Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Nové výsledky výskumov výšinnej osady badenskej kultúry a opevneného hradiska z neskorej doby bronzovej na Pustom hrade vo Zvolene (Slovensko) = New excavation results of the Baden culture uphill settlement and fortified hill-fort from the Late Bronze Age in Pustý hrad Castle in Zvolen (Slovakia). In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 85-104. ISBN 978-80-223-5389-2. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - PUTŠKO, Mária - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late Bronze Age settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 297-314. ISBN 978-83-955256-8-1. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: BEE
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Hrad Revište 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeoklogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Reviste-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Podhorie - hrad Žakýl 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-%C5%BDak%C3%BDl-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Sklené Teplice - hrad Teplica (Pustý hrad) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Hrad-Teplica-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/2021-A4-Pusty-hrad-Horny.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-Revi%C5%A1te-1.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BIELICH, Mário - VOZÁK, Zoltán. Nálezy zvieracích kostí na hradoch. Základná porovnávacia študia hradu Gýmeš a Lietava = Animal bones from the castles. Comparative studies of Ghymes and Lietava castle. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário. Material Culture of the 16th and 17th Centuries in Northern Hungary based on the Example of the Archaeological Investigation of Lietava Castle (2011-2021; Slovakia). In 3rd International Conference of Europa Postmediaevalis : Connections and networking April 26-28, 2022. Ed. Kristýna Matějková, Gabriela Blažková. - Praha : Institute of Archaeology, CAS v.v.i., 2022. ISBN 978-80-7581-023-6. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AFE
 • BIELICHOVÁ, Zora. Rumanová - Tomanov háj : VS 20520. Nitra : AÚ SAV, 2022. 10 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Včasnostredoveké obydlie zo Zbehov = The Early Mediaeval dwelling from Zbehy. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 27-34. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/39 : VS 20613. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/37 : VS 20612. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Prieskum v koryte Dunaja prekvapil. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 18. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. The Danube has prepared a surprise for us. In Potopljena baština Nr. 11 : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 36-40. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
 • DEBNÁR, Peter - ČIERNY, Miloš. Kremnica - Mincovňa p.č. 40/1 : VS 20526. Nitra : AÚ SAV, 2022. 117 s. Typ: AGI
 • DEBNÁR, Peter. Kremnica - Zechenterov dom 2021 = Peter Debnár [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Debn%C3%A1r_Kremnica-Zechenterov-dom.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • DEMANT, Daniel - MODARRESSI-TEHRANI, Diana - BÁTORA, Jozef. Untersuchungen in der Siedlubng von Fidvár bei Vrable. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Typ: AECA
 • DEMIDENKO, Yuri E. - ŠKRDLA, Petr - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián - BÉRES, Sándor. The Aurignacian in the Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type. In Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2021, s. 141-182. ISBN 978-606-537-5451. Typ: ABA
 • FOTTOVÁ, Eva - ŠIMKOVIC, Michal. Divin - Hrad Divín, 10.etapa : VS 20609. Nitra : AÚ SAV, 2022. 96 s. Typ: AGI
 • GARNER, Jennifer - CHEBEN, Michal - STÖLLNER, Thomas. Prospektion der Kupferlagerstätten im Umfeld von Banská Bystrica. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022, s. 49-133. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Typ: AECA
 • HOLEŠČÁK, Michal. Hroty šípov spod vrchu Vtáčnik pri Banskej Štiavnici = Arrowheads from the slope of Vtáčnik hill by Banská Štiavnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2021, roč. CXV, č. 31, s. 241-248. (2020: 0.120 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6637. (VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Nové Zámky - Pri letomostí : VS 20519. Nitra : AÚ SAV, 2022. 19 s. Typ: AGI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nálezy zubadiel z Bojnej III = Findings of bits from Bojná III. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 41-53. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami) Typ: AEDA
 • KNOLL, Marián - GERE, Marek. Obnova keltských spôn z Komárna = Restoration of celtic fibulae from Komárno. In Iuxta Danubium : Spravodaj Podunajského múzea v Komárne. No. 17. - Komárno : Podunajské múzeum, 2021, s. 128-135. ISBN 978-80-971781-5-4. Typ: BEE
 • KOVÁR, Branislav. Životné jubileum doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 68-69. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • KOZUBOVÁ, Anita. ‘With a Weapon in Hand and a Horse by Side.’ Weapons and Horse Harness in Graves of Vekerzug Culture from an Interregional Perspective. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego : Tom 42. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021, s. 81-112. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2021.42.5 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: ABA
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Spišské Tomášovce - Jaskyňa Diera jazveca : VS 20641. Nitra : AÚ SAV, 2022. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bratislava - Staré Mesto - Hrad : VS 20642. Nitra : AÚ SAV, 2022. 1 s. Typ: AGI
 • MILO, Peter - PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - MURÍN, Igor. Dolní Věstonice – Vysoká zahrada : an Integrated Geophysical Survey of an Early Medieval Fortified Settlement. In Interdisciplinaria archaeologica, 2022, roč. XIII, vol. 1, s. 53-61. (2021: 0.293 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1804-848X. Dostupné na: https://doi.org/10.24916/iansa.2022.1.5 Typ: ADMB
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - RD p.č. 1356/18 : VS 20611. Nitra : AÚ SAV, 2022. 53 s. Typ: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Ďalšie predmety z doby bronzovej z Cífera-Pácu = Other Bronze Age artefacts from Cífer-Pác. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2001, roč. CXV, č. 31, s. 73-88. ISSN 1336-6637. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 76-77. ISBN 978-80-974149-0-0. Recenzia na: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí / Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-8196-043-7. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír. Ing. Jana Mihályiová jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 67-68. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - VLAČIKY, Martin. Geoarcheology research of Podkovice site and Veľký Jarok in Moravany nad Váhom (Slovak Republic) during Pleniglacial (MIS 4 to MIS 2). In Field Trip Guide and Abstracts Book : 21st Slovak-Czech-Polish palaeontological Conference May 23-25, 2022. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 163-165. ISBN 978-80-8174-064-0. Typ: AFF
 • MURÍN, Igor - NEUMANN, Martin - BRADY, Conor - BÁTORA, Jozef - ČAPO, Matej - DROZD, Dominik. Application of magnetometry, georadar (GPR) and geoelectrical methods in archaeo-geophysical investigation of a Napoleonic battlefield with fortification at Pressburg (Bratislava, Slovakia). In Journal of Applied Geophysics, 2022, vol. 196, january, p. (2021: 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0926-9851. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2021.104493 Typ: ADCA
 • MURÍN, Igor. Hodruša-Hámre - Malý Kerling : VS 20615. Nitra : AÚ SAV, 2022. 7 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor. Majcichov - Hradisko : VS 20522. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor. Kuraľany - Hradisko : VS 20523. Nita : AÚ SAV, 2022. 8 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor*. Bojná - Hradisko : VS 20524. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor. Bátovce - Val : VS 20616. Nitra : AÚ SAV, 2022. 7 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor. Nitra - Zobor - Lupka : VS 20521. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Typ: AGI
 • MURÍN, Igor. Nitra - Hrad : VS 20614. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Typ: AGI
 • NEMERGUT, Adrián - BOBEK, Pavol. Radvaň nad Dunajom - Kompa, Dunára Dulo : VS 20610. Nitra : AÚ SAV, 2022. 209 s. Typ: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok a Hont megyei öskori lehöhelyek kutatásának történetéhez - Domanik és Szebelléb = Beitrag zur Forschungsgeschichte prähistorischer Funddorte in Domaník und Szebelléb. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 77-88. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Jedinci nájdení na sídliskách na Slovensku z obdobia včasného stredoveku = Individuals found in features at settlements in the Slovakia from the period of the Early Middle Ages. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 65-77. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Typ: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Za Jánom Hunkom. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 72-73. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • OLEXA, Ladislav. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20618. Nitra : AÚ SAV, 2022 Typ: AGI
 • OLEXA, Ladislav. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20617. Nitra : AÚ SAV, 2022 Typ: AGI
 • OŽĎÁNI, Ondrej - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Kicsind/Malá nad Hronom öskori emlékeinek kutatásához = Angaben zur Forschung der prähistorischen Denkmäler von Kicsind/Malá nad Hronom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 63-76. ISSN 2062-7122. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: AECA
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Zdravica k životnému jubileu PhDr. Rudolfa Kujovského, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 66-67. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • PATTERSON, Nick - ISAKOY, Michael - KOZUBOVÁ, Anita. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. In Nature, 2022, vol. 601, no., p. 588-610. (2021: 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4 Typ: ADCA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Keramická kraslica s polychrómnou glazúrou z Nitry-kyneku = Ceramic Easter egg with polychrome glaze from Nitra-Kynek. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 317-340. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Vrcholnostredoveké sídlisko v Rumanovej = The High Medieval settlement in Rumanová. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 171-194. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter - RÓZSA, Zoltán. Frühmittelalterliche byzantinische Kupfermünzen aus dem Raum von Orosháza (Komitat Békés, Ungarn). In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2022, vol. 73, no. 1, p. 57-67. (2021: 0.143 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-5210. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/072.2022.00005 Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Apácakolostor a Prímás-szigeten - egy monográfia martgójára = Nonnenkloster auf der Prímás-Insel - auf den Rand einer Monographie. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 123-130. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Kora Árpád-kori bizanci leletek Esztergom határábol = Frühárpádenzeitliche byzantinische Funde aus der gemarkung von Esztergom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 111-122. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek és kiegészítések Brigetio/Komárom-Szöny aranyéremforgalmához a római korban = Bemerkungen und Ergänzungen zum Goldmünzverkehr von Brigetio in der Römerzeit. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 99-110. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Der Mittelalterliche Fingerring des Iohannes Magister aus Párkány/Štúrovo. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 341-345. ISBN 978-80-223-5389-2. (SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska) Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Pintér Sándor és Torök Aurél levelezéséböl. In Neograd 2021 : A Dornyay Béla Múzeum évkönyve. XLIV. - Salgótarján : Dornyay Béla Múzeum, 2021, s. 266-281. ISSN 2062-9079. Typ: BEE
 • RAJTÁR, Ján. Limes na strednom Dunaji v zozname svetového dedičstva UNESCO = Der Limes an der mittleren Donau in der UNESCO-Welterbeliste. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 51-57. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • RAJTÁR, Ján - ŽUNDÁLEK, Igor. Ein bronzener Adlerkopfgriff aus Hurbanovo, Slowakei. In Römisches Österreich. - Graz : Unipress Verlag, 2021, 44, s. 207-216. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.44:2021.19 Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Rímsky kastel v Iži na zozname UNESCO. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ROBAK, Zbigniew. Životné jubileum PhDr. Karola Pieti, DrSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 60. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • RUTTKAY, Matej. Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 61-62. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • SAMUEL, Marián - ŠULCOVÁ, Jana. Málo známa stavba v areáli Bratislavského hradu = Ein wenig bekannter Bau im Areal der Bratislavaer Burg. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 2-9. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Architektúra mníšskych príbytkov Kamaldulského kláštora Sv. Jozefa v Nitre na Zobore = Architecture of the monastic dwellings of the Camaldolese Monastery of St. Joseph in Nitra, Zobor. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 265-280. ISBN 978-80-223-5389-2. Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Pred vznikom stredovekej obce = Before the establishment of the medieval village. In Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. 1. vydanie. - Veľký Slavkov : Obec, 2021, s. 36-58. ISBN 978-80-570-3636-4. Typ: ABD
 • SOJÁK, Marián - HUNKA, Ján. Nález pokladu stredovekých mincí z okolia Kláštoriska = Discovery of the treasure of medieval coins from around Kláštorisko/Monastery. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 299-307. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Spišské Hanušovce - Kostol sv. Ondreja p.č. 1 : VS 20518. Nitra : AÚ SAV Nitra, 2022. 60 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Výskum lokality koštianskej/mierzanowickej kultúry v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2016–2017 (predbežné výsledky) = Archaeological research of the Koštiany/Mierzanowice Culture site in Spišská Nová Ves in the years 2016–2017 (preliminary results). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 25-52. ISBN 978-83-955256-8-1. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Typ: BEE
 • Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. Zostavil Marián Soják ; recenzenti Gabriel Nevizánsky, Peter Zmátlo. 1. vydanie. Veľký Slavkov : Obec, 2021. 448 s. ISBN 978-80-570-3636-4 Typ: FAI
 • VALDE-NOWAK, Pawel - BACA, Mateusz - CIESLA, Magda - KOSCIUK-ZALUPKA, Julia - KRASZEWSKA, Anna - LEMANIK, Anna - NADACHOWSKI, Adam - POPOVIC, Danijela - SKLUCKI, Jakub - SOJÁK, Marián. Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains. In Antiquity, 2022, vol. 96. no., pp. 1-7. (2021: 1.035 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2022.60 Typ: ADEB
 • VOJTEČEK, Marek - BENEDIKOVÁ, Lucia. Hrboltová - D1 Hubová-Ivachnová : VS 20525. Nitra : AÚ SAV, 2022. 69 s. Typ: AGI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus