Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Historický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Ikonoklazmus vo verejnom priestore Československa po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve

Iconoclasm in the public space of Czechoslovakia after 1989. The heritage of socialism in historical perspective

Medzinárodná bibliografia historických vied

International Bibliography of Historical Sciences

NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Poľská kampaň 1939

Kampania Polska 1939 roku

Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách

Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch

Národné projekty

Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

-

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Demokratizácia spoločnosti a politická inklúzia obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1938

Democratization of society and political inclusion of the population in Slovakia from the end of the 19th century until 1938

Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

Epidemics and anti-epidemiological measures in Slovakia in the long 19th century

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava

Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia

CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Inovácie v architektúre 20. storočia

-

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Modern procesing methods of encrypted archival documents

Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Starostlivosť o telo a telesnú hygienu v ranom novoveku

Body care and physical hygiene in the early modern period

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity

The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Výstupenia zo svetových vojen

Exiting wars

Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku

Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period

Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Celkový počet projektov: 46