Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANĚV, Petr - SIKORA, Stanislav. BOĎA Miloslav : * 10. února 1927 Dubové, okr. Turčianske Teplice † 24. listopadu 2010. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 183-184. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Cyrilo-Metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti? In Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. - Zlín : Sdružení Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, 2018, s. ISBN 978-80-27050-246. Typ: ABC
 • BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni [The Dog Star and Dog days. Dogs also have their Days]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Pokus o revolúciu ukončili guľky Freikorps. In HistoryWeb. - Banská Bystrica : HistoryWeb.sk, 2019, 15.1., [7 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pokus-o-revoluciu-ukoncili-gulky-freikorps>. Typ: BDF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEF
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yugoslave et l´Italie: Aristide Briand et l´aboutissement des pourparlers (1925-1927). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, nr. 1-2, pp. 54-89.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ADEB
 • FRIMMOVÁ, Eva. On the decision making of the Papal Curia at the beginning of the 16th Century, according to the minutes of the Consistorial Archive. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, nr. 1-2, pp. 7-29.(APVV - 15 - 0554 : Intelektuálne dedistvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, s. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7. Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. Posúdili: Miroslav Sabol. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 93 s. ISBN 978-80-227-4842-1(Vega 2/0144/13 : Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Vega 2/0164/13 : Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve). Typ: BAB
 • HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti : Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva [A leap into the abyss. The Tatra bank, flagship of Slovak finance]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 18-24. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOMOĽA, Tomáš. "Iba ja a on" : Matej Korvín očami súčasníkov [Only me and him Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, s. 39-43, roč. 17, č. 5. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia : krátky život Kultúrnej rady v roku 1940 [Initiators and Implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 33-40. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Zaprášené histórie : denník Ivana Kamenca. 55 pracovníkov Historického ústavu SAV pripravilo originálnu knihu o našich dejinách. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 7, s.10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Pôžitok z čítania (Janovica). In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 52, s. 112-113. ISSN 1335-1710. Typ: GII
 • KOVÁČ, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Fridricha Naumanna a Milana Hodžu [The "New Central Europe" of Tomáš G. Masaryk, Friedrich Naumann and Milan Hodža]. In Studia historica Brunensia, 2017, vol. 64, no. 2, s. 45-61. ISSN 1803-7429 (print). Číslo vyšlo 30. 11. 2018. Typ: ADEB
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • KŮŽELOVÁ, Michaela - MICHELA, Miroslav - STÝBLOVÁ, Magdaléna. Czechoslovakia. In The Handbook of Courage: cultural opposition and its Heritage in Eastern Europe. - Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 75-96. ISBN 978-963-416-142-4. Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. BARBÍREK František : * 19. ledna 1927 Račištorf (dnes součást Bratislavy) † 19. dubna 2001 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 140-143. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. BRÁNIK Július (původním jménem Július MAIBAUM) : * 1. září 1908 Kežmarok † 27. srpna 1970 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 199-202. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. DUBČEK Štefan : * 23. srpna 1892 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 31. května 1969 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 291-293. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • PEŠEK, Jan. BAKUĽA Michal : * 23. srpna 1911 Málinec, okr. Poltár † 21. října 1983 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 128-130. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BAŠŤOVANSKÝ Štefan : * 7. února 1910 Budapešť, Maďarsko † 27. listopadu 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 150-154. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BENADA Ľudovít : * 28. srpna 1899 Mikulčice, okr. Hodonín † 13. června 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 155-158. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BIĽAK Vasil (původním jménem Vasil GULA) : * 11. srpna 1917 Krajná Bystrá, okr. Svidník † 6. února 2014 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 172-176. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BOLVANSKÝ Pavol : * 22. října 1940 Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 189-190. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. COLOTKA Peter : * 10. ledna 1925 Sedliacka Dubová, okr. Dolný Kubín. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 229-233. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURKOVIČ Herbert : * 27. prosince 1928 Trenčianské Jastrabie, okr. Trenčín † 28. března 2007 Dubnica nad Váhom. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 307-310. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURIŠ Július : * 9. března 1904 Rovňany, okr. Poltár † 18. února 1986 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 302-306. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Michal : * 26. dubna 1916 Hradište, okr. Partizánske † 24. prosince 1960 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 317-319. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Samuel : * 22. února 1920 Hradište, okr. Partizánske † 15. prosince 1991 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 320-323. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. GRACA Bohuslav : * 5. ledna 1925 Horná Lehota, okr. Brezno † 24. dubna 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 368-370. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČECH Ján : * 5. června 1915 Tisovec * 5. června 1915 Tisovec. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 236-237. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DAVID Pavol : * 19. března 1899 Kátov, okr. Skalica † 5. prosince 1970 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 262-265. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČULEN Marek : * 8. března 1887 Brodské, okr. Skalica † 26. prosince 1957 Brodské, okr. Skalica. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 256-258. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DVORSKÝ František : * 25. dubna 1922 Nové Zámky † 17. září 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 294-296. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republoc (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SIKORA, Stanislav. ABRAHÁM Ladislav : * 30. května 1922 Vyhne, okr. Žiar nad Hronom † 30. března 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 109-111. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. BOĎA Koloman : 4. dubna 1927 Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš † 11. listopadu 2005 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 180-182. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. FRIŠ Eduard : * 27. ledna 1912 Stará Ľubovňa † 14. května 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 344-346. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DAUBNER Vojtech : * 23. dubna 1912 Kremnica, okr. Žiar nad Hronom † 10. října 1981 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 259-261. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ČISLÁK Vincent : * 12. ledna 1930 Bystré, okr. Vranov nad Topľou † 23. května 2002 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 250-251. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DUBČEK Alexander : * 27. listopadu 1921 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 7. listopadu 1992 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 285-290. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. A gömör-szepesi réz Flandriaban és Velencében a 14. század első harmadáíban. In Veretek, utak, katonak : Gazdaságtorténeti tanulmányok a magyar kozépkorról. - Budapest : Magyar Tudomanyos Academia, 2018, s. 355-378. ISBN 978-963-416-124-0. Typ: ABC
 • ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449. Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [ 6 s.]. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus