Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Zdieľanie dát v kvantitatívnom výskume: ako na to? = Data sharing in quantitative research: a gentle introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 8-13. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • ADAMKOVIČ, Matúš. Registered reports v kvalitatívnom výskume. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 12. ISBN 978-80-7394-987-7. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • ADAMUS, Magdalena** - ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Seeing past the tip of my own nose? How outward and self-centred orientations could contribute to closing the green gap despite helplessness. In BMC Psychology, 2023, vol. 11, 1, art. no. 79. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.906 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-7283. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01128-z Typ: ADCA
 • ADAMUS, Magdalena** - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Emotional drivers of the vaccination hesitancy and refusal: a dataset from Slovakia. In Data in Brief, 2023, vol. 47, art. no. 108980. (2022: 1.2 - IF, 0.258 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.108980 Typ: ADMA
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva**. Into the black box: challenging the myths in quantitative research on differences between men and women – the case of risky behaviour. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 13-33. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2029 Typ: ADNA
 • ADAMUS, Magdalena - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Vysvetlenie rodovo podmieneného ekonomického správania = Explaining gender-typed economic behaviour: a review of recent progress. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 14-19. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023. 491 s. ISBN 978-80-89524-86-0 (SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: FAI
 • ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - DUBOVSKÝ, Peter - HAJAS, Róbert - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - HROBOŇ, Bohdan - JANČOVIČ, Jozef - KACIAN, Adrián - KARDIS, Mária - KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna - LAPKO, Róbert - MAREK, Libor - MATULA, Jozef - MOĎOROŠI, Ivan - PIGULA, Juraj - SOVA, Milan - STRENKOVÁ, Iveta - ŠTRBÁK, Martin - TIŇO, Jozef - TYROL, Anton - VARŠO, Miroslav - VILHAN, Pavel. Žalmy 26 - 50. Editori: Bohdan Hroboň, Adrián Kacian. 1. vyd. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 727 s. Komentáre k Starému zákonu, 10. zväzok. ISBN 978-80-8191-380-8 Typ: AAB
 • AURREKOETXEA-CASAUS, Maite - BARTOLOMÉ PERAL, Edurne - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Speaking Up: How Early Career Workers Engage in Fighting for Better Working Conditions by Joining Youth-Led Social Movement Organisations. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 351-376. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_14 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • BAČOVÁ, Viera** - KOHÚT, Michal - HALAMA, Peter. The Impact of Psychological Preparation Information on Retirement Planning Intention and Retirement Conceptualization. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2023, vol. 65, no. 2, p. 133-153. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.349 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2023.02.871 Typ: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír** - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Knowledge Transfers and Business Performance in Creative Networks : The Case Study of the Slovak Creative Voucher Scheme. In Journal of the Knowledge Economy, 2023, vol. 14, iss., pp. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.576 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1868-7873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13132-023-01246-4 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Firm performance over innovation cycle : evidence from a small European economy. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2023, vol. 12, art. no. 40. (2022: 0.958 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-023-00298-9 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Indulgence, Self-Control, and Annuity Preferences: Annuity Choices by Members of the Slovak-Funded Private Pension Pillar. In Social Sciences, 2023, vol. 12, no. 3, art. no. 190. (2022: 1.7 - IF, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci12030190 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Household Economics, Information Sources and Annuity Choices: Annuitisation Preferences of Members of the Slovak Private Pension Pillar. In Economies, 2023, vol. 11, no. 4, art. no. 123. (2022: 2.6 - IF, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-7099. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/economies11040123 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina - JECK, Tomáš. Mapping the Literature on International Student Migration. In Economic and Social Development : 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Elisabete Pinto da Costa, Maria do Rosario Anjos, Lana Lovrencic Butkovic. - Varaždin : Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 149-159. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. VEGA č. 2/0042/23 : Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí. COST Action CA20115 : European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS). Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - ADAMUS, Magdalena - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prosociálne správanie: čo vedie ľudí k tomu, aby konali nad rámec vlastných záujmov? = Prosocial behaviour: what prompts people to transcend their self-interest? In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 43-50. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - TELIČÁK, Peter. Comparison of people with and without COVID-19 in their unfounded beliefs. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 12-13. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: AFD
 • BALOG, Miroslav. Arabské emiráty sú inovatívnejšie ako Slovensko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.1. 2023. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96061461-arabske-emiraty-su-inovativnejsie-ako-slovensko Typ: GII
 • BERINŠTEROVÁ, Marianna - PETHÖ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika. Ako vnímajú ukrajinskí študenti žijúci na Slovensku presvedčenia Slovákov voči migrantom? = How do Ukrainian students living in Slovakia perceive the beliefs of Slovaks towards migrants? In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 14. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Typ: AFH
 • BREZINA, Ivan - KLICPEROVÁ-BAKER, Martina. Politická kultúra, demokratické hodnoty a dezinformácie v strednej Európe = Political culture, democratic values and misinformation in central Europe. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 77-83. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • BUJŇÁKOVÁ, Juliana - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. The relationship between education and non-normative political behaviour: The mediating effect of conspiracy beliefs. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 20-21. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0387 : Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19) Typ: AFD
 • BURCIN, Boris - ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vybrané aspekty úmrtnosti v Česku a na Slovensku v pandemickém roce 2020 = Selected aspects of mortality in Czechia and Slovakia in the pandemic year 2020. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2023, roč. 72, č. 2, s. 99-110. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7913. Typ: ADMA
 • CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - RAPANÀ, Francesca - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana. Work and Learning in the Adult Education Sector: A Cross Country Comparative View. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 325-350. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_13 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • CSŐSZ, László - SZEGHY-GAYER, Veronika. Mapy tragédie židov v Košiciach (1944) = Mapping the tragedy of the Jews in Košice (1944). 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i., 2023. 45 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524853. ISBN 978-80-89524-85-3 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: GII
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Typ: ADFB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť na vybrané onkologické ochorenia a straty ľudských zdrojov na Slovensku v čase a priestore = Mortality from selected oncological diseases and losses of human resources in Slovakia in time and space. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, vol. 67, no. 1, pp. 71-92. ISSN 0231-715X. (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Typ: ADNB
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Kto je energeticky chudobný? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 4, s. 34-35. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Ako sa zmení náš život? A či - ako zmeniť náš život? In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 50-56. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Dopravná chudoba. Prehľad o dopravnej chudobe v strednej a východnej Európe. Slovensko [elektronický dokument]. Bratislava, 2023. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/dopravna-chudoba/ Typ: GHG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Vybrané aspekty jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v zrkadle empirického výskumu. In Slováci v zahraničí 39 : zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2022, s. 9-26. ISSN 0081-0061. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Typ: AEDA
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Materinský jazyk a jeho prestíž v systéme hodnôt slovenských učiteľov v Maďarsku = Mother Language and its Prestige in the System of Values of Slovak Teachers in Hungary. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 16-23. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0016 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Typ: AFC
 • FABO, Brian - JANČOKOVÁ, Martina - KEMPF, Elisabeth - PÁSTOR, Luboš. Fifty Shades of QE: Robust Evidence. London : Centre for Economic Policy Research, 2023. 31 p. Discussion Paper, No. 17998. Dostupné na internete: https://cepr.org/publications/dp17998 Typ: GAI
 • Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník) [elektronický zdroj]. Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 95 s. ISBN 978-80-223-5610-7 Typ: FAI
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - IVANOC, Dávid. Kvalita života súvisiaca s prácou v kontexte sociálno-demografických charakteristík = Work related quality of life in the context of sociodemographic characteristics. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 117-122. ISBN 978-80-89524-86-0. (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • FEDÁKOVÁ, Denisa. Tööga rahulolu ja (digitaalsed) sotsiaalsed kontaktid tööl ESS R10 andmete põhjal. In Muutuv ja mitmekesine Eesti Euroopa Sotsiaaluuringus. - Tartu : Inštitút sociálnych vied, Univerzita v Tartu, 2023, s. 46-50. ISBN 978-9985-4-1359-3. Typ: BEE
 • FICERI, Ondrej - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj. Luník IX dnes : demografia, verejný diskurz a každodennosť. Recenzenti: Alexander Mušinka, Marek Lukáč. 1. vyd. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. ; Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2023. 63 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788089524839. ISBN 978-80-89524-83-9 (Vega č. 2/0084/19 : Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska) Typ: AAB
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. Environmental Efficiency of European Economies. In BEE Conference: 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01 - 04 June, Brijuni National park, Croatia. Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023, p. 92-100. ISSN 2459-5225. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. BEE conference : Business & Entrepreneurial Economics) Typ: AFC
 • FOGELOVÁ, Patrícia, SAVSPOL - SZEGHY-GAYER, Veronika. Autobiografie a spomienky Košičanov - príbehy 20. storočia. In SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii. 1. vyd. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023, s. 137-155. ISBN 978-80-974469-0-1. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: AEDA
 • GARDINER, Gwendolyn - LEE, Daniel - BARANSKI, Erica - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. The economic well-being of nations is associated with positive daily situational experiences. In Current research in ecological and social psychology, 2023, vol. 4, art. no. 100088. (2022: Q4 - SJR). ISSN 2666-6227. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cresp.2023.100088 Typ: ADMB
 • GAVUROVÁ, Janka - UHRECKÝ, Branislav. Obrazy duševných porúch na sociálnych sieťach Instagram a TikTok: Analýza diskurzu = Representations of mental disorders on Instagram and TikTok: A discourse analysis. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 123-132. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • GREŽO, Matúš - ADAMUS, Magdalena - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Exploring the Factorial Structure and Criterion Validity of Institutional trust in Slovakia. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2022, roč. 58, č. 6, s. 671-698. (2021: 0.481 - IF, Q4 - JCR, 0.319 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2023.008 Typ: ADCA
 • GREŽO, Matúš - SEDLÁR, Martin. Public’s awareness of biobanks and willingness to participate in biobanking: the moderating role of social value orientation. In Journal of Community Genetics, 2023, vol. 14, iss. 3, pp. 275-285. (2022: 1.9 - IF, 0.578 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1868-310X. Dostupné na: https://doi.org/org/10.1007/s12687-023-00634-2 Typ: ADMA
 • GREŽO, Matúš** - PILÁRIK, Ľubor. The role of framing effect and social value orientation in cooperation in repeated social dilemmas. In Psykhe, 2023, vol. 32, no. 1, pp. 1-19. (2022: 0.178 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0717-0297. Dostupné na: https://doi.org/10.7764/psykhe.2020.25227 Typ: ADMB
 • GREŽO, Matúš. Vyzerá ako ja, alebo nie? Úloha potreby štruktúry v procese vytvárania dôvery = Does he look like me, or not? The role of personal need for structure in the process of trust building. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 133-141. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. The impact of immigration and integration policies on immigrat-native labour market hierarchies. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2023, vol. 49, no. 16, pp. 4169-4187. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR, 1.435 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207339 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADCA
 • HALAMA, Peter. Príklon ku konšpiráciám a osobná pohoda: Vysvetľujúca rola dôvery a osamelosti = Tendency towards conspiracies and personal well-being: The explaining role of trust and loneliness. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 142-149. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320 Typ: FAI
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The Interplay of Organisational and Individual Bounded Agency in Workplace Learning: A Framework Approach. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 247-271. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_10 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pražská kaplnka svätého Václava - jej relácie k francúzskym dejinám a literatúre = Prague Chapel of St. Wenceslas - its sessions on French history and literature. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2023, roč. 9, č. 8, s. 222-231. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HOLFORD, John - BOYADJIEVA, Pepka - CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 405-425. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_16 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - CLANCY, Sharon - BOYADJIEVA, Pepka - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Preface. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. xi-xviii. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: AECA
 • Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Editors: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená. 1. vyd. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 467 p. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: FAI
  Citácie:
  [3.1] BOEREN, Ellen. Conceptualizing Lifelong Learning Participation. Theoretical Perspectives and Integrated Approaches. In Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung. Researching Participation in Adult Education 2023. Bielefeld: wbv Publikation - wbv Media GmbH & Co. KG, 2023. s. 17-31. ISBN 978-3-7639-7391-0. Dostupné na: https://doi.org/10.3278/I73910W002.
 • HORNSEY, Matthew J. - PEARSON, Samuel - KANG, Jemima - SASSENBERG, Kai - JETTEN, Jolanda - HALAMA, Peter. Multinational data show that conspiracy beliefs are associated with the perception (and reality) of poor national economic performance. In European Journal of Social Psychology, 2023, vol. 53, no. 1, p. 78-89. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 1.481 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0046-2772. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ejsp.2888 Typ: ADCA
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. The Migration Flows of Foreign Students in Slovakia. Preložené pod názvom: BEE Conference: 8th Business & Entrepreneurial Economics 2023, 01 - 04 June, Brijuni National park, Croatia / Editors: Marko Kolaković, Tin Horvatinović & Ivan Turčić. - Zagreb : Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2023. (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030. ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe : ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice) Typ: AFC
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Z obetí hrdinovia: Kvalitatívny dizajn výskumu o reziliencii, copingu a silných stránkach charakteru arabských utečencov na Slovensku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 40. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFK
 • ISSMAILOVÁ, Samar. Report from the conference "Czech-Slovak Conference of Qualitative Approach and Methods in Human Sciences", January 26 – 27, 2023. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-2. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/journal/2023/1/pdf/report-from-the-conference-czech-slovak-conference-of-qualitative-approach-and-methods-in-human-sciences-january-26-27-2023 Typ: GII
 • KALISTOVÁ, Anna. Pred nami je nevyhnutná zmena spoločnosti smerujúca ku klimaticky odolnému rozvoju. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 57-66. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - MARTONČIK, Marcel - ADAMKOVIČ, Matúš. Measuring Internet Gaming Disorder and Gaming Disorder: A Qualitative Content Validity Analysis of Validated Scales. In Assessment, 2023, vol. 30, no. 2, p. 402-413. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 1.57 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911211055435 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ANTHONY, Wen Li - MILLS, Devin J. - NOWER, Lia. Evaluation of the Psychometric Properties of DSM-5 Internet Gaming Disorder Measures: A COSMIN Systematic Review and Meta-Analysis. In CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE, 2022, vol., no., pp. ISSN 0969-5893. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/cps0000123., Registrované v: WOS
  [1.1] CUDO, Andrzej - MONTAG, Christian - PONTES, Halley M. Psychometric Assessment and Gender Invariance of the Polish Version of the Gaming Disorder Test. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, 2022, vol., no., pp. ISSN 1557-1874. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11469-022-00929-4., Registrované v: WOS
  [1.1] DAVIDSON, Brittany I. - SHAW, Heather - ELLIS, David A. Fuzzy constructs in technology usage scales. In COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, 2022, vol. 133, no., pp. ISSN 0747-5632. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107206., Registrované v: WOS
  [1.1] TANG, Ying - LIAO, Zhenjiang - HUANG, Shucai - HAO, Jingyue - HUANG, Qiuping - CHEN, Xinxin - LIN, Shuhong - LI, YiFan - QI, Jing - SHEN, Hongxian. Development and Validation of a Risk Assessment Tool for Gaming Disorder in China: The Gaming Hazard Assessment Scale. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.870358., Registrované v: WOS
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Ontological diversity in gaming disorder measurement: a nationally representative registered report. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 157-167. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2115033 Typ: ADCA
 • KARHULAHTI, Veli-Matti - ADAMKOVIČ, Matúš - VAHLO, Jukka - MARTONČIK, Marcel - MUNUKKA, Matti - KOSKIMAA, Raine - VON BONSDORFF, Mikaela. Reply to Billieux and Fournier (2022): collaborative shortcut to ontological diversity. In Addiction Research and Theory, 2023, vol. 31, no. 3, p. 174-177. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1606-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2160448 Typ: ADCA
 • KARLÍKOVÁ, Bianka - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Percipované zmeny vo vybraných aspektoch kvality života u onkologických pacientov s rôznym typom liečby (Návrh štúdie) = Perceived changes in selected aspects of quality of life in cancer patients with different types of treatment (Study design). In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 230-235. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária. Faktory a bariéry štúdia STEM u dievčat = Factors and Barriers to girls´STEM Learning. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 73-79. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0073 (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Typ: AFC
 • KIRKLAND, Kelly - CRIMSTON, Charlie R. - JETTEN, Jolanda - RUDNEV, Maksim - HALAMA, Peter. Moral Expansiveness Around the World: The Role of Societal Factors Across 36 Countries. In Social Psychological and Personality Science, 2023, vol. 14, no. 3, p. 305-318. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 2.404 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506221101767 Typ: ADCA
 • KOČIŠOVÁ, Lucia - BAČOVÁ, Viera - HALAMA, Peter. Koncepty dôchodku a osobnostné črty ako prediktory plánovania dôchodku u preddôchodcov = Retirement concepts and personality traits as predictors of retirement planning in pre-retirees. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 243-249. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - JANOVČÍK, Michal - LUTTEROVÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Katarína - KVIETIKOVÁ, Ivica. Biobanking in Slovakia: A Qualitative Survey of Academic and Clinical Stakeholders on Perceived Benefits. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2022, vol. 14, no. 2, p. 28-43. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.14.006 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica. Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku = Potential effects of systemic biobanking in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 2, s. 147-152. ISSN 1336-8176. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - BALOG, Miroslav. Review of Indicators in the Context of Biobanking. In Biopreservation and Biobanking, 2023, vol. 21, no. 4, pp. 318-326. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1947-5535. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/bio.2022.0073 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADMA
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - PORUBČINOVÁ, Martina. Economic Aspects of Rare Diseases: Unequal Access To Benefits from Research Advancements. In Economic and Social Development : 91st International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Sanda Rasic Jelavic, Maria do Rosario Anjos, Diana Plantic Tadic. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 30-38. ISSN 1849-7535. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub. Konštrukcia testovej batérie merania fake news o COVID-19 = Construction of a test battery for measuring fake news about COVID-19. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 84-91. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • LOZIAK, Alexander** - PITEROVÁ, Ivana. Populist Attitudes as a Mediator between Relative Deprivation and Conspiracy Mentality. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2023, vol. 65, no. 3, p. 262-278. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.349 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2023.03.879 (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov) Typ: ADDA
 • LUKŠÍK, Ivan - ŠROL, Jakub. Young People’s individual representations of love – validation of a new scale. In Polish Psychological Bulletin, 2022, vol. 53, no. 4, p. 254-260. (2021: 0.183 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0079-2993. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/ppb.2022.143371 Typ: ADMB
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Výzvy a nástrahy komunikácie pracovníkov záchrannej zdravotnej služby počas pandémie COVID-19 = Challenges and pitfalls of emergency medical service communication during the COVID-19 pandemic. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 297-304. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • MARTONČIK, Marcel. Registrovaná správa (registered report): stručný návod = Registered report: brief introduction. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 305-312. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • MERVA, Radoslav - TELIČÁK, Peter. Psychometrické overenie škály COVID-19 nepodložených presvedčení na vzorke mladých dospelých = Psychometric verification of COVID-19 unfounded beliefs scale on sample of young adults. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 321-328. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŽILINČÍKOVÁ, Zuzana. Examining labour market hierarchies in Slovakia from the perspective of intra-EU migration and return. In Journal of Ethnic and Migration Studies, 2023, vol. 49, no. 16, pp. 4140-4168. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR, 1.435 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1369-183X. Dostupné na: https://doi.org/0.1080/1369183X.2023.2207338 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HUYNH, Hai Hien, VO, Duc Hong. The Effects of Migration on Unemployment: New Evidence from the Asian Countries. In Sustainability, ISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, no. 14, Article Number: 11385. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su151411385., Registrované v: WOS
 • OLEJNÍK, Milan. Issue of Czechoslovak radio in struggle against Hungarian and German propaganda. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2022, roč. 25, č. 2, s. 25-37. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2022.25.02.25-37 Typ: ADFB
 • PAPCUNOVÁ, Jana - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - SRBA, Ivan - MORO, Robert - PIKULIAK, Matúš - ŠIMKO, Marián - ADAMKOVIČ, Matúš. Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure. In Complex & Intelligent Systems, 2023, vol. 9, no. 3, p. 2827-2842. (2022: 5.8 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2199-4536. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HIETANEN, Mika - EDDEBO, Johan. Towards a Definition of Hate Speech-With a Focus on Online Contexts. In JOURNAL OF COMMUNICATION INQUIRY, 2022, vol., no., pp. ISSN 0196-8599. Available on: https://doi.org/10.1177/01968599221124309., Registrované v: WOS
  [1.1] KANSOK-DUSCHE, Julia - BALLASCHK, Cindy - KRAUSE, Norman - ZEISSIG, Anke - SEEMANN-HERZ, Lisanne - WACHS, Sebastian - BILZ, Ludwig. A Systematic Review on Hate Speech among Children and Adolescents: Definitions, Prevalence, and Overlap with Related Phenomena. In TRAUMA VIOLENCE & ABUSE, 2022, vol., no., pp. ISSN 1524-8380. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/15248380221108070., Registrované v: WOS
  [1.1] MAEVSKIY, Vladimir M. IMPLICIT SPEECH AGGRESSION IN THE TEXTS OF THE CONTEMPORARY BRITISH MASS MEDIA. In VESTNIK VOLGOGRADSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA-SERIYA 2-YAZYKOZNANIE, 2022, vol. 21, no. 4, pp. 111-122. ISSN 1998-9911. Dostupné na: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.4.8., Registrované v: WOS
  [1.1] PAKSIC, Barbara Herceg. COMPARATIVE VIEWS ON A PERMANENT CHALLENGE: HATE SPEECH SANCTIONING IN POLAND AND CROATIA. In RECOVERY OF THE EU AND STRENGTHENING THE ABILITY TO RESPOND TO NEW CHALLENGES LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS, 2022, vol., no., pp. 289-314. ISSN 2459-9425., Registrované v: WOS
  [1.2] LÓPEZ-GUTIÉRREZ, Ángel. NON-VERBAL COMMUNICATION IN HATE AND SEXIST SPEECHES HATE AND SEXIST DISCOURSES WITHOUT WORDS. In VISUAL Review. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura, 2022-11-15, 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3717., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] ZAIT, Adriana. Approaching hate speech through behavioral education suggested systemic perspective. In ACM International Conference Proceeding Series, 2022-09-22, pp. 1-5. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3551504.3551560., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BALLASCHK, Cindy - SCHULZE-REICHELT, Friederike - WACHS, Sebastian et al. Ist das (schon) Hatespeech? – Eine qualitative Untersuchung zum Verständnis von Hatespeech unter pädagogischem Schulpersonal. In Zeitschrift für Bildungsforsch, 2022, vol. 12, no. 3, p. 579–596. ISSN 2190-6890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s35834-022-00367-1
  [3.1] NIEBUHR, Oliver - NEITSCH, Jana. The truth below the surface: towards quantifying and understanding the evaluation of German and Danish hate speech with EEG biosignals. In Journal of Speech Sci. [online], 2022, vol. 11, e022004 [cit. 2022-12-12]. ISSN 2236-9740. Dostupné na: https://doi.org/10.20396/joss.v11i00.16153
 • PAPCUNOVÁ, Jana** - MARTONČIK, Marcel - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - ADAMKOVIČ, Matúš. Perception of Hate Speech by the Public and Experts: Insights into Predictors of the Perceived Hate Speech Towards Migrants. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2023, vol. 26, iss. 7, p. 489-498. (2022: 6.6 - IF, Q1 - JCR, 1.466 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2152-2715. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/cyber.2022.0191 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: ADCA
 • PAPCUNOVÁ, Jana - WHITTEN, Suzanne. „Každý si myslí, aký tu máme ľahký život.“ Skúsenosti Slovákov a Čechov s nenávistnými prejavmi v postbrexitovom a postkonfliktnom Severnom Írsku. In Sborník abstraktů : XXII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. - České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 27. ISBN 978-80-7394-987-7. (Punk v kvalitativním výzkumu aneb "Kvalita is not dead" : XXII. ročník česko-slovenská konference) Typ: AFG
 • PAPCUNOVÁ, Jana - LIPTÁKOVÁ, Erika. Vnímanie nenávistných prejavov voči migrantom v kontexte ľudských hodnôt = Perception of hate speech against migrants in the context of human values. In SPO 2022. Kniha abstraktov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2022, s. 17. ISBN 978-80-89524-69-3. (Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch) Typ: AFH
 • PETHÖ, Tatiana - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. General and technology self-efficacy among university students – Preliminary findings. In Psychological Applications and Trends 2023. Editori: Clara Pracana, Michael Wang ; recenzenti: Abdulqawi Salim Alzubaidi, Adilia Silva, Aleksandra Huić. - Lisboa : inScience Press, 2023, p. 591-595. ISBN 978-989-35106-0-5. ISSN 2184-3414. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). InPACT 2023 : International Psychological Applications Conference and Trends) Typ: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Predikcia populistických postojov na Slovensku = Prediction of populist attitudes in Slovakia. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 361-367. ISBN 978-80-89524-86-0. (Vega č. 2/0065/21 : Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov. SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠKOBLA, Daniel. Komunitné centrá na Slovensku (Hodnotenie Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza). Recenzenti: Jan Grill, Mario Rodríguez Polo. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2023. 51 s. ISBN 978-80-89524-89-1 Typ: AAB
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Expectations of participants in biobanking research - review study = Očakávania participantov v biobankingovom výskume - prehľadová štúdia. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2023, roč. 18, č. 1, s. 25-36. ISSN 1336-9326. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina - GAJNIAK, Ján Florián. Psychologické poradenstvo a pomoc študentom technických vysokých škôl na Slovensku a v medzinárodnom porovnaní. In Kontexty kultúry a turizmu, 2022, roč. 15, č. 2, s. 67-82. ISSN 1337-7760. Typ: ADFB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - GALLOVÁ, Miroslava. Zmeny v štruktúre zamestnanosti žien (Košice, 1881 - 1910) = Changes in the pattern of female employment (Košice, 1881 - 1910). In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 1, s. 67-93. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2023.27.1.67-93 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: ADNB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Cultural Resources of the Upper-Bodrogköz Region. In Creative Region III. Abstracts of the workshop : Cultural and social innovations, sustainability and creative tourism. - Miškolc : University of Miskolc, 2023, p. 57-58. ISBN 978-963-358-288-6. Typ: AFG
 • SEDLÁR, Martin. Thinking dispositions are related to more positive attitudes toward immigrants. In Personality and Individual Differences, 2023, vol. 205, art. no. 112100. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112100 Typ: ADCA
 • SOBOTOVÁ, Beáta - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. Demografické a kognitívne prediktory klimatického skepticizmu. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 62-63. ISBN 978-80-223-5610-7. Typ: AFD
 • SOROKOWSKI, Piotr - KOWAL, Marta - STERNBERG, Robert J. - AAVIK, Toivo - AKELLO, Grace - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Modernization, collectivism, and gender equality predict love experiences in 45 countries. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, article number: 773. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-26663-4 Typ: ADCA
 • STOJILOVSKA, Ana - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - BAJOMI, Anna Zsófia - TIRADO-HERRERO, Sergio - FELDMÁR, Nóra - KYPRIANOU, Ioanna - FEENSTRA, Mariëlle. As essential as bread: fuelwood use as a cultural practice to cope with. In Energy Research & Social Science, 2023, vol. 97, article number: 102987. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 2.171 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102987 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti) Typ: ADCA
 • SUDZINA, František** - DOBEŠ, Marek - PAVLÍČEK, Antonín. Towards the psychological profile of cryptocurrency early adopters: overconfidence and self-control as predictors of cryptocurrency use. In Current Psychology, 2023, vol. 42, no. 11, p. 8713-8717. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.661 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1046-1310. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02225-1 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARTIN, Brett A. S. - CHRYSOCHOU, Polymeros - STRONG, Carolyn. Crypto freedom! Effects of trait reactance and regulation content on intention to buy cryptocurrency. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 2022, vol. 194, no., pp. ISSN 0191-8869. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111659., Registrované v: WOS
  [1.1] MOROSAN, Adrian - OPRISAN, Oana - STOICA, Eduard Alexandru - TILEAGA, Cosmin. Students' Perception Regarding the Cryptocurrencies. In REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, 2023, vol. 15, no. 1, pp. 463-481. ISSN 2066-7329. Dostupné na: https://doi.org/10.18662/rrem/15.1/706., Registrované v: WOS
  [1.1] WANG, Liang - XIAO, Wenyi - HUANG, Dequan. Does Fintech affect the psychological traits of managers? Based on the perspective of manager overconfidence. In FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 2022, vol. 13, no., pp. ISSN 1664-1078. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1008944., Registrované v: WOS
 • SUNYÍK, Viktória - MAXOŇOVÁ, Ivana. Viera a využívanie doplnkovej a alternatívnej medicíny vo vzťahu s vedeckým myslením a dôverou k vede = Belief in complementary and alternative medicine and its use in relationship with scientific reasoning and trust in science. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 442-449. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • SVENSON, Frithiof - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - LAUNER, Markus A. Credibility and trust of information privacy at the workplace in Slovakia. The use of intuition. In Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 2023, vol. 21, no. 3, pp. 302-321. (2022: 1.5 - IF, 0.44 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1477-996X. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/JICES-02-2022-0011 Typ: ADMA
 • SZABÓ, Ján. Skôr než odídem : spomienky Košičana na totalitné režimy 20. storočia a na život v emigrácii ; editorky: Patrícia Fogelová, Veronika Szeghy-Gayer. 1. vyd. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2023. 155 s. ISBN 978-80-974469-0-1 (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: FAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Emlékezetpolitika és Márai-projekt a posztszocialista Kassán. In Közép-európai horizontok : A Közép-Európa Kutatóintézet évkönyve I. 1. vyd. - Budapešť : Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023, s. 87-107. ISBN 978-963-531-924-4. Typ: AECA
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Dél-szlovákiai magyar közalkalmazottak a változó világban - kassai esettanulmány a személyi kontinuitás kérdéséről, 1938-1948. In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 137-145. ISBN 978-606-773-035-7. (Vega č. 2/0077/22 : Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950) Typ: BEE
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. ABLOVATSKI, Eliza. Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 300 p. In Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2023, vol. 26, iss. 1, p. 1-3. (2023 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Revolution and Political Violence in Central Europe. The Deluge of 1919 / ABLOVATSKI, Eliza. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - ISBN 978-0-521-76830-6. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/casopis/2023/1/pdf/ablovatski-eliza-revolution-and-political-violence-in-central-europe-the-deluge-of-1919-cambridge-cambridge-university-press-2021-300-p Typ: EDI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Štefan Gaučík: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2023, roč. 157, č. 3, s. 612-614. ISSN 0039-8098. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1707-5. Typ: EDI
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021 = Fertility of women of Roma nationality in Slovakia according to the results of the Population and Housing Census 2021. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 1, s. 62-74. ISSN 1336-7420. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Tri desaťročia transformácie plodnosti v Česku a na Slovensku v prierezovom a generačnom pohľade = Three Decades of Fertility Transformation in Czechia and Slovakia in a Cross-Sectional and Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2023, roč. 65, č. 2, s. 65-83. (2022: 0.5 - IF, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0317 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Typ: ADMA
 • ŠROL, Jakub. Psychologické a demografické prediktory klimatického skepticizmu a pro-environmentálneho správania na Slovensku = Psychological and demographic predictors of climate skepticism and pro-environmental behavior in SLOVAKIA. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 458-465. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • ŠROL, Jakub - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Paradoxy hodnotovej orientácie Sloveniek a Slovákov: demokratické hodnoty a pravicové autoritárstvo. In Kognícia a umelý život 2023 : (recenzovaný zborník). Igor Farkaš, Eva Ballová Mikušková, Martin Takáč, Kristína Malinovská, Matej Fandl. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 69-73. ISBN 978-80-223-5610-7. (APVV-20-0335 : Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení) Typ: AFD
 • Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. V rokoch 2007-2021 vychádzal pod názvom Človek a spoločnosť. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/. ISSN 1335-3608 Typ: FAI
 • TELIČÁK, Peter - PAVLEOVÁ, Gabriela. Paranoja, konšpiračné a pseudovedecké presvedčenia ako prediktory COVID-19 nepodložených presvedčení = Paranoia, cospiracy and pseudoscientific beliefs as predictors od unfoundet beliefs about COVID-19. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 466-473. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • UHRECKÝ, Branislav - KONEČNÁ, Lucia - ŠLEHOFEROVÁ, Veronika. Copingové stratégie a meta-emočné prežívanie ako prediktory reziliencie u študentov zdravotníckych odborov = Coping strategies and meta-mood as predictors of resiliencie in healthcare students. In Social processes and personality 2022 / Sociálne procesy a osobnosť 2022 : Proceedings of the 23rd International Scientific Conference / Zborník príspevkov 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Magdalena Adamus, Jakub Šrol, Branislav Uhrecký. 1. vyd. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, 2023, s. 474-481. ISBN 978-80-89524-86-0. (SPO2022 : vedecká konferencia. SPO2022 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • VARGOVÁ, Lenka - MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela - FEDÁKOVÁ, Denisa - LAČNÝ, Martin - BABJÁKOVÁ, Jaroslava - ŠLOSÁRIKOVÁ, Martina - BABINČÁK, Peter - ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ, Matúš. Slovak parents' mental health and socioeconomic changes during the COVID-19 pandemic. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 13, art. no. 934293. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.934293 (APVV-20-0319 : Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správanie súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky) Typ: ADCA
 • WALLACE, Claire** - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - LEON, Margarita - O’REILLY, Jacqueline - BLOME, Constantin - BUSSI, Margarita - FAITH, Becky - FINNEY, Mark - LESCHKE, Janine - RUFFA, Chiara - RUSSELL, Emma - AHSCHØYEN, Mi - THURER, Matthias - UNT, Marge - VERDIN, Rachel. Governmentality Versus Community: The Impact of the COVID Lockdowns. In International Journal of Community Well-Being, 2023, vol. 6, no. 3, pp. 223-240. (2023 - SCOPUS). ISSN 2524-5295. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42413-023-00189-7 Typ: ADMB
 • YIK, Michelle - MUES, Chiel - SZE, Irene N.L. - KUPPENS, Peter - HALAMA, Peter. On the relationship between valence and arousal in samples across the globe. In Emotion, 2023, vol. 23, no. 2, p. 332-344. (2022: 4.2 - IF, Q1 - JCR, 1.67 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1528-3542. Dostupné na: https://doi.org/10.1037/emo0001095 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus