Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁNIK, Tomáš - BIELICH, Mário - BILIC, Michal - BUDAY, Peter - GAREK, Martin - HLADKÝ, Juraj - HRIŇÁK, Milan - HRUBÝ, Tomáš - ZIBUROVÁ, Helena. Rišňovce : Monografia obce. Martin Hetényi, Juraj Hladký, Kornélia Jakubíková, Hilda Kramáreková (recenzenti). Nitra : EN ARS, s.r.o., 2019. 520 s. ISBN 978-80-973164-3-3(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Typ: BAB
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach, okr. Púchov. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, 2019, s. 84-91. ISBN 978-80-89564-27-9.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFB
 • BIELICH, Mário. Predbežné výsledky archeologického výskumu Lietavského hradu v rokoch 2008–2019. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, 2019, s. 126-147. ISBN 978-80-89564-27-9.(VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Typ: AFB
 • DEBNÁR, Peter. Terénne relikty po pálení drevného uhlia v katastri obce Babiná, okr. Zvolen. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, 2019, s. 174-181. ISBN 978-80-89564-27-9. Typ: AFB
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Anna - WAWRZCZAK, Maciej. Zaujímavý mosadzný predmet z Jezerska, okres Kežmarok (severný Spiš) = An interesting brass object from Jezersko, district Kežmarok (northern Spiš). In Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 60. Ročník CXIII. - Martin : Slovenské národné múzeum, 2019, s. 222-227. ISBN 978-80-8060-465-3. ISSN 0139-5475.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Typ: AEDA
 • FISCHL, Klára P - OLEXA, Ladislav. The Settlement Network of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in the Southern Hornád Valley and the Košice Basin. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 121-142. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • FOTTOVÁ, Eva. Hrad DIVÍN - predhradie - 2019 - VIII. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster-Hrad-Divin-predhradie-2019.pdf>. Typ: GHG
 • FURMAN, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia - ŠIMKOVÁ, Zuzana. Nové poznatky o refúgiu na Demänovskej hore. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, 2019, s. 76-83. ISBN 978-80-89564-27-9.(VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát). Typ: AFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci = Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 105-131. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
 • KOVÁR, Branislav. Mohol vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky spôsobiť keltskú expanziu? In HistoryWeb, 2020, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohol-virus-krymsko-konzskej-hemoragickej-horucky-sposobit-keltsku-expanziu?fbclid=IwAR17JmdLkTRBhmPvQ4LAG5nDQVLoK39V4ClkHshEb0-j4k1c59gjaLdeOgE>. Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov roku 2019. In HistoryWeb [serial], 2020, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-roku-2019>. Typ: GHG
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Nové výsledky archeologického výskumu vo Fiľakove. In Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III : Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Barbora Lofajová Danielová, Martin Furman (editori) ; recenzenti Peter Bisták, Mgr. Adrian Nemergut, PhD., Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Marián Čurný, PhD., prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., PhDr. Oto Tomeček, PhD., PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc., PhDr. Marián Uhrín, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD. - Dolný Kubín ; Bratislava : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava : Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-89564-27-9.(APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Typ: AFB
 • MELIS, Eszter - SZENICZEY, Tamás - KÖHLER, Kitti - JAKAB, Július - HAJDU, Tamás. Population changes in the Northwestern part of the Carpathian Basin during the Early and Middle Bronze Age. In Prehistoric communities along the Danube : abstract book. - Osijek ; Zagreb : Arheološki muzej : Institute og Archaeology, 2019, s. 25. Typ: GII
 • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia na Hornej Orave = New evidence of Mesolithic occupation in Horná Orava region. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 83-104. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. Vega č. 2/0181/14 : Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska). Typ: AECA
 • ORAVKINOVÁ, Dominika - VLADÁR, Jozef. The Phenomenon of Hoarding at the Fortified Settlement in Spišský Štvrtok. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 83-119. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Atypische Bestattungen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchenfriedhof von Nesvady-Jánoskapart, Slowakei. In Leben mit dem Tod Der Umgang mit Sterblichkeit in Mittelalter und Neuzeit : Beiträge der internationalen Tagung in St. Pölten 11. bis 15. September 2018. Hrsg. Thomas Kühtreiber, Ronald Risy, Gabriele Scharrer-Liška, Claudia Theune. - Wien : Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2020, s. 237-249. ISBN 978-3-9031292-03-4. ISSN 1011-0062. Typ: AFC
 • ROBAK, Zbigniew. How did these get there? Avar finds north of the Carpathian basin. In Avari i Slaveni : Medunarodni znanstveni skup Dvije strane pojasnog jezičca: Avari na sjeveru i jugu kaganata. - Vinkovici ; Zagreb : Gradski muzej : Arheološki muzej, 2020. Typ: GII
 • RUTTKAY, Alexander T.. Národná kultúrna pamiatka Kostelec v Ducovom a najstaršie dejiny obce. In ČAVOJSKÁ, Iveta. Ducové od histórie až po súčastnosť. - Ducové : DANASTA, s.r.o., 2019, s. 17-45. ISBN 978-80-89680-06-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami). Typ: BBB
 • TÓTH, Peter - ORAVKINOVÁ, Dominika - POKUTTA, Dalia Anna. Settlement Organisation of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in Slovakia. A Spatio-Temporal Modelling Study. In Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Ed. Klára P. Fischl, Tobias L. Kienlin. - Bonn : Habelt, 2019, s. 47-70. ISBN 978-3-7749-4241-7. Typ: AFA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Agnes bola prvou oficiálnou metresou. In HistoryWeb, 2020, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/agnes-bola-prvou-oficialnou-metresou>. Typ: BDF
 • ZÁBOJNÍK, Jozef. Grave constructions from the period of Avar Khaganate at the Obid cemetery. In Avari i Slaveni : Medunarodni znanstveni skup Dvije strane pojasnog jezičca: Avari na sjeveru i jugu kaganata. - Vinkovici ; Zagreb : Gradski muzej : Arheološki muzej, 2020, s. 18. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus