Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁTORA, Jozef - FELCANOVÁ, Zuzana - VLADÁR, Jozef. Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej : (sídliská a pohrebiská) = Settlement of Nitra in the Early Bronze Age. Recenzenti Peter Barta, Ondřej Chvojka. 1. vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 225 s. Archaeologica Slovaca Monographiae: Studia, Tomus XXXIII. ISBN 978-80-8196-030-7 (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AAB
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Results of archaeological excavations in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 16-17. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Výsledky výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = Results of the excavation of the fortified settlement from the Early Bronze Age in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 17-18. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - BAČA, Martin. Deviata sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = The ninth season of excavations at the fortified settlement from the Early Bronze Age in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 14. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - NEUMANN, Martin - PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách = The excavation of the fortified settlement of the Baden and Hatvan cultures in Šahy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 15-16. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - GLASER-OPITZOVÁ, Renáta. Nález unikátnej dýky v Sklabini = The find of a unique dagger in Sklabiňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 14-15. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter. Pokračovanie výskumu pri budove Okresného súdu v Nitre = Continuation of excavation near the District Court building in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 20-21. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum Vinianskeho hradu a jeho zázemia = Excavation of Vinné castle and its hinterland. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 21-24. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Nové výsledky výskumov výšinnej osady badenskej kultúry a opevneného hradiska z neskorej doby bronzovej na Pustom hrade vo Zvolene (Slovensko) = New excavation results of the Baden culture uphill settlement and fortified hill-fort from the Late Bronze Age in Pustý hrad Castle in Zvolen (Slovakia). In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 85-104. ISBN 978-80-223-5389-2. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Archeologický výskum na Pustom hrade vo Zvolene = The archaeological excavation at Pustý castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 25-29. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim. Výskum na hrade Čabraď = Excavation at Čabraď castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 32-36. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján. Výskum Evanjelického lýcea v Jelšave = Excavation of the Evangelic Lyceum in Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 24-25. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - KALIČIAKOVÁ, Zuzana - MORDOVIN, Maxim. Archeologický výskum na hrade Modrý Kameň = Archaeological excavation at the castle of Modrý Kameň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 29-32. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - PUTŠKO, Mária - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late Bronze Age settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 297-314. ISBN 978-83-955256-8-1. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: BEE
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Hrad Revište 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeoklogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Reviste-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Sklené Teplice - hrad Teplica (Pustý hrad) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Hrad-Teplica-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-Revi%C5%A1te-1.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Podhorie - hrad Žakýl 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-%C5%BDak%C3%BDl-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/2021-A4-Pusty-hrad-Horny.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Pustý hrad, Horný hrad, výsadba stromov : VS 20732/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 133 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Sliač-Rybáre - Konopiská, IBV-vodovod rekonštrukcia : VS 20730/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 36 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Brezno : VS 20806. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 41 l. Typ: GII
 • Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 53 s. ISBN 978-80-8196-060-4 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: FAI
 • BIELICH, Mário - SLOBODOVÁ, Simona. Archeologický výskum na Plaveckom hrade v rokoch 2018 a 2020 = Archaeological research into the Plavecký hrad castle in 2018 and 2020. In Archaeologia historica, 2022, vol. 47, no. 1, p. 65-81. (2021: 0.255 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2022-1-3 (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: ADEB
 • BIELICH, Mário. Ojedinelé nálezy hlinených fajok z archeologických výskumov a prospekcií na Slovensku = The unique finds of clay pipes from archaeological excavations and prospectings in Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 36-39. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário - VOZÁK, Zoltán. Nálezy zvieracích kostí na hradoch. Základná porovnávacia študia hradu Gýmeš a Lietava = Animal bones from the castles. Comparative studies of Ghymes and Lietava castle. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário. Stredoveké nálezy z Rišňoviec = Medieval finds from Rišňovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 39-41. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário. Material Culture of the 16th and 17th Centuries in Northern Hungary based on the Example of the Archaeological Investigation of Lietava Castle (2011-2021; Slovakia). In 3rd International Conference of Europa Postmediaevalis : Connections and networking April 26-28, 2022. Ed. Kristýna Matějková, Gabriela Blažková. - Praha : Institute of Archaeology, CAS v.v.i., 2022, p. 32, + poster. ISBN 978-80-7581-023-6. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AFE
 • BIELICH, Mário. Pottery of the 16th and 17th Centrury in Northern Hungary Based on the Example of research of Hrušov Castle (Slovakia). In 28th EAA Annual Metting Budapest, Hungary 31. 8. - 3. 9. 2022 : Abstract Book. Ed. Kateřina Kleinová. - Prague : European Association of Archaeologists, 2022, p. 567. ISBN 978-80-88441-02-1. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AFE
 • BIELICH, Mário. Hrad Lietava [elektronický zdroj]. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Hrad-Lietava2021-1.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: GHG
 • BIELICH, Mário. Plavecký hrad [elektronický zdroj]. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Plaveck%C3%BD-hrad2022.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: GHG
 • BIELICH, Mário. Hrad Hrušov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Hrad-Hru%C5%A1ov2022-1.pdf (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: GHG
 • BIELICHOVÁ, Zora. Zvieracie kosti zo sídliska a pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Pate = Animal bones from the Early Bronze Age settlement and cemetery in Pata. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 41-43. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska) Typ: AEDA
 • BIELICHOVÁ, Zora. Rumanová - Tomanov háj : VS 20520. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 10 s. Typ: GII
 • BOBEK, Pavol - ELSCHEK, Kristian. Sídliská z doby bronzovej a laténskej na Záhorí = The Bronze Age and LaTène settlements in the region of Záhorie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 43-44. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Alena Bistáková, Gertrúda Březinová (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne, + Supplementum (mimoriadne číslo). ISSN 0560-2793 Typ: FAI
 • ČIERNY, Miloš. Drobná kolekcia archeologického materiálu z polohy Krivín = The miniature collection of archaeological material from the site of Krivín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 44-46. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku) Typ: AEDA
 • ČURNÝ, Marián - MITÁŠ, Vladimír. Ďalšie keramické fajky z Muránskeho hradu = More ceramic pipes from Muráň castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 46-47. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v areáli Kaštieľa vo Veľkej Mani = The rescue excavation in the area of the Manor in Veľká Maňa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 49-50. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Včasnostredoveké obydlie zo Zbehov = The Early Mediaeval dwelling from Zbehy. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 27-34. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Druhá etapa výskumu líniovej stavby Galanta-Štúrovo = The second excavation on the linear structure of Galanta-Šúrovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 47-49. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p. č. 4222/39 : VS 20613. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 21 s. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia - BENEDIKOVÁ, Lucia - KOVÁR, Branislav. Lubina : VS 20817. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 83 l. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/37 : VS 20612. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 21 s. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Prieskum v koryte Dunaja prekvapil. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 18. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. The Danube has prepared a surprise for us. In Potopljena baština Nr. 11 : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 36-40. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
 • DEBNÁR, Peter. Kremnica - Zechenterov dom 2021 = Peter Debnár [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Debn%C3%A1r_Kremnica-Zechenterov-dom.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • DEBNÁR, Peter. Zvolenská Slatina - Veľký Korčín : VS 20731/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 18 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Kremnica - Zechenterov dom p.č. 948/1 : VS 20725/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 163 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter - ČIERNY, Miloš. Kremnica - Mincovňa p.č. 40/1 : VS 20526. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 117 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Detva, Korytárky, Hriňová : VS 20787. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 20 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Dobrá Niva, Sása : VS 20805. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 27 l. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Revištské Podzámčie : VS 20812. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 52 l. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Zvolen-Zolná : VS 20804. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 35 l. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Levoča : VS 20811. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 37 l. Typ: GII
 • DEMANT, Daniel - MODARRESSI-TEHRANI, Diana - BÁTORA, Jozef. Untersuchungen in der Siedlubng von Fidvár bei Vrable. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022, s. 33-41. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Typ: AECA
 • DEMIDENKO, Yuri E. - ŠKRDLA, Petr - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián - BÉRES, Sándor. The Aurignacian in the Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type. In Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2021, s. 141-182. ISBN 978-606-537-5451. Typ: ABA
 • FOTTOVÁ, Eva. Piata etapa archeologického výskumu na hrade Divín = Fifth stage of the archaeological excavation at the castle of Divin. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 54-57. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva - ŠIMKOVIC, Michal. Divin - Hrad Divín, 10. etapa : VS 20609. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 96 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Štvrtá sezóna výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke = Fourth season of the excavation at the hillfort of Veľký vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 57-58. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre. Hlavný redaktor: Gabriel Fusek [1998-] ; editori Supplementum 1: Anita Kozubová, Erika Makarová, Martin Neumann. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1953-. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne + Supplementum 1 (Ultra velum temporis : venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám), Supplementum 2 (Celts - Germans - Slavs. A tribute anthology to Karol Pieta). ISSN 1335-0102 Typ: FAI
 • GABULOVÁ, Monika - POLÁKOVÁ, Zuzana. Nitra, el. stožiare, ob 61-166 : VS 20809. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 788 l. Typ: GII
 • GARNER, Jennifer - CHEBEN, Michal - STÖLLNER, Thomas. Prospektion der Kupferlagerstätten im Umfeld von Banská Bystrica. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022, s. 49-133. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Typ: AECA
 • HARČAR, Peter - MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Železná sekerka s ramienkami zo Stakčína = Winged iron axe from Stakčín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 58-59. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AEDA
 • HOLEŠČÁK, Michal. Hroty šípov spod vrchu Vtáčnik pri Banskej Štiavnici = Arrowheads from the slope of Vtáčnik hill by Banská Štiavnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2021, roč. CXV, č. 31, s. 241-248. (2020: 0.120 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/LTWE9738 (VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: ADNB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Zachránil Európu od Mongolov klimatický výkyv. In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 231-243. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - LITYŃSKA-ZAJĄC, Maria - RAUBA-BUKOWSKA, Anna - WILCZYŃSKI, Jarosław - ZASTAWNY, Albert. Results of Natural Science Analyses of the Baden Culture Materials in the Šariš Region, North-Eastern Slovakia. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2022, roč. 70, č. 1, s. 1-32. (2021: 0.214 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.1 (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: ADFB
 • HREHA, Rastislav - FECKO, Peter - VOTROUBEKOVÁ, Tatiana. Lastomír : VS 20782. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 21 l. Typ: GII
 • HREHA, Rastislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - KISSOVÁ, Miroslava. Šahudovce : VS 20778. Nitra : AÚ SAv v.v.i., 2022. 535 l. Typ: GII
 • HREHA, Rastislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Veľké Kapušany : Chlmec : VS 20783. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 23 s. Typ: GII
 • HREHA, Rastislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - KISSOVÁ, Miroslava - MALČEK, Róbert. Drahňov : VS 20777. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 327 l. Typ: GII
 • HROMADOVÁ, Bibiána - KLARIC, Laurent - NEMERGUT, Adrián. Revízny archeologický výskum v Moravanoch nad Váhom-Podkovici = The revision excavation in Moravany nad Váhom-Podkovica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 59-61. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Typ: AEDA
 • HUKEĽOVÁ, Zuzana. Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures. In International journal of osteoarchaeology, 2022, vol. 32, is. 3, p. 1163-1169. (2021: 1.361 - IF, Q2 - JCR, 0.646 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1047-482X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/oa.3143 Typ: ADCA
 • CHEBEN, Ivan. Hlinená pokladnička cibuľového tvaru z Komárna = Onion-shaped ceramic money box from Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 63-64. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Výskum pôdorysov dlhých domov na sídlisku vo Vrábľoch = Forschung der Längshäuserngrundrisse in Siedlungsareal in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 64-69. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - CHEBENOVÁ, Petra. Archeologický výskum v Sedmerovci = Archaeological research in Sedmerovec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. Zostavili Ivan Cheben, Klaudia Daňová. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 280 s. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X Typ: FAI
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Nové Zámky - Pri letomostí : VS 20519. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 19 s. Typ: GII
 • CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Veľký Meder : VS 20785. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 13 s. Typ: GII
 • CHEBEN, Michal - BOBEK, Pavol. Nitra - Horné Krškany : VS 20770. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 105 s. Typ: GII
 • CHEBEN, Michal. Veľké Zálužie - Jarocká ul., bytové domy : VS 20723/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 25 s. Typ: GII
 • CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Nové Zámky : VS 20786. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nálezy výstroja jazdca, koňa a militárií z hradiska Valy v Bojnej a jeho blízkeho okolia (od vrcholného stredoveku do raného novoveku) = Finds of Rider’s Equipment, Horse Harness and Militaria from the Hillfort of Valy in Bojná and its Nearby Surround-ings (from the High Middle Ages to the Early Postmedieval Period). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2022, roč. 69, č. 1, s. 141-163. (2021: 0.205 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.7 Typ: ADNB
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nálezy zubadiel z Bojnej III = Findings of bits from Bojná III. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 41-53. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami) Typ: AEDA
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam - ČURNÝ, Marián. Skalka near Trenčín - contribution to Postmediaeval material culture fro the Area of Monastery. In 28th EAA Annual Metting Budapest, Hungary 31. 8. - 3. 9. 2022 : Abstract Book. - Prague : European Association of Archaeologists, 2022, p. 568. ISBN 978-80-88441-02-1. Typ: AFK
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Sídlisko otomansko-füzesabonyskej kultúry v Košiciach = Settlement of the Otomani-Füzesabony Culture in Košice. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2022, roč. 69, č. 1, s. 23-64. (2021: 0.205 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.2 (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: ADNB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Výskum paleolitickej lokality v Seni I = The excavation of the Paleolithic site in Seňa I. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 72-73. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AEDA
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Kechnec : VS 20815. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 106 l. Typ: GII
 • KNOLL, Marián - FURMÁNEK, Václav. Rekonštrukcia pravekej venuše z Moravia nad Váhom. In Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2022. - Brno : Technické muzeum, 2022, s. 142. ISBN 978-80-7685-015-6. ISSN 1805-0050. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AFK
 • KNOLL, Marián - GERE, Marek. Obnova keltských spôn z Komárna = Restoration of celtic fibulae from Komárno. In Iuxta Danubium : Spravodaj Podunajského múzea v Komárne. No. 17. - Komárno : Podunajské múzeum, 2021, s. 128-135. ISBN 978-80-971781-5-4. Typ: BEF
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Hogyan lett a CIL-ból RIU? : Adalékok a Die römischen Inschriften Ungars. In Az Alföldy Géza emlékülés elöadásaiból és egyéb közlemények 2021-ból. - Budapest : NKE Római- Állam és TK, 2022, s. 203-210. ISBN 978-615-6448-05-7. Typ: AECA
 • KOVÁR, Branislav. Klíma pomohla expanzii Rimanov. In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 127-134. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Vraždili aby zastavili klimatický fenomén. In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 273-281. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Klíma zmenila údolie Indu. In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 58-68. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Enclosing Space, Opening New Ground : Iron Age Studies from Scotland to Mainland Europe. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2022, roč. 70, č. 1, s. 179-181. (2021: 0.214 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0102. Recenzia na: Enclosing Space, Opening New Ground : Iron Age Studies from Scotland to Mainland Europe / Tanja Romankiewicz, Manuel Fernández-Götz, Gary Lock, Olivier Büchsenschütz (eds.). - Oxford : Oxbow Books, 2019. - ISBN 978-1-78925-201-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.9 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: EDI
 • Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. Ed. Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac. 1. vydanie. Bratislava : Perfekt, 2022. 447 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8242-101-2 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: FAI
 • KOVÁR, Branislav. Životné jubileum doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 68-69. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • KOVÁR, Branislav. Sereď - Prúdy-VI. etapa siete a komunikácie : VS 20724/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 81 s. Typ: GII
 • KOZUBOVÁ, Anita. ‘With a Weapon in Hand and a Horse by Side.’ Weapons and Horse Harness in Graves of Vekerzug Culture from an Interregional Perspective. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021, vol. 42, p. 81-112. ISBN 978-83-8277-007-0. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2021.42.5 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: ABA
 • KOZUBOVÁ, Anita - REPKA, Dominik - HUDÁK, Matúš - HUDÁKOVÁ, Mária - HLOŽEK, Martin - HORVÁTH, Martin. A new hoard of iron artefacts from Hrabušice, Spišská Nová Ves district : Southern contacts of Spiš region in the Late Hallstatt/Early La Tène period. In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 18, + poster. ISBN 978-80-8196-060-4. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: AFF
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária. Antropologické zhodnotenie kostier z lokality Dvory nad Žitavou = Anthropological analysis of skeletal remains from Dvory nad Žitavou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 75-77. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • KUJOVSKÝ, Rudolf. Notes on Development of the Lusatian Culture in Slovakia. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2022, roč. 70, č. 1, s. 81-104. (2021: 0.214 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.4 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: ADFB
 • LAU, Nina - PIETA, Karol - ŠTOLCOVÁ, Tereza - HRITZ, Štefan - ČERVEŇ, Peter - HUKEĽOVÁ, Zuzana - JAKAB, Július - MIHÁLYIOVÁ, Jana - PROHÁSZKA, Péter - ZAJONC, Juraj. Poprad-Matejovce : Ein Kammergrab des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Zipser Land. Band 1. Fundkatalog, Tafeln und Pläne. Rezensenten Adam Cieslinski, Erik Hrnčiarik. 1. Aufl. Nitra : Archäologisches Institut der Slovakischen Akademie der Wisenschaften ; Schleswig : Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 2022. 698 s. ISBN 978-80-8196-057-4 (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. SoE/2019/692/BELT : From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AAB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Drahňov : pri domoch : VS 20780. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 79 l. Typ: GII
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia - OLŠAV, Štefan. Veľké Kapušany : VS 20779. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 438 l. Typ: GII
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia - HREHA, Rastislav. Čičarovce : VS 20776. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 115 s. Typ: GII
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Staré : VS 20781. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 104 l. Typ: GII
 • Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV. SCOPUS. 2 x ročne. ISSN 0231-5823 Typ: FAI
 • MALČEK, Róbert. Praveká nádoba z Tornale = A prehistoric vessel from Tornaľa. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 91-92. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky archeologického výskumu na hrade Muráň = Results of the archaeological excavation at the castle of Muráň. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 88-91. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného výskumu v jelšavskom kaštieli = Results of the rescue excavation in the manor of Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 87-88. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Stredoveký sídliskový objekt zo Zvolena-Margočinky = The medieval settlement feature from Zvolen-Margočinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 92-93. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória. Výsledky záchranného terénneho výskumu na hrade Fiľakovo = Results of the rescue field excavation at the castle of Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 93-98. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Sliač-Rybáre - Konopiská, inž. siete, p. č. 1296/3, 1299/5.26 : NS 20726. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 47 s. Typ: GII
 • MALČEK, Róbert. Sebechleby - INS F FTTH - KA Krup 01 Sebechleby : VS 20729. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 81 s. Typ: GII
 • MALČEK, Róbert. Badín - NNS, NNK, p. č. 1320/49, 59, 33 : VS 20728/22. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 33 s. Typ: GII
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bratislava - Staré Mesto - Hrad : VS 20642. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 1 s. Typ: GII
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Spišské Tomášovce - Jaskyňa Diera jazveca : VS 20641. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 1 s. Typ: GII
 • MILO, Peter - PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - MURÍN, Igor. Dolní Věstonice – Vysoká zahrada : an Integrated Geophysical Survey of an Early Medieval Fortified Settlement. In Interdisciplinaria archaeologica, 2022, roč. XIII, vol. 1, s. 53-61. (2021: 0.293 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1804-848X. Dostupné na: https://doi.org/10.24916/iansa.2022.1.5 Typ: ADMB
 • MILOVÁ, Beáta - NEZVALOVÁ, Lucia. Nová Vieska - Prívod vody Nová Vieska - Bátorove Kosihy : VS 20727. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 69 s. Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - RD p. č. 1356/18 : VS 20611. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 53 s. Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Bátorove Kosihy : VS 20767. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 38 s. Typ: GII
 • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Ďalšie predmety z doby bronzovej z Cífera-Pácu = Other Bronze Age artefacts from Cífer-Pác. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2001, roč. CXV, č. 31, s. 73-88. ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/UBWQ3165 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: ADNB
 • MITÁŠ, Vladimír - ŽIGO, Pavol. Kultúrnohistorické hľadisko pomenovania archeologických nálezísk Pohanský hrad/ Pohanský vrch a ich motivácia slovom pohan = The Cultural-historical Aspect of the Names of the Pohanský hrad/Pohanský vrch Archaeological Sites and their Derivation from the Word Pohan (i.e. Pagan). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2022, roč. 69, č. 1, s. 113-126. (2021: 0.205 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SZAUSAV.2022.69.5 (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: ADNB
 • MITÁŠ, Vladimír. Michaela Lochner (Hrsg.): Brandbestattung und Bronzemetallurgie. Die Urnenfelderkultur in Niederösterreich (1300–800 v. Chr.). In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2022, roč. 70, č. 1, s. 181-188. (2021: 0.214 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0102. Recenzia na: Brandbestattung und Bronzemetallurgie : Die Urnenfelderkultur in Niederösterreich (1300–800 v. Chr.) / Michaela Lochner (Hrsg.). - Wien : ÖAW, 2021. - ISBN 978-3-7001-8276-4. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.10 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 76-77. ISBN 978-80-974149-0-0. Recenzia na: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí / Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-8196-043-7. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Mojmírovce. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Mitas-Bobek_Mojmirovce_WebAU_2022.pdf (VEGA 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: GHG
 • MITÁŠ, Vladimír. Ing. Jana Mihályiová jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 67-68. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - VLAČIKY, Martin. Geoarcheology research of Podkovice site and Veľký Jarok in Moravany nad Váhom (Slovak Republic) during Pleniglacial (MIS 4 to MIS 2). In Field Trip Guide and Abstracts Book : 21st Slovak-Czech-Polish palaeontological Conference May 23-25, 2022. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 163-165. ISBN 978-80-8174-064-0. Typ: AFF
 • MURÍN, Igor - NEUMANN, Martin - BRADY, Conor - BÁTORA, Jozef - ČAPO, Matej - DROZD, Dominik. Application of magnetometry, georadar (GPR) and geoelectrical methods in archaeo-geophysical investigation of a Napoleonic battlefield with fortification at Pressburg (Bratislava, Slovakia). In Journal of Applied Geophysics, 2022, vol. 196, january, p. (2021: 1.845 - IF, Q3 - JCR, 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0926-9851. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2021.104493 Typ: ADCA
 • MURÍN, Igor. The results from geophysical investigation of burial mounds from Hallstatt period at Veľký Grob (Western Slovakia region). In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-8196-060-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: AFF
 • MURÍN, Igor. Bátovce - Val : VS 20616. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 7 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Nitra - Zobor - Lupka : VS 20521. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Nitra - Hrad : VS 20614. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Kuraľany - Hradisko : VS 20523. Nita : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Majcichov - Hradisko : VS 20522. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Bojná - Hradisko : VS 20524. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 8 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Hodruša-Hámre - Malý Kerling : VS 20615. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 7 s. Typ: GII
 • NEMERGUT, Adrián. Archeologický výskum v Bobrove a Trstenej, časti Ústie nad Priehradou = The archaeological excavation in Bobrov and Trstená-Ústie nad Priehradou. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 107-110. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku) Typ: AEDA
 • NEMERGUT, Adrián - BOBEK, Pavol. Radvaň nad Dunajom - Kompa, Dunára Dulo : VS 20610. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 209 s. Typ: GII
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok a Hont megyei öskori lehöhelyek kutatásának történetéhez - Domanik és Szebelléb = Beitrag zur Forschungsgeschichte prähistorischer Funddorte in Domaník und Szebelléb. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 77-88. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - GAŠAJ, Dárius. Kolekcia staromaďarských nálezov jazdeckého hrobu z Mánkoka (HU) v zbierke Východoslovenského múzea v Košiciach. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 59-63. ISBN 978-80-223-5389-2. Typ: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Jedinci nájdení na sídliskách na Slovensku z obdobia včasného stredoveku = Individuals found in features at settlements in the Slovakia from the period of the Early Middle Ages. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 65-77. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Typ: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia - VANGĽOVÁ, Terézia. Late Medieval and Post-Medieval Period Ceramic set from Šintava. In 28th EAA Annual Metting Budapest, Hungary 31. 8. - 3. 9. 2022 : Abstract Book. Ed. Kateřina Kleinová. - Prague : European Association of Archaeologists, 2022, p. 568. ISBN 978-80-88441-02-1. Typ: AFE
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Za Jánom Hunkom. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 72-73. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • OLEXA, Ladislav - NOVÁČEK, Tomáš. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20618. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 10 s. Typ: GII
 • OLEXA, Ladislav - NOVÁČEK, Tomáš. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20617. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 10 s. Typ: GII
 • OLEXA, Ladislav - OLŠAV, Štefan. Nižná Myšľa - Várhegy : VS 20813. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 83 l. Typ: GII
 • OLEXA, Ladislav - OLŠAV, Štefan. Nižná Myšľa - Várhegy : VS 20814. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 122 l. Typ: GII
 • OŽĎÁNI, Ondrej - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Kicsind/Malá nad Hronom öskori emlékeinek kutatásához = Angaben zur Forschung der prähistorischen Denkmäler von Kicsind/Malá nad Hronom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 63-76. ISSN 2062-7122. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: AECA
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Zdravica k životnému jubileu PhDr. Rudolfa Kujovského, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 66-67. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • PATTERSON, Nick - ISAKOY, Michael - KOZUBOVÁ, Anita. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. In Nature, 2022, vol. 601, no., p. 588-610. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4 Typ: ADCA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná = The excavation in the Early Medieval agglomeration of Bojná. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 112-114. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Vrcholnostredoveké sídlisko v Rumanovej = The High Medieval settlement in Rumanová. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 171-194. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - MITÁŠ, Vladimír. Praveké sídliskové nálezy z Priemyselnej ulice v Nitre = The prehistoric settlement finds from Priemyselná street in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 133-135. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Keramická kraslica s polychrómnou glazúrou z Nitry-kyneku = Ceramic Easter egg with polychrome glaze from Nitra-Kynek. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 317-340. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - KOVÁR, Branislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - SAMUEL, Marián - ÖLVECKY, Róbert - MATEJKA, Miroslav. Záchranné a zisťovacie výskumy v areáli Bratislavského hradu = The rescue and development-led excavations in the area of Bratislava castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 114-133. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie. VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách. APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter - RÓZSA, Zoltán. Frühmittelalterliche byzantinische Kupfermünzen aus dem Raum von Orosháza (Komitat Békés, Ungarn). In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2022, vol. 73, no. 1, p. 57-67. (2021: 0.143 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-5210. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/072.2022.00005 Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Apácakolostor a Prímás-szigeten - egy monográfia martgójára = Nonnenkloster auf der Prímás-Insel - auf den Rand einer Monographie. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 123-130. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek és kiegészítések Brigetio/Komárom-Szöny aranyéremforgalmához a római korban = Bemerkungen und Ergänzungen zum Goldmünzverkehr von Brigetio in der Römerzeit. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 99-110. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Kora Árpád-kori bizanci leletek Esztergom határábol = Frühárpádenzeitliche byzantinische Funde aus der gemarkung von Esztergom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 111-122. ISSN 2062-7122. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Alföldi András és a Corpus Inscriptionum Latinarum III. In Az Alföldy Géza emlékülés elöadásaiból és egyéb közlemények 2021-ból. - Budapest : NKE Római- Állam és TK, 2022, s. 69-80. ISBN 978-615-6448-05-7. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Régi-új I. Justinianus rézérmék a Kárpát-medencéből. In "Élőknek öröksége..." : Tanulmányok V. Székely György emlékére. - Kecskemét : Kecskeméti Katona József Múzeum, 2022, s. 51-60. ISBN 978-963-9815-61-2. ISSN 2061-2931. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Der Mittelalterliche Fingerring des Iohannes Magister aus Párkány/Štúrovo. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 341-345. ISBN 978-80-223-5389-2. (SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska) Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter - RÓZSA, Zoltán. 6-7. századi bizánci rézpénzek Orosházáról és környékéröl = Byzantinische Kupfermünzen des 6-7. Jahrhunderts aus Orosháza und seiner Umgebung. In "Hadak útján" : a népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIX. konferenciájaBudapest, 2019. november 15-16. Ed. Jancsik Balázs, Sudár Balázs. - Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2022. ISBN 978-963-9987-75-3. ISSN 2064-8162. Typ: AFA
 • PROHÁSZKA, Péter. Pintér Sándor és Torök Aurél levelezéséböl. In Neograd 2021 : A Dornyay Béla Múzeum évkönyve. XLIV. - Salgótarján : Dornyay Béla Múzeum, 2021, s. 266-281. ISSN 2062-9079. Typ: BEE
 • RAJTÁR, Ján. Limes na strednom Dunaji v zozname svetového dedičstva UNESCO = Der Limes an der mittleren Donau in der UNESCO-Welterbeliste. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 51-57. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • RAJTÁR, Ján. The Middle Segment of the Danube Limes on the UNESCO World Heritage List. In Pamiatky a múzeá : Cultural Heritage Review, 2022, vol. 71, special Issue, p. 2-7. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • RAJTÁR, Ján - ŽUNDÁLEK, Igor. Ein bronzener Adlerkopfgriff aus Hurbanovo, Slowakei. In Römisches Österreich 44. - Graz : Unipress Verlag, s. 207-216. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.44:2021.19 Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Rímsky kastel v Iži na zozname UNESCO. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ROBAK, Zbigniew. Early or Late Medieval? : Metal Strap-Decorations That Caused Some Confusion. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2022, roč. 70, č. 1, s. 153-159. (2021: 0.214 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0102. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.7 (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: ADFB
 • ROBAK, Zbigniew. Životné jubileum PhDr. Karola Pietu, DrSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 60. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián - FECKO, Peter. Tretia etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov = Third Stage of the excavation at the site of Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 136-138. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: AEDA
 • RUTTKAY, Matej. Aj na Vianoce môžu byť jahody... = Even at Christmas there can be strawberries... In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 262-272. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • RUTTKAY, Matej. Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 61-62. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
 • RUTTKAY, Matej - CHEBEN, Michal - VOJTEČEK, Marek. Hodruša-Hámre : VS 20784. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 9 s. Typ: GII
 • SAMUEL, Marián - ŠULCOVÁ, Jana - MATEJKA, Miroslav. Málo známa stavba v areáli Bratislavského hradu = Ein wenig bekannter Bau im Areal der Bratislavaer Burg. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 2-9. ISSN 1335-4353. Typ: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Výskum Kostola sv. Martina v Banke = The excavation of the Church of St. Martin in Banka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 138-143. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Typ: AEDA
 • SAMUEL, Marián. Architektúra mníšskych príbytkov Kamaldulského kláštora Sv. Jozefa v Nitre na Zobore = Architecture of the monastic dwellings of the Camaldolese Monastery of St. Joseph in Nitra, Zobor. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 265-280. ISBN 978-80-223-5389-2. Typ: AEDA
 • SAMUEL, Marián - MEZEY, Viliam. Konzervácia včasnostredovekého drevozemného valu Bratislavského hradu = Presentation of an Early Medieval wood-clay rampart in Bratislava Castle. In Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2022. Šéfredaktorka Alena Selucká. - Brno : Technické muzeum, 2022, s. 58-61. ISBN 978-80-7685-015-6. ISSN 1805-0050. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Typ: AFA
 • SOJÁK, Marián. Pred vznikom stredovekej obce = Before the establishment of the medieval village. In Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. 1. vydanie. - Veľký Slavkov : Obec, 2021, s. 36-58. ISBN 978-80-570-3636-4. Typ: ABD
  Citácie:
  [3.1] HUDÁK, M. a kol. Sídliskové nálezy z konca doby rímskej a počiatku doby sťahovania národov zo Spišských Vlách, pol. Kostol Nanebovzatia Panny Márie. In Studia Archaeologica Brunensia roč. 27, č. 1, s. 95-117. ISSN 1805-918X.
 • SOJÁK, Marián - HUNKA, Ján. Nález pokladu stredovekých mincí z okolia Kláštoriska = Discovery of the treasure of medieval coins from around Kláštorisko/Monastery. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 299-307. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Menšie investičné akcie na Spiši = Minor investment activities in Spiš. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 143-145. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Archeológia = Archaeology. In Nová Lesná. - Nová Lesná : Obec, 2022, s. 36-67. ISBN 978-80-89613-42-7. Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum lokality koštianskej/mierzanowickej kultúry v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2016–2017 (predbežné výsledky) = Archaeological research of the Koštiany/Mierzanowice Culture site in Spišská Nová Ves in the years 2016–2017 (preliminary results). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 25-52. ISBN 978-83-955256-8-1. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Typ: BEE
 • Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. Zostavil Marián Soják ; recenzenti Gabriel Nevizánsky, Peter Zmátlo. 1. vydanie. Veľký Slavkov : Obec, 2021. 448 s. ISBN 978-80-570-3636-4 Typ: FAI
 • SOJÁK, Marián - DARÁKOVÁ, Tatiana. Veľký Šariš - R4 severný obchvat, Od duba : VS 20803. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 450 l. Typ: GII
 • SOJÁK, Marián. Levoča : VS 20810. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 91 l. Typ: GII
 • SOJÁK, Marián. Spišské Hanušovce - Kostol sv. Ondreja p. č. 1 : VS 20518. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 60 s. Typ: GII
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Migration von Individuen oder Transfer von Ideen? : Gedanken zum Grabhügelfeld Sopron-Burgstall im Spannungsfeld spätbronze- und früheisenzeitlicher Kulturentwicklungen des nordwestlichen Karpatenbeckens. In Quod erat demonstrandum : Vorgeschichtliche Studien Christopher F. E. Pare gewidmet. - Bonn : Habelt, 2022, s. 95-112. ISBN 978-3-77749-4357-5. (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: AECA
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Cremation burial ground from Hurbanovo (SW Slovakia) in the context of development of the Eastern Hallstatt culture = Susanne Stegmann-Rajtár. In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 26 + poster. ISBN 978-80-8196-060-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: AFF
 • STEIN, Evina - KOVÁR, Branislav. Najhorší rok v ľudských dejinách? In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 147-162. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: AEDA
 • TÓTH, Peter - BODORIKOVÁ, Silvia - BIELICHOVÁ, Zora. Kostrový nález badenskej kultúry z Hronoviec = The skeleton of the Baden culture from Hronovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 156-158. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0411/16 : Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska) Typ: AEDA
 • VALDE-NOWAK, Pawel - BACA, Mateusz - CIESLA, Magda - KOSCIUK-ZALUPKA, Julia - KRASZEWSKA, Anna - LEMANIK, Anna - NADACHOWSKI, Adam - POPOVIC, Danijela - SKLUCKI, Jakub - SOJÁK, Marián. Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains. In Antiquity, 2022, vol. 96. no., pp. 1-7. (2021: 2.024 - IF, Q2 - JCR, 1.035 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2022.60 Typ: ADCA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Veľký Meder : VS 20768. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 79 s. Typ: GII
 • VOJTEČEK, Marek - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Záchranný výskum pri výstavbe železničného terminálu v Lužiankach = The rescue excavation at construction of the railway terminal in Lužianky. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 158-159. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
 • VOJTEČEK, Marek - BENEDIKOVÁ, Lucia. Hrboltová - D1 Hubová-Ivachnová : VS 20525. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 69 s. Typ: GII
 • VOJTEČEK, Marek - BOBEK, Pavol. Čechynce : VS 20769. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 105 s. Typ: GII
 • VOJTEČEK, Marek - BENEDIKOVÁ, Lucia. Ružomberok-Hrboltová : VS 20816. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 275 l. Typ: GII
 • ŽAÁR, Ondrej - ŽAÁROVÁ, Ľubica - NEMERGUT, Adrián. Paleolitický výskum v Dolnom Srní = The Paleolithic excavation in Dolné Srnie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 172-173. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus