Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Akademická 2
949 21 Nitra
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 037/6410051

Sekretariát

Tel: neuvedený

Detašované pracoviská

Hrnčiarska 13
040 01 Košice
tel. 055/6222682
Malé Vozokany 122
951 82
Štúrova 2
960 53 Zvolen
tel.: 0902/925642
Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk SAV. Rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach v rámci vlastného vedeckovýskumného programu, úloh grantových projektov, štátnych objednávok, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Dosiahnuté výsledky uplatňuje vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva aj funkciu školiaceho pracoviska pre výchovu nových vedeckých pracovníkov v odbore archeológia.