Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

A4L_ACTIONS - Aliancia pre živé vedy: od stratégií k činom v strednej a východnej Európe

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

DE-PASS - DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti

DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings

Epigenetická toxicita nanomateriálov

Epigenotoxicity of nanomaterials

EVA-GLOBAL - Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

TVISTOFF - Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch

Tick-Virus Interactions Shape persistence and Transmission OF Flavivirus pathogen in tick vector

HF-MetaB - Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B

Metabolic therapy of heart failure: which role for B vitamins

MEDBIODOSE - Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny

Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

UNMET - Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu

UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate

SynaDev - Regulácia synaptických proteínov v transgénnom modeli vývinového ochorenia

Regulation of synaptic proteins in transgenic mouse model of neurodevelopmental disorder

RESCUER - Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Resistance under treatment in breast cancer

RyRinHeart - RyRinHeart - Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia

RyRinHeart - Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases

VISION - Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu

Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer

TBFV - TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami

TBFVnet: surveillance and research on tick-borne flaviviruses

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

VACCELERATE - VACCELERATE - Európska platforma na akceleráciu klinického skúšania vakcín proti novému koronavírusu

VACCELERATE - European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform

Výskum in silico a in vitro nových ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov ako potenciálnych protinádorových látok

In silico and in vitro investigation of novel nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands as potential anti-tumour agents.

Národné projekty

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Vývoj monoklonálnych protilátok Rickettsiae a ich využitie v diagnostike

Development of Monoclonal antibodies of Rickettsiae and their employment in diagnosis assay

Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Vývoj testu na báze laterVývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka

Development of a lateral flow assay for the diagnosis of zoonotic disease: Q fever.

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

POTYPLANT - Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni.

Analysis of factors affecting a crop response to the potyvirus infection at the molecular and cellular level.

Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov.

Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts.

Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek.

Analysis of peripheral nerve regeneration after transection on the model of rat caudal nerve using tubulization and mesenchymal stem cells.

Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo

Anti-myeloma activity by composite realgar nanomaterials and its mechanism in vitro and in vivo

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie.

Antiviral therapy and vaccination as tools for lowering the course of influenza and bacterial co-infection.

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie

Biological effects of nitrosopersulfide and reactive sulfur species on mitochondria

Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva

Exercise in prevention & treatment of chemotherapy-related late toxicity in testicular germ cell cancer survivors: the role of skeletal muscle

Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu

Cytokine profiling together with carbonic anhydrase IX immunotargeting as a promising tool in diagnostics and treatment of pancreatic cancer

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení

Diversity of vector-borne pathogenic and non-pathogenic microorganisms and potential therapy of zoonotic diseases caused by them

OBEZITA - Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Long-term strategic research of prevention, intervention and mechanisms of obesity and its comorbidities

Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami

Dominant mutations in Wolfram syndrome: different mechanism to the recessive ones?

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

CA(9)NNIBAL - Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov

Functional analysis and production of bioactive subsatnces in insects and ticks

Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz

Functional analysis of regulation of DEAH/RHA helicases

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

GlycoPro - Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exozómoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty

Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

LEONORA - Hľadanie klinicky relevantných biomarkerov pre stratifikáciu CRC pacientov použitím molekulárnych a bioinformatických metód.

Verification of clinically relevant biomarkers for the stratification of CRC patients by molecular and bioinformatic methods.

Hodnotenie účinkov vybraných kovových nanočastíc na steroidogenézu: porovnanie in vitro bunkových modelov

Impact of selected metal nanoparticles on steroidogenesis: comparison of in vitro cell models

TESTOX - Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis

Identification and validation of biomarkers and underlying molecular pathways of late toxicity of curative treatment in testicular germ cell tumors

Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu

Identification of biomarkers of resistance to cisplatin-based chemotherapy in urogenital cancer

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Identification of etiology in sporadic forms of hereditary hearing loss by whole exome sequencing

Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu

Identification of chemoresistant cell populations with metastatic potential in colorectal carcinoma

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of Potential Therapeutic Targets Associated with Cisplatin Resistance in Yolk Sac Tumors

Identifikácia proteinových markerov aktivovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie

Identification of the protein markers activated in the process of induction of the ischemic tolerance

Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek

Inhibition of Carbonic Anhydrase IX (CA IX) Circumventing Cisplatin Resistance in Refractory Testicular Germ Cell Tumours

RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

LISPER - Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Integrative strategy in the development of personalized medicine of selected malignant cancer diseases and its effect on the quality of life

COXHOST - Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov

Host cell interaction with Coxiella burnetii: identification and utilization of novel therapeutic and diagnostic targets

Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy

Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma

CATCA - Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažúcej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov.

Isolation, identification and characterization of transforming growth factor-beta 1 binding molecule(s) in tick salivary gland extracts.

MiReCheT - Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu v nádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?

Is HIF-1a a master regulator of DNA repiar capacity and chemotherapy response in testicular germ cell tumors?

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek

Carbonic anhydrase IX: one of the key components of exosomes secreted from cancer cells

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

MAHYCAMA - Klinická evaluácia prognostickej a prediktívnej hodnoty tkanivovej a sérovej karbonickej anhydrázy IX v karcinómoch prsníka

Clinical evaluation of prognostic and predictive value of tissue and serum Carbonic Anhydrase IX in breast cancer

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

-

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako model pre štúdium mechanizmov opravy klinicky významných poškodení DNA

The yeast Saccharomyces cerevisiae as a model to study the repair of clinically relevant DNA damage

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

-

CAScADE - Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia

Markers overlapping chemoresistance and metastatic potential in colorectal cancer - alhedyde dehydrogenase and its clinical relevance

Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami

The mechanism of action of virus-specific cross-reactive antibodies on dual infection with influenza virus and bacteria

Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie

Mechanisms of skeletal muscle adaptation to regular exercise in patients with chronic metabolic and inflammatory disease

Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie

Mechanisms of glutamate metabolism as a tool of ischemic tolerance

MitoHF - Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca

Mitochondrial disease in heart failure

LEGOMICS - Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

MolBioSem - Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I

Molecular biomarkers of relapse in seminoma clinical stage I patients

IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Molekulárne regulačné mechanizmy a terapeutický potenciál aktivácie retinoidných X receptorov triorganocíničitými zlúčeninami vo vzťahu k liečbe nádorových ochorení prsníka

Molecular regulatory mechanisms and therapeutic potential of retinoid X receptor activation by triorganotin compounds in relation to breast cancer treatment

WOLPACMUT - Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

SCIATR - Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy

The neuroprotection of synergic effect of the AT1 receptor blockade and AT2 receptor stimulation after traumatic spinal cord injury

CoViDRUGS - Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

New Antiviral Drugs: Design, Synthesis and Activity Evaluation of Specific Inhibitors of Viral Proteases of Coronavirus SARS-CoV-2

Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva.

Newly syntethized thymol derivatives: relationship between structure and biological activity in colorectal in vitro model.

Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii

New insight into the phase variation phenomenon of Coxiella burnetii

Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka

Unraveling the role of genetic predispositions in the context of breast cancer tumor microenvironment

Odhalenie mechanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami

Unraveling the mechanisms linking obesity and cancer progression: the interplay between adipocytes and cancer cells

MMSR - Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja

Disclosure of the molecular mechanism of spontaneous tumor regression followed by the development of novel prognostic tool

OPENMED - Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne

Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine

Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni

A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level

KINSPL - Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA

Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors

BISRISK - Potenciálne riziko používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na bunkovej a molekulovej úrovni v spektre in vitro gonadálnych bunkových kultúr

Potential risk of use of analogs of endocrine disruptor Bisphenol A: determination of cellular and molecular effects in a spectrum of in vitro gonadal cell cultures

PRO4CML - Predklinická validácia inovatívnej antisense platformy pre CML

Preclinical validation of an innovative antisense platform for CML

BRIDGE - Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy

Bridge between the mental state and neuroendocrine function of mother and her child: the mechanisms involved

Preprogramovanie metabolizmu hostiteľskej bunky vyvolané vírusom lymfocytovej choriomeningitídy

Reprogramming of host cell metabolism induced by lymphocytic choriomeningitis virus infection

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Dbl2 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe

Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch

Tubular conduits for axonal regeneration after peripheral nerve injury.

Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch

Regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 activity in the control of glycolytic metabolism in hypoxic tumors

Regulácia diferenciácie preadipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudskej bunkovej kultúre.

Regulation of preadipocyte differentiation and adipocyte metabolism by oxidative stress in rat and human tissue culture.

Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka

Regulation of epithelial-mesenchymal transition by microRNA and promoter methylation in invasive breast cancer

Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Regulation of M1/M2 polarization: the effect on neuron survival, axonal growth and functional recovery after spinal cord trauma

NEUROGEN - Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok

Neurotransmitter-mediated regulation of postnatal neurogenesis in the rat olfactory system under physiological and pathological conditions

Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca

Dyad remodelling in cardiomyocytes in experimental therapy of failing heart

rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače

Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the “mysterious“ diseases

EVAgoEAST - Rozvoj biotechnologického výskumného potenciálu Biomedicínskeho centra SAV na boj proti pandémii COVID-19 v synergii s Európskym vírusovým archívom globálneho významu podporovaným programom H2020

Improvement of the biotechnological research potential of the Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences to combat the pandemic COVID-19 in synergy with the European Virus Archive of Global Importance supported by the H2020 program

ExoTREAT - Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku

Interrelationships between endocrine and mental characteristics of women in reproductive age

BIOFORD - Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Systemic public research institution - biobank for cancer and rare diseases

Štúdium alternatívnych spôsobov výpočtov polygénových rizikových skóre na hodnotenie individuálnych genetických predispozícií ku komplexným multifaktoriálnym ochoreniam

Study of alternative ways of genome-wide polygenic risk score calculations for the estimation of individual genetic predispositions to complex multifactorial diseases

HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz.

Study of the genetic background of variable severity of Alkaptonuria using genomic approach.

GlycoOFFviro - Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch.

The study of HCMV virokine interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks

Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu.

Study of pro-metastatic functions of carbonic anhydrase IX, relationship between CA IX and mucins and hypoxic microenvironment in pancreatic cancer.

PANDIAREG - Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie β buniek pankreasu a patogenéze diabetu

Investigating the role of GPR180/CTHRC1 signalling in regulation of pancreatic B cell function and pathogenesis of diabetes

Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh.

Effect of electrical stimulation on regeneration of injured neural pathways.

Úloha faktorov virulencie vírusu kliešťovej encefalitídy v prenose kliešťami

Virulence factors of tick-borne encephalitis virus and their role in transmission via tick vector

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

DRPGE - Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov

Role of the hydrogen sulfide in remodelation cytoskeleton in colorectal carcinoma cells; impact on activity of taxanes

Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov

Effects of physical activity on psychological state of obese adolsecents

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu

Effect of combinaion therapy with carnosine on tumorigenesis in colorectal carcinoma models

Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu

The effect of neuropeptides involved in food intake regulation on neuritogenesis and synaptogenesis

Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na patogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdciach a slezinách infikovaných myší

Influence of NS1 protein and influenza virus load on the pathogenesis and innate immune response in brains, hearts and spleens of infected mice

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Centre of Excellence for advanced materials application

SYNDEAF - Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

OCHRANA COVID-19 - Výskum bariérovej textílie do komunitnej tvárovej polmasky a ochranného odevu

Research of a barrier fabric for a community face half mask and protective clothing

RICTRANSPROT - Výskum hostiteľsko – parazitických, bunkovo - Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií.

Investigation of the Host – Parasite, Cell - Rickettsia Relationship, Monitored by Transcriptomic and Proteome Studies.

imunocheck - Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

GenoMicrosat - Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát

Development and testing of molecular and informatic tools for effective characterisation and interpretation of clinically relevant microsatellite repetitive motifs from genomic data

BIOTREAT - Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Development of patients derived xenografts models and their utilization for personalized treatment of uveal melanoma

PhenoTOOL - Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity

Development of novel diagnostic and predictive high-dimensional immunophenotyping tool for hematological malignancies

- Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu

The significance of the interaction between scaffolding proteins and subcellular organelles in neuronal cells: the role of oxytocin

Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách

Assessment of immune checkpoints in B cell malignancies

AMETHYST - Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie

Ameliorating Effects of Aging by Physical Exercise: Molecular, Metabolic and Structural Adaptations, Multi-Organ Integrative Approach

Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou

Hepatic, lipid and cardiometabolic parameters changes in obese patients

Celkový počet projektov: 146