Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AdriaArray na Slovensku

Adria Array in Slovakia

FAIRNESS - FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108

FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108

Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskýej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch

Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians

INTERMAGNET - Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase

International Real-time Magnetic Observatory Network

Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy

Western Tethys meets Eastern Tethys

D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu

Deposit-to-Regional Scale Exploration

OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok

Opportunistic precipitation sensing network

Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)

Comparison of geophysical and geological structures of the Western Carpathian lithosphere with other orogenic areas in Europe ämainly Bohemian Massif and Norwegian Caledonides)

PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov

Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals

DIG - Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie

De-risking Ireland’s Geothermal Energy Potential

Národné projekty

-

3D integrated geophysical model of the Tatra Mountains and their surroundings

Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.

An analysis of robustness of selected structural parameters in relation to earthquake ground motion in local near-surface structures with stochastic perturbations of material parameters

Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí

-

Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska

-

BENTONIT - 3V - Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát

-

TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát

Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians

PSR-SUDE - Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?

Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?

Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát

Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region

Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych

Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.

Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.

Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.

Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.

Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach

Metamorphic processes in collisional orogenic zones

Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)

-

Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov

-

ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku

Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

-

Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname

Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record

Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin

Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes

RADCAMIN - Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia

Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies

Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians

Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty

Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone

Šváby zo svetových jantárov III.

-

HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj

Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution

Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory

-

Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier

Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts

Celkový počet projektov: 44