Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a ArÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

-

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a Moravským zemským múzeom

-

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a Ústavom archeológie a etnológie Poľskej akadémie vied

-

Bilaterálna dohoda o spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakove

Bilateral cooperation agreement

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Computational Techniques for Tabletop Games Heritage (GameTable)

Dohoda o vedeckej spolupráci s RGK

Agreement on Scientific Cooperation

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou

Agreement on scientific cooperation.

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities

Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

Feldforschung der linearbandkeramischen Siedlung in Vráble, Flur Veľké Lehemby und Farské

GEODAP - GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

GEOarchaeology of DAily Practices: exstracting bronze age liveways from the domestic stratigraphic record

iNEAL - Integrácia neandertálskeho dedičstva: Od minulosti po súčasnosť

Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present

HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Memorandum o porozumení medzi AÚ SAV, v.v.i., a Katedrou vied o Zemi a o životnom prostredí, Brooklynská fakulta Univerzity mesta New York

Memorandum of understanding between IA SAS, v.v.i., and Department of Earth and Environmental Sciences, Brooklyn College of the City University of New York

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

Projekt Population structure and dynamics during the European Iron Age using ancient DNA

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

The System of Relations of the Byzantine Empire with the Carpathian Basin based on Numismatic Material

NCN - Transmisia stepných vplyvov v Karpatskom pásme v III. tisícročí pred Kristom

Transmission of steppe influences in Carpathian zone in 3rd millennium BC

Vedecká spolupráca v oblasti archeogenetiky a antropológie pravekého obyvateľstva zo Slovenska a okolitých krajín.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Využitie kamenej suroviny v praveku Poľska a Slovenska

Lithic Raw Material use at the Prehistory in Poland and Slovakia

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR

-

Národné projekty

Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou

Fords, bridges, long-distance routes. Ancient roads and seats in the regions of Požitavie and Pohronie with use of underwater archaeology

Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighboring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze and Early Iron Age

Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighboring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze and Early Iron Age

Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

EDORIMS - Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

Roman Period Elites of the Suebi People in the Central Europe

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

-

Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia

Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie

Každodený život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku.

-

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Krajina pod mračnom bodov - potenciál špecializovaného spracovania leteckého laserového skenovania s veľmi vysokým rozlíšením pre ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku

-

Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

Development od culture and character of settlement from neolithic period up to the middle ages foristence in locality of Bratislava-Zlaté Piesky.

Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk.

Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements.

Produkcia a distribúcia bronzu na opevnených sídliskách staršej doby bronzovej na východnom Slovensku z pohľadu geochemických analýz

Geochemical perspectives on bronze production and distribution in fortified settlements of the Early Bronze Age in eastern Slovakia

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Roman fort at Iža – part of the UNESCO world heritage

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku

Verification of the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic archaeological contexts from caves in Slovakia

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku

Military and horse equipment in Medieval Period

Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu

Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Znovuobjavené staré nálezy. Prínos archívnych materiálov pre poznanie našich starších stredovekých dejín.

Old finds rediscovered. The contribution of archival materials to the knowledge of our earlier medieval history.

Celkový počet projektov: 47