Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

CRIS - Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

ENIS - ENIS - EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

ENIS - EUROPEAN NETWORK ON INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: CONNECTING RESEARCH AND PRACTICE

ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

I SKILL - I SKILL - Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých

I SKILL - Industrial relations and social dialogue to kick-in inclusive adult learning

INFO-POW - INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov

INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers

CEEA - Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Post-WWII MigFlo - Migračné pohyby po druhej svetovej vojne v krajinách V4 v kontexte propagandistických štúdií

Post-WWII Migration Flows in the V4 States in the Context of Propaganda Studies

DREAM ROAD - Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov

Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development

Politická kultúra, demokratické hodnoty a dezinformácie: Odhaľovanie demokratických oporných bodov a slabín

Political culture, democratic values and misinformation: Detecting democratic footholds & weaknesses

NEXUSNET - SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

ENTRANCES - Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Národné projekty

BAPAN - Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky

Behavioural aspects of COVID-19: Mapping the COVID-related behaviours and psychological, social, and economic consequences of the pandemic

CYRILICKÝ CESTOPIS Z CESTY NA FLORENTSKÝ KONCIL. Pokus o naratív

Cyrillical travelogue from the Journey to Florence. Attempt at a narrative.

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

Cognitive and personality predictors of trust building

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

-

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

-

Luník IX - dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska

Luník IX - the past, present and future of the Roma ghetto

Malé dejiny veľkých akcií : sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1950

-

Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

Migration on the Slovak territory since its foundation - the dynamics of migration flows with EU and OECD countries

Osudy židovských majiteľov domov v Košiciach, 1938 - 1948

-

Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

-

Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch

Attitudes towards Migrants in the Socio-psychological Context

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Prínosy slovenskej migrácie

Benefits of Slovak migration

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

PSYCOVID - Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

RedDesInfo - Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Slovensko 2030

Slovakia 2030

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

BIOFORD - Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

-

TransferNem - Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Typologický rozdiel medzi efektom jazykov bilingválnych jednotlivcov na metakognície

Typological difference between bilinguals’ languages affects metacognition

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom - fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike

-

Základné a stredné školy na Slovensku v kontexte politiky Komunistickej strany Československa v rokoch 1948 - 1953

Elementary and high schools in Slovakia in contex of politics of Sommunist Party of Czechoslovakia during year 1948-1953.

Celkový počet projektov: 41