Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav vied o Zemi SAV

Medzinárodné projekty

AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.

Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne

Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region

Doba trvania: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.
Anotácia:Hlavnou motiváciou projektu je výpočet nového a originálneho 3D komplexného modelu kôry v regióne Karpatsko-panónskej panvy. Bude založený na výsledkoch získaných 3D gravitačným modelovaním pri zohľadnení ďalších geofyzikálnych obmedzení. Na výpočet 3D modelu kôry použijeme nový program SpaceMap, ktorý je dôležitou súčasťou moderného, jedného z najlepších na svete, algoritmu 3D GMT-AUTO.

CAPABLE - CAPABLE

CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fojtíková Lucia PhD.
Anotácia:Hlavným zameraním projektu CAPABLE je podrobné štúdium litosféry karpatsko-panónskej regiónu, ktorá je možná vďaka hustej sieti novoinštalovaných dočasných seizmických staníc v rámci európskeho doplňujúceho experimentu AlpArray-PACASE. Doteraz je málo poznatkov o štruktúre litosféry a variáciách hranice litosféra-astenosféra kvôli nedostatočným údajom z regiónu, ktoré sú získané iba z niekoľkých seizmických observatórií. Napriek tomu boli zaznamenané významné variácie štruktúry vrchného plášťa, čo si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdie. Výskum je potrebný uskutočniť v spolupráci vedcov zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorky s cieľom získať podrobnejšie vedomosti o štruktúre kôry a vrchného plášťa až do hĺbky približne 600 km. Litosféra v karpatsko-panónskej oblasti je zložená z niekoľkých kolidujúcich mikroplatní. Seizmicita regiónu s intenzitou do VIII až IX predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov dotknutých oblastí. Tím CAPABLE, zložený z vyšehradských inštitúcií, bude mať za úlohy: zber nových údajov, ktoré budú spracované rôznymi metódami; získané výsledky s neseimologickými poznatkami interpretovať do spoločného záveru; vytváranie 3D modelu vrchného plášťa a štruktúry litosféry. Navyše takto získaný nový seizmotektonický model umožní presnejšie definovať seizmicky aktívne oblasti a ich aktívne zlomové systémy, a tak pomôže pochopiť seizmický vývoj, neotektonický režim a súčasné aktívne zlomové zóny v záujmovej oblasti.
Web stránka projektu:https://www.ig.cas.cz/en/about/visegrad-capable/

Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov

Geophysical events and their bioindication using microorganisms

Doba trvania: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Anotácia:V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: -monitoring fluktuácií geofyzikálnych javov ako nízkofrekvenčné fluktuácie geomagnetického poľa (na Slovensku v Hurbanove na Geomagnetickom observatóriu) a merania atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu s vysokým časovým rozlíšením (na Ukraine a na Slovensku) za účelom amplitudálno-frekvenčnej analýzy. -vývoj a modifikácia systému pre automatizovaný výskum bioindikačných parametrov a aspekty modelovania geofyzikálnych parametrov -stanovenie procesov interakcie fluktuácie geofyzikálnych faktorov so zmenami bioluminiscencie baktérií, metachromázia volumilných granulí kvasníc a antioxidačné vlastnosti rastlín slúžiacich ako bioindikátory. -vývoj algoritmov a programov na štúdium korelácie medzi fluktuáciou vybraných geofyzikálnych javov a bioindikátormi. -komparatívna analýza získaných údajov za účelom stanovenia mechanizmu vplyvu vybraných geofyzikálnych faktorov na biologicky významné procesy

G-ET-SUMMIT - Gravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna

Gravimetric investigation of the structure of the Etna summit craters system

Doba trvania: 1. 3. 2020 - 30. 11. 2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie geologickej štruktúry vrcholovej časti magmatického systému Etny pomocou gravimetrie. Vo vrcholových partiách Etny sa vykonajú nové merania tiaže. Gravimetrické merania sa spracujú do podoby mapy úplných Bouguerových anomálií (UBA). UBA data sa budú modelovať v 3D pomocou softvéru IGMAS+. Hustotný 3D model sa bude interpretovať v geologickom i vulkanologickom kontexte.

Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum

Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research

Doba trvania: 1. 9. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.

Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskýej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch

Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

Korelácia jursko - Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor

Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef DrSc.
Anotácia:Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.

INTERMAGNET - Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase

International Real-time Magnetic Observatory Network

Doba trvania: 1. 1. 2020 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.
Anotácia:Registrácia, spracovanie a posielanie minútových hodnôt elementov geomagnetického poľa v reálnom čase (do 72 hodín ) do Intermagnet GIN
Web stránka projektu:www.intermagnet.org

Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).

D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

Doba trvania: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Nerastné ložiská sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Prvým cieľom D-Rexa je nadviazať na túto novú paradigmu s geofyzikálnymi údajmi z troch perspektívnych oblastí vo Švédsku, Grónsku a Fínsku. Druhým cieľom D-Rexa je preto integrácia mnohostranných geofyzikálnych údajov získaných v týchto perspektívnych oblastiach. Tretím cieľom D-Rexa je zjednotenie, optimálna integrácia a vizualizácia geologických a geofyzikálnych údajov na základe konceptu Common Earth Modeling (CEM). Kľúčovým prvkom projektu sú: elektromagnetické prieskumy (škálovanie depozitov), vývoj multimetódovej techniky 3D modelovania/inverzie, spoločná inverzia s pomocou techník strojového učenia na spájanie rôznych geofyzikálnych parametrov s cieľom odhaliť vzájomné korelácie aj ich absencie, integrácia (od regionálnych po lokálne - depozitné) modelov do CEM na základe všetkých dostupných geofyzikálnych a geologických údajov, tvorba máp predikcie na základe regionálnych modelov, korelácia a interpretácia regionálnych spolu s depozitnými modelmi. Výstupom tohto projektu budú nové technológie a pracovné postupy, ktoré priamo zodpovedajú cieľu Európy stať sa sebestačným v oblasti surovín. Dosiahneme lepšie pochopenie geologickej histórie kľúčových minerálnych oblastí v Európe a proxy pre ďalšie podobné alebo príbuzné európske metallogénne zóny. Výsledkom tohto porozumenia budú vylepšené modely pre formovanie minerálov a umožní nám lepšie predpovedať ich očakávané polohy. To povedie k objaveniu nových, kvalitnejších a možno väčších ložísk minerálov, a tým k lepšej ponuke.
Web stránka projektu:https://mt.research.ltu.se/web/

Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)

Comparison of geophysical and geological structures of the Western Carpathian lithosphere with other orogenic areas in Europe ämainly Bohemian Massif and Norwegian Caledonides)

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.

Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát

Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians

Doba trvania: 11. 2. 2019 - 30. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.

DIG - Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie

De-risking Ireland’s Geothermal Energy Potential

Doba trvania: 11. 2. 2020 - 30. 12. 2022
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Štvorročný výskumný projekt bude integrovať multidisciplinárne, viacrozmerné geofyzikálne, geologické a geochemické údaje pomocou spoločnej analýzy, interpretácie, modelovania a inverzie. Tím DIG zhromaždený pre tento projekt prináša komplexné znalosti geofyzikálnych a geologických metód. Patria sem aktívna a pasívna seizmika, aktívne a pasívne (t.j. magnetotelurické) elektromagnetické metódy a integrované geofyzikálne-petrologické modelovanie spolu s írskou kôrovou geológiou a geochémiou hornín.
Web stránka projektu:https://www.dias.ie/2020/02/12/a-major-research-project-on-geothermal-energy-has-started-at-dias-ucc/

Význam nerastných surovín v ekonomike krajín V4

Importance of raw materials in the economy of V4 countries

Doba trvania: 1. 10. 2020 - 31. 1. 2022
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikácia kritických surovín pre ekonomiku krajín V4. Polská strana ako koordinátor zastúpená spoločnosťou JSW je v EU najväčší producent koksovateľného uhlia čo je tiež jedna z 27 kritických surovín. Ostatné krajiny majú dôležité iné zdroje kritických surovín dôležité pre európsku ekonomiku. Počas mítingov budú diskutované tieto témy a skúsenosti pri identifikovaní potenciálnych kritických surovín. Na záverečnom mítingu budú formulované spoločné stanoviská k téme kritických surovín a bude pripravená publikácia. Spoločné stanovisko bude vytvárať váhu na presadenie projektov venovaných tejto téme.
Web stránka projektu:https://www.jswinnowacje.pl/en/about-us/projects/importance-of-raw-materials-in-the-economy-of-v4-countries/?fbclid=IwAR1udQxYub_n-gVllRdcrD33UImoQAVvf5T0_zC4Ua9zPdumaI-6lwpB3xg

Národné projekty

Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.

An analysis of robustness of selected structural parameters in relation to earthquake ground motion in local near-surface structures with stochastic perturbations of material parameters

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gális Martin PhD.
Anotácia:Dostatočne presný odhad úrovne seizmického pohybu na záujmovej lokalite je dôležitý pre minimalizovanie potenciálnych škôd počas budúcich zemetrasení. Seizmický pohyb a škody spôsobené zemetrasením môžu byť na povrchu sedimentárnych štruktúr výrazne ovplyvnené tzv. lokálnymi efektmi (napr. anomálne zosilnenie seizmického pohybu). V rámci projektov NERA (FP7) a SIGMA (EDF, CEA, Areva, ENEL) boli pomocou numerických simulácií identifikované kľúčové parametre lokálnych štruktúr, ktoré majú potenciál spôsobiť lokálne efekty. Simulácie i analýza však bola logicky zameraná na deterministické modely. Projekt ID-Effects (APVV) už skúma aj vplyv malých (vzhľadom na vlnovú dĺžku) perturbácií materiálových parametrov (napr. rýchlostí seizmických vĺn). Stochastický charakter perturbácií vyžaduje doplňujúci špecificky zameraný výskum. Najdôležitejším aspektom doplňujúceho výskumu je systematická analýza stability kľúčových parametrov v komplexných stochastických modeloch.

Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.

Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Anotácia:Koralinné červené riasy sú bežnou a často dominantnou zložkou moderných aj fosílnych biocenóz. Ich potenciál pri rekonštrukcii paleoekologických zmien v strednom miocéne Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny ešte nebol využitý. Výskum sa sústredí na identifikáciu koralinných rias z nových zberov, nespracovaného materiálu vrtných jadier a revíziu starších kolekcií výbrusového materiálu. Našim cieľom je stanoviť zmeny vo fosílnych spoločenstvách riasových vápencoch na severojužnom transekte vybraných lokalít Viedenskej a Karpatskej čelnej priehlbiny v strednom miocéne s pomocou princípov aktualizmu, funkčne-morfologických princípov, mikrofaciálnej analýzy, sekvenčnej stratigrafie, biogeografickej analýzy a geochemických metód.

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana PhD.

Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor DrSc.

LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska

Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Anotácia:Účelom projektu je novou metodikou súčasného multiparametrického modelovania získať informácie o štruktúre kôry a vrchného plášťa na Slovensku. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero seizmických rezov a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novo nameraných dátach a údaje o tektonike územia, čo umožní interpretácie kôrových ale aj hlbokých plášťových štruktúr. Samotné geologické metódy (geologické rezy) a údaje z vrtov totiž poskytujú informácie o štruktúrach do hĺbok len niekoľko kilometrov. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie). Cieľom projektu je vyhotoviť nový komplexný geofyzikálny model a interpretáciu plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku zohľadňujúci previazanosť rôznych geofyzikálnych, tektonických a petrologických informácií. Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia.

Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín

Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor DrSc.
Anotácia:Subdukcia horniny v orogénnych pásmach nasledovaná exhumáciou sa prejavuje re-ekvilibráciou minerálnych asociácií najprv na ultravysokotlakové (UHP) podmienky eklogitovaj fácie, potom na podmienky nižšie tlakovej, ale vysokoteplotnej granulitovaj fácie. Re-ekvilibácia môže takmer úplne zastrieť predošlú UHP históriu, avšak niektoré akcesorické minerály a uzavreniny v granátoch svedčia o predošlých vysokých tlakoch. Projekt je zameraný na vyhľadávanie a interpretáciu takýchto minerálov, diamantov, fluidných uzavrenín, reliktov Ca-granátov, fengitov, vysokotlakových monazitov, ktoré sa dajú chemicky datovať. Študovať sa budú hlavne diamant-obsahujúcich horninách z Kaledoníd (Švédsko, Nórsko), teda orogénneho pásma, ktoré už neprešlo následným orogénnym cyklom. Naopak polycyklické horniny Západných Karpát (severné veporikum) zachytávajú tri orogény, ordovický, varísky (karbónsky) a alpínsky (kriedový) a predstavujú výzvu - rozlíšenie týchto udalostí podľa veku a stupňa metamorfózy.

Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Prirodzená hustota hornín je základný parameter charakterizujúci horninové prostredie z pohľadu gravimetrie. Jej správny odhad pre danú oblasť je nevyhnutnou podmienkou pre korektné spracovanie a interpretáciu gravimetrických meraní. V prípade Slovenska je tento fakt znásobený členitým hornatým charakterom nášho územia, a zároveň komplikovanou geologickou stavbou Západných Karpát. Je známe, že laboratórne hustotné analýzy vzoriek hornín nie vždy odzrkadľujú prirodzené hustotné vlastnosti horninového prostredia. Z tohto dôvodu naberajú na význame metódy priamej analýzy gravimetrických meraní, ktoré práve odrážajú prirodzený stav prostredia z pohľadu gravimetrie. Najmä kombinácia povrchových a podzemných gravimetrických meraní je veľmi vhodným prístupom. Náplňou projektu bude rozvoj tejto metodiky prostredníctvom najmodernejších geofyzikálnych a geodetických metód. Predmetom skúmania budú aj aplikácie uvedenej metodiky pri archeologickom prieskume objektov ako sú mohyly, pyramídy a pod.

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila PhD.

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter PhD.
Anotácia:Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.

Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň

Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír CSc.
Anotácia:Vývoj v najmladších fázach vzniku súčasného orogénu Západných Karpát je atypický oproti iným mladým orogénom vo svete. Príčinou je šikmá kolízia Karpatského bloku s Európskou platformou, ktorá viedla ku vzniku veľmi komplikovaných pripovrchových tektonických štruktúr na rozhraní týchto dvoch platní. Dôležité je však aj poznanie prejavu tejto šikmej kolízie v hlbokých tektonických štruktúrach. To umožňujú len geofyzikálne metódy. Cieľom projektu je výskum hlbokých tektonických štruktúr na styku Európskej platformy a Karpatského bloku pomocou magnetotelurického modelovania s využitím seizmických, gravimetrických a magnetických dát.

Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá metamorfnými procesmi v kolíznych orogénnych zónach, najmä ultravysokotlakovou metamorfózou. Predmetom výskumu budú metamorfované horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a migmatity vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. V rámci projektu sa budú riešiť termodynamické (P-T-X) podmienky počas subdukcie a exhumácie hornín a ich geodynamická interpretácia. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových minerálov a hornín. Pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (diamant, monazit, rutil, zirkón), ich stabilite a využití pre rekonštrukciu tektono-metamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.

Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš PhD.

WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát

Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján PhD.
Anotácia:Údaje o zlomoch a ich parametroch sú cennými informáciami pre základný geologický výskum, ale aj pre územné plánovanie, stavebné aktivity a posudzovanie zdravotných a prírodných rizík z geologického prostredia. Cieľom projektu je, využitím kombinácie multidisciplinárnych terénnych vedecko-výskumných postupov, lokalizovať priebeh a identifikovať priestorové, štruktúrne, fyzikálne, dynamické a vekové parametre vybratých dislokácií. Zlomy budú aj s využitím dostupných leteckých a satelitných snímok detekované a skúmané v teréne spektrom geofyzikálnych metód, metódou detekcie emanácií radónu v kombinácii s biodetekciou, a budú štruktúrne-geologicky a vekovo analyzované. Recentná aktivita zlomov bude monitorovaná meraniami seizmických javov, analýzou ich ohniskových mechanizmov, analýzou historických zemetrasení, ako aj veľmi presnými geodetickými meraniami na báze technológie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Po prvýkrát bude v Západných Karpatoch využitá technológia merania veľmi presných hodnôt tiaže a družicovej radarovej interferometrie na detekciu vertikálnej zložky recentného pohybu pozdĺž konkrétneho zlomu (vikartovský zlom v podtatranskom regióne). Zlomové štruktúry budú posudzované aj vo vzťahu k regionálnym kôrovým štruktúram, ktorých sú povrchovým prejavom a ktoré sa odrážajú v nehomogenitách geofyzikálnych polí litosféry (zaznamenané v existujúcich seizmických, gravimetrických, geoelektrických, magnetických a magnetotelurických rezoch a mapách). Očakávaným výsledkom budú štruktúrne schémy presného priebehu detekovaných diskontinuít, ktoré budú charakterizované zistenými zlomovými parametrami (úklon, hrúbka poruchovej zóny, priepustnosť, zvodnenosť, radónové emanácie, kinematika, vzťah ku svahovým deformáciám, recentná aktivita a pod.). Potenciálny vplyv zlomových štruktúr na zdravie obyvateľstva bude monitorovaný v obydliach lokalizovaných v blízkosti nami identifikovaných rizikových zlomov systematickými meraniami koncentrácií radónu.

ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol PhD.
Anotácia:Presný výpočet máp úplných Bouguerových anomálií (ÚBA) zohráva v aplikovanej gravimetrii veľmi dôležitú úlohu, nakoľko tieto slúžia ako hlavný vstup do geologickej, štruktúrnej a tektonickej interpretácie (v mapách ÚBA sú potlačené všetky negeologické vplyvy – najmä prejav reliéfu, a prejavujú sa v nich hustotné nehomogenity v rámci stavby litosféry). Riešiteľský kolektív predloženého projektu bol pozvaný do európskej iniciatívy odborníkov (AlpArray Gravity Research Group) za účelom vytvorenia novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti. Doteraz publikované riešenia, pochádzajúce zo „slovenskej gravimetrickej školy“ (napr.: reambulácia gravimetrických databáz na národnej úrovni, výpočet blízkych a vzdialených topografických efektov, regularizované transformácie potenciálových polí, 3D komplexné hustotné modelovanie so zavedením geologických korekcií, odkrývanie gravimetrických polí) bude možné ďalej rozvinúť a aplikovať pri tektonickej interpretácii tejto novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti s cieľom zlepšiť vedomosti o alpskej orogenéze a jej vzťahu k dynamike plášťa. Súčasťou projektu sú aj plánované overovacie terénne práce, ktoré môžu prispieť ku spresneniu gravimetrických dát v alpsko-karpatskej oblasti. Projekt má šancu rozvinúť ďalej metodiku výpočtu ÚBA vo vysokohorskom prostredí pri zohľadnení koncepcie elipsoidických výšok a poskytnúť ďalším odborníkom unikátnu novú gravimetrickú mapu z priestoru západnej a strednej Európy. Hlavným výstupom projektu bude nová mapa ÚBA alpsko-karpatskej oblasti v digitálnej podobe (grid 4x4 km), ktorá bude poskytnutá ďalej na realizáciu regionálnych gravimetrických, štruktúrnych, geodynamických, ložiskových, geotermálnych a iných štúdií, či prieskumov. Vedľajším výstupom projektu budú sprievodné mapy (gridy) transformovaných polí, založených na pomeroch vyšších derivácií ÚBA.

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record

Doba trvania: 1. 11. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.
Anotácia:Anoxia a hypoxia môžu výrazne znížiť fungovanie ekosystémov a zvýšiť pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Ochudobnenie kyslíka vo fosílnom zázname je často diagnostikované na základe laminácie, zníženej intenzity bioturbácie, malej veľkosti makrobentických organizmov, rozkvetu oportunistických druhov tolerantných voči hypoxii, a vysokej koncentrácie organickej hmoty. Zachovateľnosť mnohých z týchto indikátorov je ale nízka, napr. ak je po obnovení koncentrácií kyslíka pomerne dlhý čas na obnovu spoločenstiev, hĺbka bioturbácie je relatívne veľká a/alebo rýchlosť sedimentácie je príliš pomalá. Pomer rýchlosti sedimentácie k intenzite bioturbácie je tak jednou z kľúčových premenných, ktoré určujú potenciál na zachovanie anoxických alebo hypoxických udalostí vo fosílnom zázname. V tomto projekte budeme preto určovať rozsahy sedimentačných rýchlostí a bioturbácie pri ktorých sa môžu zachovať bentické reakcie na hypoxiu alebo anoxiu, a tým aj zlepšiť identifikovateľnosť anoxických alebo hypoxických kríz vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme hodnotiť potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka na dvoch kontinentálnych šelfoch v južnej Kalifornii a v severnom Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v stratigrafických sukcesiách charakterizovaných striedaním normoxických, hypoxických a anoxických podmienok v polouzavretých bazénoch triasu, jury, a stredného miocénu. Budeme skúmať časové spriemerovanie a rýchlosti pochovávania schránok v holocénnych sukcesiách, a priestorové a časové gradienty vo veľkosti schránok, druhovej početnosti, a rýchlosti rastu bentických druhov v prostrediach postihnutých eutrofikáciou a hypoxiou v triasových, jurských, a miocénnych sukcesiách.

Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam DrSc.
Anotácia:Hypoxické eventy znižujú produktivitu a recykláciu živín v ekosystémoch a zvyšujú pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Zachovateľnosť indikátorov hypoxie vo fosílnom zázname je ale nízka (1) ak je po obnovení koncentrácie kyslíka dlhý čas na zotavenie spoločenstiev, (2) ak je hĺbka bioturbácie veľká a/alebo (3) ak je rýchlosť sedimentácie pomalá. V tomto projekte budeme s pomocou aktuopaleontologických a paleoekologických metód určovať podmienky pri ktorých sa bentické reakcie na hypoxiu môžu zachovať vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme analyzovať potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka v holocénnych sedimentoch v južnej Kalifornii a v Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v sukcesiách so striedaním normoxických a hypoxických a podmienok v polouzavretých bazénoch triasu a jury (Alpy) a miocénu (korneuburgská a viedenská panva).

Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin

Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš PhD.

RADCAMIN - Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia

Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta PhD.

paleokarpaty - Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát

Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Web stránka projektu:https://geopaleo.sk/projects/apvv-17-0170/

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia PhD.

Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát

Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan PhD.
Anotácia:Definovanie paleoprostredí, ako aj transportno-depozičných mechanizmov v sedimentárnych bazénoch patrí ku kľúčovým prvkom analýzy vývoja paniev. Implementácia detailného sedimentologického výskumu, paleoekologických, geochemických a štatistických analýz umožní definovať základné depozičné prostredia, architektúru sedimentárnej výplne panvy, transportno-depozičné mechanizmy, genetické fácie a ich stratigrafickú cyklicitu v paleogénnom vývoji Centrálnych Západných Karpát. Syntéza poznatkov o laterálnom a vertikálnom vývoji paleoprostredí, zakonzervovanom v architektonických prvkoch výplne panvy, a tiež poznatkov o transportno–depozičných mechanizmoch povedie k definovaniu depozičného modelu výplne panvy ako aj spresneniu poznatkov o autocyklických a alocyklických faktoroch ovplyvňujúcich sedimentáciu. Získané poznatky prispejú k rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.

Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty

Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Anotácia:Oblasť Malých Karpát patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti na území Slovenska. Cieľom projektu bude prehĺbiť poznanie seizmického režimu tejto oblasti. Projekt sa zameriava na získavanie a analýzu geofyzikálnych dát s dôrazom na seizmický monitoring, reinterpretáciu makroseizmických údajov a údajov o historických zemetraseniach. Jedným zo základných cieľov projektu je spresnenie seizmotektonického modelu oblasti Malých Karpát. Dáta, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Šváby zo svetových jantárov II.

Cockroaches from amber II

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Anotácia:Projekt je vzhľadom k 1,000 novým vzorkám (najmä z Myanmarska) pokračovaním úspešného projektu (úspešný riešiteľ, vybraný excelentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science, 2x titulka BBC). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 2,000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 1,300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu a úplne nových optických 3d-rekonštrujúcich metód, vyvinutých ad-hoc na Slovensku.

HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a rôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín. Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciu tektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.

SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.

Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav PhD.
Anotácia:Cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu je pochopenie evolučných vzťahov medzi dynamikou podnebia a diverzitou stavovcov Laurázie použitím moderných kvantitatívnych analytických a zobrazovacích techník a bioštatistického spracovania fosilizovaných tkanív a abiotických štruktúr. Predmetom výskumu sú paleontologické lokality tvorené vrchno- a spodno-kriedovými a stredno-jurskými sedimentmi, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných oblastiach provincie Vnútorného Mongolska a Liao-ningu v Číne. Rozsiahle a vegetáciou nepokryté geologické odkryvy na povrchu poskytujú unikátnu študijnú oblasť pre efektívny zber geologických údajov a skamenelín stavovcov. Oblasť Vnútorného Mongolska obsahuje početné neprebádané oblasti, ktoré ponúkajú reálne možnosti významných paleontologických objavov regionálneho aj globálneho významu. Náš výskumný zámer predstavuje synergickú a komplexnú analýzu dôležitých nálezísk skamenelín severnej Číny. Sedimenty týchto nálezísk vznikali pod vplyvom významných paleogeografických a klimatických zmien, ktoré kontrolovali regionálny endemizmus a zmeny fauny a flóry. Dynamické zmeny fauny stavovcov určujú naše hlavné výskumné aktivity v oblasti paleoklimatológie, paleogeografie, paleobiológie a paleogenomiky. Tento projekt vznikol v spolupráci s Vnútromongolským prírodovedným múzeom a s Japonským výskumným ústavom synchrotrónovej radiácie (JASRI Spring-8). Oficiálne označenie slovensko-čínske dinosaurologické expedície (Slovak-Chinese Dinosaur Expeditions, SCDE) bude použité pre kontakt s verejnosťou, ako aj pre ďalšie formy širokej diseminácie výsledkov projektu.

Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier

Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek PhD.
Anotácia:Triasovo-jurská hranica je mimoriadne dôležitá, pretože sa počas nej odohrali významné environmentálne a evolučné udalosti. Štúdium profilov hraničných triasovo-jurských súvrství Západných Karpát má z tohto dôvodu veľký význam. Navyše ide o významné súvrstvia z hľadiska porovnania sedimentárneho vývoja v tektonických jednotkách Západných Karpát a dokumentovania faciálnej pestrosti alebo odlišností vo vzťahu k typickým triasovým vývojom Západných Karpát ako aj posúdenia paleogeografických, paleoekologických a najmä paleoklimatických podmienok a ich zmien počas triasovo-jurskej hranice. Preto tento projekt rieši otázky zloženia, zdrojov a transportu materiálu triasovo/jurských hraničných súvrství jednotiek Vysokých Tatier a to komplexným petrografickým a geochemickým prístupom. Ďalej sa venuje objasneniu intenzity zvetrávania v zdrojovej oblasti, paleoklimatických podmienok a tektonickej mobility a následne sa snaží poznať celkový geodynamický vývoj a overiť platnosť existujúcich paleogeografických modelov.

Celkový počet projektov: 47