Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AdriaArray

Adria Array

EAlpG - Európsky Alpský geoid

European Alps Geoid

FAIRNESS - FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108

FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108

HENRI, H2I-S&D - - Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI-Významný projekt spoločného európskeho záujmu) IPCEI - Important Projects of Common European Interest),

Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI - important projects of common European interest)

CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation

Multiparametrický geofyzikálny výskum tektonických štruktúr spojených s mineralizáciou (Západné Karpaty)

Multiparametric geophysical investigation of tectonic structures connected to mineralization (Western Carpathians)

Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok

Opportunistic precipitation sensing network

Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím

Benchmark experiments and modeling of alloy systems involving flow and solidification

PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

Národné projekty

Analýza zvláštnych magnetotelurických situácií a ich prejavov v elektromagnetickej odozve

Analysis of special magnetotelluric situations and their manifestations in the electromagnetic response

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration

-

Assessing stratigraphic changes in geochemical composition of microplankton (calpionellids) and in their biomineralization during the Latest Jurassic and Early Cretaceous

DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia

BENTONIT - 3V - Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát

-

TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

PSR-SUDE - Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?

Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

-

Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry

-

Kôrovo-plášťové komplexy variských geosutúrnych zón západokarpatského fundamentu – petrologicko-geochemické a geochrononologické indikátory periférnych paleozoických bazénov Gondwany, paleogeografická korelácia.

-

-

Magnetootelluric modelling of the contact zone between External and Internal Western Carpathians

Metamorfné záznamy kolíznych orogénov

Metamorphic records of collisional orogens

Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií

Mineralogical, crystallochemical and isotope study of sulfosalts form the selected types of ore mineralizations in the Western Carpathians

Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov

Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites

Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach

The monitoring of the geomagnetic field and the study of extreme mid-latitude geomagnetic disturbances

Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia

-

ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas

Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia

Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation

COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát

-

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát

-

Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR

-

Šváby zo svetových jantárov III.

Amber cockroaches (III)

Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

-

Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces

ZveTtr - Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita

Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability

Celkový počet projektov: 45