Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 Typ: GHG
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BISTÁKOVÁ, Alena. Dead and cremated: on cremation burials in the Linear Pottery culture in Central Europe. In Documenta Praehistorica, 2022, vol. 49, p. 260-279. (2021: 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1408-967X. Dostupné na: https://doi.org/10.4312/dp.49.24 (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: ADEB
 • BIELICHOVÁ, Zora. Mačky a archeológia. In Pes a mačka, 2023, roč. 23, č. 2, s. 29-33. ISSN 1335-7778. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: BDF
 • ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - TÓTH, Csaba - SOJÁK, Marián - ŠUPINSKÝ, Jozef. Predbežné výsledky výskumu jaskyne Domica – sedimentológia, paleontológia a archeológia. In Český kras. roč. 48. - Beroun : Muzeum Českého krasu, s. 70-71. ISSN 1211-1642. Typ: BEE
 • EVERSHED, Richard P - DAVEY SMITH, George - PAVÚK, Juraj. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe. In Nature, 2022, vol. 609, no. 7927, p. 336-345. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05227-6 Typ: ADCA
 • FOTTOVÁ, Eva - BISTÁKOVÁ, Alena. Branovo (okr. Nové Zámky) 2022. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Branovo-2022.pdf (VEGA č. 2/0145/22 : Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností“,) Typ: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Nitra - Chrenová : VS 20853. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 6 s. Typ: GII
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Römische Inschriften aus Neckenmarkt (Sopronnyék) im Spiegel eines Briefes von Iván Paúr. In Römisches Österreich. 45/2022. - Graz : Unipress Verlag, s. 69-78. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.45:2022.6 Typ: AECA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná IV, Železná dolina : VS 20854. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Typ: GII
 • PINAR GIL, J. - SAMMITO, A. - SCERRA, S. - BEGHELLI, M. - CRISCIONE, A. - FIORILLA, S. - HUKEĽOVÁ, Zuzana - PLESKA, M. - SCHMIDTOVÁ, D. Modica RG. Notizie preliminari sugli scavi della catacomba di C. da Scorrione. In Hyblaea : Studi di archeologia e topografia dell’altopiano ibleo. Volume 1. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2022, s. 151-162. ISBN 9781803273143. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. III. Romanos Argyros székesfehérvári nomisma histamenonjához. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 161-166. ISSN 0230-0583. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter - SZÉKELY, György. Avar kori bizánci érmek Dunafalva határából. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7-18. ISSN 0230-0583. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Schietzel, K.: Spurensuche Haithabu. Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013. In Archaeologiai értesitö, 2022, vol. 147, issue 1, p. 229-231. (2021: 0.104 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1589-486X. Recenzia na: Spurensuche Haithabu : Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013 / Schietzel, K. - Kiel : Wachholtz, 2021. - ISBN 978-3-529-01797-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/0208.2022.00037 Typ: EDI
 • PROHÁSZKA, Péter - TÓTH, Csaba. Ján Hunka (1958-2021). In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7. ISSN 0230-0583. Typ: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Typ: AEDA
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Leányvár, p.č. 1704/1,4 : VS 20862. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 92 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia - JAKUBČINOVÁ, Miriam - NEZVALOVÁ, Lucia. Trnava - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova-Hornopotočná : VS 20855. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus