Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BITUŠÍK, Peter - CHAMUTIOVÁ, Tímea - VIDHYA, Marina** - HORÁČKOVÁ, Šárka - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŽATKOVÁ, Lucia - HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. (2023: 1.9 - IF, Q3 - JCR, 0.79 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • BÓNOVÁ, Katarína** - BÓNA, Ján - MIKUŠ, Tomáš - FERKOVÁ, Andrea. Heavy minerals of the aeolian sediments in the East Slovak Basin (Western Carpathians) - Implications for their origin, transport process and sedimentary history. In Aeolian Research, 2024, vol. 66, art. no. 100897. (2023: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 0.769 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1875-9637. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2024.100897 (VEGA č. 1/0168/22 : Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach) Typ: ADCA
 • BÓNOVÁ, Katarína** - BÓNA, Ján - GALLAY, Michal - HÓK, Jozef - BELLA, Pavel - PAŃCZYK, Magdalena - HRAŠKO, Ľubomír - MIKUŠ, Tomáš. Reconstruction of ancient drainage in the contact karst of the Harmanecka dolina Valley, Western Carpathians, based on mineralogical data from the allochthonous sediments and isobase geomorphometry. In Earth Surface Processes and Landforms, vol., iss., pp. ISSN 0197-9337. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/esp.5780 (VEGA č. 1/0168/22 : Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach. Vega č. 1/0346/20 : Stredoslovenský zlomový systém a jeho úloha pri tektonickom vývoji vnútrohorských paniev a neovulkanitov Central Slovak) Typ: ADMA
 • BRČEKOVÁ, Jana - ŠARINOVÁ, Katarína - BIROŇ, Adrián - LEXA, Jaroslav - UHLÍK, Peter - OSACKÝ, Marek - GREAD, Faisal A. - ŠTEPIGA, Juraj - HODERMARSKÝ, Jozef - PERESZLÉNYI, Miroslav. Limnosilicity a jazerné sedimenty na ložisku Lutila I (Kremnické vrchy). In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 13-14. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor - YI, Keewook - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - VOJTKO, Rastislav - MADARÁS, Ján - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal. Alpine stacking of two Variscan granite blocks recognised from mineral stabilities, age and structural data (Western Carpathians). In Chemical Geology, 2024, vol. 648, art. no. 121959. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 1.506 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.121959 (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. APVV-18-0107 : HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj. VEGA č. 1/0168/22 : Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach) Typ: ADCA
 • BROSKA, Igor - JANÁK, Marian - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal - PUŠKELOVÁ, Ľubica - MARASZEWSKA, Maria. Varísky granitový magmatizmus v Západných Karpatoch: geochémia, mineralógia a geodynamické príčiny. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 15-17. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • BROSKA, Igor** - KURYLO, Sergiy - MADARÁS, Ján - UHER, Pavel. Brittle tectonics in pegmatite formation: an example from the Bratislava granite massif, Western Carpathians. In Abstract Volume & Field Trips Guide : CETEG 2024. 1. vyd. - Polish Geological Society, 2024, p. 19. (20th Jubilee Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEG 2024)) Typ: GII
 • CAMACHO, Antonio G.** - VAJDA, Peter - FERNÁNDEZ, José. GROWTH-23: An integrated code for inversion of complete Bouguer gravity anomaly or temporal gravity changes. In Computers and Geosciences, 2024, vol. 182, jan, article number 105495. (2023: 1.129 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0098-3004. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2023.105495 (APVV-19-150 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium) Typ: ADMA
 • CHEN, Si** - MICHÁLEK, Martin - GONZÁLEZ-CASTILLO, Eduin Ivan - HRUŠKA, Branislav - TALIMIAN, Ali - ŠURKA, Juraj - KAŇKOVÁ, Hana - PRNOVÁ, Anna - DASAN, Arish - MAHMOUD, Mokhtar - KRAXNER, Jozef - GALUSEK, Dušan. The effect of alkali activation on the textural properties of flame-synthesized 45S5-derived micron-porous bioactive glass microspheres. In Materialia, 2024, vol. 33, art. no. 102023. (2023: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.833 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102023 Typ: ADMA
 • JAMBROVIĆ, Martina - HAMERLÍK, Ladislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - STAREK, Dušan - DOBRÍKOVÁ, D - BITUŠÍK, Peter. Subfossil chironomids of a Holocene sediment record from a mountain lake (High Tatra Mts., Slovakia). In 15th International Deadheads Workshop : Abstracts. - Niš : Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 2024, p. 3. (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. APVV-20-0358 : TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát. Pre-Symposium workshop) Typ: GII
 • JANOUŠEK, Vojtěch - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - SOEJONO, I. Korelace devonské-raně karbonské plutonické aktivity Českého masívu a Západních Karpat. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 100-103. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. APVV-18-0107 : HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj. VEGA č. 02/0075/20 : Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • KAUFMANN, Andreas B.** - LAZAROV, Marina - WEYER, Stefan - ŠTEVKO, Martin - KIEFER, Stefan - MAJZLAN, Juraj. Changes in antimony isotopic composition as a tracer of hydrothermal fluid evolution at the Sb deposits in Pezinok (Slovakia). In Mineralium Deposita, 2024, vol. 59, no. 3, p. 559-575. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-023-01222-7 (APVV-22-0041 : Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita) Typ: ADCA
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich. The extreme geomagnetic storm on 13–15 May 1921: a study based on hourly means, including observations at Stará Ďala (Hurbanovo). In EGU General Assembly 2024. - Vienna : EGU, 2024, EGU24-16216. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-16216 (EGU General Assembly) Typ: AFG
 • KODĚRA, Peter - MATHUR, Ryan - ZHAI, Degao - MILOVSKÝ, Rastislav - BAČO, Pavel - MAJZLAN, Juraj. Genéza antimonitovej mineralizácie v epitermálnych systémoch Kremnica a Zlatá Baňa na základe izotopového zloženia antimónu a síry. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 107-110. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan. Geochémia metabazitov tratrika Západných Karpát. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 111-114. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (VEGA č. 02/0002/24 : Metamorfné záznamy kolíznych orogénov. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - ANCZKIEWICZ, Robert. Timing of Variscan HP event in the Tatric Unit crystalline basement of the Western Carpathians. In Abstract Volume & Field Trips Guide : CETEG 2024. 1. vyd. - Polish Geological Society, 2024, p. 25. Dostupné na internete: https://echelon.natur.cuni.cz/ceteg/downloads (VEGA č. 02/0002/24 : Metamorfné záznamy kolíznych orogénov. 20th Jubilee Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEG 2024)) Typ: GII
 • MAJZLAN, Juraj** - REICHSTEIN, Anna - HAASE, Patrick - ŠTEVKO, Martin - SEJKORA, J. - DACHS, Edgar. Thermodynamics of vivianite-group arsenates M3(AsO4)2⋅8H2O (M is Ni, Co, Mg, Zn, Cu) and chemical variability in the natural arsenates of this group. In European Journal of Mineralogy, 2024, vol. 36, no. 1, pp. 31-54. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.652 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0935-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ejm-36-31-2024 (APVV-22-0041 : Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita) Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - HERRMANN, Julia - ŠTEVKO, Martin - WIEDERHOLD, Jan G. - LAZAROV, Marina - MILOVSKÝ, Rastislav. Isotope diffusion and re-equilibration of copper and evaporation of mercury during weathering of tetrahedrite in an oxidation zone. In Chemie der Erde : Geochemistry, 2023, vol. 83, art. no. 4, art. no. 126019. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 0.691 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0009-2819. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemer.2023.126019 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy. Fingerprinting metallogeny of the Low Tatra Pluton, Central Western Carpathians, Slovakia by accessory minerals - the preliminary insights. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 130-132. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (VEGA č. 02/0075/20 : Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • MICHALÍK, Jozef - ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika. 5. Liptovský Mikuláš - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 26. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH
 • MICHALÍK, Jozef - SOTÁK, Ján. 1. Hybe - Ružiakov závoz. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 20-21. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH
 • MICHALÍK, Jozef. 4. Liptovský Hrádok - Skalka. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 25. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH
 • MOLNÁROVÁ, Alexandra - ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - NEMEC, Ondrej. Petrológia a geochémia varískych granitoidov veporského plutónu v masíve Fabovej hole a ich alpínska mylonitizácia. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 135-139. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - MIKUŠ, Tomáš. Mineralogy and genetic aspects of the metamorphosed manganese mineralization at the Július ore occurrence near Betliar (Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia). In Journal of Geosciences, 2023, vol. 68, no. 4, p. 313-332. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.463 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1802-6222. Dostupné na: https://doi.org/10.3190/jgeosci.384 (VEGA č. 2/0029/23 : Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií) Typ: ADCA
 • ONDERKA, Milan** - LUKASOVÁ, Veronika - VARŠOVÁ, Svetlana - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, J. - ŠANDLÁKOVÁ, Dominika. Vyhodnotenie zmien hodnôt návrhových intenzít dažďov simulovaných regionálnymi klimatickými modelmi (EURO-CORDEX) na úrovni krajov, okresov a katastrálnych území obci Slovenska. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, p. 22. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH
 • ONDREJKA, Martin** - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - KOPÁČIK, Richard - VOLEKOVÁ, Bronislava - MILOVSKÁ, Stanislava - GOTTLICHER, Jörg - STEININGER, Rolf - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel - BIROŇ, Adrián - SEJKORA, J. - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Secondary uranyl arsenates-phosphates and Sb-Bi-rich minerals of the segnitite-philipsbornite series in the oxidation zone at the Prakovce-Zimná Voda REE-U-Au quartz-vein mineralisation, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 6, pp. 849-865. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.75 (APVV-22-0041 : Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita. APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. VEGA č. 2/0029/23 : Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií. VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADCA
 • OSTENDORF, Jörg** - ANCZKIEWICZ, Robert - KOHÚT, Milan. Miocene volcanism in the Slanské Vrchy Mountains, eastern Slovakia. In Abstract Volume & Field Trips Guide : CETEG 2024. 1. vyd. - Polish Geological Society, 2024, p. 92. Dostupné na internete: https://echelon.natur.cuni.cz/ceteg/downloads (20th Jubilee Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEG 2024)) Typ: GII
 • PLAŠIENKA, Dušan** - BIELIK, Miroslav. The Kolárovo gravity and magnetic anomaly body in a subcrop of the Danube Basin: A new geological interpretation. In Geologica Carpathica, 2024, vol. 75, no. 1, p. 49-59. (2023: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.42 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2024.03 Typ: ADDA
 • PROROKOVÁ, Eva** - MIKUŠ, Tomáš - MAJZLAN, Juraj. Quantification of Mn3+/Mn4+ using the titration method in supergene Mn oxides from Štiavnica stratovulcano, Slovakia. In Sborník abstraktů. Editor Zuzana Bartošová, Sára Kozáková, Kateřina Musilová, Lucie Stejskalová, Jakub Vácha. - Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 2024, p. 28. ISBN 978-80-280-0546-7. (Studentská geologická konference 2024) Typ: AFC
 • PROROKOVÁ, Eva - MIKUŠ, Tomáš - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÁ, Stanislava - MAJZLAN, Juraj. Kvantitatívne stanovenie Mn3+/Mn4+ vo vzorkách sekundárnych Mn minerálov titračnou metódou. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 149-150. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (VEGA č. 2/0029/23 : Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • PUTIŠ, Marián - LI, Qiuili - CHEW, D. M. - LI, Xian-Hua - NEMEC, Ondrej - ONDREJKA, Martin - ACKERMAN, L. - SPIŠIAK, Ján - MADARÁS, Ján - NÉMETH, Zoltán - RUŽIČKA, Peter. Origin and age determination of Early Paleozoic mafic complexes from the Variscan basement of the Western Carpathians: Indicators of demised Tethyan oceanic basins (review and new data). In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 151-155. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • SABOL, Martin - HROMADOVÁ, Bibiana - PAVLOVOVÁ, Barbora - ČEJKA, Tomáš - TÓTH, Csaba - VLAČIKY, Martin - HRIADEL, Pavol. Od medveďov k pravekým lovcom - paleozoologický výskum na paleontologických a archeologických lokalitách Slovenska v rokoch 2022-2023. In Sborník abstraktů. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita Brno, 2023, s. 30-31. ISBN 978-80-280-0457-6. (Seminář 28. Kvartér) Typ: AFG
 • SABOL, Martin - HROMADOVÁ, Bibiána - TÓTH, Csaba - VLAČIKY, Martin - ČEJKA, Tomáš - HRIADEL, Pavol. Bešeňová - Báňa a Santovka - Malinovec: Dve nádejné paleolitické lokality na Slovensku. In Zborník abstraktov. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2023, s. 5-6. (9. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2023) Typ: AFH
 • SMETANOVÁ, Iveta - ONDERKA, Milan - PRISTAŠOVÁ, Lucia - CSICSAY, Kristián. Interakcia mikroklímy v Brestovskej jaskyni s vonkajším prostredím a jej vplyv na zmeny objemovej aktivity radónu. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, p. 32. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH
 • SOEJONO, I.** - COLLETT, Stephen - KOHÚT, Milan - JANOUŠEK, Vojtěch - SCHULMANN, Karel - BUKOVSKÁ, Zita - NOVOTNÁ, Nikol - ZELINKOVÁ, Tereza - MÍKOVÁ, Jitka - HORA, John M. - VESELOVSKÝ, František. Paleogeography of the Gondwana passive margin fragments involved in the Variscan and Alpine collisions: Perspectives from metavolcanic-sedimentary basement of the Western Carpathians. In Earth-Science Reviews, 2024, vol. 253, art. no. 104763. (2023: 10.8 - IF, Q1 - JCR, 3.654 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104763 Typ: ADCA
 • SPIŠIAK, Ján** - KOHÚT, Milan** - BUTEK, Juraj - FERENC, Štefan - ŠIMONOVÁ, Viera - KOPÁČIK, Richard - CHEW, D. M. The petrology and geochronology of the gabbro-dioritoid rocks from Veľké Železné (Nizke Tatry Mts., Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2024, vol. 75, no. 1, p. 3-20. (2023: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.42 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2024.02 (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADDA
 • STAREK, Dušan - ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - FUKSI, Tomáš. Sedimentológia, biostratigrafia a paleoekológia turbiditov zubereckého súvrstvia na lokalite Liptovská Ondrašová (Aktuálne poznatky o paleogénnom vývoji Liptova). In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. Editor Monika Orvošová, Tomáš Čeklovský. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 10-17. ISBN 978-80-89933-42-6. (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. VEGA č. 2/0085/24 : Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát. Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFF
 • STAREK, Dušan. 7. Beňadiková - PP Háje. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 28. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH
 • STAREK, Dušan. 8. Liptovská Ondrašová - odkryv. In Exkurzný sprievodca a zborník abstraktov. 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2024, s. 29-32. ISBN 978-80-89933-42-6. (Seminár geológov múzeí SR a ČR) Typ: AFH
 • SUJAN, Michal - AHERWAR, Kishan - VOJTKO, Rastislav - BRAUCHER, Regis - ŠARINOVA, Katarina - CHYBA, Andrej - HOK, Jozef - GRIZELJ, Anita - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - LALINSKA-VOLEKOVA, Bronislava - ROZSOVA, Barbora. Stratigraphic, sedimentological, geochemical, mineralogical and geochronological data characterizing the Upper Miocene sequence of the Turiec Basin, Western Carpathians (Central Europe). In Data in Brief, 2024, vol. 52, art. no. 109810. (2023: 1 - IF, Q3 - JCR, 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109810 (Vega č. 1/0346/20 : Stredoslovenský zlomový systém a jeho úloha pri tektonickom vývoji vnútrohorských paniev a neovulkanitov Central Slovak. APVV-16-0121 : Geodynamické procesy v oblasti styku Álp a Karpát datované na základe vývojových fáz Viedenskej a Dunajskej panvy v kenozoiku. APVV-21-0281 : Alpínsky geodynamický vývoj vnútorných zón Západných Karpá) Typ: ADMA
 • UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍKOVÁ, Barbora. Mineralogická analýza pôdnych profilov v oblasti jazera Vinderel, Maramures, Rumunsko. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 176-177. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
 • USTALIĆ, Samir - NEMEC, Ondrej - MILOVSKÁ, Stanislava - PUTIŠ, Marián** - BABAJIĆ, Elvir - KURYLO, Sergiy - RUŽIČKA, Peter. Amphibole Group Minerals in the Ozren Massif Ophiolites of Bosnia and Herzegovina as Petrogenetic Indicators. In Minerals-Basel, 2024, vol. 14, iss. 3, art. no. 239. (2023: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.495 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min14030239 (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia) Typ: ADCA
 • ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Vývoj vegetácie okolia Popradského plesa v období holocénu na báze biomarkerov. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 185-186. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus