Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Historický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BENKO, Juraj. V mene revolúcie : Lenin a „strana nového typu“. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 6-12. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • BEŇUŠ, Patrik. Výstavba železničnej siete medzi územím Moravy a územím Slovenska v rokoch 1918–19381. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XVIII. Editoři: David Nykodým, Dominik Šípoš, Vít Zvěřina ; recenzenti: Veronika Středová, Zdeněk Doskočil, Jaroslav Pažout, Denisa Nečasová, Jan Květina. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Historický ústav, 2023, s. 181-194. ISBN 978-80-7435-918-7. (DoktoGrand APP0335 : Peážna doprava a jej vplyv na vývoj železničnej dopravy na južnom pohraničnom území Slovenska v rokoch 1938–1944) Typ: AFA
 • BEŇUŠ, Patrik - PLIEŠOVSKÝ, Martin. Hutnícke podniky v Hnúšti a v Likieri do roku 1923 = Metallurgical enterprises in Hnúšťa and in Likier until 1923. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 33. Zostavila Tereza Bartošíková ; recenzenti Eva Belláková, Viera Dvořáková, Frederik Federmayer, Vladimír Hain, Lenka Halásová, Ľuboš Kačírek, Peter Konečný, Anton Liška, Peter Megyeši, Matúš Sládok, Ľubor Suchý. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2023, s. 143-156. ISBN 978-80-69051-02-7. Typ: AFB
 • BOČKOVÁ, Monika. Capitalist Realism for Architects : Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století, 2022 Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.) Prague: Biggboss ISBN 978-80-908359-5-5 = Kapitalistický realizmus pre architektov. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 334-336. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Chrámy peněz. Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století / Jana Pavlová, Lukáš Pilka (Eds.). - Praha : Biggboss, 2022. Typ: EDI
 • DEMMEL, József. Z panslavistického vlastizradcu podporovateľ maďarského národa: zvláštny osud slovenského kňaza v predtrianonskom Uhorsku. In Denník N, 2024, 26. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3781984/z-panslavistickeho-vlastizradcu-podporovatel-madarskeho-naroda-zvlastny-osud-slovenskeho-knaza-v-predtrianonskom-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. „Prostituoval“ sa slovenský farár v Budapešti? Daniel Bachát a národné hnutie. In Denník N, 2024, 11. 1., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3762381/prostituoval-sa-slovensky-farar-v-budapesti-daniel-bachat-a-narodne-hnutie/?ref=list Typ: GII
 • DEMMEL, József. Ľudovít Štúr a Kráľ komárov. Z čoho žil slovenský politik v reformujúcom sa Uhorsku. In Denník N, 2024, 16. 2., nestr. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3824685/ludovit-stur-a-kral-komarov-z-coho-zil-slovensky-politik-v-reformujucom-sa-uhorsku/?ref=list Typ: GII
 • DRUGA, Marek. Byzantská ríša, misie a Uhorsko : Panónia a východné kresťanstvo v 10. storočí. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 2, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • GAUČÍK, Štefan. The Bourgeoisie, Armalists, Aristocrats. Entrepreneurial Strategies in the Iron Industry in Gemer (1780–1881). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. XXV, č. 5, s. 35-58. ISSN 1335-4361. Dostupné na: https://doi.org/10.61795/fssr.v25y2023i5.03 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Az uradalomtörténet mint társadalomrajz. Sas Andor gazdaságtörténeti munkássága. In Miesto Andora Sasa v česko-slovenskom vedeckom priestore. Editorka: Katarína Misadová ; recenzenti: Szabolcs Simon, Henrietta Németh Takács. Prvé vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 43-52. ISBN 978-80-223-5693-0. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku) Typ: AFD
 • HALLON, Ľudovít. Revolúcia majetková a vlastnícka 1938–1948 (Rozklad vlastníckych práv na Slovensku a v ČSR – celkový vývoj) = The Revolution in property and ownership 1938–1948: The disintegration of property rights in Slovakia and Czechoslovakia: an Overall Perspective. In Česko-slovenská historická ročenka, 2023, roč. 25, č. 2, s. 123-151. ISSN 1214-8334. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/cshr.2023.25.2.6 Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Drevársky účastinársky spolok v podnikaní slovenských bánk v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In Podnikatel versus kapitál - kapitál versus podnikatel : dvě tváře jednoho vztahu ve střední Evropě 19. a 20. století. Vydání první. - Praha : Národní technické muzeum, 2023, s. 154-172. ISBN 978-80-7037-404-7. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Typ: AECA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Budovanie a reformovanie školstva v rokoch 1918-1945. In Aktuality.sk, 14. 1. 2024, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/QKI6qKT/budovanie-a-reformovanie-skolstva-v-rokoch-1918-1945/ Typ: GHG
 • KOVÁČ, Dušan. Problémy, výsledky a výzvy súčasnej slovenskej historiografie = Problems, results and challenges of the contemporary Slovak historiography. In Staré problémy a nové výzvy pre sociálne a humanitné vedy : zborník príspevkov z konferencie. Zostavovatelia: Tatiana Sedová, Michal Šedík ; recenzovali: Eva Smolková, Eugen Zeleňák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 93-106. ISBN 978-80-224-2017-4. Typ: BEF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Múzy na cestách – divadelný riaditeľ Emanuel Raul a jeho pôsobenie v Karlových Varoch, Prešporku a Temešvári na sklonku 19. storočia = Muses on the Road: Theatre Director Emanuel Raul and his Work in Carlsbad, Pressburg and Temeschwar at the end of the 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 287-299. ISBN 978-80-200-3517-2. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Typ: AFA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. KODAJOVÁ, Daniela a kolektív: SLÁVA ŠĽACHETNÝM VII. CHÝR O DOBROM DOKTOROVI SA RÝCHLO ŠÍRI. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2022. 307 s. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č. 1, s. 73-75. ISSN 0037-6973. Recenzia na: Sláva šľachetným VII. Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri / zost. Daniela Kodajová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.1.8 Typ: EDI
 • MACHO, Peter. Úradné a súkromné cestovanie v živote slovenských evanjelických kňazov v dlhom 19. storočí = Official and Private Travelling in the Life of Slovak Protestant Priests in the Long 19th Century. In Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století. Editors: Zdeněk Hojda, Eva Bendová ; recenzenti: Magdaléna Pokorná, Roman Prahl. Vydání první. - Praha : Academia, 2024, s. 246-257. ISBN 978-80-200-3517-2. Typ: AFA
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 88. 2019. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2024. 383 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783111027234. ISBN 978-3-11-102714-2. ISSN 0074-2015 Typ: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ROUBAL, Petr. The Parks of Culture and Leisure in Prague and Bratislava: The Story of a Transition = Parky kultúry a oddychu v Prahe a Bratislave: Príbeh tranzície. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, vol. 57, no. 3-4, p. 192-223. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2023.57.3-4.3 (GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: ADDA
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Dreaming the capital : architecture and urbanism as tools for planning the socialist Bratislava. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. 1st Edition. - Abingdon : Routledge : New York, 2024, pp. 50-65. ISBN 978-1-032-35597-9. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003327592-5 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. GAČR 22-17295S : Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1970-2000 (myšlení – vyjednávání – výstavba)) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] MARIOTTI, J. - LEETMAA, K. Revisiting urban planning during socialism. Views from the periphery. An introduction. In Urban Planning During Socialism : Views from the Periphery. Abingdon : Routledge : New York, 2024, s. 11. ISBN 978-1-032-35597-9, [cit. 2024-01-16]. Dostupné na: <DOI: 10.4324/9781003327592-1>
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm, le destin tragique d'un architecte engagé en Europe centrale. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 71-75. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • POSCH, Martin. Holodomor sa neudial náhodou. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 2, s. 14-15. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Červený hladomor. Stalinova vojna proti Ukrajine / Anne Applebaum. - Bratislava : N Press, 2023. Typ: EDI
 • SCHVARC, Michal. Religiöse Bindungen der Deutschen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 309-330. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese) Typ: AECA
 • SPURNÝ, Matěj - ROUBAL, Petr - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. In Search of Postmodern City: Urban Changes and Continuities in East Central Europe between Late Socialism and Capitalism (1970–2000) = Hledání postmoderního města: Urbánní změny a kontinuity ve středovýchodní Evropě mezi pozdním socialismem a kapitalismem (1920 – 2000). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2023, roč. 57, č. 3-4, s. 158-161. (2022: 0.4 - IF, 0.117 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • SZALAY, Peter. Bratislava, des fractures du postsoviétisme á la ville résiliente. In d'a : le magazine professionnel de la creation architecturale, 2023/2024, no. 313, p. 76-80. ISSN 1145-0835. Typ: BDE
 • ŠOLTÉS, Peter. Religiöse Bindungen der Russinen in der Slowakei. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 363-377. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katholizismus und slowakischer Nationalismus im 20. Jahrhundert – Die Erschaffung des »Volkskatholizismus«. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, s. 285-308. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus