Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

Medzinárodné projekty

Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
Geophysical events and their bioindication using microorganisms
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021

Korelácia jursko - Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

WOLF - Pracovná skupina pre výskum veľkých foraminifer: stratigrafia, paleoekológia, paleoprostredie
Working group on larger foraminifera: stratigraphy, palaeoecology, palaeoenvironment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Hlavným zámerom projektu COST je vytvoriť tím vedcov, ktorí môžu aktívne pracovať na taxonómii veľkých bentických foraminifer (LBF) známych z celého kenozoika. Taxonómia je mimoriadne detailná práca a vyžaduje vysokú odbornosť a prístup k rozsiahlym zbierkam. Spájanie vedcov z rôznych krajín je pravdepodobne jedinou možnosťou, ako je možné obsiahnuť LBF v celej ich rozmanitosti. To sa dá dosiahnuť len systematickým štúdiou a pravidelnými diskusiami o definíciách druhov, vymedzení znakov a následne stratigrafických interpretácií a analýz mikrofacií všetkých vybraných taxónov, ktoré je potrebné formálne definovať.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2023

-
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2021

Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.
Doba trvania: 11.2.2019 - 30.12.2021


Národné projekty

Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum mechanizmov ovplyvňujúcich variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie oxidu uhličitého v prírodnom prostredí (jaskyňa, pôdny vzduch). Objemová aktivita radónu vykazuje periodické aj neperiodické variácie, rovnaký typ variácií je pozorovaný aj u oxidu uhličitého. V jaskynnom prostredí budú radón aj ostatné kontinuálne merané meteorologické a mikroklimatické parametre analyzované v časovo-frekvenčnej oblasti. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu a CO2 v podzemných priestoroch. V pôdnom vzduchu sa zostroja hĺbkové profily objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2. Pozornosť bude venovaná kvantifikácii toku pôdneho CO2 do atmosféry z rôznych typov pôd a porovnaniu vybraných metód merania týchto tokov. Posúdi sa vplyv meteorologických parametrov na variácie radónu aj CO2 v oboch typoch prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Anotácia:Koralinné červené riasy sú bežnou a často dominantnou zložkou moderných aj fosílnych biocenóz. Ich potenciál pri rekonštrukcii paleoekologických zmien v strednom miocéne Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny ešte nebol využitý. Výskum sa sústredí na identifikáciu koralinných rias z nových zberov, nespracovaného materiálu vrtných jadier a revíziu starších kolekcií výbrusového materiálu. Našim cieľom je stanoviť zmeny vo fosílnych spoločenstvách riasových vápencoch na severojužnom transekte vybraných lokalít Viedenskej a Karpatskej čelnej priehlbiny v strednom miocéne s pomocou princípov aktualizmu, funkčne-morfologických princípov, mikrofaciálnej analýzy, sekvenčnej stratigrafie, biogeografickej analýzy a geochemických metód.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024

LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Účelom projektu je novou metodikou súčasného multiparametrického modelovania získať informácie o štruktúre kôry a vrchného plášťa na Slovensku. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero seizmických rezov a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novo nameraných dátach a údaje o tektonike územia, čo umožní interpretácie kôrových ale aj hlbokých plášťových štruktúr. Samotné geologické metódy (geologické rezy) a údaje z vrtov totiž poskytujú informácie o štruktúrach do hĺbok len niekoľko kilometrov. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie). Cieľom projektu je vyhotoviť nový komplexný geofyzikálny model a interpretáciu plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku zohľadňujúci previazanosť rôznych geofyzikálnych, tektonických a petrologických informácií. Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Anotácia:Subdukcia horniny v orogénnych pásmach nasledovaná exhumáciou sa prejavuje re-ekvilibráciou minerálnych asociácií najprv na ultravysokotlakové (UHP) podmienky eklogitovaj fácie, potom na podmienky nižšie tlakovej, ale vysokoteplotnej granulitovaj fácie. Re-ekvilibácia môže takmer úplne zastrieť predošlú UHP históriu, avšak niektoré akcesorické minerály a uzavreniny v granátoch svedčia o predošlých vysokých tlakoch. Projekt je zameraný na vyhľadávanie a interpretáciu takýchto minerálov, diamantov, fluidných uzavrenín, reliktov Ca-granátov, fengitov, vysokotlakových monazitov, ktoré sa dajú chemicky datovať. Študovať sa budú hlavne diamant-obsahujúcich horninách z Kaledoníd (Švédsko, Nórsko), teda orogénneho pásma, ktoré už neprešlo následným orogénnym cyklom. Naopak polycyklické horniny Západných Karpát (severné veporikum) zachytávajú tri orogény, ordovický, varísky (karbónsky) a alpínsky (kriedový) a predstavujú výzvu - rozlíšenie týchto udalostí podľa veku a stupňa metamorfózy.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023

Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá jediným aktívne ťaženým rudným ložiskom na Slovensku, ktoré je výnimočné bohatosťou rúd a štruktúrnou pozíciou na subhorizontálnych žilách v centre kaldery štiavnického stratovulkánu. Epitermálne žilné Pb-Zn-Au-Ag ložisko na Rozália bani bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné údaje o štruktúrnej pozícii, mineralógii, a premenách a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri vyhľadávaní ďalších výskytov tohto typu mineralizácie v oblasti a pri spracovaní rúd. Vytvorenie komplexného modelu mineralizácie, vrátane 3D modelovania banských diel, geologickej stavby a distribúcie úžitkových kovov na ložisku v GIS, významne prispeje k formulovaniu genetického modelu a prognózovaniu a zefektívni prieskumné a ťažobné aktivity na ložisku. Genetický model tohto nezvyčajného ložiska bude prínosom pre poznanie genézy epitermálnych mineralizácií aj všeobecne.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023

Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je integrácia magnetickej anizotropie (AMS) a sedimentárnej faciálnej analýzy pri určení smerov paleotransportu detritického materiálu v klastických sedimentárnych formáciách Západných Karpát (ZK). AMS je často používaná ako univerzálny štruktúrny nástroj najmä pri štúdiu deformácie hornín. Jej univerzálnosť môže byť rovnako využitá aj pri paleoprúdovej analýze, hlavne v situáciách, kde sú sedimentologické indikátory zriedkavé, ťažko interpretovateľné alebo úplne chýbajú. Klastické sedimenty majú zásadný význam pri rekonštrukciách tektonického vývoja sedimentárnych paniev a sú pomerne častým prvkom v sedimentárnych sekvenciách jednotlivých jednotiek ZK. Kombinácia smerov paleotransportu, petrografického zloženia detritického materiálu a analýzy ťažkých minerálov študovaných súvrství umožní spresniť charakter a rozsah dnes už neexistujúcich alebo ťažko identifikovateľných zdrojových oblastí a tak úspešnejšie dešifrovať ich paleogeografické usporiadanie a paleotektonický vývoj ZK.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Anotácia:Intenzívne konvektívne javy majú výraznú priestorovú a časovú premenlivosť, v priestorovom rozmedzí desiatok až stovák metrov a v časovom rozpätí desiatok sekúnd až minút. Automatizované pozemné meteorologické siete nedokážu monitorovať výskyt a dynamiku týchto javov s dostatočným rozlíšením. Atmosférické hydrometeory rušia elektromagnetický signál putujúci atmosférou. Hodnota jeho zoslabenia je úmerná intenzite zrážok. Toto umožňuje využiť zmeny intenzity elektromagnetického signálu na detekciu hydrometeorov v atmosfére buď aktívnym vysielaním signálu a jeho detekciou po odraze od hydrometeorov, alebo pasívnym príjmaním existujúceho signálu šíreného rôznymi zdrojmi. Sieť meteorologických radarov dokáže lokalizovať výskyt mezometeorologických javov na Slovensku prevažne len v priestore nad hladinou 700-1000 m nad zemou. Meranie výskytu hydrometeorov, vrátane ich dynamiky, pod touto vrstvou metódou multifrekvenčnej pasívnej rádiolokácie môže priniesť potrebné informácie v tomto priestore.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Mineralogy, petrogenesis and metallogenetic potential of the Pliocene intra-plate magmatism of Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav DrSc.
Anotácia:Alkalické bazalty na južnom Slovensku obsahujú xenolity magmatických hornín, ktoré sa nevyskytujú inde v Západných Karpatoch. Pozorované typy hornín zahŕňajú mafické gabroidné kumuláty, syenity, granity, karbonatity, ako aj metasomatické produkty interakcie magmy s kôrou (skarny). Magmatické horniny vznikli pri frakčnej kryštalizácii bazaltovej magmy a parciálnom tavení kôry. Cieľom projektu je mineralogická, geochemická, geochronologická a petrologická charakteristika magmatických hornín, zhodnotenie ich genézy, geotektonického prostredia, zdroja a metalogenetického potenciálu s ohľadom na možný výskyt kritických prvkov (Nb, Ta, U, Th, vzácne zeminy). Ďalším cieľom projektu je rekonštrukcia zloženia predterciérnej kôry v oblasti južného Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Anotácia:Údaje o zlomoch a ich parametroch sú cennými informáciami pre základný geologický výskum, ale aj pre územné plánovanie, stavebné aktivity a posudzovanie zdravotných a prírodných rizík z geologického prostredia. Cieľom projektu je, využitím kombinácie multidisciplinárnych terénnych vedecko-výskumných postupov, lokalizovať priebeh a identifikovať priestorové, štruktúrne, fyzikálne, dynamické a vekové parametre vybratých dislokácií. Zlomy budú aj s využitím dostupných leteckých a satelitných snímok detekované a skúmané v teréne spektrom geofyzikálnych metód, metódou detekcie emanácií radónu v kombinácii s biodetekciou, a budú štruktúrne-geologicky a vekovo analyzované. Recentná aktivita zlomov bude monitorovaná meraniami seizmických javov, analýzou ich ohniskových mechanizmov, analýzou historických zemetrasení, ako aj veľmi presnými geodetickými meraniami na báze technológie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Po prvýkrát bude v Západných Karpatoch využitá technológia merania veľmi presných hodnôt tiaže a družicovej radarovej interferometrie na detekciu vertikálnej zložky recentného pohybu pozdĺž konkrétneho zlomu (vikartovský zlom v podtatranskom regióne). Zlomové štruktúry budú posudzované aj vo vzťahu k regionálnym kôrovým štruktúram, ktorých sú povrchovým prejavom a ktoré sa odrážajú v nehomogenitách geofyzikálnych polí litosféry (zaznamenané v existujúcich seizmických, gravimetrických, geoelektrických, magnetických a magnetotelurických rezoch a mapách). Očakávaným výsledkom budú štruktúrne schémy presného priebehu detekovaných diskontinuít, ktoré budú charakterizované zistenými zlomovými parametrami (úklon, hrúbka poruchovej zóny, priepustnosť, zvodnenosť, radónové emanácie, kinematika, vzťah ku svahovým deformáciám, recentná aktivita a pod.). Potenciálny vplyv zlomových štruktúr na zdravie obyvateľstva bude monitorovaný v obydliach lokalizovaných v blízkosti nami identifikovaných rizikových zlomov systematickými meraniami koncentrácií radónu.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
Novel approach to analysis of geological and environmental samples by laser spectroscopy techniques
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 -

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024

Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Anotácia:Anoxia a hypoxia môžu výrazne znížiť fungovanie ekosystémov a zvýšiť pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Ochudobnenie kyslíka vo fosílnom zázname je často diagnostikované na základe laminácie, zníženej intenzity bioturbácie, malej veľkosti makrobentických organizmov, rozkvetu oportunistických druhov tolerantných voči hypoxii, a vysokej koncentrácie organickej hmoty. Zachovateľnosť mnohých z týchto indikátorov je ale nízka, napr. ak je po obnovení koncentrácií kyslíka pomerne dlhý čas na obnovu spoločenstiev, hĺbka bioturbácie je relatívne veľká a/alebo rýchlosť sedimentácie je príliš pomalá. Pomer rýchlosti sedimentácie k intenzite bioturbácie je tak jednou z kľúčových premenných, ktoré určujú potenciál na zachovanie anoxických alebo hypoxických udalostí vo fosílnom zázname. V tomto projekte budeme preto určovať rozsahy sedimentačných rýchlostí a bioturbácie pri ktorých sa môžu zachovať bentické reakcie na hypoxiu alebo anoxiu, a tým aj zlepšiť identifikovateľnosť anoxických alebo hypoxických kríz vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme hodnotiť potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka na dvoch kontinentálnych šelfoch v južnej Kalifornii a v severnom Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v stratigrafických sukcesiách charakterizovaných striedaním normoxických, hypoxických a anoxických podmienok v polouzavretých bazénoch triasu, jury, a stredného miocénu. Budeme skúmať časové spriemerovanie a rýchlosti pochovávania schránok v holocénnych sukcesiách, a priestorové a časové gradienty vo veľkosti schránok, druhovej početnosti, a rýchlosti rastu bentických druhov v prostrediach postihnutých eutrofikáciou a hypoxiou v triasových, jurských, a miocénnych sukcesiách.
Doba trvania: 1.11.2018 - 30.6.2022

Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Anotácia:Hypoxické eventy znižujú produktivitu a recykláciu živín v ekosystémoch a zvyšujú pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Zachovateľnosť indikátorov hypoxie vo fosílnom zázname je ale nízka (1) ak je po obnovení koncentrácie kyslíka dlhý čas na zotavenie spoločenstiev, (2) ak je hĺbka bioturbácie veľká a/alebo (3) ak je rýchlosť sedimentácie pomalá. V tomto projekte budeme s pomocou aktuopaleontologických a paleoekologických metód určovať podmienky pri ktorých sa bentické reakcie na hypoxiu môžu zachovať vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme analyzovať potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka v holocénnych sedimentoch v južnej Kalifornii a v Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v sukcesiách so striedaním normoxických a hypoxických a podmienok v polouzavretých bazénoch triasu a jury (Alpy) a miocénu (korneuburgská a viedenská panva).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023

RADCAMIN - Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

paleokarpaty - Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
Rodingites in Western Carpathians, specialized rock type
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.
Anotácia:Definovanie paleoprostredí, ako aj transportno-depozičných mechanizmov v sedimentárnych bazénoch patrí ku kľúčovým prvkom analýzy vývoja paniev. Implementácia detailného sedimentologického výskumu, paleoekologických, geochemických a štatistických analýz umožní definovať základné depozičné prostredia, architektúru sedimentárnej výplne panvy, transportno-depozičné mechanizmy, genetické fácie a ich stratigrafickú cyklicitu v paleogénnom vývoji Centrálnych Západných Karpát. Syntéza poznatkov o laterálnom a vertikálnom vývoji paleoprostredí, zakonzervovanom v architektonických prvkoch výplne panvy, a tiež poznatkov o transportno–depozičných mechanizmoch povedie k definovaniu depozičného modelu výplne panvy ako aj spresneniu poznatkov o autocyklických a alocyklických faktoroch ovplyvňujúcich sedimentáciu. Získané poznatky prispejú k rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Anotácia:Oblasť Malých Karpát patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti na území Slovenska. Cieľom projektu bude prehĺbiť poznanie seizmického režimu tejto oblasti. Projekt sa zameriava na získavanie a analýzu geofyzikálnych dát s dôrazom na seizmický monitoring, reinterpretáciu makroseizmických údajov a údajov o historických zemetraseniach. Jedným zo základných cieľov projektu je spresnenie seizmotektonického modelu oblasti Malých Karpát. Dáta, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Šváby zo svetových jantárov II.
Cockroaches from amber II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Anotácia:Projekt je vzhľadom k 1,000 novým vzorkám (najmä z Myanmarska) pokračovaním úspešného projektu (úspešný riešiteľ, vybraný excelentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science, 2x titulka BBC). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 2,000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 1,300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu a úplne nových optických 3d-rekonštrujúcich metód, vyvinutých ad-hoc na Slovensku.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a rôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín. Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciu tektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Anotácia:Cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu je pochopenie evolučných vzťahov medzi dynamikou podnebia a diverzitou stavovcov Laurázie použitím moderných kvantitatívnych analytických a zobrazovacích techník a bioštatistického spracovania fosilizovaných tkanív a abiotických štruktúr. Predmetom výskumu sú paleontologické lokality tvorené vrchno- a spodno-kriedovými a stredno-jurskými sedimentmi, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných oblastiach provincie Vnútorného Mongolska a Liao-ningu v Číne. Rozsiahle a vegetáciou nepokryté geologické odkryvy na povrchu poskytujú unikátnu študijnú oblasť pre efektívny zber geologických údajov a skamenelín stavovcov. Oblasť Vnútorného Mongolska obsahuje početné neprebádané oblasti, ktoré ponúkajú reálne možnosti významných paleontologických objavov regionálneho aj globálneho významu. Náš výskumný zámer predstavuje synergickú a komplexnú analýzu dôležitých nálezísk skamenelín severnej Číny. Sedimenty týchto nálezísk vznikali pod vplyvom významných paleogeografických a klimatických zmien, ktoré kontrolovali regionálny endemizmus a zmeny fauny a flóry. Dynamické zmeny fauny stavovcov určujú naše hlavné výskumné aktivity v oblasti paleoklimatológie, paleogeografie, paleobiológie a paleogenomiky. Tento projekt vznikol v spolupráci s Vnútromongolským prírodovedným múzeom a s Japonským výskumným ústavom synchrotrónovej radiácie (JASRI Spring-8). Oficiálne označenie slovensko-čínske dinosaurologické expedície (Slovak-Chinese Dinosaur Expeditions, SCDE) bude použité pre kontakt s verejnosťou, ako aj pre ďalšie formy širokej diseminácie výsledkov projektu.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Anotácia:Triasovo-jurská hranica je mimoriadne dôležitá, pretože sa počas nej odohrali významné environmentálne a evolučné udalosti. Štúdium profilov hraničných triasovo-jurských súvrství Západných Karpát má z tohto dôvodu veľký význam. Navyše ide o významné súvrstvia z hľadiska porovnania sedimentárneho vývoja v tektonických jednotkách Západných Karpát a dokumentovania faciálnej pestrosti alebo odlišností vo vzťahu k typickým triasovým vývojom Západných Karpát ako aj posúdenia paleogeografických, paleoekologických a najmä paleoklimatických podmienok a ich zmien počas triasovo-jurskej hranice. Preto tento projekt rieši otázky zloženia, zdrojov a transportu materiálu triasovo/jurských hraničných súvrství jednotiek Vysokých Tatier a to komplexným petrografickým a geochemickým prístupom. Ďalej sa venuje objasneniu intenzity zvetrávania v zdrojovej oblasti, paleoklimatických podmienok a tektonickej mobility a následne sa snaží poznať celkový geodynamický vývoj a overiť platnosť existujúcich paleogeografických modelov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 39