Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - GLASA, Miroslav**. Analysis of Hop Stunt Viroid Diversity in Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia: Coexistence of Two Particular Genetic Groups. In Pathogens, 2023, vol. 12, no. 2, art. no. 205. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.807 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-0817/12/2/205/htm (VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Typ: ADMA
 • ALZURI, Sofia Elisa - ROSAS, Nicolás Matías - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela - FUCHSOVA, Beata. Role of miR-124-3p in regulatory mechanisms of Gpm6a expression in the hippocampus of chronically stressed rats. In Journal of Neurochemistry, 2023, vol. 165, no. 4, p. 603-621. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.475 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3042. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jnc.15810 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADCA
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - CHOVANEC, Michal - UKROPEC, Jozef**. Habitual physical activity modulates cardiometabolic health in long-term testicular cancer survivors. In Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2023, vol. 31, no. 9, art. no. 539. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.984 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0941-4355. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00520-023-08000-1 (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis) Typ: ADCA
 • ANRATHER, Dorothea - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj. SILAC-Based Proteomic Analysis of Meiosis in the Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe. In SILAC: Methods and Protocols : book series, Methods in Molecular Biology. 1. vydanie. - New York : Humana, 2023, 2023, vol. 2603, p. 19-29. ISBN 978-1-0716-2863-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2863-8_2 (VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu) Typ: AECA
 • BAČOVÁ, Zuzana - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - MELÍŠKOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján. Shank3 deficit je sprevádzaný zmenami markerov inhibičnej neurotransmisie a správania v adolescencii u myšacieho modelu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Typ: GII
 • BAĎUROVÁ, Lucia - POLČICOVÁ, Katarína - OMASTA, Božena - OVEČKOVÁ, Ingrid - KOCIANOVÁ, Eva - TOMÁŠKOVÁ, Jana**. 2-Deoxy-D-glucose inhibits lymphocytic choriomeningitis virus propagation by targeting glycoprotein N-glycosylation. In Virology Journal, 2023, vol. 20, no. 1, art. no. 108. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 1.092 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1743-422X. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10231856/pdf/12985_2023_Article_2082.pdf (VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy) Typ: ADCA
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra**. Analysis of noisy transient signals based on Gaussian process regression. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 3, p. 451-459. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.01.003 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: ADCA
 • BAKOŠ, Ján - MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - MELÍŠKOVÁ, Veronika - MUSCATELLI-BOSSY, F. - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Markery inhibičnej neurotransmisie v modeloch neurovývinových ochorení. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Typ: GII
 • BALÁŽ, Miroslav - PÁLEŠOVÁ, Natália - GOERGEN, Anne - FAHRNER, Alexandra - MAKOVICKÝ, Peter - WANG, Tongtong - DING, Lianggong - WOLFRUM, Christian - BALÁŽOVÁ, Lucia. Loss of LATS kinases in brown fat cells protects mice from diet-induced obesity : Session 3 – Thermogenic Adipose Tissues and Energy Metabolism (International Conference on Brown and Beige Fat - Organ Crosstalk, Signaling and Energetics) Typ: GII
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - MAKOVICKÝ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - BALÁŽ, Miroslav. Nové molekulárne mechanizmy v patogenéze diabetu. In ??? : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 43. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou) Typ: AFH
 • BALÁŽOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav. Modulátor fibrogénnej signalizácie CTHRC1 vo vzťahu k tukovej metabolickej chorobe pečene. In Trendy v hepatológii, 2023, roč. 15, č. 1, s. 31-32. ISSN 1337-9836. (50. májové hepatologické dni) Typ: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Biological Safety of Innovative Nanocomposites with Therapeutic Potential. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [41]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia. 3D skin in vitro model development for human skin wound healing testing. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 18. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxic effect of selected hydrogels loaded with superparamagnetic iron oxide nanoparticles potentially applied in regenerative medicine. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 50. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. - ŠRAMKOVÁ, Monika. Genotoxicity of selected hydrogels loaded with iron oxide nanoparticles for potential application in regenerative medicine : P13. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 107. (VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting) Typ: GII
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Opakované podávanie novej zlúčeniny SMe1EC2M3 ovplyvňuje neuronálnu proliferáciu, maturáciu a diferenciáciu astrocytov = Repeated administration of new compound SMe1EC2M3 affects neuronal proliferation, maturation and astrocyte differentiation. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 28. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu) Typ: AFK
 • BALOG, Martin** - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - DE CASTRO, Moara Marques - TAKÁČOVÁ, Martina - KRÍŽIK, Peter - ŠVASTOVÁ, Eliška - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko - BAJANA, Otto - SKIBA, Jacek. DEVELOPMENT OF BIACOM© DENTAL IMPLANTS. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 10. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference) Typ: AFG
 • BARAN, Filip - DONÁTOVÁ, Karin - MLADÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - BETÁKOVÁ, Tatiana. Brain injury in influenza A virus infected Balb/c mice is associated with dysregulated immune response. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 45-50. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • BELYAEV, Igor - ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - TVAROŽNÁ, Andrea - FERREYRA, F. Mapping of static magnetic fields near the surface of mobile phones. In Eleventh International Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (RAD 2023). - Serbia : RAD Centre, 2023, s. ISBN 978-86-901150-6-8. Dostupné na internete: https://www.rad-conference.org/RAD_2023-Book_of_Abstracts.pdf#page=255 (INTERNATIONAL Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (11 ; 2023). INTERNATIONAL Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (11 ; 2023)) Typ: AFG
 • BENKO, Mário - BITALA, Andrej - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Crystallization and Preliminary X-ray Diffraction Analysis of Human Cytomegalovirus UL144, AN HVEM Orthologue : Discussions XIX - Posters, P1. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 1, p. 28. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-1/posters.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Typ: AFK
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preliminary crystallization of UL144 recombinants from different viral species and their binding to CD160 revealed by co-IP assay. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 57-62. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: <ns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf> (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Crystallization and Binding Characterization of Recombinant Variants of Rhesus Cytomegalovirus Glycoprotein UL144 : Discussions XIX - Posters, P4. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 1, p. 30. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-1/posters.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Typ: AFK
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Biological Activity of Newly Synthesized Thymol Derivatives on In Vitro Intestinal Model. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [48]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Typ: AFH
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - KOZICS, Katarína. Cytotoxic and genotoxic effect of thymol derivatives on colorectal carcinoma spheroids. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 51. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. The Role of the Environment in Hormone-Related Cancers. In Environmental Endocrinology and Endocrine Disruptors : Endocrine and Endocrine-targeted Actions and Related Human Diseases. - Switzerland AG : Springer Nature, 2022, s. ISSN 2510-1927. Dostupné na internete: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-38366-4_17-1 Typ: ABC
 • BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CIHOVÁ, Marína - LABUDOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - PLOTNIECE, Aiva - PAJUSTE, Karlis - RUCINS, Martins - SOBOLEV, Arkadij - GÁBELOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Nanocarrier-Mediated Multimodal Anticancer Therapy. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [15]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2023, vol. 52, suppl. 1, p. S121, Meeting Abstrakt: P-325. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.466 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01668-7 (14th EBSA European Biophysics Congress, July 31 – August 4, 2023, Stockholm, Sweden) Typ: AEMA
 • CIHOVÁ, Marína - BUOCIKOVÁ, Verona - SMOLKOVÁ, Božena - URBANOVÁ, Mária - ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANER, Čestmír. The Potential of Extracellular Vesicles in the Treatment of PDAC. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [14]. ISBN 978-80-972247-7-6. (APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Typ: AFH
 • CIPKOVÁ, Klaudia - BORECKÁ, Silvia - SKLENÁR, Marek - VARGA, Lukáš - PAOURIS, Dimitros - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Genetická príčina senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na analýzu génu STRC. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 87-92. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • CSICSAY, František - PALKOVIČOVÁ, Katarína - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - ŠKULTÉTY, Ľudovít - QUEVEDO-DIAZ, Marco. Glycolipidomics of lipopolysaccharides from obligate intracellular bacteria : OL16. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 26. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Typ: AFH
 • ČABANOVÁ, Viktória** - KERLIK, Jana - KIRSCHNER, Peter - ROSOCHOVÁ, Jana - KLEMPA, Boris - SLÁVIKOVÁ, Monika - LIČKOVÁ, Martina. Co-Circulation of West Nile, Usutu, and Tick-Borne Encephalitis Viruses in the Same Area: A Great Challenge for Diagnostic and Blood and Organ Safety. In Viruses, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 366. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.29 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v15020366 (VEGA č. 2/0126/22 : Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií. VEGA č. 2/0140/21 : Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou) Typ: ADMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Účinok zofenoprilu, ACE inhibítora uvoľňujúceho H2S, na kardiovaskulárny systém hypertenzných potkanov v podmienkach inhibície ACE2. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 29-33. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Typ: BEF
 • ČENTE, Martin - DANCHENKO, Monika - ŠKULTÉTY, Ľudovít - FILIPČÍK, Peter** - SEKEYOVÁ, Zuzana**. Rickettsia Deregulates Genes Coding for the Neurotoxic Cell Response Pathways in Cerebrocortical Neurons In Vitro. In Cells, 2023, vol. 12, no. 9, art. no. 1235. (2022: 6 - IF, Q2 - JCR, 1.537 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf (APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie) Typ: ADMA
 • DANKOVÁ, Z.** - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica - ANTOŠOVÁ, M. - HRSTKA, R. - STRNÁDEL, Ján - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - JANOVČÍK, Michal - ČALKOVSKÁ, Andrea - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOVÁČOVÁ, Katarína - IMRICH, Richard - PASTOREKOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - PLANK, L. Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku = Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 1, s. 63-66. ISSN 1336-8176. Typ: ADFB
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rickettsial infection in Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks in urban green areas of Ukraine. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01323-8 Typ: ADDA
 • DONÁTOVÁ, Karin - MLADÁ, Miriam - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influence of adaptation of influenza A viruses on the immune response in the spleens of infected mice. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 105-110. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - CHOMANIČ, Pavol - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of chronic delta-opioid receptor agonist on the excitability of hippocampal glutamate and brainstem monoamine neurons, anxiety, locomotion, and habituation in rats. In Pharmacological Reports, 2023, vol. 75, no. 3, p. 585-595. (2022: 4.4 - IF, Q2 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-023-00485-1 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Cortico-habenular Axis Activity In Male And Female Monoamine Transporter Knockout Rats: Significance For Bipolar Disorder. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 167. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • DUBOVAN, Peter - TOMAS, M. - DOLNÍK, Jozef - PINĎÁK, Daniel. Surgical Viewpoint of Neoadjuvant Therapy in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [31]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • DURDÍK, Matúš* - MARKOVÁ, Eva* - KOŠÍK, Pavol - VIGAŠOVÁ, Katarína - GULATI, Sachin - JAKL, Lukáš - VROBELOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - BELYAEV, Igor. Assessment of Individual Radiosensitivity in Breast Cancer Patients Using a Combination of Biomolecular Markers. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no. 4, p. 1122. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2227-9059/11/4/1122/review_report (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Typ: ADCA
 • DŽUBARA, Jozef - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína. Sledovanie expresie vybraných génov včasnej imunitnej odpovede po infekcii vírusu kliešťovej encefalitídy v keratinocytoch. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 111-116. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • DŽUBARA, Jozef - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína. The immune response of skin keratinocytes to tick-borne encephalitis virus infection. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
 • EFTHYMIOU, Vissarion - DING, Lianggong - BALÁŽ, Miroslav - SUN, Wenfei - BALÁŽOVÁ, Lucia - STRAUB, Leon G. - DONG, Hua - SIMON, Eric - GHOSH, Adhideb - PERDIKARI, Aliki - KELLER, Svenja - GHOSHDASTIDER, Umesh - HORVATH, Carla - MOSER, Caroline - HAMILTON, Bradford - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian**. Inhibition of AXL receptor tyrosine kinase enhances brown adipose tissue functionality in mice. In Nature Communications, 2023, vol. 14, no. 1, art. no. 4162. (2022: 16.6 - IF, Q1 - JCR, 5.116 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39715-8 Typ: ADCA
 • FABIANOVÁ, Kamila** - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Fipronil impairs proliferation in the olfactory neurogenic region and alters low temperature sensitivity in adult mice. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 27. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Typ: AFG
 • FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons in the olfactory neurogenic region: relationship to specifically arranged blood vessels. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Typ: GHG
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - PALKOVIČOVÁ, Katarína - MERTENS, Katja - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym - MITULOVIC, G. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteogenomics analysis of human macrophages infected with Coxiella burnetii revel strain dependent differences on how the bacterium may enter its host : OL10. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 19. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • FORGÁČOVÁ, Natália** - HOLESOVA, Zuzana - HEKEL, R. - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - PÖS, Zuzana - KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - JANEGA, Pavol - KURACINOVÁ, Kristína - BABÁL, Pavel - RADVÁK, Peter - RADVÁNSZKY, Ján - GAZDARICA, Juraj - BUDIŠ, J. - SZEMES, Tomáš. Evaluation and limitations of diferent approaches among COVID-19 fatal cases using whole-exome sequencing data. In BMC Genomics, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 12. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-2164. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9830622/pdf/12864_2022_Article_9084.pdf Typ: ADMA
 • Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. Editori: A. Gábelová, M. Šramková. Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 71 s. ISBN 978-80-972247-9-0 (Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: FAI
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - PÁLEŠOVÁ, Natália - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Vplyv elektrickej pulznej stimulácie na metabolické parametre v diferencovaných primárnych ľudských svalových bunkách: model cvičenia in vitro. In XXXIII. diabetologické dni : Abstrakty. - Vysoké Tatry - Štrbské pleso : Slovenská diabetogická spoločnosť, 2023, s. 62-63. ISBN 978-80-974589-0-4. (XXXIII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. APVV 20-0466 : Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup) Typ: AFH
 • GALBA, Jaroslav - CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - MAJEROVÁ, Petra - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targeted metabolomic analysis using the commercial Biocrates p180 kit and Sciex Qtrap 5500+ : OL15. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 25. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: AFH
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - POTURNAJOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - ROJIKOVÁ, Lucia - REPASKÁ, Veronika - CIHOVÁ, Marína - URBANOVÁ, Mária - MOJZESOVÁ, Nikoletta - PAVLOV, Kristína - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Animal Models for Gastrointestinal Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [34]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu. APVV-20-0143 : Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Typ: AFH
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Eva - MOJZESOVÁ, Nikoletta - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Novel triorganotin compounds exert a significant cytotoxic effect on breast cancer-derived cells. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 30-31. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • GRÄBNITZ, Fabienne - STARK, Dominique - SHLESINGER, Danielle - PETKIDIS, Anthony - BORSA, Mariana - YERMANOS, Alexander - CARR, Andreas - BARANDUN, Niculo - WEHLING, Arne - BALÁŽ, Miroslav - SCHROEDER, Timm - OXENIUS, Annette. Asymmetric cell division safeguards memory CD8 T cell development. In Cell Reports, 2023, vol. 42, no. 5, art. no. 112468. (2022: 8.8 - IF, Q1 - JCR, 4.574 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2211-1247. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112468 Typ: ADMA
 • GRINCHII, Daniil - KRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana - JEŽOVÁ, Daniela - BÍLIKOVÁ, Katarína - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of Repeated Royal Jelly Administration on the Excitability of Central Serotonergic Neurons in Rats. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Typ: GII
 • GRINCHII, Daniil - DEKHTIARENKO, Roman - ORAVCOVÁ, Henrieta - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Prenatal Administration Of An Agonist Of Delta Opioid Receptor Alters The Excitability Of Mesolimbic Dopamine And Hippocampal Glutamate Neurons. In 34th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 7 - 10 May 2023, Montreal, Canada, Abstract book. - Montreal, 2023, p. 153. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka - MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol. Vplyv reaktívnych foriem síry na dýchanie mitochondrií pečene potkana. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. Vega č. 2/0091/22 : Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok) Typ: GII
 • HANCKOVÁ, Miriam - MIHÁLIKOVÁ, Lucia - PASTOREKOVÁ, Silvia - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Hypoxia alters the immune response in mouse peritoneal macrophages infected with influenza a virus with truncated NS1 protein. In Cytokine, 2023, vol. 164, febr. 14, art. no. 156138. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.897 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1043-4666. Dostupné na internete: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1043466623000169?token=151A96FEDD12FC9BC695B2390BD71267B5AB8AB11FD23C4693636197B714A55AD9B72F37A848869E85B8C3852B13FDBE&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230221101211 (VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Typ: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Oxytocin action on components of endoplasmic reticulum in hippocampal neuronal cells. In Neuroscience Letters, 2023, vol. 792, art. no. 136971. (2022: 2.5 - IF, Q3 - JCR, 0.802 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2022.136971 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Typ: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - GYÖNYÖROVÁ, S. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinok gaba neurotransmitera na rast a morfológiu neuronálnych buniek. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu) Typ: GII
 • HERGOTT, Peter - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HORVÁTHOVÁ, Eva. Bioaktívne komplexy prechodných kovov na báze chinazolinónov – ich interakcie s DNA ľudských buniek ovplyvnených H2O2 in vitro. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 170-175. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0071/22 : Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. ITMS 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • HÉROUX, Paul - BELYAEV, Igor - CHAMBERLIN, Kent - DASDAG, Suleyman - DE SALLES, Alvaro Augusto Almeida - RODRIGUEZ, Claudio Enrique Fernandez - HARDELL, Lennart - KELLEY, Elizabeth - KESARI, Kavindra Kumar - MALLERY-BLYTHE, Erica - MELNICK, Ronald L. - MILLER, Anthony B. - MOSKOWITZ, Joel M. Cell Phone Radiation Exposure Limits and Engineering Solutions. Paul Héroux, Igor Belyaev, Kent Chamberli, Suleyman Dasdag, Alvaro Augusto Almeida De Salles, Claudio Enrique Fernandez Rodriguez, Lennart Hardell, Elizabeth Kelley, Kavindra Kumar Kesari, Erica Mallery-Blythe, Ronald L. Melnick, Anthony B. Miller, Joel M. Moskowitz and on behalf of the International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, no. 7, art. no. 5398. (2022: 0.828 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph20075398 Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - HRIVÍKOVÁ, Katarína - KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela**. Altered responsiveness to glutamatergic modulation by MK-801 and to repeated stress of immune challenge in female dopamine transporter knockout rats. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2023, vol. 126, art. no. 110804. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.543 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0278-5846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2023.110804 Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov rozvoj behaviorálnych zmien a neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/ TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch? = Does the blockade of mineralocorticoid receptors affect behavioral changes and signaling via VGF/BDNF/TrkB pathway in an animal model of neurodevelopmental psychiatric disorder? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 29. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša. Modulácia endokanabinoidného systému v preklinickom výskume : Predklinický a experimentálny výskum 1. In Psychiatria pre prax, 2023, suppl. 1, s. 20. ISSN 1337-446X. (IX. konferencia o biologickej psychiatrii : Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS) Typ: AFH
 • HOPKOVÁ, D. - PALKOVIČOVÁ, Katarína - CSICSAY, František - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Can the changes in chemical composition and structure of Coxiella burnetii LPS I be associated with nutrition status? : OL11. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 20. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera. DNA Methylation Changes in Tumor Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [27]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Typ: AFH
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína* - MARKO, Martin* - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - RIEČANSKÝ, Igor** - JEŽOVÁ, Daniela**. Neuroendocrine response to a psychosocial stress test is not related to schizotypy but cortisol elevation predicts inflexibility of semantic memory retrieval. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 154, art. no. 106287. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106287 (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - ŤAŽKÝ, Anton - ŠKULTÉTY, Ľudovít - MINICHOVÁ, Lenka - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa - MIKUŠ, Peter - PIEŠŤANSKÝ, Juraj**. Determination of short-chain fatty acids as putative biomarkers of cancer diseases by modern analytical strategies and tools: a review. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, 27 June, art.no 1110235. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1110235 (VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Typ: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - ŤAŽKÝ, Anton - CHOVANEC, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa - MINICHOVÁ, Lenka - MIKUŠ, Peter - ŠKULTÉTY, Ľudovít - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. Analytical strategies and tools for the determination of short-chain fatty acids, metabolites of the intestinal microbiome, as putative biomarkers for cancer diseases : OL14. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 24. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. VEGA 1/0327/19 : Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja. VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Typ: AFH
 • CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HUNTER, Zachary R. - HIDESHIMA, Teru - FLORES, Ludmila - ZELEZNIKOVA, Tatiana - HARRACHOVA, Denisa - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - DRGOŇA, Ľuboš - TREON, Steven P. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David M. - ANDERSON, Kenneth C. - JAKUBÍKOVÁ, Jana**. Dysfunctions of innate and adaptive immune tumor microenvironment in Waldenström macroglobulinemia. In International Journal of Cancer, 2023, vol. 152, no. 9, p. 1947-1963. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.259 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.34405 (APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. APVV-20-0183 : Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance) Typ: ADCA
 • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga. Pomalý sulfidový donor GYY4137 posilňuje účinok paklitaxelu v bunkách kolorektálneho karcinómu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: GII
 • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - KURUC, Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Probiotic strain Lacticaseibacillus paracesei Ž2 modulates inflammatory response and improves locomotor recovery of rats after spinal cord injury. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: GHG
 • IĽKO, Ivan - PETERKOVÁ, Viera - HEREGOVÁ, Miroslava - STRELKOVÁ, Lucia - PREINEROVÁ, Karin - DERKA, Tomáš - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória. The study on biocidal resistance of mosquitoes of genus Culex and Aedes to commonly used biocides cypermethrin and deltamethrin in Central Europe. In Biologia, 2023, vol., no. 1, p. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01392-9 Typ: ADMA
 • IMRICH, Richard** - ZAŤKOVÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Oľga - SEDLÁKOVÁ, Jana - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - HAVRANOVÁ, Andrea - RANGANATH, Lakshminarayan R. Nutritional interventions for patients with alkaptonuria: A minireview. In Endocrine Regulations, 2023, vol. 57, no. 1, p. 61-67. (2022: 0.502 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2023-0008 Typ: ADNB
 • JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Distribution, accumulation and biological effects of gold nanoparticles in vivo. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 39. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • JAKUBÍKOVÁ, Jana** - CHOLUJOVÁ, Dana - BEKE, Gábor - HIDESHIMA, Teru - KĽUČÁR, Ľuboš - LEIBA, Merav - JAMROZIAK, Krzysztof - RICHARDSON, Paul G. - KASTRITIS, Efstathios - DORFMAN, David - ANDERSON, Kenneth C. Heterogeneity of B cell lymphopoiesis in patients with premalignant and active myeloma. In JCI Insight, 2023, vol. 8, no. 3, art. no. e159924. (2022: 8 - IF, Q1 - JCR, 3.277 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2379-3708. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/jci.insight.159924 (2019/14-BMCSAV-9 : Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity. APVV-16-0484 : Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť. APVV-19-0212 : Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov. VEGA 2/0144/20 : Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo. VEGA 2/0147/20 : Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách) Typ: ADCA
 • JEŽOVÁ, Daniela - KARAILIEV, Peter. DAT - účasť v patofyziológii a liečbe psychických porúch = Dopamine transporter - its role in the pathophysiology and treatment of mental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 2, p. 20. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí : Biologická psychiatrie – jistota v nejistých časech. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • KABELÍKOVÁ, Pavlína** - IVOVIČ, Danica - ÓRÁSOVÁ, Eveline - JURKOVIČOVÁ, Dana. Genetic changes in mitochondria: a potential marker of testicular tumor chemoresistance? In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 59. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. VEGA 2/0056/21 : Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • KALINKOVÁ, Lenka - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - FRIDRICHOVÁ, Ivana - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Targeting DNA Methylation in Leukemia, Myelodysplastic Syndrome, and Lymphoma: A Potential Diagnostic, Prognostic, Therapeutic Tool. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 633. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/1/633/html (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka) Typ: ADCA
 • KHALILI, Maryam - CANDRESSE, Thierry - KOLONIUK, Igor - ŠAFÁŘOVÁ, Dana - BRANS, Yoann - FAURE, Chantal - DELMAS, Marine - MASSART, Sébastien - ARANDA, Miguel A. - CAGLAYAN, Kadriye - DECROOCQ, Veronique - DROGOUDI, Pavlina - GLASA, Miroslav - PANTELIDIS, George - NAVRÁTIL, Milan - LATOUR, François - ŠPAK, Josef - PRIBYLOVÁ, Jaroslava - MIHÁLIK, Daniel - PALMISANO, Francesco - SAPONARI, Antonella - NEČAS, Tomáš - SEDLÁK, Jiří - MARAIS, Armelle. The Expanding Menagerie of Prunus-Infecting Luteoviruses. In Phytopathology, 2023, vol. 113, no. 2, p. 345-354. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-949X. Dostupné na: https://doi.org/10.1094/PHYTO-06-22-0203-R Typ: ADCA
 • KISS BIMBOVÁ, Katarína** - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - LUKÁČOVÁ, Nadežda**. Impact of Endurance Training on Regeneration of Axons, Glial Cells, and Inhibitory Neurons after Spinal Cord Injury: A Link between Functional Outcome and Regeneration Potential within the Lesion Site and in Adjacent Spinal Cord Tissue. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 10, art. no. 8616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24108616 (APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Typ: ADCA
 • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Recognition of the extracellular matrix formation within the SCI lesion is the key factor for the therapeutic potential of CSPGs inhibition. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Typ: GHG
 • KOŠÚTOVA, Natália - HÍREŠ, Michal - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Štúdium vlastností exozómov a ich potenciál v diagnostike rakoviny prostaty. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 749 - 754. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • KOTOROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Sekrotómy krvných buniek stimulované vzdialeným postkondicionovaním v terapii cievnej mozgovej príhody v kontexte obezity. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Základná a klinická medicína. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/konferencia/xv-rocnik-interaktivnej-konferencie-mladych-vedcov (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
 • KOTOROVÁ, Klaudia - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. the effect of obesity as a modifiable risk factor for stroke on neuroprotection induced by remote limb ischemic postconditioning. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Typ: GHG
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - CHOVANEC, Miroslav - KVIETIKOVÁ, Ivica. Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku = Potential effects of systemic biobanking in Slovakia. In Onkológia, 2023, roč. 18, č. 2, s. 147-152. ISSN 1336-8176. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOZICS, Katarína - BLAŽÍČKOVÁ, Michaela. Effect of thymol and its derivatives on colorectal cell lines in in vitro system. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 15. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • KOZOVSKÁ, Zuzana - POTURNAJOVÁ, Martina - GULATI, Sachin - DŽAČOVSKÁ, Stanislava - MUNTEANU, Patrícia - RAJČÁNIOVÁ, Simona - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - KAĽAVSKÁ, Katarína - KOLNIKOVÁ, Georgína - ZOMBORSKÁ, Eva - MEGO, Michal - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Gene Editing of Colorectal Cancer-Derived Cell Lines by CRISPR/Cas9 Method. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [1]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Typ: AFH
 • KRETOVÁ, Miroslava** - SELICKÝ, Tomáš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ČIPÁK, Ľuboš. Regulation of Pre-mRNA Splicing: Indispensable Role of Post-Translational Modifications of Splicing Factors. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 3, art. no. 604. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/3/604 (VEGA 2/0021/22 : Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov) Typ: ADCA
 • KRIŽANOVÁ, Oľga - CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika. Úloha transportu vápnika v tumorigenéze. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: GII
 • KUČEROVÁ, Lucia - KAĽAVSKÁ, Katarína - MEGO, Michal. Circumventing Chemoresistance in Refractory Tumors. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [22]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training effectively modulates protein levels of BDNF and GDNF in obese rats within the brain, spinalcord, and muscles. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Typ: GHG
 • KUZMA, Jozef - FICÍK, Jozef - PALCOVÁ, Lenka - ŠTUBŇA, Andrej. Detection and molecular characterization of VRE isolates in Slovakia from stool samples : OL19. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 29. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Typ: AFH
 • LAPINOVÁ, Jana - PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina. Carbonic Anhydrase IX is Upregulated by Adipokine Leptin in Breast and Colorectal Cancer Cells. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 61. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Typ: AFG
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Cystathionine β-synthase affects organization of cytoskeleton and modulates carcinogenesis in colorectal carcinoma cells. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, 07 July, art. no. 1178021. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1178021 (2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0047/22 : Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách) Typ: ADCA
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - BABULA, P. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - PAVLOV, Kristína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. Vliv cystathionin-β-syntázy na organizaci cytoskeletu a modulaci karcinogenezi v buňkách kolorektálního karcinomu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. 2019/58-BMCSAV-2 : Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Typ: GII
 • LOPUŠNÁ, Katarína - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Antiproliferative activity of viral glycoprotein UL144 in tumor cells. In Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. 1. elektronické vydanie. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 48. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3535468/sbornik-td-2023_final.pdf (Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů) Typ: AFK
 • LOPUŠNÁ, Katarína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Evaluation of antiviral activity of novel compounds targeting cysteine proteases of SARS-CoV-2 in mammalian model cell line VERO-E6. In Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. 1. elektronické vydanie. - Brno : Masarykova univerzita, 2023, s. 49. ISBN 978-80-280-0314-2. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3535468/sbornik-td-2023_final.pdf (Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch. PP-COVID-20-0010 : Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. APVV-21-0108 : Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. Tomáškovy dny 2023 : XXXII. konference mladých mikrobiologů) Typ: AFK
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Regulatoryinfluence of three clinically approved anti-inflammatory drugs (Siponimed, Atorvastatin and Methylprednisolone) on polarization of M1/M2 microglia in subacute and chronic phase after Th9 compression. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh) Typ: GHG
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Periostin as a Marker of Chronic Kidney Disease Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [32]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: AFH
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Analysis of Tissue Structural and Functional Changes Following Biodistribution and Accumulation of 10 nm Gold Nanoparticles with BSA Coating in Mice. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [44]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Typ: AFH
 • MACOVÁ, Radka - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - MAZANCOVÁ, Petra - UHELSKÁ, Lucia - TEGLASOVÁ, Boglarka - ŽILINSKÁ, Z. - CHRASTINA, Martin. Periostin – a new candidate for a biomarker in CKD progression. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 48. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • MACOVÁ, Radka** - JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Biological safety assessment of 10 nm gold nanoparticles with BSA coating in a mouse model in vitro and in vivo. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 61. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • MAKOVICKÝ, Pavol - PORÁČOVÁ, Janka - KONEČNÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Peter - NAGY, Melinda. Mastitis in a flock of milking sheep. In Schweizer-Archiv für Thierheilkunde, 2023, vol. 165, no. 7, p. 524-528. (2022: 0.7 - IF, Q3 - JCR, 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0036-7281. Dostupné na internete: https://sat.gstsvs.ch/fileadmin/datapool_upload/IgJournal/Artikel/pdf/524_528_Makovicky.pdf Typ: ADCA
 • MAKOVICKÝ, Peter - BOLGAC, Peter - MAKOVICKÁ, Mária - KAJO, Karol - KRCHNÍKOVÁ, Zuzana - POKORADI, Jaroslav - MAKOVICKÝ, Pavol - STANOVÁ, Zuzana - VASKOVÁ, Kristina - RIMÁROVÁ, Kvetoslava**. Histopathology and indicators of borderline ovarian tumours with microinvasion in bitches. In Veterinární medicína, 2023, vol. 68, no. 4, pp. 175-183. (2022: 0.7 - IF, Q3 - JCR, 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-8427. Dostupné na: https://doi.org/10.17221/103/2022-VETMED Typ: ADCA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - MONDOČKOVÁ, Vladimíra* - BIRO, Roman - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ZEMANOVÁ, Nina - ČIERNIKOVÁ, Soňa - OMELKA, Radoslav**. The link between bone-derived factors osteocalcin, fibroblast growth factor 23, sclerostin, lipocalin 2 and tumor bone metastasis. In Frontiers in Endocrinology, 2023, vol. 14, feb 28, art. no. 1113547. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.278 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1113547 Typ: ADMA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - KOVÁČOVÁ, Veronika* - MONDOČKOVÁ, Vladimíra - ZEMANOVÁ, Nina - BÁBIKOVÁ, Martina - BIRO, Roman - ČIERNIKOVÁ, Soňa - OMELKA, Radoslav. Honey: A Promising Therapeutic Supplement for the Prevention and Management of Osteoporosis and Breast Cancer. In Antioxidants, 2023, vol. 12, iss. 3, art. no. 567. (2022: 7 - IF, Q1 - JCR, 1.084 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox12030567 Typ: ADMA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - FABIANOVÁ, Kamila - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Nitrergic neurons of the rat rostral migratory stream under different pathological conditions. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: GHG
 • MATLACH, Radek** - MAKOVICKÁ, Mária - MIKLOŠOVÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Pavol - MURI, Jozef - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - SAMASCA, Gabriel - MICHALCOVÁ, Patricie - MAKOVICKÝ, Peter. Suicides and their preventive interventions possibilities: are there some relationships between mechanisms and different mental disorders? In Bratislava Medical Journal, 2023, roč. 124, č. 7, s. 534-539. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2023_082 Typ: ADNA
 • MAZANCOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Veronika - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - UHELSKÁ, Lucia - TEGLASOVÁ, Boglarka - POTURNAYOVÁ, Alexandra - DRGOŇA, Ľuboš - BÁBELOVÁ, Andrea - RÁZGA, Filip. Effective reduction of SARS-CoV-2 RNA levels using a tailor-made therapeutic oligonucleotide. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 40. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • MIHALJ, D. - BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BORBÉLYOVÁ, Veronika - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Vplyv SHANK3-deficiencie na gabaergické synapsie v oblasti čuchového bulbu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Typ: GII
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - SZÉKIOVÁ, Eva - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Prevention and therapy of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a review of recent findings. In Neoplasma, 2022, vol.70, no.1, p. 15-35. (2021: 3.409 - IF, Q3 - JCR, 0.580 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2022_221007N992 (VEGA 2/0123/20 : Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Typ: ADDA
 • MICHALOVÁ, Zuzana** - VANICKÝ, Ivo. Paclitaxel induces axonal degeneration and alters cold temperaturesensitivity in adult rats. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstract book, 2023, vol. 47, p. 21. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua/ (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. 47th Annual international Conference of Young Scientists : 'Cold in Biology and Medicine - 2023') Typ: AFG
 • MICHALOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Peripheral Neuropathy induced by Paclitaxel. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek) Typ: GHG
 • MINICHOVÁ, Lenka - CHAĽOVÁ, Petra - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - BILKOVÁ, Z. - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Antibodies against carbonic anhydrase I as a marker of spontaneous tumor regression : OL13. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 23. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: AFH
 • MISEK, J. - JAKUS, Jan - HAMZA SLADICEKOVA, K. - ZASTKO, Lucian - VETERNIK, Marcel - JAKUSOVA, Viera - BELYAEV, Igor**. Extremely low frequency magnetic fields emitted by cell phones. In Frontiers in Physiology, 2023, vol. 11, jan. (2022: 4 - IF, Q2 - JCR, 1.028 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na internete: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2023.1094921/full#:~:text=Cell%20phones%20expose%20significant%20parts%20of%20the%20human,classified%20by%20the%20IARC%20as%20a%202B%20carcinogen. (APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Typ: ADCA
 • MLADÁ, Miriam - DONÁTOVÁ, Karin - ZEZULOVÁ, Viktória - JAKUBÍKOVÁ, Jana - BETÁKOVÁ, Tatiana. Th1/M1 and Th2/M2 immune response in hearts of Balb/c mice infected with lethal dose of A/WSN/33 and NS80 viruses. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 415-420. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. VEGA č. 2/0031/20 : Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na potogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdiach a slezinách infikovaných myší. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • MOJZESOVÁ, Nikoletta - GLEZL, Viliam - POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Role of Epigallocatechin-3-Gallate in Colorectal Cancer Chemoresistance. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [35]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • MOJZESOVÁ, Nikoletta - GLEZL, Viliam - POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Role of Epigallocatechin-3-Gallate in Colorectal Cancer Chemoresistance. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biológia. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
 • MORÁN, Félix - OLMOS, A. - GLASA, Miroslav - DA SILVA, Marilia Bueno - MALIOGKA, Varvara - WETZEL, T. - RUIZ-GARCÍA, Ana B.**. A Novel and Highly Inclusive Quantitative Real-Time RT-PCR. In Plants, 2023, vol. 12, no. 4, art. no. 876. (2022: 4.5 - IF, Q1 - JCR, 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants12040876 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Typ: ADCA
 • MOSER, Caroline - GOSSELÉ, Katherine A. - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia - HORVATH, Carla - KÜNZLE, Patricia - OKREGLICKÁ, Katarzyna Maria - LI, Fengqi - BLÜHER, Matthias - STIERSTORFER, Birgit - HESS, Eva - LAMLA, Thorsten - HAMILTON, Bradford - KLEIN, Holger - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian - WOLFRUM, Susanne. FAM3D: A gut secreted protein and its potential in the regulation of glucose metabolism. In Peptides, 2023, vol. 167, jun 14, art. no. 171047. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.75 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0196-9781. Dostupné na internete: https://pdf.sciencedirectassets.com/271044/1-s2.0-S0196978123X00084/1-s2.0-S0196978123001109/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEML%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDYwUjxQ9lXNL13PKhdFToABN1I7skzC3Ts6PM%2F4qfO4wIhAMVFvolLtkIG48T3jhc6XAqUnCYOHCMYE0sac5P8oJGKKrMFCFoQBRoMMDU5MDAzNTQ2ODY1IgxZzUD4Mw0tGw1fCMkqkAUOuCugoA%2Fb6V3tXGLOpJSh2YEOmoZxOQIbprFTAaHqUMDML6noDovGFHqXjvdEMB6mcU8L9ZkaIpZ7jZTy%2FpzNo7%2FWFgToJHgeUQxnC0SW9cM4CrjVtskzpUtIjCGfDfI3kZt4Kb%2B2zlt5qQs%2FTAbjd5FAM4Uj0NkYpzUs04TgFCwBaUPmsuuk1VmA0C%2BE3uMCLQObLbpXhRoG4%2F7qxaZbtEbyAvRdOuwnAkVk0MHYHtQvrdXmFbtcszShiKcBl3Whz31xF52wHyY88QJs6yU%2FF7G3Z%2Ft48JoNJ63%2BhtWiX4Oxwz9C5KOxmU%2F1sB0KiDnw7azv9ethYdaT4WnZNR0bT1QgdC45rkpfhv05MCyPVX03P5vVtFb5P6P78XoGxD35lwVsKprR2Oz4CYm2D3nyEFguLr%2Fl%2ByVevesyW4EknieQuLSXIBgQDzBD3JWs%2BSZJS%2BDb6UZ%2Fqw%2FbZ3Z7jHKfm86SqKzN9x0WypuG70Pyo79g7eaWZ58a5e7t8%2FpXmR8SPKRaWNgZ63sRC6WIhRnNbTzzlyTE%2F5e%2BJjx8NhJlhRKN06vetZ7fZ8HUvEt2QfSuTkKG4zTvohZuMRvQDiEKWgYeJE%2FtYHW8WOdyWs2%2BTlUsVgU%2BO6zH23HpYq9KqYQMWXBNBcGxTJloZcModAsAHZDg%2BcuaFOWvLIG03FnJM8l9ikDCn1LR8YMi%2BkQsTFfpsJOQEt7ny45Xs%2B9kMFxift8P3yGZuRFfVLI2L8ebS5Pq5Nzy085vznZffojNrtPOjznujTC3YcGloaugWZ7oGgJ844puFHp0F6ifiapLMpaB9r%2B1Grg7BFK7so3bsWRR%2FLPU4x5LZBuCgBhNGoGoKyvLloc3kQ80TrLaXMp32jDA5oimBjqwAfvc9nmWDgNaOBmb24Fhx01ynE10%2Bqje%2B4d52etAbUDl6g0vCpi4wZT6Kzz1aPo9asN%2FIVakjWjg3ak7%2FaF4wbvz2nf%2F5R8GRVxe38pi%2FB8k4g6gM28pbJ21WhuR00kYZbQVA97ZFQwAsPAmy0u5FBgq0SwN7Z0MmbUYOYvceMPlNuHeX1rjCJWP76Ak7jr6at6lxLyYh7ulZqrT4YCw4XFxb%2BPuwdYvi7mGQCnr%2BTVI&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230727T102517Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5EX3WIC6%2F20230727%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=adbcdb2b2ce7d9d3a96b3038fd46c870a83994fcc2e9d66987de23de36e88423&hash=9a2aa2f8bca1f939f6f001a29a86efa33ff798b7a4c98ef5dddcdf7d966c6653&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0196978123001109&tid=spdf-b993aded-0516-4d6e-bcbc-d8524 Typ: ADCA
 • MURCK, Harald** - LEHR, Lisa - JEŽOVÁ, Daniela. A viewpoint on aldosterone and BMI related brain morphology in relation to treatment outcome in patients with major depression. In Journal of Neuroendocrinology, 2023, vol. 35, no. 2, art. no. e13219. (2022: 3.2 - IF, Q3 - JCR, 0.928 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0953-8194. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jne.13219 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: ADCA
 • MYTIAI, Oksana - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - PAULOVÁ, Forišek - UKROPCOVÁ, Kristína - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - MINÁRIK, Peter - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Complex lifestyle intervention modulates plasma extracellular vesicles and their acute exercise-induced dynamics in adults with obesity : PO1.096 (30th European Congress on Obesity) Typ: GII
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - KÓŇA, Juraj - POLÁKOVÁ, Monika - KLUNDA, Tomáš - BITALA, Andrej - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek. Herpesviral HCMV UL141 Antagonist Development to Block Trail Death Receptor Binding : Struktura 2023 - Lectures. Parallel Session Xb, June 1, Thursday, L52. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 2, p. 154-155. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2023-2/s10b.pdf (APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Typ: AFG
 • NIKOLAIEVA, Nataliia* - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta* - OMELKA, Radoslav - MARTINIAKOVÁ, Monika - MEGO, Michal - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Gut Microbiota–MicroRNA Interactions in Intestinal Homeostasis and Cancer Development. In Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 1, art. no. 107. (2022: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-2607/11/1/107 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Typ: ADMA
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection Increases Cellular Lipid Droplets Levels. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 58. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Typ: AFG
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic choriomeningitis virus requires fatty acids and lipid droplets for propagation. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-974246-3-3. (Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • OMASTA, Božena - GOLIAŠ, Tereza - OVEČKOVÁ, Ingrid - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Acetyl-CoA carboxylase is important for lymphocytic choriomeningitis virus replication in A549 cells. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia:. (Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - TREBATICKÁ, J. - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom suplementácie omega-3 mastných kyselín u detí trpiacich depresiou = Salivary cortisol concentrations in response to long-term supplementation with omega-3 fatty acids in children with depression. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • PALKOVIČOVÁ, Katarína - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Stability and serological efficacy of a novel antigen for diagnosing Q fever prepared in axenic medium : OL12. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 21. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - ŠVASTOVÁ, Eliška. Role of Hypoxia and Acidosis in Cancer Progression. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [17]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek) Typ: AFH
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BARÁTHOVÁ, Monika - ŠVASTOVÁ, Eliška - TAKÁČOVÁ, Martina - PASTOREK, Jaromír. Carbonic Anhydrases in Cancer Focus on CA IX as Therapy Target : O1 - Prednáška. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts, s. 23. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0090/20 : Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Typ: GII
 • PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - AMIRI, Ali - MINÁRIK, Peter - VADOVIČOVÁ, Petra - NEMEC, Michal - KONRÁDY, Patrik - LITVÁKOVÁ, Viera - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. The effect of the 3-month combined nutritional and training intervention on body composition, dietary intake, and metabolic parameters in adults with obesity : LBP4.12 (30th European Congress on Obesity) Typ: GII
 • PAVEL, Jaroslav** - SNOPKOVÁ, Jana - KELLEROVÁ, Erika. The impact of spinal cord trauma on the expression of Angiotensin II receptors in the HPA axis. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: GHG
 • PERESH, Yevheniy-Yuliy - ŠPITÁLSKA, Eva - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - PALKOVIČOVÁ, Katarína - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Photodynamic inactivation of rickettsial infections : OL7. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 16. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • PIDÍKOVÁ, Paulína - CHOVANCOVÁ, Barbora - MRAVEC, Boris - HERICHOVÁ, Iveta**. The 24-h pattern of dgcr8, drosha, and dicer expression in the rat suprachiasmatic nuclei and peripheral tissues and its modulation by angiotensin II. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 5, p. 417-430. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022033 Typ: ADDA
 • PIVKO, J. - MAKAREVICH, A.V. - OLEXIKOVÁ, Lucia - KUBOVIČOVÁ, E. - MAKOVICKÝ, Peter - DUJÍČKOVÁ, Linda - BEZDÍČEK, Jiří**. The morphological and functional ultrastructure of cells in pre-implantation embryos. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 4, p. 307-321. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023011 (APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky) Typ: ADDA
 • POLÁK, A. - BENKO, Mário - BITALA, Andrej - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Production of Viral Proteins and Their Characterisation : SC 03. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 42-43. ISBN 978-80-89656-26-4. (VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Typ: AFH
 • PÖS, Zuzana - KHEDR, Milad - RADVÁNSZKY, Ján - PENESOVÁ, Adela - HEKEL, R. - SZEMES, Tomáš - RANGANATH, Lakshminarayan R. - ZAŤKOVÁ, Andrea**. APOC3 and ABCA1 variants in unusual combined hypolipidaemia showing premature peripheral vascular disease. In Bratislava Medical Journal, 2023, roč. 124, č. 5, s. 351-355. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/BLL_2023_053 Typ: ADNA
 • POTURNAJOVÁ, Martina - KOZOVSKÁ, Zuzana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - MAZUROVÁ, Monika - TOMAS, M. - DUBOVAN, Peter - RIĽAK, M. - BOHUŠOVÁ, Zuzana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Genetic Editing of ALDH1 Is Linked to Distinct Cellular and Molecular Properties in Colorectal Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [29]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia. VEGA 2/0178/21 : Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a  modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s  cieľom ich využitia na terapiu) Typ: AFH
 • QUEVEDO-DIAZ, Marco - CSICSAY, František - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Differential diagnosis of Rickettsioses : OL17. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 27. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: AFH
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - CAGALINEC, Michal - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Two novel variants associated with PMPCA related disease. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 496-501. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • REŽUCHOVÁ, Ingeborg** - BARTOŠOVÁ, Mária - BELVONČÍKOVÁ, Petra - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - JELENSKÁ, Lenka - CSÁDEROVÁ, Lucia - MEČIAROVÁ, Iveta - POHLODEK, K.**. Carbonic Anhydrase IX in Tumor Tissue and Plasma of Breast Cancer Patients: Reliable Biomarker of Hypoxia and Prognosis. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 5, art. no. 4325. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10002431/pdf/ijms-24-04325.pdf Typ: ADCA
 • RIEČANSKÝ, Igor - HRIVÍKOVÁ, Katarína - MARKO, Martin - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela. Schizotypia, stresová odpoveď a sémantická pamäť. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, IX. Konferencia o biologickej psychiatrii, 2023, roč. 24, suppl. 1, s. 26. ISSN 1337-446X. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFH
 • ROŠKA, Jan - LOBO, João - IVOVIČ, Danica - WACHSMANNOVÁ, Lenka - MUELLER, Thomas - HENRIQUE, Rui - JERÓNIMO, Carmen - CHOVANEC, Miroslav* - JURKOVIČOVÁ, Dana*. Integrated Microarray-Based Data Analysis of miRNA Expression Profiles: Identification of Novel Biomarkers of Cisplatin-Resistance in Testicular Germ Cell Tumours. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 3, art. no. 2495. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24032495 (APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I) Typ: ADCA
 • SEDLÁČKOVÁ, Eva - MAKOVICKÁ, Mária - MAKOVICKÝ, Peter - BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - BARTOŠOVÁ, Mária. The chorioallantoic membrane (CAM) assay as a relevant in vivo model to study the effect of thymol on colorectal tumor progression. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 16. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • SHARMA, A.K. - WANG, Tongtong - OTHMAN, Alaa - KHANDELWAL, Radhika - BALÁŽ, Miroslav - MODICA, Salvatore - ZAMBONI, Nicola - WOLFRUM, Christian. Basal re-esterification finetunes mitochondrial fatty acid utilization. In Molecular Metabolism, 2023, vol. 71, may, art. no. 101701. (2022: 8.1 - IF, Q1 - JCR, 2.809 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2212-8778. Dostupné na internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10011057/pdf/main.pdf Typ: ADMB
 • SHIRTCLIFF, Elizabeth A. - JEŽOVÁ, Daniela - MISIAK, Błażej - NATER, Urs. Transdisciplinary soup and interdisciplinary fruit salad: Associate editors write the recipe for a successful journal. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 150, april, art. no. 106032. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106032 Typ: GII
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia a charakterizácia variantu v géne EYA1 asociovaného so závažnými symptómami branchio-oto-renálneho syndrómu. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 551-556. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. APVV-20-0263 : Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • SMOLKOVÁ, Božena - URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - TRNKOVÁ, Lenka - GÁBELOVÁ, Alena. Epigenetic Inhibitors in the Treatment of Solid Tumors. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [13]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Typ: AFH
 • Genetic and Epigenetic Regulations of Tumor Progression and Metastasis : Printed Edition of the Special Issue Published in International Journal of Molecular Sciences. Bozena Smolkova, Julie Earl, Agapi Kataki. Basel, Switzerland : MDPI, 2023. 210 s. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/journal/ijms. ISBN 978-3-0365-7185-0 Typ: FAI
 • SNOPKOVÁ, Jana** - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Stimulation of Angiotensin II receptor type 2 after severe spinal cord injury promotes axonal neuroregeneration and functional recovery. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy) Typ: GHG
 • STRAPCOVÁ, Sabína - BARTOŠOVÁ, Mária - SEDLÁKOVÁ, Oľga - GIBADULINOVÁ, Adriana - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - ŠKVARKOVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Martina - CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠVASTOVÁ, Eliška. The inflammatory environment Promotes CAIX Expression and EMT in Pancreatic Cancer : P22. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts, s. 75. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Typ: GII
 • SVITKOVÁ, Barbora - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - GÁBELOVÁ, Alena - URSINYOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea**. Plate Reader Spectroscopy as a Fast and Low-Cost Alternative to Atomic Absorption Spectroscopy for Evaluating the Cellular Uptake of Nanoparticles. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [47]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • SVITKOVÁ, Barbora - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, V. - RÁZGA, Filip - GÁBELOVÁ, Alena - URSINYOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea. Plate reader spectroscopy as a possible substituent for atomic absorption spectroscopy in the quantification of the cellular uptake of the nanoparticles. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 38. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • SZADVÁRI, Ivan - PIRNÍK, Zdenko - MALETÍNSKÁ, Lenka. Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide (PALM-PRRP31) in Wild Type and G-Protein Coupled Receptor (GPR10) Deficient Female Mice. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny) Typ: GII
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - SLOVINSKÁ, Lucia - KELLO, Martin - VANICKÝ, Ivo. Characterisation of mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different conditioning times: their effect on glial cells in in vitro scratch model. In Growth Factors, 2023, vol. 2, p. 57-70. (2022: 1.8 - IF, Q4 - JCR, 0.438 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0897-7194. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/08977194.2023.2182145 Typ: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - MUCHA, Rastislav - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko - VANICKÝ, Ivo. Monitoring the composition of the mesenchymal stem cells conditioned media obtained at different times of conditioning and its effect on glial cells - in vitro. Dostupné na internete: https://fensrm2023algarve.pt/scientific-programme/ (FRM 2023 FENS Regional Meeting. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: GHG
 • SZOBI, Adrián - BURANOVSKÁ, Katarína* - VOJTAŠŠÁKOVÁ, Nina* - LOVÍŠEK, Daniel - ÖZBAŞAK, Halil Önder - SZEIBECZEDEROVÁ, Sandra - KAPUSTIAN, Liudmyla - HUDÁČOVÁ, Zuzana - KOVÁČOVÁ, Zuzana - DROBNÁ, Diana - PUTAJ, Piotr - BÍROVÁ, S. - ČIRKOVÁ, Ivana - ČARNECKÝ, Martin - KILIÁN, Peter - JURKÁČEK, Peter - ČABANOVÁ, Viktória - BORŠOVÁ, Kristína - SLÁVIKOVÁ, Monika - VAŇOVÁ, Veronika - KLEMPA, Boris - ČEKAN, Pavol** - PAUL, Evan D.**. Vivid COVID-19 LAMP is an ultrasensitive, quadruplexed test using LNA-modified primers and a zinc ion and 5-Br-PAPS colorimetric detection system. In Communications biology, 2023, vol. 6, no. 1, art. no. 233. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 2.251 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3642. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s42003-023-04612-9 (APVV-PP-COVID-20-0017 : Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS CoV-2 a vývoj klinicky relevantných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID 19) Typ: ADCA
 • ŠELC, Michal - MACOVÁ, Radka - SVITKOVÁ, Barbora - BÁBELOVÁ, Andrea. Anti-fibrotic Effects of Silymarin and Silymarin-Coated Gold Nanoparticles Against Hepatic Fibrosis in Mouse. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [49]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: AFH
 • ŠELC, Michal - SVITKOVÁ, Barbora - MACOVÁ, Radka - ANNUŠOVÁ, Adriana - KÁLOSI, Anna - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - ŠIFFALOVIČ, Peter - BÁBELOVÁ, Andrea. The antifibrotic effect of silibinin-coated gold nanoparticles against fibrosis in mouse. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 32. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • ŠEVČÍK, Martin** - ŠPITÁLSKA, Eva - KABÁT, Peter - LUČAN, Radek K. - MALITERNÁ, Michaela - REITER, Antonín - UHRIN, Marcel - BENDA, Petr. Reticulinasus salahi (Acarina: Argasidae), a tick of bats and man in the Palaearctic and Afrotropics: review of records with the first pathogens detected. In Parasitology Research, 2023, vol. 122, no. 6, p. 1271-1281. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.595 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-023-07826-2 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - FRIDRICHOVÁ, Ivana - NIKOLAIEVA, Nataliia - KALINKOVÁ, Lenka - OMELKA, Radoslav - MARTINIAKOVÁ, Monika - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. Clinical Significance of microRNAs in Hematologic Malignancies and Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Cancers, 2023, vol. 15, no. 9, art. no. 2658. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 1.312 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers15092658 (VEGA 2/0069/22 : Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek) Typ: ADMA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - SEKELSKÁ, Martina - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Breakpoints characterisation of the genomic deletions identified by MLPA in alkaptonuria patients. In European Journal of Human Genetics, 2023, vol. 31, no. 4, p. 485-489. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.764 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1476-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41431-022-01042-9 Typ: ADMA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LISKOVA, A. - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, E. - GÁBELOVÁ, Alena. Residual metal nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 36. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - DVORSKÁ, D. - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - PECIMONOVA, Martina - ČEPČEKOVÁ, Klaudia - FICEK, Andrej - DEMKOVÁ, Lucia - BUOCIKOVÁ, Verona - BABÁL, Pavel - JANÍKOVÁ, K. - KAŠUBOVÁ, Ivana - SAMEC, Marek - BRANÝ, Dušan - LYSKOVÁ, Darina - DANKOVÁ, Z. - FURDOVÁ, Alena - SMOLKOVÁ, Božena. Gene expression of key uveal melanoma drivers is regulated by aberrant DNA methylation. In Clinical Epigenetics International Conference 2023. - Szczecin, Poland, 2023, s. 83. (Clinical Epigenetics International Conference 2023. APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. VEGA 1/0395/21 : Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey) Typ: GII
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - PALKOVIČOVÁ, Katarína - BOLDIŠOVÁ, Eva - KERLIK, Jana - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Kliešťami prenášané infekcie na Slovensku v rokoch 2021 – 2023. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2023, roč. 14, suppl. 2, s. 80-81. ISSN 1338-9661. (II. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADFB
 • ŠPITÁLSKA, Eva - PERESH, Yevheniy-Yuliy - KAKAŠOVÁ, A. - LOWENBERGOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Effect of photodynamic inactivation of rickettsial infection using different photosensitizers : OL6. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 15. ISBN 978-80-972111-6-5. (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases) Typ: AFH
 • ŠPITÁLSKY, Zdenko - POKRIVČÁK, František - ŠPITÁLSKA, Eva - KOVÁČOVÁ, Mária. Polymer filaments from carbon quantum dots for 3D printing of antimicrobial medical devices : OL8. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972111-6-5. Typ: AFH
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - BÁLINTOVÁ, Lucia - PAOLINI, A. - MASOTTI, A. Risk assessment of innovative nanohydrogels developed for skin regeneration applications. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 17. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxilcology and Cancer Prevention. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - CELKOVÁ, E. - BÁLINTOVÁ, Lucia - MESÁROŠOVÁ, Monika. In vitro cell responses and cell-cell interactions upon xenobiotic exposure of renal and hepatic cells : P26. In 51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting : Abstract Book. 1. ed. - Málaga : Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2023, p. 121. (51st European Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EEMGS) & 27th Spanish Environmental Mutagenesis and Genomics Society (SEMA) meeting. VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík. APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek) Typ: GII
 • ŠTUBŇA, Andrej - KUZMA, Jozef. Studies on antibiotic resistance in Coxiella burnetii. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 28. ISBN 978-80-972111-6-5. (3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
 • TAKÁČOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - LAPINOVÁ, Jana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia. Antibody Validation is a Key to Correct Understanding of the Carbonic Anhydrase IX Role in Cancer : P23. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD : Book of Abstracts, s. 76. Dostupné na internete: https://ca2023.ibb.cnr.it/conference-book/ (12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD. APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARBONIC ANHYDRASES: EMERGING ADVANCEMENTS IN THE FIELD) Typ: GII
 • TEGLASOVÁ, Boglarka - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - UHELSKÁ, Lucia - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - MITROVSKÝ, Ondrej - MYSLIVCOVÁ, Denisa - ZACKOVÁ, Markéta - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip**. Novel oligonucleotide based therapy for effective reduction of TKI-resistant CML cells. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 68. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - MAKSYMIUK, K. - UFNAL, Marcin. Rozdiely v hladinách taurínu, betaínu a ďalších organických osmolytov v tkanivách laboratórnych hlodavcov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/Fyzi23_sborn%C3%ADk+abstrakta.pdf (Fyziologické dny. APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia) Typ: GII
 • TRNKOVÁ, Lenka - BUOCIKOVÁ, Verona - URBANOVÁ, Mária - SMOLKOVÁ, Božena - CIHOVÁ, Marína. Advanced In Vitro Models of Pancreatic Cancer. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [20]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Typ: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga. The Role of Mitochondria in Colorectal Cancer – Overexpression of Mitofusin 2 Changes Mitochondrial Dynamics. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [26]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Typ: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - PAVLOV, Kristína - BÁLINTOVÁ, Lucia - BULKURCUOĞLU, B. - GURBUZ, Mustafa Ulvi - TULU, Metin - DURDÍK, Matúš - KOŠÍK, Pavol - GÁBELOVÁ, Alena - KONDELOVÁ, Alexandra - CEYLAN, Sebnem Ercelen - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Combination Therapy Mediated by PAMAM Dendrimers Is Efficient in Colorectal Cancer Treatment. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [23]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION)) Typ: AFH
 • UHELSKÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - TEGLASOVÁ, Boglarka - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip. An original therapeutic oligonucleotide effectively reducing the leukemic burden in a humanized mouse model of CML. In Genetic Toxicology and Cancer Prevention : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 70. ISBN 978-80-972247-9-0. (Genetic Toxicology and Cancer Prevention. APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Genetic Toxicology and Cancer Prevention) Typ: AFH
 • URBANOVÁ, Mária - BUOCIKOVÁ, Verona - CIHOVÁ, Marína - ROJIKOVÁ, Lucia - MAKOVÁ, Marianna - BACIAK, Ladislav - EARL, Julie - RUIZ-CAÑAS, Laura - SAINZ, Bruno - SCHRADER, Jörg - SMOLKOVÁ, Božena. Development of Orthotopic Pancreatic PDX Models. In Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION) : Book of Abstracts. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2023, s. [16]. ISBN 978-80-972247-7-6. (Joint International Scientific Conference VISION and International Network of Young Scientists Conference (JISC&INYSC VISION). APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Typ: AFH
 • URBANOVÁ, Mária - STRAPCOVÁ, Sabína - ŠVASTOVÁ, Eliška - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - BUOCIKOVÁ, Verona - GÁBELOVÁ, Alena - ČIERNIKOVÁ, Soňa - BIZIK, Jozef - SMOLKOVÁ, Božena. Deregulation of EMT genes induced by hypoxia and inflammation independent of DNA methylation changes in human PDAC cell lines : Poster 18. In Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers : Book of Abstracts. - Praha, 2023, s. 45. Dostupné na internete: https://www.cucap.cz/wp-content/uploads/2023/05/CUCAP_Book-of-Abstracts.pdf (Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers CUCAP. APVV-21-0197 : Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards imunotherapy) Typ: GII
 • VAŇOVÁ, Veronika - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris. Generation of SARS-Cov-2 Pseudotypes for Monitoring the Humoral Immune Response Against the Newly Emerged (Sub)Variants. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 67. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Typ: AFG
 • VIGAŠOVÁ, Katarína** - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - DOLINSKÁ, Zuzana - POBIJAKOVÁ, Margita - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - BELYAEV, Igor - MARKOVÁ, Eva. Chemotherapy and cryopreservation affects DNA repair foci in lymphocytes of breast cancer patients. In International Journal of Radiation Biology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.6 - IF, Q1 - JCR, 0.617 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0955-3002. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09553002.2023.2211140 (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Typ:
 • VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - ZORAD, Štefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 4, art. no. 931. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931 (APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Typ: ADCA
 • WELLER, Steven - MAY, Murray - MCCREDDEN, Julie - LEACH, Victor - PHUNG, Dung - BELYAEV, Igor. Comment on "5G mobile networks and health-a state-of-the-science review of the research into low-level RF fields above 6 GHz" by Karipidis et al. In Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 2023, p. 17-20, vol. 33, no. 1. ISSN 1559-0631. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41370-022-00497-8 Typ: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. Ryanodine receptor inactivation by divalent ions. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 34-35, PL12. ISBN 978-80-89656-26-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca) Typ: AFE
 • ZANOVIT, Martin** - BERETA, Martin - ZASTKO, Lucian. Kontroverzia vzostupu využívania 5G sietí = Controversy Surrounding the Rise in Utilization of 5G Networks. In Zdravotnícke štúdie, 2023, roč. 15, č. 1, s. 44-48. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: http://zdravotnickestudie.ku.sk/wp-content/uploads/2023/05/08_Kontroverzia-vzostupu-vyuzivania-5G-sieti.pdf (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Typ: ADFB
 • ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KAJANOVÁ, Ivana - TAKÁČOVÁ, Martina - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - LABUDOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia**. ADAM10 mediates shedding of carbonic anhydrase IX ectodomain non‑redundantly to ADAM17. In Oncology Reports, 2023, vol. 49, no. 2, art. no. 27. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.837 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1021-335X. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/or.2022.8464 (VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek. VEGA 2/0076/20 : Odhalenie mecanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami) Typ: ADCA
 • ZELINKOVÁ, Klaudia - ZASTKO, Lucian. Prietoková cytometria v diagnostike vybraných onkologických ochorení = Flow Cytometry in the Diagnosis of Selected Oncological Diseases. In Zdravotnícke štúdie, 2023, roč. 15, č. 1, s. 3-10. ISSN 1337-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/zs.2023.15.1.3-10 (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Typ: ADFB
 • ZELNÍK, Vladimír**. Use of nucleic acids amplification methods in Marek's disease diagnosis and pathogenesis studies. In Acta Virologica, 2021, vol. 65, no. 1, p. 27-32. (2020: 1.162 - IF, Q4 - JCR, 0.412 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0001-723X. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/av_2021_108 (APVV-15-0720 : Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy) Typ: ADDA
 • ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - DANCHENKO, Maksym - MILUTOVIC, Goran - KABÍCKOVA, Hana - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Discovery proteomics proposes a molecular mechanism of Coxiella burnetii survival to doxycycline : OL9. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 18. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus