Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

A4L_ACTIONS - Aliancia pre živé vedy: od stratégií k činom v strednej a východnej Európe

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

DE-PASS - DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti

DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings

NETSKINMODELS - Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

ERA4HEALTH - Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

EVA-GLOBAL - Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

TRANSPAN - Identifikácia biologických markerov pre prevenciu a translačnú medicínu pri rakovine pankreasu

Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

ISIDORe - Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

TRANSLACORE - Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

4.UNCAN.eu - Koordinačná a podporná akcia na prípravu UNCAN.eu platformy

A Coordination and Support Action to prepare UNCAN.eu platform

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

HF-MetaB - Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B

Metabolic therapy of heart failure: which role for B vitamins

IMMUNO-model - Modelovanie toxicity a odpovede na imunoterapiu pri liečbe rakoviny

Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

UNMET - Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu

UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate

RESCUER - Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Resistance under treatment in breast cancer

TBFV - TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami

TBFVnet: surveillance and research on tick-borne flaviviruses

TENTACLES - Tepelne senzitívne nanogély pre cielený transport miRNA na liečbu rán a regeneráciu tkanív

TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

VACCELERATE - VACCELERATE - Európska platforma na akceleráciu klinického skúšania vakcín proti novému koronavírusu

VACCELERATE - European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform

Národné projekty

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov.

Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts.

Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek.

Analysis of peripheral nerve regeneration after transection on the model of rat caudal nerve using tubulization and mesenchymal stem cells.

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

MyeLon - Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu

Bacterial Lon protease as an emerging tool for multiple myeloma treatment

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva

Exercise in prevention & treatment of chemotherapy-related late toxicity in testicular germ cell cancer survivors: the role of skeletal muscle

Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu

Cytokine profiling together with carbonic anhydrase IX immunotargeting as a promising tool in diagnostics and treatment of pancreatic cancer

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení

Diversity of vector-borne pathogenic and non-pathogenic microorganisms and potential therapy of zoonotic diseases caused by them

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

CA(9)NNIBAL - Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

LEONORA - Hľadanie klinicky relevantných biomarkerov pre stratifikáciu CRC pacientov použitím molekulárnych a bioinformatických metód.

Verification of clinically relevant biomarkers for the stratification of CRC patients by molecular and bioinformatic methods.

NeuroSocial - Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model

Charakterizácia nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii zostrihu pre-mRNA

-

TESTOX - Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis

Identification and validation of biomarkers and underlying molecular pathways of late toxicity of curative treatment in testicular germ cell tumors

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Identification of etiology in sporadic forms of hereditary hearing loss by whole exome sequencing

INCAM - Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii

Identification of novel biomarkers linked to the relapse of metastatic colorectal cancer after metastasectomy

REZTEST - Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek

Inhibition of Carbonic Anhydrase IX (CA IX) Circumventing Cisplatin Resistance in Refractory Testicular Germ Cell Tumours

RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

COXHOST - Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov

Host cell interaction with Coxiella burnetii: identification and utilization of novel therapeutic and diagnostic targets

Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy

Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma

CATCA - Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek

Carbonic anhydrase IX: one of the key components of exosomes secreted from cancer cells

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by α1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

Checkpoint molecules and viral immunomodulators in cancer therapy

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

Lactate, a metabolic signal and energy fuel driving alternative thermogenic mechanisms

Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami

The mechanism of action of virus-specific cross-reactive antibodies on dual infection with influenza virus and bacteria

Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie

Mechanisms of glutamate metabolism as a tool of ischemic tolerance

MitoHF - Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca

Mitochondrial disease in heart failure

LEGOMICS - Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich vplyv na účinok chemoterapeutík

Modulation of individual types of IP3 receptors in carcinogenesis and their impact on the effect of chemotherapeutics

IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne regulačné mechanizmy a terapeutický potenciál aktivácie retinoidných X receptorov triorganocíničitými zlúčeninami vo vzťahu k liečbe nádorových ochorení prsníka

Molecular regulatory mechanisms and therapeutic potential of retinoid X receptor activation by triorganotin compounds in relation to breast cancer treatment

WOLPACMUT - Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégií inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumornavádzajúcimi peptidmi

Design and optimization of bioconjugation strategies of innovative 2D photothermal nanomaterials with tumor-targeting peptides

Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva.

Newly syntethized thymol derivatives: relationship between structure and biological activity in colorectal in vitro model.

Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka

Unraveling the role of genetic predispositions in the context of breast cancer tumor microenvironment

Odhalenie mechanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami

Unraveling the mechanisms linking obesity and cancer progression: the interplay between adipocytes and cancer cells

Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni

A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA

Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors

PRO4CML - Predklinická validácia inovatívnej antisense platformy pre CML

Preclinical validation of an innovative antisense platform for CML

VALERIA - Predklinická validácia špecifického RNA inhibítora proti SARS-CoV-2

Preclinical validation of a SARS-CoV-2-specific RNA inhibitor

HeaTME - Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Regulation of M1/M2 polarization: the effect on neuron survival, axonal growth and functional recovery after spinal cord trauma

NEUROGEN - Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok

Neurotransmitter-mediated regulation of postnatal neurogenesis in the rat olfactory system under physiological and pathological conditions

Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca

Dyad remodelling in cardiomyocytes in experimental therapy of failing heart

VEGA - Rozpoznanie úloh obezity, stravy a cukrovky pri rozvoji kardiomyopatie u samíc ZDF potkana

Untangling the roles of obesity, diet, and diabetes in the development of cardiomyopathy in the female ZDF rat

ExoTREAT - Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

PROSEC - Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Blood elements-derived secretome as a source of bioactive factors mediating the neuroprotection

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli

Evaluation of the role of tumor microenvironment stromal component in breast cancer treatment outcome using an organoid model

Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Stresom indukovaná translokácia črevnej mikrobioty v regulácii zápalovej odpovede - pohlavné rozdiely u hlodavcov

Stress-induced translocation of the intestinal microbiota in the regulation of the inflammatory response - sex differences in rodents

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

aaa - Štúdium génovej nestability v bunkách leukemických pacientov a chemoterapeuticky-rezistentných preleukemických kmenových buniek pocas remisie ako prevencia relapsu

Study of genetic instability in cells from leukemic patients and chemotherapy-resistant preleukemic stem cells at remission for prevention of relapses 

GlycoOFFviro - Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch.

The study of HCMV virokine interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks

PANDIAREG - Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie β buniek pankreasu a patogenéze diabetu

Investigating the role of GPR180/CTHRC1 signalling in regulation of pancreatic B cell function and pathogenesis of diabetes

GAMS - Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh.

Effect of electrical stimulation on regeneration of injured neural pathways.

Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

The emerging role of the microbiome in hematologic cancer patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation.

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu

Effect of combinaion therapy with carnosine on tumorigenesis in colorectal carcinoma models

Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu

The effect of neuropeptides involved in food intake regulation on neuritogenesis and synaptogenesis

Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na patogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdciach a slezinách infikovaných myší

Influence of NS1 protein and influenza virus load on the pathogenesis and innate immune response in brains, hearts and spleens of infected mice

Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov.

Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva

SYNDEAF - Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

RICTRANSPROT - Výskum hostiteľsko – parazitických, bunkovo - Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií.

Investigation of the Host – Parasite, Cell - Rickettsia Relationship, Monitored by Transcriptomic and Proteome Studies.

Výskum klinických a genetických aspektov ketotických hypoglykémií u detí

Research of clinical and genetic aspects of ketotic hypoglycemia in children

imunocheck - Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

BIOTREAT - Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Development of patients derived xenografts models and their utilization for personalized treatment of uveal melanoma

Vývoj testu na báze laterVývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka

Development of a lateral flow assay for the diagnosis of zoonotic disease: Q fever.

- Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy

Involvement of CRH system components in the development of post-traumatic stress disorder

AMETHYST - Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie

Ameliorating Effects of Aging by Physical Exercise: Molecular, Metabolic and Structural Adaptations, Multi-Organ Integrative Approach

Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou

Hepatic, lipid and cardiometabolic parameters changes in obese patients

Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Coping with psychosocial stress situations in patients with depressive disorder in relation to age and unravelling the mechanisms involved

Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

Celkový počet projektov: 127