Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Oddelenie strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMÍK, Peter** - WONG, Joanna B. - HAHN, Steffen - KRIŠTÍN, Anton. Non-breeding sites, loop migration and flight activity patterns over the annual cycle in the Lesser Grey Shrike Lanius minor from a north-western edge of its range. In Journal of ornithology, 2024, vol. 165, p. 247–256. ISSN 2193-7206. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10336-023-02102-7 (VEGA 2/0065/20 : Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor)/) Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes - important habitats for ground-active spider communities [Panónske slaniská - významné biotopy pre spoločenstvá pozemných pavúkov]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2023, vol. 66, pp. 24-33. (2022: 0.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6604 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana - KOBZA, Marek - ONDRUŠKOVÁ, Emília - OSTROVSKÝ, Radovan - PAŽITNÝ, Jozef - ADAMČÍKOVÁ, Katarína**. Virulence of Dothistroma septosporum and D. pini on Pinus nigra and P. mugo under conditions of natural infection. In European Journal of Plant Pathology, 2024, vol. 168, no. 4, p. 775-785. (2023: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0929-1873. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10658-023-02799-5 Typ: ADCA
 • JARČUŠKA, Benjamín** - GÁLFFYOVÁ, Monika - SCHNÜRMACHER, Richard - BALÁŽ, Michal - MIŠÍK, Miloslav - REPEL, Matej - FULÍN, Miroslav - KERESTÚR, Dušan - LACKOVIČOVÁ, Zuzana - MOJŽIŠ, Marian - ZÁMEČNÍK, Matej - KAŇUCH, Peter - KRIŠTÍN, Anton. Solar parks can enhance bird diversity in agricultural landscape. In Journal of Environmental Management, 2024, vol. 351, art. no. 119902. (2023: 1.771 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0301-4797. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119902 Typ: ADCA
 • NOFFSINGER, Chance R.** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - EBERHARDT, Ursula - CABOŇ, Miroslav - BAZZICALUPO, Anna - BUYCK, Bart - KAUFMANN, Herbert - WEHOLT, Øyvind - LOONEY, Brian P. - MATHENY, P. Brandon - BERBEE, Mary L. - TAUSAN, Daniel - ADAMČÍK, Slavomír. Three new species in Russula subsection Xerampelinae supported by genealogical and phenotypic coherence. In Mycologia, 2024, vol. 116, p. 322-349. (2023: 0.815 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0027-5514. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00275514.2023.2295957 Typ: ADCA
 • NUHLÍČKOVÁ, S.** - SVETLÍK, Ján - KAŇUCH, Peter - KRIŠTÍN, Anton - JARČUŠKA, Benjamín. Movement patterns of the endemic flightless bush-cricket, Isophya beybienkoi. In Journal of Insect Conservation, 2024, vol. 28, iss. 1, p. 141-150. (2023: 0.585 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1366-638X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10841-023-00529-0 (VEGA 2/0097/23 : Priestorové zložky taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity ortopteroidného hmyzu vo vzťahu k ekologickým a evolučným faktorom / Spatial components of taxonomic, functional and phylogenetic diversity of orthopteroid insects in relation to ecological and evolutionary drivers) Typ: ADCA
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky z Červenej knihy Slovenska. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 180. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • SCHMIDT, Robin** - DUFRESNES, Christophe - KRIŠTÍN, Anton - KÜNZEL, Sven - VENZEL, Miquel - HAWLITSCHEK, Oliver. Phylogenetic insights into Central European Chorthippus and Pseudochorthippus (Orthoptera: Acrididae) species using ddRADseq data. In Molecular Phylogenetics and Evolution, 2024, vol. 193, art. no. 108012. (2023: 1.206 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1055-7903. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108012 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Soil toxicity and species dominance rather than nutrient availability drive plant species richness in swamp forests of Central Europe. In Journal of Biogeography, 2024, vol. 51, no. 4, p. 649–658. (2023: 1.46 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14771 (VEGA č. 2/0053/23 : Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov/The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests. VEGA č. 2/0016/19 : Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy/Diversity of plant understoryof alder forests in the main bioregions of Central Europe) Typ: ADCA
 • STRMISKOVÁ, Michaela. Skryté vzťahy v lese [The hidden relationships in the forest]. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2024, roč. 30, č. 1, s. 42-43. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • UJHÁZIOVÁ, Mariana** - SVITKOVÁ, Ivana - UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Ecological conditions affect plant species richness of beech forests along an altitudinal gradient. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2024, vol. 158, no. 1, p. 2-9. (2023: 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2023.2285335 (VEGA č. 2/0031/17 : Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu/Species richness of vascular plants in undestory of beech forests along altitudinal gradient) Typ: ADCA
 • VARGOVÁ, Viktória - BALOGOVÁ, Monika - PRISTAŠOVÁ, Petronela - KAŇUCH, Peter - UHRIN, Marcel**. Spatiotemporal dynamics in the roosting ecology of the green toad: Implications for urban planning and nature conservation. In Journal for Nature Conservation, 2024, vol. 77, art. no. 126543. (2023: 0.666 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1617-1381. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126543 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus