Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČÍK, Peter**. Slovenské názvy minerálov tetraedritovej skupiny podľa klasifikácie schválenej IMA. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 21-23. ISSN 1338-6425. Typ: BDF
 • PEKÁROVÁ, Pavla - NEJEDLÍK, Pavol - HOLKO, Ladislav. Voda na prídel, menej paradajok, parmezánu a žiadne akvaparky. Vysychajúca rieka Pád ohrozuje taliansku ekonomiku. In Denník N, 7. júla 2022. Dostupné na internete: https://e.dennikn.sk/2921790/voda-na-pridel-menej-paradajok-parmezanu-a-ziadne-akvaparky-schnuca-rieka-pad-ohrozuje-taliansku-ekonomiku/?ref=mwat Typ: GII
 • BROSKA, Igor** - JANÁK, Marian - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - KURYLO, Sergiy - HRDLIČKA, Martin - MARASZEWSKA, Maria. Variscan granitic magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab break-off. In Lithos, 2022, vol. 412, art. no. 106589. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106589 Typ: ADCA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁĽ, P. Sub-bottom and bathymetry sonar inspection of postglacial lacustrine infill of the alpine lakes (Tatra Mts., Slovakia). In CATENA, 2022, vol. 209, art. no. 105787. (2021: 6.367 - IF, Q1 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105787 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADCA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁL, P. Glacial and postglacial sedimentary infill in Slovakian High Tatra Mts. lakes: Acoustic survey and lithological data. In Data in Brief, 2022, vol. 40, art. no. 107644. (2021: 0.131 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107644 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADMB
 • FARSANG, Stefan** - PEKKER, Péter - LAMPRONTI, Giulio I. - MOLNÁR, Zsombor - MILOVSKÝ, Rastislav - PÓSFAI, Mihály - OZDÍN, Daniel - RAUB, Timothy D. - REDFERN, Simon A. T. Inclusions in calcite phantom crystals suggest role of clay minerals in dolomite formation. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 7, p. 1369-1377. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2020-7483 Typ: ADCA
 • GREGOR, David - MOCZO, Peter** - KRISTEK, Jozef - MESGOUEZ, Arnaud - LEFEUVE-MESGOUEZ, Gaëlle - MORENCY, Christina - DIAZ, Julien - KRISTEKOVÁ, Miriam. Seismic waves in medium with poroelastic/elastic interfaces: a two-dimensional P-SV finite-difference modelling. In Geophysical Journal International, 2022, vol. 228, issue 1, p. 551-588. (2021: 3.352 - IF, Q2 - JCR, 1.389 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-540X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/gji/ggab357 (APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]. Vega č. 2/0046/20 : Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov) Typ: ADCA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - STAREK, Dušan - HOLCOVÁ, Katarína - ZÁGORŠEK, Kamil. Early Priabonian Mesophyllum dominated coralline algal assemblage from coastal upwelling settings (Central Carpathian Paleogene Basin, Slovakia). In Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2022, vol. 102, no. 1, p. 1-38. (2021: 1.736 - IF, Q3 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1594. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12549-021-00488-x Typ: ADCA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - PISERA, Andrzej - GISCHLER, Eberhard. A first account of the semi-endophytic coralline algae Lithophyllum cuneatum from the Caribbean Sea and its evolutionary and biogeographic significance. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 1, p. 81-93. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.1.5 Typ: ADDA
 • HYBLER, J.** - DOLNÍČEK, Z. - SEJKORA, J. - ŠTEVKO, Martin. Polytypism of Cronstedtite from Ouedi Beht, El Hammam, Morocco. In Clays and Clay Minerals, 2021, vol. 69, no. 6, p. 702-734. (2020: 1.609 - IF, Q3 - JCR, 0.314 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0009-8604. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42860-021-00157-2 Typ: ADCA
 • CHAMUTIOVÁ, Tímea** - HAMERLÍK, Ladislav - VIDHYA, Marina - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HORÁČKOVÁ, Šárka - BITUŠÍK, Peter. From oligotrophy to dystrophy: the history of a humic Tatra lake (Nižné Rakytovské pleso) [Od oligotrofie k dystrofii: história humického tatranského jazera (Nižné Rakytovské pleso)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 37. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • JANÁK, Marian** - PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - KOHÚT, Milan - MADARÁS, Ján. Variscan metamorphism and partial melting of sillimanite-bearing metapelites in the High Tatra Mts. constrained by Th–U–Pb dating of monazite. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 97-122. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.1 Typ: ADDA
 • KODĚRA, Peter** - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - KIEFER, Stefan - ŠIMKO, František - SCHOLTZOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CAWTHORN, Grant. Ferrous hydroxychlorides hibbingite [gamma-Fe2(OH)3Cl] and parahibbingite [beta-Fe2(OH)3Cl] as a concealed sink of Cl and H2O in ultrabasic and granitic systems. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 5, p. 826-841. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2022-8011 Typ: ADCA
 • KOKESH, Broc S.** - KIDWELL, Susan M. - TOMAŠOVÝCH, Adam - WALTHER, Shelly M. Detecting strong spatial and temporal variation in macrobenthic composition on an urban shelf using taxonomic surrogates. In Marine Ecology - Progress Series, 2022, vol. 682, p. 13-30. (2021: 2.915 - IF, Q2 - JCR, 0.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-8630. Dostupné na: https://doi.org/10.3354/meps13932 Typ: ADCA
 • KOPECKÁ, J.** - HOLCOVÁ, Katarína - BRLEK, Mihovil - SCHEINER, Filip - ACKERMAN, L. - REJŠEK, Jan - MILOVSKÝ, Rastislav - BARANYI, Viktória - GAYNOR, Sean - GALOVIĆ, Ines - BRČIĆ, Vlatko - BELAK, Mirko - BAKRAČ, Koraljka. A case study of paleoenvironmental interactions during the Miocene Climate Optimum in southwestern Paratethys. In Global and planetary change, 2022, vol. 211, art. no. 103784. (2021: 4.956 - IF, Q1 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8181. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103784 Typ: ADCA
 • KYSEL, Róbert** - CIPCIAR, Andrej - ŠUGÁR, Martin - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - PAŽÁK, Peter. Seismic activity on the territory of Slovakia in 2020. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2021, vol. 51, no. 4, p. 373-389. (2020: 0.235 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/CONGEO.2021.51.4.4 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]) Typ: ADNB
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - DHAVAMANI, Ramachandran - BIROŇ, Adrián - CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav. Age, sedimentary, rate and infill of the Tatra Mts. lakes (Slovakia) [Vek, rýchlosť sedimentácie a sedimentárna výplň tatranských plies (Slovensko)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 58-59. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - HAMERLÍK, Ladislav - HAJNALOVÁ, Mária - STAREK, Dušan - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - BITUŠÍK, Peter. Jazero Morské oko (Vihorlat) vzniklo v mladšej dobe bronzovej [Lake Morské oko (Vihorlat, Slovakia) was created in the Late Bronze Age]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 95. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • LUO, Cihang** - BEUTEL, Rolf G. - ENGEL, Michael - LIANG, Kun - LI, Liqin - LI, Jiahao - XU, Chunpeng - VRŠANSKÝ, Peter - JARZEMBOWSKI, Edmund - WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 12.038 - IF, Q1 - JCR, 3.610 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - MIKUŠ, Tomáš - KIEFER, Stefan - CREASER, Robert A. Rhenium-osmium geochronology of gersdorffite and skutterudite-pararammelsbergite links nickel-cobalt mineralization to the opening of the incipient Meliata Ocean (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralium Deposita, 2022, vol. 57, no. 4, p. 621-629. (2021: 5.206 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-022-01101-7 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - BROSKA, Igor** - JELEŇ, Stanislav - SOBOCKÝ, Tomáš. Poznámky ku vzťahu antimónových rúd a granitového magmatizmu [Notes on the relationship between antimony ores and granite magmatism]. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 24-27. ISSN 1338-6425. Typ: BDF
 • MARKO, František** - WOODHEAD, Jon - SCHOLZ, D. - HURAI, Vratislav - LAČNÝ, Alexander. U-238/Pb-206 age of the fossil sinter crust (flowstone) covering fault walls of a Badenian neptunian dyke (Devín quarry, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 173-178. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.5 Typ: ADDA
 • MÁRTON, Emő** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - KOVÁCS, Erika - VIDHYA, Marina - SWIERCZEWSKA, Anna - TOKARSKI, Antoni - VOJTKO, Rastislav - SCHLOGL, Silvia. Enhancing the reliability of the magnetostratigraphic age assignment of azimuthally nonoriented drill cores by the integrated application of palaeomagnetic analysis, field tests, anisotropy of magnetic susceptibility, and the evolution of the endemic fauna as documented on the upper Miocene limnic deposits of the Turiec Basin (Western Carpathians). In AAPG Bulletin, 2022, vol. 106, no. 4, p. 803-827. (2021: 3.863 - IF, Q2 - JCR, 1.292 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0149-1423. Dostupné na: https://doi.org/10.1306/10042120019 Typ: ADCA
 • MAZUR, Stanislaw** - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - MCCLELLAND, William C. - BUKAŁA, Michał - JANÁK, Marian - KOŚMIŃSKA, Karolina. Exhumation of the high-pressure Richarddalen Complex in NWSvalbard: Insights from Ar-40/(39)Argeochronology. In Terra Nova, 2022, vol. 34, no. 4, p. 330-339. (2021: 3.271 - IF, Q2 - JCR, 1.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-4879. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ter.12597 Typ: ADCA
 • MÉSZÁROS, Jakub** - HALAJ, Martin - POLČÁK, Norbert - ONDERKA, Milan. Mean annual totals of precipitation during the period 1991-2015 with respect to cyclonic situations in Slovakia. In Idöjárás, 2022, vol. 126, no. 2, p. 267-284. (2021: 0.869 - IF, Q4 - JCR, 0.302 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0324-6329. Dostupné na: https://doi.org/10.28974/idojaras.2022.2.6 (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APP087-Doktogrant : Stanovenie extrémnych špecifických odtokov) Typ: ADMA
 • MILADINOVA, Irena** - FROITZHEIM, Nikolaus - NAGEL, Thorsten - JANÁK, Marian - FONSECA, Raúl O. C. - SPRUNG, Peter - MÜNKER, Carsten. Constraining the process of intracontinental subduction in the Austroalpine Nappes: Implications from petrology and Lu-Hf geochronology of eclogites. In Journal of Metamorphic Geology, 2022, vol. 40, no. 3, p. 423-456. (2021: 4.472 - IF, Q1 - JCR, 2.210 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4929. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jmg.12634 Typ: ADCA
 • MÜLLER, Tamás** - TOMAŠOVÝCH, Adam - CORREA, Matthias López - MERTZ-KRAUS, Regina - MIKUŠ, Tomáš. Mapping intrashell variation in Mg/Ca of brachiopods to external growth lines: Mg enrichment corresponds to seasonal growth slowdown. In Chemical Geology, 2022, vol. 593, art. no. 120758. (2021: 4.685 - IF, Q1 - JCR, 1.425 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.120758 Typ: ADCA
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - MRUSKOVÁ, Lucia - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - BRANDÝSOVÁ, Veronika. Estimation of seasonal correction factor for indoor radon conentration in Slovakia: a preliminary survey. In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2022, vol. 331, no. 2, p. 999-1004. (2021: 1.754 - IF, Q2 - JCR, 0.364 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-021-08139-3 (Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]) Typ: ADMA
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef - BODINGER, Lukas - BIČÁROVÁ, Svetlana - LUKASOVÁ, Veronika - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - NEJEDLÍK, Pavol. Vzťahy medzi intenzitou, trvaním a frekvenciou krátkodobých dažďov určené pomocou bayesovskej inferencie parametrov GEV rozdelenia = Relationships between intensity, duration and frequency of short-term rains determined by Bayesian inference of GEV distribution parameters. In Meteorologické zprávy, 2022, roč. 75, č. 2, s. 91-98. ISSN 0026-1173. (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADEB
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef. Observations from the Western Carpathians and Pannonian Plain show that rainfall return levels need to be adjusted to account for rising dew-point temperature. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 89-98. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0010 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADNA
 • POLI, Nicola - PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol. Atomic changes can map subterranean structures. In Nature, 2003, vol. 602, no. 7898, p. 579-580. ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00464-1 Typ: ADMB
 • REATO, Luca - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MARKO, František - HURAI, Vratislav**. Formation of Esseneite and Kushiroite in Tschermakite-Bearing Calc-Silicate Xenoliths Ejected in Alkali Basalt. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 156. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020156 Typ: ADCA
 • SECCHI, F. - GIOVANARDI, T.** - NAITZA, S. - CASALINI, M. - KOHÚT, Milan - CONTE, A. M. - OGGIANO, G. Multiple crustal and mantle inputs in post-collisional magmatism: Evidence from late-Variscan Sàrrabus pluton (SE Sardinia, Italy). In Lithos, 2022, vol. 420, art. no. 106697. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106697 Typ: ADCA
 • SEJKORA, J.** - BIAGIONI, Cristian - ŠTEVKO, Martin - RABER, Thomas - ROTH, Philippe - VRTIŠKA, Ľuboš. Argentotetrahedrite-(Zn), Ag-6(Cu4Zn2)Sb4S13, a new member of the tetrahedrite group. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 2, p. 319-330. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.21 Typ: ADCA
 • ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Biostratigraphy and palaeoecological evaluations based on trace fossils and calcareous nannofossils from the Middle Jurassic (Aalenian - Bajocian) bioturbated limestones from the Periklippen Zone of the Drietoma Unit (Myjava Upland, Slovakia). In Mineralia Slovaca, 2021, vol. 53, no. 2, p. 115-130. (2020: 0.191 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086. Typ: ADFB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Olivenite and cornwallite from the Podlipa copper deposit near Ľubietová, Slovakia. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 189-196. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.189 Typ: ADMB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. New data on sulphosalts from the hydrothermal sideritetype veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 2. Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia II vein near Rožňava. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 204-212. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.204 Typ: ADMB
 • VALACH, Fridrich* - VÁCZYOVÁ, Magdaléna* - REVALLO, Miloš*. Geomagnetická aktivita v priebehu roka 2020 podľa pozorovaní Hurbanovského observatória. In 13th international conference of J. Selye University : conference proceedings.Section of pedagogy and informatics. - Komárno : J. Selye Universiti, 2022, p. 225-233. ISBN 978-80-8122-413-3. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4133.2022.225 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. International Conference of J. Selye University) Typ: AEDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - POSCHMANN, Markus J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA
 • ZUSCHIN, Martin** - NAWROT, Rafał - DENGG, Markus - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - WURZER, Sandra - TOMAŠOVÝCH, Adam. Scale dependence of drilling predation in the Holocene of the northern Adriatic Sea across benthic habitats and nutrient regimes. In Paleobiology, vol. 2022, art.no. PII S0094837322000069. ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.6 Typ: ADMA
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, suppl. 1., s. 5. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus