Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTOLÍKOVÁ, Silvia - JÓZSA, Štefan. Foraminifery a vápnitý nannoplanktón zo strednojurských sedimentov pieninského bradlového pásma. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 27. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • ARYA, Deepa - GUPTA, Saurabh - KUMAR, Santosh - BROSKA, Igor - VACULOVIČ, T. Morphology and Chemistry of Zircons from the Paleoproterozoic Cu (+/- Mo +/- Au) Hosting Granitoids of Malanjkhand Mine Area, Central India. In Journal of the Geological Society of India, 2019, vol. 93, no. 3, p. 257-262. ISSN 0016-7622. Typ: ADCA
 • AUBRECHT, Roman - LÁNCZOS, Tomáš - SCHLÖGL, Ján - FILIPČÍKOVÁ, Petronela. Selective weathering of cross-bedded layers forming shelters and small caves on Akopán Tepui (Venezuela): Field, labratory and experimental evidence about diagenesis and weathering of the Matauí Formation arenites (Roraima Supergroup, Middle Proterozoic). In Geomorphology, 2019, vol. 125, no. 1, p. 55-69. ISSN 0169-555X.(APVV-14-0276 : Pieskovcové jaskyne - kľúč ku vzniku juhoamerických stolových hôr - tepuis (Sandstone caves – a clue to the origin of South-American table mountains – tepuis)). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MECCHIA, M. - SAURO, F. - PICCINI, L. - COLUMBU, A. - DE WAELE, J. A hybrid model to evaluate subsurface chemical weathering and fracture karstification in quartz sandstone. In Journal of Hydrology, 2019, 572, 745-760., Registrované v: WOS

 • BAČO, Pavel - KAMINSKÁ, Ľubomíra - LEXA, Jaroslav - PÉCSKAY, Zoltán - BAČOVÁ, Zuzana - KONEČNÝ, Vlastimil. Výskyty neogénnych vulkanických skiel na východnom Slovensku - surovinový zdroj pre kamennú industriu. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 66. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: ADFB
 • BELLA, Pavel - GAÁL, Ľ. - LITTVA, J. - HOCHMUTH, Zdenko - HAVIAROVÁ, Dagmar - SOTÁK, Ján. Moldavská jaskyňa - horizontálny labyrint vytvorený alochtónnymi vodami Bodvy v kontaktom krase Medzevskej pahorkatiny [Moldavská jaskyňa Cave - A horizontal labyrinth originated by allochthonous waters of the Bodva River in the contact karst of Medzevská pahorkatina Hilly Land, Slovakia]. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 159-178. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • BIČÁROVÁ, Svetlana - SITKOVÁ, Zuzana - PAVLENDOVÁ, Hana - FLEISCHER, Peter jr. - FLEISCHER, Peter - BYTNEROWICZ, Andrzej. The role of environmental factors in ozone uptake of Pinus mugo Turra. In Atmospheric pollution research, 2019, vol. 10, no. 1, p. 283-293. ISSN 1309-1042. Typ: ADCA
 • BÓNOVÁ, Katarína - BÓNA, Ján - PAŃCZYK, Magdalena - KOVÁČIK, Martin - MIKUŠ, Tomáš - LAURINC, Dušan. Origin of deep-sea clastics of the Magura Basin (Eocene Makovica sandstones in the Outer Western Carpathians) with constraints of framework petrography, heavy mineral analysis and zircon geochronology. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2019, vol. 514, p. 768-784. ISSN 0031-0182. Typ: ADCA
 • ČERNÁK, Radovan - REMŠÍK, Anton, RNDr., CSc. - KORDÍK, Jozef - MICHALKO, Juraj - ZLINSKÁ, Adriena - BOOROVÁ, Daniela - POLÁK, Milan - ELEČKO, Michal - FILO, Ivan - KOHÚT, Milan - BUČEK, Stanislav - ŠIMON, Ladislav - OLŠAVSKÝ, Mário - MIKUŠKA, Ján - BARÁTH, Ivan - SIRÁŇOVÁ, Zuzana - ŽECOVÁ, Katarína. Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny [Basic hydrogeological research of the Handlovská kotlina Basin]. In Geologické práce Správy, 2018, vol. 131, s. 3-74. ISSN 0433-4795. Typ: ADFB
 • FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - ILLÁŠOVÁ, Ľudmila - ŠTUBŇA, Ján - ŠKODA, Radek - MILOVSKÁ, Stanislava. Forensic gemnological study of green-coloured beryl of variable origin. In Acta Geologica Slovaca, 2018, roč. 10, č. 2, s. 89-104. ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • FUKSI, Tomáš. Onshore-offshore gradients in the composition of molluscan assemblages in the Vienna and Danube basin during the Middle Miocene. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 32-33.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • HADI, Mehdi - VAHIDINIA, Mohamad - HRABOVSKÝ, Juraj. Larger foraminiferal biostratigraphy and microfacies analysis from the Ypresian (Ilerdian-Cuisian) limestones in the Sistan Suture Zone (eastern Iran). In Turkish Journal of Earth Sciences, 2019, vol. 28, no. 1, p. 122-145. ISSN 1300-0985. Typ: ADCA
 • HUDÁČKOVÁ, Natália - SOTÁK, Ján - RUMAN, Andrej - RYBÁR, S. - MILOVSKÝ, Rastislav. Marsh-type agglutinated foraminifera from Upper Miocene sediments of the Danube Basin. In Micropaleontology, 2018, vol. 64, no. 5-6, p. 481-492. (0.877 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0026-2803. Typ: ADCA
 • HURAI, Vratislav - ČERNUŠÁK, Ivan - RANDIVE, Kirtikumar. Raman spectroscopic study of polysulfanes (H 2 S n ) in natural fluid inclusions. In Chemical Geology, 2019, vol. 508, p. 15-29. ISSN 0009-2541. Typ: ADCA
 • HURAI, Vratislav - ČERNUŠÁK, Ivan - RANDIVE, Kirtikumar. Hydrogen recovery from H 2 S-CH 4 inclusions trapped in quartz triggered by green laser-induced photolysis of polysulphane-sulphur bonds. In Applied Geochemistry, 2019, vol. 106, p. 75-81. ISSN 0883-2927. Typ: ADCA
 • IVANOVA, D. - SCHLÖGL, Ján - TOMAŠOVÝCH, Adam - LATHUILIERE, Bernard - GOLEJ, Marián. Revisiting the age of Jurassic coral bioherms in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) on the basis of benthic foraminifers. In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 2, p. 113-134. ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
 • KISKOVÁ, Jana - TIMKOVÁ, Ivana - MALINIČOVÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana - JELEŇ, Stanislav - PRISTÁŠ, Peter. Analysis of authotrophic sulphur oxidising bacteria from Slovak Gold Mine Hodruša-Hámre. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. - Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 31-32. ISBN 978-80-89883-06-6. Typ: AFH
 • KOHÚT, Milan - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera - HOLICKÝ, Ivan - JESENÁK, K. - BAČO, Pavel. Úžasný mikro-(nano) svet obsidiánov východného Slovenska. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 38-39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • KOVÁCS, Erika - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MADZIN, Jozef - MILOVSKÝ, Rastislav. High-resolution paleontological and isotopic study of the Late Miocene Szák Formation, Lake Pannon. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • LUHOVÁ, Ľubica - MILOVSKÝ, Rastislav - ORVOŠOVÁ, Monika. Isotopic effects in cryogenically broken stalagmites. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 57-58.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • MADARÁS, Ján. Bratislava a Dunaj: O vzniku a geológii druhej najväčšej európskej rieky. In Bratislava a more : Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, s. 15-27. ISBN 978-80-227-4908-4. Typ: BBB
 • MADARÁS, Ján - HARMADYOVÁ, Katarína - LEHOTSKÝ, Roman - BISKUPIČ, R. Geologicko-paleontologická expozícia na Devínskom hrade. In Montanrevue, 2019, s. 4-5, vol. 12, č. 1. ISSN 1337-9682. Typ: BDF
 • MADZIN, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan. Provenance of synorogenic deposits of the Upper Cretaceous-Lower Palaeogene Jarmuta-Proč Formation (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2019, vol. 70, no. 1, p. 15-34. ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
 • MAJKRÁKOVÁ, Miroslava - PAPČO, Juraj - ZAHOREC, Pavol - DROŠČÁK, Branislav - MIKUŠKA, Ján. Comparison of different approaches to gravity determination and their utilization for calculation of geopotential numbers in the Slovak National Levelling Network. In International Association of Geodesy Symposia : 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting, Thessaloniki, Greece, September 19-23, 2016, 2018, vol. 148, p. 173-183. ISSN 0939-9585.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]. APVV-0194-10 : Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát). Typ: ADMB
 • MALÍČKOVÁ, Iveta - BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - MILOVSKÁ, Stanislava. Príčiny sfarbenia minerálov s obsahom Cr a V. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 43. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • MATZKE-KARASZ, Renate - DE LOURDES SERRANO-SÁNCHEZ, Maria - PÉREZ, Liseth - KEYSER, Dietmar - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VEGA, Francisco J. Abundant assemblage of Ostracoda (Crustacea) in Mexican Miocene amber sheds light on the evolution of the brackish-water tribe Thalassocypridini. In Historical Biology, 2019, vol. 31, no. 2, p. 65-100. ISSN 0891-2963. Typ: ADCA
 • MICHALÍK, Jozef - BĄK, Marta - LINTNEROVÁ, Otília - MÉRES, Štefan. Strednojurské sedimenty krížňanského príkrovu centrálnych Západných Karpát: biostratigrafia, geochémia a sedimentológia v profile Strážovce (Strážovské vrchy). In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 45. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • MIKUŠ, Tomáš - BAKOS, František - ŠTEVKO, Martin. Nové poznatky o Au mineralizácii na lokalite Medzibrod (Nízke Tatry), Slovenská republika [New data on Au mineralization at the Medzibrod locality (Nízke Tatry Mts.), Slovak Republic]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2, s. 154-162. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter - SOBOCKÝ, Tomáš - UHER, Pavel - ŠKODA, Radek - MIKUŠ, Tomáš - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - KONEČNÝ, Patrik. Minerals of the rhabdophane group and the alunite supergroup in microgranite: products of low-temperature alteration in a highly acidic environment from the Velence Hills, Hungary. In Mineralogical Magazine, 2018, vol. 82, no. 6, p. 1277-1300. (1.744 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0026-461X. Typ: ADCA
 • ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš. Minerály skupiny hedyfánu: produkty rozpadu galenitu z permského aplitu z lokality Veľký Zelený Potok v severnom veporiku. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 48. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol - KUŠNIRÁK, Dávid - BOŠANSKÝ, Marián - PAPČO, Juraj - SZALAIOVÁ, Viktória - KRAJŇÁK, Martin - MARUŠIAK, Ivan - MIKUŠKA, Ján. Transformované polia odvodené z novej verzie mapy úplných bouguerových anomálií na území SR pre účely kvalitatívnej interpretácie anomálneho tiažového poľa. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 49. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • PELECH, Ondrej - VOZÁROVÁ, Anna - UHER, Pavel - PETRÍK, Igor - PLAŠIENKA, Dušan - ŠARINOVÁ, Katarína - RODIONOV, N. Datovanie vulkanických dajok v kryštaliniku seleckého bloku Považského Inovca. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 50. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • PETROVIČ, Vlasta - SABOL, Martin - ŠURKA, Juraj - PYSZKO, Martin - STEHLÍK, Ladislav. External brain morphology of juvenile cave hyena (Crocuta crocuta spelaea) from the Jasovská jaskyňa Cave (Slovakia) revealed by X-ray computed tomography. In Acta Geologica Slovaca, 2018, roč. 10, č. 2, s. 133-142. ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
 • PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján - LAČNÝ, Alexander - AUBRECHT, Roman - BELLOVÁ, Simona - POTOČNÝ, Radoslav. Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences, 2019, vol. 111, no. 4, p. 11225-11281. ISSN 1661-8726.(Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. Vega č. 2/0034/16 : Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory [Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies]. APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] BÓNOVÁ, K. - MIKUŠ, T. - BÓNA, J. Is Cr-spinel geochemistry enough for solving the provenance dilemma? Case study from the Palaeogene sandstones of theWestern Carpathians (Eastern Slovakia). Minerals (Basel). 2018, vol. 8, no. 12, p. 543, 1-24.

 • POLÁK, Ľ. - KURYLO, Sergiy - VLASÁČ, Jozef. Mineralogy of the iron ore deposit Poniky-Holý vrch (North Veporicum Unit, Slovak Republic). In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 77-78.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • PULIŠOVÁ, Zuzana - SOTÁK, Ján - ŠIMONOVÁ, Viera. Multi-phase development of the faults and joints in the Súľov Conglomerates (Súľovské vrchy Mts., Slovakia): implications for paleostress history. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 137-148. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • SOTÁK, Ján - PULIŠOVÁ, Zuzana. Ako blízko sme k hranici K/T v Západných Karpatoch: submarínna erózia v dôsledku impaktu alebo tektonickej aktivity? In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 56. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • SOTÁK, Ján. Životné jubileum RNDr. Adrieny Zlinskej, PhD. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 75-77. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: GHG
 • SZABÓ, S. - COPLÁKOVÁ, J. - SOTÁK, Ján - MAJERČÁK, Juraj - OTRUBA, M. - MORAVANSKÝ, Daniel - MITTER, P. - GAŽI, Pavol - BUČOVÁ, Jana - GRENČÍKOVÁ, A. - MALÍK, P. Engineering-geological, geotechnical and hydrogeological parameters of the Soroška tunnel rock sequences. In Mineralia Slovaca, 2018, vol. 50, no. 2, p. 101-124. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
 • ŠAMAJOVÁ, Lenka - HÓK, Jozef - BIELIK, Miroslav - PELECH, Ondrej. Deep contact of the Bohemian Massif and Western Carpathians as seen from density modeling. In Geologica Carpathica, 2018, vol. 69, no. 6, p. 545-557. (1.169 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1335-0552. Typ: ADDA
 • ŠAMAJOVÁ, Lenka - HÓK, Jozef - BIELIK, Miroslav - PELECH, Ondrej. Density modelling of the Bohemian Massif and Western Carpathians deep contact (Western Slovakia case study). In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 54. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • ŠARINOVÁ, Katarína - MADARÁS, Ján - PUTIŠ, Marián. Významné životné jubileum pani profesorky Anny Vozárovej. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 71-74. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: GHG
 • ŠIMO, Vladimír. Excavating micro-patterns of boring sponge trace fossil (Entobia) in the Early Albian hardground of the Manín Formation from the Butkov Quarry (Central Western Carpathians, Slovakia). In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 101-103.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • ŠIMO, Vladimír - STAREK, Dušan. Fosílne pelety po prežieraní sedimentu morskými kôrovcami v plytkomorských eocénnych sedimentoch centrálnych Západných Karpát. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 55. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • UHER, Pavel - MILOVSKÁ, Stanislava. Minerály vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr, Nb): inklúzie v zafíre z oblasti Hajnáčky (Cerová vrchovina). In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 59. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • URBLÍK, Jakub - LEXA, Jaroslav. Freatomagmatický ryolitový vulkanizmus Jastrabej formácie: produkty a vulkanické formy. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 60. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
 • VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - REVALLO, Miloš - BOCHNÍČEK, Josef. Possible role of auroral oval-related currents in two intense magnetic storms recorded by old mid-latitude observatories Clementinum and Greenwich. In Journal of Space Weather and Space Climate, 2019, vol. 9, p. A11. ISSN 2115-7251. Typ: ADEA
 • VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - BOCHNÍČEK, Josef - REVALLO, Miloš - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Rapid mid-latitude magnetic storms recorded by old observatories. In Conrad Observatory Journal : IAGA Workshop 2018, 2019, special issue no. 5, p. 38.(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]. Vega č. 2/0115/16 : Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme [Convective dynamics of phase transition in the Earth's core]). Typ: ADEB
 • VLASÁČ, Jozef - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - POLÁK, Ľ. - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - BIROŇ, Adrián. Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika) [Occurrence of Cu sulphidic mineralization in the Permian basalts of Hronicum Unit at Banská Bystrica (Slovak republic)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2018, roč. 26, č. 2., s. 176-187. ISSN 1211-0329. Typ: ADMB
 • VLASÁČ, Jozef - MIKUŠ, Tomáš. The Cd-bearing Ag-rich tetrahedrite from the epithermal Au-Ag mineralization at Rudno nad Hronom. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 117-118.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • VOZÁROVÁ, Anna - LARIONOV, Alexander - ŠARINOVÁ, Katarína - RODIONOV, N. - LEPEKHINA, E. - VOZÁR, Jozef - PADERIN, Ilja. Clastic wedge provenance in the Zemplinicum Carboniferous-Permian rocks using the U-Pb zircon age dating (Western Carpathians, Slovakia). In International Journal of Earth Sciences, 2019, vol. 108, no. 1, p. 115-135. ISSN 1437-3254. Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter. First spies: strong external but weak internal defense of earliest ant nests. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 119-120.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG
 • ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VARGICOVÁ, M. Molecural stratigraphy of glacial lake sediments: case study from Tatra Mts., Slovakia. In ICYG 2019 : Abstract Book. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2019, p. 134-136.(International Conference of Young Geologists). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus