Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

sk

Projekty

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Medzinárodné projekty

ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku

Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages

Doba trvania: 7. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je riešenie súčasných problémov vývoja barbarskej a stredovekej spoločnosti v strednom Podunajsku a na území Poľska na báze archeologických prameňov.

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied

Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences

Doba trvania: 15. 4. 2016 - 15. 4. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Bibracte EPCC a AÚ SAV

Collaborative research agreement between Bibracte EPCC a AÚ SAV

Doba trvania: 27. 6. 2018 - 26. 6. 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milová Beáta
Anotácia:Strategickým cieľom bilaterálnej zmluvy je zjednotiť úsilie oboch inštitúcií pri výskume dávnych kultúr, tradícií a technologickej inovácie v Európe.

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Doba trvania: 13. 10. 2020 - 12. 10. 2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:The scholarly vision is to re-write European history based on its massive production, trade, consumption and reuse of textiles and dress. The goal is to identify expertise across time in sustainable textile practices. For this purpose, ITCs are crucial for their experience in ancient techniques and cultural heritage in textile craft. EuroWeb offers multiple theoretical and practical training schools, mentors, targeted career development masterclasses for the ECIs, with the aim to increase EU funding for ITC scholars and ECIs. Each year, EuroWeb aims to host large international textile and dress conferences in the ITCs, to highlight their collections, capacities and scholarship. EuroWeb enables collaborations between researchers, engineers, scholars and other stakeholders and business by providing a platform for them to collaborate, co-create projects and training schools, and foster trust and shared ideas. Deliverables include collaborative publications, research workshops, theoretical reflection and advancement, digital infrastructure, EuroWeb digital Atlas, films and podcasts, and intense mentoring, training and career development for ECIs.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/cost-action/europe-through-textiles-network-for-an-integrated-and-interdisciplinary-humanities/#tabs|Name:overview

Examination of prehistoric skeletal samples from the Neolithic period in southwest Slovakia

Examination of prehistoric skeletal samples from the Neolithic period in southwest Slovakia

Doba trvania: 0. 0. 0000 - 31. 12. 2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.

iNEAL - Integrácia neandertálskeho dedičstva: Od minulosti po súčasnosť

Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present

Doba trvania: 15. 10. 2020 - 14. 10. 2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dlhodobú interdisciplinárnu sieť vedcov z rôznych európskych krajín za účelom prehodnotenia neandertálskeho dedičstva (biologického a kultúrneho), vyhodnotenia „chýbajúcich“ údajov, určenie relevantných otázok z hľadiska nového vývoja (napr. technického pokroku) a vytvorenie platformy na zdieľanie získaných údajov. Ciele sú napĺňané v štyroch pracovných skupinách (WG 1: The fossil data, WG 2: Cultural data, WG 3: Molecular data, WG 4: From past to present). Archeologický ústav SAV sa zapojil do pracovnej skupiny č. 2.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA19141/#tabs|Name:overview

HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Doba trvania: 1. 3. 2020 - 1. 3. 2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu je výskum dopadu mobility na včasnostredovekú populáciu, spresnenie metód archeogenetického výskumu a vytvorenie multidisciplinárneho modelu pre budúci výskum. Archeologický ústav je asociovaným partnerom ELTE, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda o spolupráci na projekte. AÚ SAV bude zabezpečovať selekciu a dodanie vzoriek kostrového materiálu z vybraných slovenských lokalít.

Kuvajtsko-slovenská dohoda o archeologickom výskume na ostrove Failaka

Kuwajt-Slovak excavation agreement archeological survey and excavation in Failaka Island

Doba trvania: 21. 2. 2019 - 21. 2. 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

BELT - Od neskororímskej hranice po barbarské vnútrozemie: štúdium kožených a textilných predmetov nájdených v germánskych elitných hroboch zo 4. a 5. storočia nášho letopočtu, so zameraním na územie Slovenska.

From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia

Doba trvania: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:Projekt BELT (Barbarian Elite Leather Textiles) navrhuje inovatívny a komplexný vedecký prístup k analýze a zhodnoteniu kožených a textilných nálezov z germánskych elitných hrobov na území Slovenska z neskorej doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov (4. a 5. stor. n. l.). Východiskom projektu je unikátna kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec, v ktorej sa miešajú barbarské a rímske prvky, čo možno sledovať aj v prípade kožených a textilných nálezov. Cieľom je poskytnúť nové poznatky o ich výrobnej technológii v kontexte súčasných elitných hrobov, identifikovať ich funkciu a podrobnou analýzou týchto nálezov vyvinúť metódu rozpoznávania a diferencovania statusu pochovaných jedincov. Koža je materiál, ktorý zatiaľ nebol v archeologických prameňoch na Slovensku študovaný, preto je tento projekt pre slovenskú archeológiu kľúčový. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie sú odborníci na analýzu archeologickej kože alebo textilu, počas plánovaného štipendia v Centre pre výskum textilu (CTR) na Kodanskej univerzite a v Dánskom národnom múzeu som chcela získať praktické skúsenosti i technický tréning. Vedomosti o analýze textilných vlákien by som preto v rámci projektu SAV - Seal of Excellence chcela rozšíriť o určovanie druhov kože a spoznať aj moderné techniky analýzy, ako napríklad proteomiku alebo genomiku. Projekt BELT tak vytvorí solídny základ pre metódy systematického výskumu kože a textilu na Slovensku i za jeho hranicami. Vzhľadom na zameranie sa na kožu v archeologickom materiáli bude projekt tvoriť novú oblasť výskumu, ktorá je dôležitá aj v širšom európskom kontexte. V rámci projektu budem naďalej posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu nielen medzi výskumnými pracovníkmi na Slovensku, ale aj so špecializovanými inštitúciami v Európe. Vzhľadom na to, že projekt nie je uskutočniteľný v celom jeho rozsahu tak, ako bol pôvodne podaný v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships, ciele projektu som zredukovala na tie, ktoré sú realizovateľné zo Slovenska a počas krátkodobých zahraničných služobných ciest.

Spolupráca při genetickom výskume dávných populácií so špeciálnym dôrazom na rekonštrukciu populačních zmien, zdravotného stavu dávných populácií.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum dávnych populácií, rekonštrukciu populačných zmien a zdravotného stavu populácií.

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

Doba trvania: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2028
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Doba trvania: 16. 12. 2019 - 16. 12. 2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Cieľom zmluvy je záujem na spoločnom postupe v oblasti riešenia projektov, publikácií, výmeny vedeckej literatúry a organizácií konferencií.

Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR

-

Doba trvania: 9. 5. 2019 - 9. 5. 2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Bilaterálna dohoda je zameraná na vedeckú spoluprácu v oblasti riešenia spoločných výskumných projektov, pri organizovaní spoločných vedeckých konferencií, pri výmene vedeckých pracovníkov a výmene vedeckej a odbornej literatúry a informačných zdrojov.

Národné projekty

Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností.

"Archaeology, anthropology and the sex of an individual as a key factor for understanding burial customs of prehistoric societies."

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Bc. Hukeľová Zuzana MSc., PhD.
Anotácia:Interdisciplinárny projekt sa zaoberá otázkami pozície detí v neolite a staršej dobe bronzovej a vertikálneho a horizontálneho usporiadania týchto spoločností za pomoci paleodemografických rekonštrukcií. Do dnešného dňa má problematika detí a poznanie ich pozície v pravekej spoločnosti na Slovensku len malý priestor, a to napriek dostupnosti moderných metód. Cieľom projektu je získať nové demografické dáta o neolitických a starobronzových jedincoch a preskúmať pozíciu detí ako členov spoločnosti, odkedy sa stávali jej právoplatnou súčasťou a pod. Pre overenie hypotéz v oblasti sociálnej archeológie aj sociokultúrnej antropológie preliterárnych spoločností je nevyhnutným analytickým krokom aj determinácia biologického pohlavia. Vďaka inklúzii série bioarcheologických analýz a určenia pohlavia u nedospelých i fragmentárnych jedincov tak projekt nielen spoľahlivo overí závery ohľadom pohrebného rítu v neolite a dobe bronzovej, ale doplní aj dodnes chýbajúce, neúplné či mylné informácie o týchto populáciách.

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt.

Fords, bridges, waterways and settlement patterns in Považie and Ponitrie. Pilot project for utilisation of the archaeological underwater methods in Slovakia.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum,zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajšíchnálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát

Dynamics of the environmental changes and landscape development in the Bronze and Iron Age in the northern part of the Western Carpathians

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Medieval Economy (6th - 13th Century)

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Na rekonštrukciu života v stredoveku je nevyhnutné poznať stav ekonomiky, rozumieť štruktúre spoločnosti a chápať vzájomné interakcie týchto dvoch veličín. Kľúčové práce stredovekých a európskych historikov a archeológov za posledných 20 rokov jednoznačne potvrdili, že ekonomika a štruktúra spoločnosti sú dve úzko previazané veličiny (Whickham 2007, Whickham 2015, Mc Cormic 2015 etc.). Cieľom projektu je skúmať a jasne definovať hlavné veličiny ekonomického progresu (prípadne regresu) a ich vzťah k spoločenskej štruktúre . Ide tu o osídľovanie nových území, rozvoj remesiel a poľnohospodárstva, rozmach exploatácie surovinových zdrojov,klčovanie lesa a jeho environmentálne dôsledky, zakladanie, rozvoj a zánik osád, dedín a aglomerácií(pred)mestského charakteru, či opevnených útvarov. Výskum bude prebiehať na vybraných segmentoch archeologických lokalít z územia Slovenska zo 6.-13. stor. v komparácii so susednými oblasťami. Hlavným výsledkom bude rovnomenná monografia, ďalšie monografie a súbor štúdií.

Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch.

Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na riešenie zložitej problematiky vzťahu etnicity a materiálnej kultúry na Slovensku a v širšom stredodunajskom prostredí. Chronologicky ide o obdobie od usídlenia sa Slovanov v strednej Európe po stabilizáciu etnickej skladby Uhorska v 13.storočí, teda o obdobie, kedy sem prenikli a spoločenský vývoj ovplyvňovali rôzne kočovnícke etniká (Avari, Maďari, Sikuli, Pečenehovia, Kumáni, Tatári).

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Anotácia:V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá prevyšuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch

Mobility of prehistoric, protohistoric and historical communities in Slovakia and its manifestations in archaeological sources

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozubová Anita PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum rôznych foriem mobility ľudských komunít a jednotlivcov v pravekom a včasnodejinnom období na území Slovenska a ich archeologických prejavov. Problematiku sledujeme z rôznych aspektov a z perspektívy viacerých vedných disciplín (humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných). Cieľom je zadefinovanie teoretických východísk výskumu v sledovanom čase a priestore, kritika dát a vytváranie modelov rôznych foriem mobility na základe archeologických a historických prameňov. Súčasťou je tvorba centrálnej databázy a získanie nových dát najmä z antropologického a ostatného bioarcheologického materiálu. Poznatky získané počas riešenia projektu budú základom pre ďalší vedecký výskum a pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť archeologického bádania na Slovensku voči susedným krajinám, kde táto problematika stojí v popredí vedeckého záujmu. Výstupy budú priebežne prezentované na medzinárodných konferenciách a využité v univerzitnom vzdelávaní v odbore archeológia.

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej v oblasti severne od stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Bátora Jozef DrSc.

PRISLO - Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí

Contribution of Slovakia to Economic and Social Development of Central European Urnefields

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na spracovanie materiálu z doby popolnicových polí (artefaktov, ekofaktov, prírodných zdrojov), získaného archeologickými výskumami na území Slovenska. Analýza vybraných nálezových súborov z mladšej a neskorej doby bronzovej má potenciál prehĺbiť poznatky o vývoji a význame pravekých entít na stredoeurópskom teritóriu. Ich chronologický rámec je v projekte vymedzený vznikom a zánikom civilizácie popolnicových polí. Zvláštna pozornosť bude venovaná dopadu metalurgie na hospodársky a spoločenský rozvoj európskych popolnicových polí. Výsledky doterajších archeologických výskumov na náleziskách z mladších fáz doby bronzovej na Slovensku zreteľne ukazujú na dôležitosť týchto lokalít v uvedenom civilizačnom rámci. Významnou súčasťou projektu preto bude tak komplexný rozbor kovových artefaktov z viacerých kultúr popolnicových polí, ale i ďalších keramických a nekeramických predmetov (napr. kamenných, kostených, sklených), ako aj pokus o interpretáciu ich dosahu na diferencované sociálne skupiny a identity. Tieto, na území Slovenska, boli vystavené kultúrnym vplyvom, prichádzajúcim z vyspelejších oblastí západnej, južnej a východnej Európy. S využitím dostupných poznatkov, moderných metód a so zapojením interdisciplinárneho prístupu (antropológia, archeobotanika, paleodemografia a pod.), je hlavnou ambíciou projektu poukázať na význam a previazanosť domáceho vývoja s rozvojom a kultúrnymi centrami strednej Európy, no predovšetkým osvetliť podiel územia Slovenska v tomto procese.
Web stránka projektu:http://archeol.sav.sk/index.php/sk/prinos-slovenska-pre-hospodarsky-a-spolocensky-rozvoj-stredoeuropskych-popolnicovych-poli/

ProSlo - Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska .

The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Malček Róbert PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je sledovanie adaptačných stratégií pravekých populácií vo vybratých regiónoch západného, stredného a východného Slovenska od starého neolitu po mladšiu/neskorú dobu bronzovú a ich komparácia a vedecká syntéza nadobudnutých poznatkov. Projekt sa sústredí na zhodnotenie štruktúry osídlenia a jej premeny. Výberom daných území sa má postihnúť rozmanitosť prírodná i sociálna, ktorá sa podľa doterajších názorov často prejavuje dichotómiou kultúrneho vývoja Potisia a Podunajskej nížiny. Ruptúry by mali napokon sprevádzať aj kultúrne premeny v jednotlivých regiónoch (zánik a zrod archeologických kultúr a s tým o.i. súvisiaci nástup rôznych historických epoch). V projekte sa budú konfrontovať tieto predstavy s výsledkom analýzy zozbieraných dát, posudzovaných v regionálnom a nadregionálnom kontexte, overí sa tak ich platnosť na danej „vzorke“ a postulujú sa závery ohľadom miery podobnosti či odlišnosti sociálnych štruktúr sledovaných populácií a ich adaptačných stratégií. Komplementárnou úlohou bude spracovanie nálezového fondu vybratých lokalít na sledovanom území a v pojednaných obdobiach: táto úloha vyplýva z potreby precizovať poznatky o hmotnej kultúre daných spoločností a zahrnie čo najkomplexnejšie spracovnie nálezových súborov z výskumov na vybratých lokalitách z daných období v sledovaných regiónoch, ako aj mobiliára získaného terénnou prospekciou počas realizácie projektu, a to s využitím moderných analytických metód na interdisciplinárnej báze(antropológia, archeobotanika, 14C analýzy atď.).

Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Roman fort at Iža and its position on the border of Pannonia

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Zintenzívnenie systematického terénneho výskumu a povrchového prieskumu, doplneného magnetometriou rozsiahlych plôch v údolí Žitavy a jej prítokov v priebehu piatich rokov poskytol doklady osídlenia v priestore medzi Čiernymi Kľačanmi a Úľanmi nad Žitavou. Z pohľadu sídliskovej aglomerácie ide o uzavretý geografický celok, na ktorom sa doložili rozsiahle osady kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny. Na zachytených náleziskách sa identifikovali pôdorysy domov s kolovou konštrukciou, ktoré nasvedčujú, že pri ich budovaní boli uplatňované urbanistické prvky. Doteraz realizované archeologické výskumy jasne dokladajú, že tento úsek Požitavia sa stal mimoriadne dôležitým územím pre riešenie otázok vývoja prvých roľníckych spoločenstiev. Výskumom získaná pramenná báza bude priebežne analyzovaná a publikovaná v štúdiách, ktoré vyhodnotia hnuteľný nálezový inventár, ale budú sprístupnené ďalšie analýzy vzoriek v rámci interdisciplinárneho výskumu. Dôležitou súčasťou výskumu je sledovanie demografického vývoja.

Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

-

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.

SLOVYSULODUWAHA - Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž

Slovak research in the Sudanese site Duweym Wad Haj

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kovár Branislav PhD.

Stredoveká dedina a jej zázemie

The medieval village and its background

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch

-

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hanuliak Milan DrSc.
Anotácia:K cieľom projektu patrí zámer vypracovať prierezový prehľad osídlenia mikroregiónu Nitry na základe archeologických lokalít, nálezových kontextov a materiálnej kultúry, zostaviť topografiu osídlenia daného územia, odborne vyhodnotiť materiál z významných, no dosiaľ nespracovaných lokalít, rektifikovať niektoré dávnejšie sformulované uzávery, aktualizovať charakteristiky lokalít, doplniť vypovedacie schopnosti nálezového fondu. Sústredením tejto kolekcie informácií vznikne kolektívna monografia. Jej obsah bude prezentovať komplexnú a vedecky fundovanú koncepciu dejinného vývoja vypracovanú na základe výsledkov archeologického bádania a ďalších styčných disciplín.

Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku

Technology and economics of raw materials in the context of the development of Postpaleolithic lithic stone industries in Slovakia.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.

VNrMB - Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)

Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application)

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:M. Bel vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica (ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na stav, význam, ohlas a konkrétne reálie stolíc Uhorska v rámci Habsburskej monarchie. Bádatelia z oblastihumanitných a spoločenských vied (napr. historici/historickí geografi, filológovia) na Slovensku sa životom a dielom tohto osvietenca zaoberali z rôznych aspektov. Ťažisko výskumov tvorili Belove publikačné aktivity, náboženský život a sondy do vybraných prác autora. V ostatnom decéniu vyšli tlačou aj bilingválne (latinskoslovenské) verzie Vedomostí vybraných stolíc. Z rešerše literatúry zároveň vyplýva, že Vedomosti konkrétnej stolice (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a interpretované z pohľadu filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického výskumu. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie. Použitím konkrétnych metodík a metód identifikujeme a zrekonštruujeme vybrané regionálne identity skúmaného územia v prvej polovici 18. storočia (historickú krajinu, resp. jej archetypy, špecifiká a charakter osídlenia, kontexty socio-profesijného zaradenia obyvateľov stolice a i.), ktoré priblíži konvenčná a virtuálna kultúrna trasa. Výstupy projektu majú materiálový,analytický i aplikačný charakter.

Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska

-

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Beljak Ján PhD.
Anotácia:V posledných rokoch Slovensko zažíva výrazný nárast aktivít súvisiacich s pamiatkovou obnovou hradných zrúcanín. Jej výsledkom sú staticky stabilizované hradné ruiny i komplexne zrekonštruované hrady a zámky. Počas týchto stavebných aktivít sú realizované archeologické výskumy, ktoré dokumentujú premeny hradných areálov v priebehu dejín a zhromažďujú bohatý a nesmierne dôležitý pramenný fond. V ňom sú ukryté cenné informácie o vývoji hradov a im predchádzajúcich sídiel (na tých istých miestach), ktoré treba čo najskôr vedecky zhodnotiť a sprístupniť širokej vedeckej a laickej verejnosti. Takýto zámer nie je možné bez úzkej kooperácie archeológov, historikov, stavebných historikov, krajinárov a ďalších odborníkov. Projektový tím je preto zložený z rozdielnych bádateľov, ktorí za ostatné obdobie realizujú vlastné terénne i archívne výskumy na viacerých hradoch územia stredného Slovenska. V rámci projektu budú riešené hrady v historických regiónoch Tekov, Zvolen, Novohrad, Hont, Gemer-Malohont. Cieľom je komplexné vyhodnotenie získaných hnuteľných, nehnuteľných, písomných i kartografických prameňov z týchto výnimočných svedkov dávno zabudnutých časov. Zámerom projektu je aj výskum historických (antropogénnych) krajinných štruktúr v zázemí hradov s použitím moderných technológií. Výsledky riešenia prispejú k spresneniu nielen chronológie a druhovej rôznorodosti materiálnej kultúry, ale celkovo k lepšiemu poznaniu života hradných obyvateľov.

Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej.

Development and changes of settlement structures of the Upper Tisza river basin in prehistory and early history

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú. Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.

Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku

Military and horse equipment in Medieval Period

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holeščák Michal PhD.
Anotácia:Spracovanie vybraných typov predmetov súvisiacich s výzbrojou a výstrojom bojovníka a jeho koňa, pozostatkov bojových stretov a prítomnosti vojenských jednotiek. Z priestorového hľadiska grant vychádza od regionálnej úrovne po globálny kontext celej Eurázie, z hľadiska časového je primárnym zameraním obdobie stredoveku, od jeho včasného až po neskorý stupeň. Archeologický materiál bude spracovaný s využitím moderných metód a geografických informačných systémov. Ťažiskom projektu je postrehnutie lokálneho aj globálneho vývinu, kultúrnych a regionálnych špecifikácii zbraní, zbroje a jazdeckého vybavenia v naddunajskom priestore s presahom na nadregionálne celky v danom období, ako napr. Veľká Morava či Uhorské kráľovstvo.

Celkový počet projektov: 35