARGA, Peter - HRONSKÝ, Viktor - LEXA, Jaroslav. Determination of water content in raw perlites: Combination of NIR spectroscopy and thermoanalytical methods. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, vol. 240, art. no. 118517. (2019: 3.232 - IF, Q1 - JCR, 0.550 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1386-1425. Typ: ADCA
 • PAŠTEKA, Roman** - KUŠNIRÁK, Dávid - WILKEN, Dennis - PUTIŠKA, René - PAPČO, Juraj - GODOVÁ, Dominika - ZVARA, Ivan - ONDRÁŠKOVÁ, Lenka. Effective combination of microgravimetry and geoelectrical methods in the detection of subsurface cavities in archaeological prospection - selected case-studies from Slovakia. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 4, p. 479-496. (2018: 0.312 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na internete: <http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/4/Pasteka-et-al_CGG-49-4_web.pdf>(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]). Typ: ADMB
 • RADKOVÁ, Pavlína - MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - KODĚRA, Peter - LUPTÁKOVÁ, Jarmila. A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. In Acta Geologica Slovaca, 2019, roč. 11, č. 2, s. 103-118. (2018: 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • RUŽIČKA, P.** - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy. Mineralogická charakteristika mramorov asociovaných s bazaltovými metapyroklastikami a chloritickými bridlicami z lokality Markuška (Slovenská republika) [Mineralogical characteristics of marbles associated with basalt metapyroclastics and chlorite schists from the locality Markuška (Slovak Republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2019, roč. 27, č. 2, s. 247-258. (2018: 0.166 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • RYBAK-OSTROWSKA, Barbara** - KONON, Andrzej - HURAI, Vratislav - BOJANOWSKI, Maciej - KONON, Agnieszka - WYGLADAŁA, Michal. Fluid pathways within shallow-generated damage zones of strike-slip faults - evidence of map-scale faulting in a continental environment, SW Permo-Mesozoic cover of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt, Poland. In Acta Geologica Polonica, 2020, vol. 70, no. 1, p. 1-29. (2019: 0.797 - IF, Q4 - JCR, 0.535 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5709. Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen - VRŠANSKÝ, Peter** - PODSTRELENÁ, Lenka - HINKELMAN, Jan - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - VIDLIČKA, Ľubomír - REN, Xiaoyin - QUICKE, D.L.J. Nocticolid cockroaches are the only known dinosaur age cave survivors. In Gondwana Research, 2020, vol. 82, p. 288-298. (2019: 6.174 - IF, Q1 - JCR, 3.033 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1342-937X. Typ: ADCA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - HOLÝ, Karol - LUHOVÁ, Ľubica - CSICSAY, Kristián - HAVIAROVÁ, Dagmar - KUNÁKOVÁ, Lucia. Seasonal variation of radon and CO2 in the Važecká Cave. Slovakia. In Nukleonika, 2020, vol. 65, no. 2, p. 153-157. (2019: 0.814 - IF, Q4 - JCR, 0.220 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0029-5922.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: ADCA
 • SOEJONO, I. - MACHEK, Matěj - SLÁMA, Jiří - JANOUŠEK, Vojtěch - KOHÚT, Milan. Cambro-Ordovician anatexis and magmatic recycling at the thinned Gondwana margin: new constraints from the Kourim Unit, Bohemian Massif. In Journal of the Geological Society, 2020, vol. 177, no. 2, p. 325-341. (2019: 3.100 - IF, Q2 - JCR, 1.532 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7649. Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - SCHLÖGL, Ján - MICHALÍK, Jozef - DONOVALOVÁ, Lenka. Non-condensed shell beds in hiatal successions: instantaneous cementation associated with nutrient-rich bottom currents and high bivalve production. In Italian Journal of Geosciences, 2020, vol. 139, no. 1, p. 76-97. (2019: 1.625 - IF, Q3 - JCR, 0.615 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2038-1719. Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - ALBANO, Paolo G. - FUKSI, Tomáš - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - KOWALEWSKI, Michał - NAWROT, Rafał - NERLOVIĆ, Vedrana - SCARPONI, Daniele - ZUSCHIN, Martin. Ecological regime shift preserved in the Anthropocene stratigraphic record. In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2020, vol. 287, no. 1929, art. no. 20200695. (2019: 4.637 - IF, Q1 - JCR, 2.626 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0962-8452. Typ: ADCA
 • VÁCZYOVÁ, Magdaléna** - VALACH, Fridrich. Metody na určenie K-indexov z meraní na Geomagnatickom observatóriu pre štúdium kozmického počasia a klímy = Methods to determine K-indices from the measurements at the Geomagnetic observatory for studying space weather and climate. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. - Komárno : PADE, 2019, s. 51-59. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Typ: AEDA
 • VAJDA, Peter** - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Topographically predicted vertical gravity gradient field and Its aplicability in 3D and 4D microgravimetry: Etna (Italy) case study. In Pure and Applied Geophysics, 2020, vol. 177, no. 7, p. 3315-333. (2019: 1.586 - IF, Q3 - JCR, 0.593 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]). Typ: ADMA
 • VALACH, Fridrich** - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Výsledky magnetických meraní na šiestich stanovištiach na území Slovenska v epoche 2018,5 = Results of the magnetic measurements at six observation points in Slovakia for the epoch 2018,5 epoch. In Zborník XI. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - Sekcia "Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika", Komárno, 10.-11. september 2019. - Komárno : PADE, 2019, s. 60-62. ISBN 978-80-8122-342-6. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na internete: <http://selyetudkonf.ujs.sk/wp-content/uploads/2020/05/DONTESTAMOGATO_RENDSZEREK_MATEMATIKA_ES_INFORMATIKA.pdf>(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]). Typ: AEDA
 • VOZÁR, Ján - JONES, Alan G. - CAMPANYA, Joan - YEOMANS, Chris - MULLER, Mark R. - PASQUALI, Riccardo. A geothermal aquifer in the dilation zones on the southern margin of the Dublin Basin. In Geophysical Journal International, 2020, vol. 220, issue 3, p.1717-1734. (2019: 2.574 - IF, Q2 - JCR, 1.339 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-540X. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus