Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Fear trumps the common good: Psychological antecedents of vaccination attitudes and behaviour. In Acta Psychologica, 2022, vol. 227, 103606. (2021: 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6918. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103606 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX [elektronický zdroj]. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9.
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Appetites grow with age: Wage expectations among Slovak men and women. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 9, s. 885-906. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.09.01 (APVV-16-0153 : Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie) Typ: ADDA
 • ANTALOVÁ, Annamária - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - HOŘEŇOVSKÁ, Kristína. Strata u sekundárnych opatrovateliek: perspektíva vnučiek, ktorých staré mamy zomreli na demenciu. In Paliatívna medicína a liečba bolesti, 1-2e, 2021, 14, s. 25-29. ISSN 1339-4193 (online). Typ: BDF
 • BAČOVÁ, Viera. O reflexiách akademickej kariéry. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXI. ročník : Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti? - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 37. ISBN 978-80-244-6053-6. Typ: AFG
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-99 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Kto zaštopká potrhané siete? In Denník N, 3.1. 2022. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2667329/kto-zastopka-potrhane-siete/?ref=mwac Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Matovičova reforma? 2,6 miliónom ľudí sa čiastočne uľaví, budú mať viac peňazí (Rozhovor). In Pravda, 2.1. 2022. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/612149-ekonom-balaz-o-roku-2022-uroky-na-hypoteky-nahor-tak-skoro-nepojdu/ Typ: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ADAMUS, Magdalena. Antecedents of prosocial behaviour: A hybrid choice model investigation of the willingness to play for charity. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 8-14. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav. Budúce synergie v liečbe onkologických ochorení. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 12.1. 2022. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovensko sa ocitlo vo vleku technologických zmien. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.1. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/19701437-slovensko-sa-ocitlo-vo-vleku-technologickych-zmien Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Ako ekonomicky reagovať na povojnové výzvy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 21.3. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/24016216-ako-ekonomicky-reagovat-na-povojnove-vyzvy Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Kórejská batériová budúcnosť: Lídrami už za dekádu. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.02. 2022. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://komentare.hnonline.sk/komentare/21664107-korejska-bateriova-buducnost-lidrami-uz-za-dekadu Typ: GII
 • BERINŠTEROVÁ, Marianna - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. Dark triad characteristics among students of management and teaching disciplines. In Psychological Applications and Trends 2022. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : InScience Press, 2022, p. 319-323. ISBN 978-989-53614-1-0. ISSN 2184-3414. (InPACT 2022 : International Psychological Applications Conference and Trends) Typ: AFC
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. Intergroup anxiety and national identity among Slovaks (preliminary findings). In Psychological Applications and Trends 2022. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : InScience Press, 2022, p. 405-409. ISBN 978-989-53614-1-0. ISSN 2184-3414. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. InPACT 2022 : International Psychological Applications Conference and Trends) Typ: AFC
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Who is afraid of migration? In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 15-18. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
 • BURIČ, Roman. Correction rate in cognitive reflection test as a possible measure of analytical thinking dispositions. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 19-22. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
 • DEJONCKHEERE, Egon - RHEE, Joshua J. - BAGUMA, Peter K. - BARRY, Oumar - BECKER, Maja - BILEWICZ, Michał - HALAMA, Peter. Perceiving societal pressure to be happy is linked to poor well‑being, especially in happy nations. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, 1, :1514. (2021: 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-04262-z Typ: ADCA
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Štandardné postupy pri výučbe slovenčiny u pedagógov na slovenských školách v Maďarsku. In Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : zborník prijatých prác na rovnomennú medzinárodnú konferenciu v Nadlaku 10. - 11. septembra 2021. Editori: Michal Babiak, Pavel Hlásznik, Ľudmila Šomráková, Bianca Unc ; recenzenti: Ladislav Lenovský, Pavel Hlásznik, Bianca Unc. - Nadlac : Editura Ivan Krasko, 2021, s. 211-216. ISBN 978-973-107-187-9. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : medzinárodná konferencia) Typ: AFC
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Job satisfaction of teachers working at Slovak ethnic schools in Hungary = Pracovná spokojnosť učiteľov na slovenských národnostných v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021 : rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. Editori: Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Kristýna Balátová, Lenka Kamanová. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2022, s. 17-24. ISBN 978-80-7509-832-0. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-832-0-0017 (Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021) Typ: AFC
 • FICERI, Ondrej. Z Čecha Slovák – z monarchistu fašista: životné stratégie prvého československého hlavného policajného kapitána Košíc Josefa Kohouta. In Košické historické zošity 31/2021 : zborník Dejepisného spolku v Košiciach. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2021, s. 34-54. ISBN 978-80-971895-9-4. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: AEDA
 • FICERI, Ondrej. Rómska marginalita verzus národný park: pokusy o likvidáciu rómskej osady Letanovský mlyn v Slovenskom raji v období neskorého štátneho socializmu = The Roma marginality versus the national park: the attempts for a demolition of the Roma slum Letanovský Mlyn in the Slovak Paradise National Park during the late-state-socialist era. In Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Alexander Mušinka, Lucia Segľová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022, s. 46-56. ISBN 978-80-89614-82-0. (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku : online konferencia) Typ: AFD
 • FICERI, Ondrej - MARTONYIK, Juraj. Segregované školské vzdelávanie a štruktúra vzdelanostnej úrovne obyvateľov Luníka IX: historická perspektíva = Segregated education and structure of educational stages of inhabitants of Luník IX: a historical perspective. In Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Alexander Mušinka, Lucia Segľová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022, s. 91-97. ISBN 978-80-89614-82-0. (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska. Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku : online konferencia) Typ: AFD
 • FICERI, Ondrej. „Na týchto občanoch v minulosti kapitalistickým režimom napáchaná krivda“: zlyhané snahy o likvidáciu rómskej osady Sačurov v okrese Vranov nad Topľou za režimu štátneho socializmu = „An injustice had been committed on these citizens by the capitalist regime in the past“: failed attempts for a demolition of the Roma slum of Sačurov in the district of Vranov nad Topľou during the state socialist regime in Czechoslovakia. In Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Alexander Mušinka, Lucia Segľová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022, s. 34-45. ISBN 978-80-89614-82-0. (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve. Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku : online konferencia) Typ: AFD
 • FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL. “To Work–To Sacrifice–To Die”: The Cult of Military Martyrs and its Manifestation in Slovakia during the Years 1938–1945. In Hungarian Historical Review : New Series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2022, vol. 11, no. 1, p. 205-234. ISSN 2063-8647. Dostupné na: https://doi.org/10.38145/2022.1.205 Typ: ADEB
 • GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
 • GOMBITOVÁ, Dagmar - DOKUPILOVÁ, Dušana. Innovative Expert Methods in Strategic Decision Making. In Kvalita Inovácia Prosperita, 2022, roč. 26, č. 1, s. 90-109. (2021: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1745. Dostupné na: https://doi.org/10.12776/QIP.V26I1.1643 Typ: ADNB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. It is Not Enough to be Smart: On Explaining the Relation Between Intelligence and Complex Problem Solving. In Technology, Knowledge and Learning, 2022, vol. 27, p. 69–89. (2021: 1.138 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2211-1662. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10758-021-09498-2 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ZHOU, Hang - MOLESWORTH, Brett R. C. - BURGESS, Marion - HATFIELD, Julie. The effect of broadband noise on learning and dynamic decision-making and how cognitive workload and sex moderate its effect. In APPLIED ERGONOMICS. ISSN 0003-6870, 2022, vol. 98, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103604., Registrované v: WOS
 • GREŽO, Matúš - ADAMUS, Magdalena. Light and Dark core of personality and the adherence to COVID-19 containment measures: The roles of motivation and trust in government. In Acta Psychologica, 2022, vol. 223, 103483. (2021: 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6918. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103483 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] KUPCEWICZ E, MIKLA M, KADUČÁKOVÁ H. et al. Health Behaviours and the Sense of Optimism in Nursing Students in Poland, Spain and Slovakia during the COVID-19. Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public. Health 2022, 19, 2388. https://doi.org/10.3390/ijerph19042388
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - MARCINECHOVÁ, Denisa. Význam komunikácie s pacientom a jeho blízkymi v zásahoch záchrannej zdravotnej služby. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, 2021. 179 s. ISBN 978-80-89524-65-5 Typ: AAB
 • GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. What explains immigrant-native gaps in European labor markets: The role of institutions. In Migration Studies, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 1823–1856. (2020: 1.917 - IF, Q3 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2049-5838. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/migration/mnab044 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADMA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Formovanie florentských obrazových vetiev klaňania mudrcov. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 251-305. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Dve teatralizované formy slávenia Troch kráľov: trojkráľový sprievod a koledovanie. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 427-469. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pohyb obrazu, posun významu. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2022, roč. 8, č. 7, s. 180-184. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Gotická cesta je otvorená. In Katolícke noviny : týždenník pre náboženské a spoločenské otázky, 21.10. 2021. ISSN 0139-8512. Dostupné na internete: https://www.katolickenoviny.sk/z-vasej-posty/category/z-vasej-posty/article/goticka-cesta-je-otvorena-.xhtml Typ: GII
 • KALISTOVÁ, Anna - HUTTMANOVÁ, Emília. Towards sustainability and climate neutrality – new challenge for Slovakia. In Studia Ekonomiczne : Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, 2021, vol. 8, no. 2, p. 55-66. ISSN 2544-6916. Typ: ADEB
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. Measuring Internet Gaming Disorder and Gaming Disorder: A Qualitative Content Validity Analysis of Validated Scales. In Assessment, vol., no., p. ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911211055435 Typ: ADCA
 • KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - GALASOVÁ, Miroslava - UHRECKÝ, Branislav. How Slovak health workers perceive the health system. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXI. ročník : Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti? - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 24. ISBN 978-80-244-6053-6. Typ: AFG
 • KENTOŠ, Michal. Techniky spätnej väzby a ich efektivita vo výučbe na slovenských školách v Maďarsku. In Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : zborník prijatých prác na rovnomennú medzinárodnú konferenciu v Nadlaku 10. - 11. septembra 2021. Editori: Michal Babiak, Pavel Hlásznik, Ľudmila Šomráková, Bianca Unc ; recenzenti: Ladislav Lenovský, Pavel Hlásznik, Bianca Unc. - Nadlac : Editura Ivan Krasko, 2021, s. 217-222. ISBN 978-973-107-187-9. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : medzinárodná konferencia) Typ: AFC
 • KOČIŠOVÁ, Lucia. Reportovanie súhlasu posudzovateľov a spoľahlivosti posudzovateľov. In Testfórum : časopis pro psychologickou diagnostiku, 2022, č. 15, s. 41-57. ISSN 1805-9147. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5817/TF2022-15-14647 Typ: ADEB
 • KOČIŠOVÁ, Lucia. Kvalitatívny výskum a princípy otvorenej vedy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXI. ročník : Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti? - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 36. ISBN 978-80-244-6053-6. Typ: AFG
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Approaching the Relationship between Democracy: Grass-Roots to Literature. In Central European Horizons, 2021, vol. II, no. 2, p. 112-121. ISSN 2732-0456. Dostupné na: https://doi.org/10.51918/ceh.2021.2.4 (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov) Typ: ADEB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. „Najkrajšie sídlisko na celom Slovensku“: fenomén kolektivní paměti a její fungování v romském ghettu = „The most beautiful housing estate in Slovakia“: The phenomenon of collective memory and its functioning in the Roma ghetto. In Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Alexander Mušinka, Lucia Segľová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022, s. 80-90. ISBN 978-80-89614-82-0. (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska. Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku : online konferencia) Typ: AFD
 • KOHÚT, Michal - ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. How are you holding up? Personality, cognitive and social predictors of a perceived shift in subjective well-being during COVID-19 pandemic. In Personality and Individual Differences, 2022, vol. 186, part A, 111349. (2021: 1.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111349 Typ: ADCA
 • KOHÚTOVÁ, Veronika - KOHÚT, Michal - TELIČÁK, Peter. Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie. Bratislava : IUVENTA, 2022. 35 s. Typ: AGI
 • KRUPNIK, S. - WAGNER, A. - KORETSKAYA, O. - DOKUPILOVÁ, Dušana. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe. In Energy Research & Social Science, 2022, vol. 89, art. no. 102536. (2021: 2.551 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DRAGOMIR, Voicu D., GORGAN, Catalina, CALU, Daniela-Artemisa, DUMITRU, Madalina. The relevance and comparability of corporate financial reporting regarding renewable energy production in Europe. In Renewable Energy Focus, ISSN 1755-0084. 2022, vol. 41, pp. 206-215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.03.002., Registrované v: WOS
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. How scientific reasoning correlates with health-related beliefs and behaviors during the COVID-19 pandemic? In Journal of Health Psychology, 2022, vol. 27, no. 3, p. 534-547. (2021: 0.795 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1359-1053. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1359105320962266 Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan - JURKOVIČ, Marek. Expanding the bullshit research out of pseudo-transcendental domain. In Current Psychology, 2022, vol. 41, no. 2, p. 827–836. (2021: 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-020-00617-3 Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ŠROL, Jakub. Being Nice or Being Scared? Personality Traits and Threat of COVID-19 as Predictors of Non-Normative Health Beliefs and Behaviors during Second Wave of Pandemic. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2022, vol. 64, no. 1, p. 45-63. (2021: 0.343 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2022.01.838 Typ: ADDA
 • LIESKOVSKÝ, Jakub - SUNYÍK, Viktória. Ako podporovať vedeckú gramotnosť? Prehľad intervencií zameraných na rozvoj vedeckého myslenia a postojov k vede stredoškolských žiakov. = How to enhance scientific literacy? Review of interventions focused on improving high school students’ scientific reasoning skills and attitudes toward science. In Československá psychologie, 2022, roč. 66, č. 1, s. 30-45. (2021: 0.167 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Dostupné na: https://doi.org/10.51561/cspsych.66.1.30 Typ: ADCA
 • LOZIAK, Alexander. Work Stress of Female Primary School Teachers During Covid-19 Pandemic and Demographic Differences. In Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, 2021, no. 3-4, p. 164-183. ISSN 1821-1283. Dostupné na: https://doi.org/10.28934/jwee21.34.pp164-183 Typ: ADMB
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Lucia - HOLIČKOVÁ, Nina. Spolupráca ruže prináša : Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. Recenzentky: Darina Ondrušová, Zuzana Polačková. Bratislava : Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 127 s. ISBN 978-80-89524-67-9 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AAB
 • OLEJNÍK, Milan. Propaganda in political strategy of the Czechoslovakian Communist Party during the first decade of the interwar Czechoslovak Republic [Propaganda v politickej stratégii Komunistickej strany Československa v prvej dekáde medzivojnovej Československej republiky]. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2021, roč. 24, č. 2, s. 61-78. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2021.24.02.61-78 Typ: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2022, vol., no., p. ISSN 2199-4536. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0 Typ: ADCA
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Aká je verejná mienka o prijatí utečencov z Ukrajiny? In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 26.04.2022. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10320 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: GHG
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - PONGRÁCZ, Eva. Správa o stave ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Daniel Škobla, Miroslav Balog. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2022. 47 s. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/sprava-stave-ekosystemu-si-slovensku_mpsvr-sr_022022.pdf. ISBN 978-80-89125-20-3 Typ:
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - JELEŇOVÁ, Iveta. Népszámlálás Szlovákiában 2021. In Szellem és tudomány : a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata, 2022, roč. 13, č. 1, s. 148-175. ISSN 2062-204X. Typ: ADEB
 • SEDLÁR, Martin - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Markers of cognitive skills important for team leaders in emergency medical services: a qualitative interview study. In BMC emergency medicine, vol. 22, Article number 80. ISSN 1471-227X. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12873-022-00629-1 Typ: ADCA
 • SEDLÁR, Martin. Work-related factors, cognitive skills, unsafe behavior and safety incident involvement among emergency medical services crew members: relationships and indirect effects. In International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2022, vol. 28, no. 2, 1281–1290. (2021: 0.435 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1080-3548. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1888018 Typ: ADEA
 • SEDLÁR, Martin. Job stressors and job satisfaction in emergency medical services crew members in Slovakia = Pracovné stresory a pracovná spokojnosť u členov posádok záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. In Pomáhajúce profesie, roč. 4, č. 2, 2021, s. 22-30. ISSN 2585-9447. Dostupné na internete: https://doi.org/10.17846/PP.2021.4.2.22-30 Typ: ADFB
 • SUDZINA, František - DOBEŠ, Marek - PAVLÍČEK, Antonín. Towards the psychological profile of cryptocurrency early adopters: overconfidence and self-control as predictors of cryptocurrency use. In Current Psychology, 2022, vol., no., p. (2021: 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02225-1 Typ: ADCA
 • SUNYÍK, Viktória - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania epistemicky nepodložených presvedčení a dezinformácií = Enhancement of scientific reasoning as a form of reducing epistemically unfounded beliefs and disinformation. In PhD existence 11. Jdeme dál : Sborník odborných příspěvků. Editoři: E. Aigelová, L. Viktorová, M. Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, s. 124-130. ISBN 978-80-244-5947-9. (VEGA č. 2/0053/21 : Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam) Typ: AFC
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Tost László, Kassa polgármestere. Recenzenti: Ablonczy Balász, Ötvös Anna, Simon Attila. Kassa : Kassai Magyarok Fóruma, 2022. 220 s. ISBN 978-80-570-3493-3 Typ: AAB
  Citácie:
  [4.1] BALASSA, Zoltán. Egy tragikus sorsú, harsány és vidám kassai – monográfia Tost László életéről [online]. In Felvidék.ma [cit. 09.02.2022]. Dostupné na: https://felvidek.ma/2022/02/egy-tragikus-sorsu-harsany-es-vidam-kassai-monografia-tost-laszlo-eleterol/
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Négy új szlovák (társadalom)történelmi monográfia. In Regio, 2022, roč. 30, č. 1, s. 203-208. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Potrianonské Košice / Ondrej Ficeri. - Bratislava : Veda, 2019. - ISBN 978-80-224-1737-2. Recenzia na: Od Esterházyho po Luník IX / Klara Kohoutová. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020. - ISBN 978-80-89524-53-2. Recenzia na: Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty / Lucia Heldáková. - Košice : ŠafárikPress, 2020. - ISBN 978-80-8152-909-2. Recenzia na: Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938-1945 / Patrícia Fogelová. - Košice : UPJŠ v Košiciach, 2021. - ISBN 978-80-8152-977-1. Dostupné na: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v30i1.203 Typ: EDI
 • ŠPROCHA, Branislav - FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku = Late Fertility in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2022, roč. 54, č. 1, s. 26-52. (2021: 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.1.2 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020 = Nuptiality of Single Persons in Slovakia in the Pandemic Year 2020. In Slovenská štatistika a demografia, 2022, roč. 32, č. 2, s. 3-18. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny = Childlessness and the Postponement of First Births in the Visegrad Countries. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2022, roč. 64, č. 2, s. 139-157. (2021: 0.228 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0302 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: ADMB
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Finding Someone to Blame: The Link Between COVID-19 Conspiracy Beliefs, Prejudice, Support for Violence, and Other Negative Social Outcomes. In Frontiers in Psychology, 2022, 12: 726076. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.726076 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX [elektronický zdroj]. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9.
 • ŠROL, Jakub. Individual differences in epistemically suspect beliefs: the role of analytic thinking and susceptibility to cognitive biases. In Thinking and Reasoning, vol. 28, no. 1 (2022), p. 125-162. ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2021.1938220 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] GALASOVÁ, Miroslava. It Is Easier with Negative Emotions: The Role of Negative Emotions and Emotional Intelligence in Epistemically Suspect Beliefs about COVID-19. In Kognice a umělý život XX [elektronický zdroj]. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-01-07007-9.
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. COVID-19 pandemic may have changed our attitudes to science, but not our ability to reason scientifically. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 122-125. ISBN 978-80-01-07007-9. Typ: AFC
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Paradoxy dôvery: vedci, populisti a postfaktuálna doba. In Simplicita a skutečnost: Náhledy do svízelného světa bádání a pokroku. - Praha : Nakladatelství Společnosti pro management a leadership, 2022, s. 39-65. ISBN 978-80-906742-8-8. Typ: BBA
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • TAVEL, Peter - JOZEFIAKOVA, Bibiana - TELIČÁK, Peter - FURSTOVA, Jana - PUZA, Michal - KASCAKOVA, Natalia. Psychometric Analysis of the Shortened Version of the Spiritual Well-Being Scale on the Slovak Population. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 1, article Number 511. (2021: 0.814 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19010511 Typ: ADCA
 • TENCEROVÁ, Jana - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana - UHRECKÝ, Branislav. Free associations of trust based on level of vulnerability. In Community Psychology in Slovakia 2021 : Proceedings from 8th Conference. Martina Baránková (Editor) ; reviewers: Jana Tencerová, Katarína Křížová, Bronislava Strnádelová. - Bratislava : Institute of Applied Psychology, Comenius University in Bratislava, 2021, s. 199-213. ISBN 978-80-223-5292-5. Typ: AFD
 • VAN MULUKOM, Valerie - PUMMERER, Lotte J. - ALPER, Sinan - BAI, Hui - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - FARIAS, Jessica - KAY, Cameron S. - LAZAREVIC, Ljiljana B. - LOBATO, Emilio J.C. - MARINTHE, Gaelle - BANAI, Irena Pavela - ŠROL, Jakub - ŽEŽELJ, Iris. Antecedents and consequences of COVID-19 conspiracy beliefs: A systematic review. In Social Science & Medicine, 2022, vol. 301, 114912. (2021: 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0277-9536. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114912 Typ: ADCA
 • VARŠO, Miroslav. Mágovia v biblickom kontexte. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 11-43. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Vplyv konfesionálnej príslušnosti na inscenáciu školských hier o troch kráľoch/mudrcoch na území Uhorska v 17. storočí. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 377-397. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Od predsudkov k dialógu: význam návštevy pápeža Františka na Luníku IX = From prejudice to dialogue: the significance of Pope Francis’ visit at Luník IX. In Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II. Editori: Roman Čonka, Jana Gáborová Kroková ; recenzenti: Alexander Mušinka, Lucia Segľová. - Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022, s. 69-79. ISBN 978-80-89614-82-0. (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska. Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku : online konferencia) Typ: AFD
 • VEDEJOVÁ, Dáša - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Confirmation bias in information search, interpretation, and memory recall: evidence from reasoning about four controversial topics. In Thinking and Reasoning, vol. 28, no. 1 (2022), p. 1-28. ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2021.1891967 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARRARO, Giuseppe A. - COTRONEO, Rosy - SPADA, Claudio. The Challenge of Conducting Research in the Neonatal and Pediatric Age and of Translating Results Into Clinical Practice. In CRITICAL CARE MEDICINE. ISSN 0090-3493, 2022, vol. 50, no. 1, pp. 165-168. Dostupné na: https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005192., Registrované v: WOS
 • WILLIAMS, Allan M. - CHEN, Jason Li - LI, Gang - BALÁŽ, Vladimír. Risk, uncertainty and ambiguity amid Covid-19: A multinational analysis of international travel intentions national analysis of international travel intentions. In Annals of Tourism Research, 2022, vol. 92, article number 103346. (2021: 3.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0160-7383. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103346 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus