Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Bibliografia českej a slovenskej historiografie
Bibliography of the Czech and Slovak historiography - Union Catalog
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.2015 -

Integrácia a dezintegrácia v českých a slovenských dejinách (1918-2018)
Integration and Disintegration in Czech and Slovak History (1918-2018)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Medzinárodná bibliografia historických vied
International Bibliography of Historical Sciences
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.1998 -

Medzinárodná mediavalistická bibliografia pre štúdium dejín stredoveku 450-1500
International Medieval Bibliography for the Study of the Middle Ages 450-1500
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.4.1991 -

NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)
National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Anotácia:Charakteristika: medzinárodná sieť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom nacionalizmu a regionálnych hnutí. NISE je priekopníckou organizáciou v Európe v oblasti využívania digitálnych technológií v spoločenskovednom výskume (tzv. digital humanities) – členským organizáciám (teda aj HÚ SAV) umožňujú prístup k používaniu softvérových riešení (softvér DIANE) na spracúvanie sériových dát ohľadne nacionalistických hnutí v Európe (či už ide o dáta v súvislosti s osobami, organizáciami alebo štruktúrami).
Web stránka projektu:http://www.nise.eu
Doba trvania: 15.2.2013 -

Nová fáza vo výskume východoeurópskej kultúry disentu
New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Hudek Adam PhD.
Doba trvania: 16.10.2017 - 15.10.2021

Pôrod v 21. storočí – vzdelávanie, starostlivosť a ľudské práva
Childbirth in the 21st century- education, care, and human rights
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.6.2020

-
Who cares in Europe?
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.3.2023


Národné projekty

Arpádovci (panovnícka moc, cirkev a spoločnosť)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hudáček Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Človek modernej doby
Man of the Modern Age
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hanula Matej PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Dejiny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938-1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Dejiny štátnej mincovne v Kremnici 1918 – 1948
History of State-owned Mint in Kremnica 1918 – 1948
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hollý Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Diplomatické a vojenské riešenia konfliktov v stredoveku
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Hlavačková Miriam PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny
Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie (od polovice 18. do polovice 20. storočia)
Forms of care of orphaned and socially deprived children in the time of modernization (mid 18th century – mid 20th century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kušniráková Ingrid PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Funkcia Malej dohody medzi Balkánom a Baltom (1919-1940)
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Historiografia v Historickom ústave SAV 2019-2021
Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ďurková Mária
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Hospodárske a sociálne premeny novovekej spoločnosti
Economic and social change of the Early Modern Society
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Prof., PhDr. Kohútová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)
Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Laslavíková Jana PhD.
Anotácia:Vedecký projekt Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti,inštitúcie, repertoár, reflexia) vychádza z pramenného výskumu, ktorého cieľom je relevantne vyhodnotiť repertoár Mestského divadla/dnešnej historickej budovy SND v rokoch 1886-1920 a preskúmať esteticko-kritické náhľady na hudobné divadlo skrze inscenačnú prax v SND v rokoch 1920-1950. Prostredníctvom dobových operných kritík, ktoré budú podrobené textovo-kritickej analýze, skúmaním a rešeršovaním primárnych a sekundárnych prameňov (osobné pozostalosti, notový materiál, nariadenia a organizačné smernice k umeleckej prevádzke divadla) a zostavovaním databázy denného hracieho plánu od roku 1886 bude možné získať ucelený pohľad na hudobné divadlo odohrávajúce sa v jednej budove počas dvoch rozličných historických období. Súčasťou projektu bude dvojzväzková monografia k dejinám divadla v Bratislave.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

IaS - Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Individual and Society –their Mutual Reflexion in Historical process
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je inovatívne spracovanie problematiky indivídua a to prostredníctvom originálneho metodologického uchopenia, ktoré je v slovenskej historiografii pomenej využívané. Téma indivídua v dejinách sa v posledných desaťročiach takmer výlučne orientuje len na klasickú biografiu jednotlivca. Absentuje alebo iba v obmedzenej miere prebieha výskum rituálov, reflexie a sebareflexie indivídua, konfliktov, politickej kultúry, či rekonštrukcia životných súvislostí, sociokultúrnych zmien a transformačných procesov. Obsahovou náplňou projektu je reflexia jedinca a jeho identity v spoločnosti, formovanie stereotypov, vlastný (cudzí) pohľad na svoje okolie a každodenné jednanie, sociálne prostredie a vytváranie siete spoločenských vzťahov. Doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia, ktorá by z interdisciplinárneho hľadiska skúmala postavenie jedinca v spoločnosti, napríklad za účasti príbuzných vedných odborov (sociológie, filozofie, etnológie, politológie, pomocných vied historických, vojenskej histórie, ale aj historickej antropológie či dejín architektúry). Cieľom projektu je teda doplniť doteraz existujúci primárny výskum (politických, hospodárskych a sociálnych dejín) a ponúknuť nový pohľad na dejiny očami ich jednotlivých aktérov – ľudí v chronologickom období 16.-20. storočia. Ambíciou projektu je nová konceptualizácia dejín Slovenska a nadviazanie na práce a výskumné tímy okolitých krajín v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

INDED - Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity
Intellectual Heritage and Scientific Communication 1500-1800 with Slovak Relation as a Part of European Culture and Identity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch: Historické vedy a archeológia, Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty). Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve novoveku širokej verejnosti a odbornej komunite. Výskumnou témou projektu je vedecká komunikácia a intelektuálne dedičstvo. Výskumným problémom projektu je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi našimi vzdelancami, ktorí majú vzťah s našou vedou, kultúrou, politikou, hospodárstvom a vzdelávaním so vzdelancami iných krajín. Špecifickým výskumným problémom projektu je digitalizácia a atraktívna prezentácia určitých dokumentov pre širokú verejnosť. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky, pomocou ktorých je možné po prvý krát v histórii rekonštruovať sieť vedeckých, odborných a osobných vzťahov medzi európskymi vzdelancami v novoveku. Súčasne je možné široko distribuovať výsledky a vklad nášho špecifického intelektuálneho písomného dedičstva v európskom kontexte a zároveň podporovať nové formy vedeckej spolupráce. Projekt má národnú a európsku dimenziu a umožňuje zapojenie našich vedcov do akcie COST IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. (A digital framework for multi-lateral collaboration on Europes intellectual history.)
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Jozef Miloslav Hurban a jeho široké príbuzenstvo v kontexte národného hnutia a historickej pamäti
Jozef Miloslav Hurban and his wide family in the context of the national movement and historical memory
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Macho Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kultúrna infraštruktúra školskej politiky československého štátu a jej realizácia na Slovensku v r. 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)
Curtural Infrastructure of the Czechoslovak State School Policy and its Realization in Slovakia. (The Link between Educational Activities of School System with The Educational and Schooling Influence on Population)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku
Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Kultúrno-politický vývoj na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia
Cultural and political developments in 1970s and in 1980s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londáková Elena CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

CMS - Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Anotácia:V súčasnosti európska a svetová historiografia vychádza pri skúmaní vzniku modernej spoločnosti z postulátu, že je ide v podstate proces sebarealizácie jednotlivca. V tomto ponímaní je práve zlomové obdobie novoveku, označované aj ako predmoderná spoločnosť (Vormoderne). V tomto čase sa formujú, vytvárajú prvky, bez ktorých by existencia a vznik modernej občianskej spoločnosti neboli možné. Historiografia novoveku objavila jednotlivca – indivíduum, ktorý prechádza práve v období novoveku zložitým procesom individualizácie, ktorého najdôležitejším aspektom a výsledkom je nezávislosť a sloboda jednotlivca. Súčasťou vývoja predmodernej spoločnosti sú aj procesy individualizácie, sociálnej disciplinizácie, premeny komunikačnej praxe, vytváranie nových priestorov, zmeny v každodennosti, konfesionalizácie a podobne. Na druhej strane sa vývinovým procesom v novoveku, okrem historiografie samotnej, veľmi intenzívne venujú aj ďalšie vedné disciplíny (sociológia, kulturológia, antropológia, sociálna psychológia a podobne), čoho následkom je aj využívanie mnohých netradičných a originálnych výskumných teoretických a metodologických postupov. Cieľom projektu je v súlade s modernými trendmi vhodne doplniť a zakomponovať dejiny Slovenska do širších celoeurópskych súvislostí.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy
Unintended City: Architectural and town-planning Conceptions of 19th and 20th century in the Urban Structure of Bratislava
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Anotácia:Bratislava je charakteristickým príkladom mesta, ktoré rozhodujúcim spôsobom určili architektonické a urbanistické koncepcie minulého storočia. Viac ako dve tretiny jej plochy vybudovali v duchu princípov modernej architektúry a urbanizmu. Urbanistické či architektonické paradigmy 19. a 20. storočia však mestskú štruktúru Bratislavy ovplyvnili často nie v zmysle ale priam proti svojmu obsahovému zmyslu. Pod túto protichodnosť zamýšľaného a realizovaného sa do veľkej miery podpísala diskontinuita spoločenského vývoja ale aj súťaženie lokálnych predstáv o budovaní mesta a zámerov oficiálnych predstaviteľov o podobe hlavného mesta krajiny. Projekt sa sústredí na identifikáciu a vyhodnotenie konkrétnych miest v mestskej štruktúre, ktoré reprezentujú skúmaný fenomén nezamýšľaného mesta. Získané poznatky zhrnuté v monografickom diele poslúžia ako referenčný bod v procese narábania s mestskou štruktúrou Bratislavy. Ich zovšeobecnením vznikne architektonicko-urbanistická typológia kľúčových situácií ovplyvňujúcich mesto v 20. storočí.
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2020

FPDS - Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti
From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Otvorená akadémia, VT 2: Slovensko medzi tradíciou a modernitou, kontinuitou a diskontinuitou
Open Academia, Slovakia between tradition and modernity, continuity and discontinuity
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po kráľov neskorého stredoveku
Ruler power in the Middle Ages. Development of the Sovereign Power from the Great Moravian princes to the Kings of the late Middle Ages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Steinhübel Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Podoby a formy transformácie novovekých miest
Shapes and forms of transformation of early modern cities
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bada Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 1.7.2020

Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939
Political integration of socially marginalized classes during the period of the rise of mass politics and democratization of society in Slovakia from the end of the 19th century till 1939
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Benko Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí
Political corruption in the territory of Slovakia in the 19th and 20th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch a 70. rokoch 20. storočia
Political development in 1960s and in 1970s in Slovakia
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sikora Stanislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Povojnové Slovensko – od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR.
Post-war Slovakia – From popular democracy through communism to democratic Slovak Republic.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Londák Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Predmoderné formy úverovania v Uhorsku s hlavným zreteľom na slovenské regióny 1780-1848
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gaučík Štefan
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku
Renaissance influences in the Modern Era society in relation to Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Frimmová Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi
Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan M.A., PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Slovenská historiografia 2019-2021
Slovak Historiography 2019-2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sedliaková Alžbeta
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Štefánik Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Štefánik Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie
Society of Early Modern Period - Identities, Conflicts and Interactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Studená vojna a stredná Európa: niektoré aspekty jej vývoja
Cold war and Central Europe: some aspects of its development
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivaničková Edita CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Štátna moc a spoločnosť na Slovensku na začiatku normalizácie 1969 - 1974
Political Power and Society in Slovakia at the Beginning of Normalization 1969 - 1974
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc., PhDr. Pešek Jan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štruktúra rodín v období raného novoveku – demografia, rodinné stratégie, mozaikové rodiny
Structure of Families in the Early Modern Age - Demographics, Family Strategies, Mosaic Families
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska
Theoretical and Methodological Questions of Crime History of Slovakia / Hungarian Kingdom
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghyová Blanka PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Vzťah tela a duše v stredovekej západnej kultúre
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

MOREP - Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945)
From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Anotácia:Dejiny Slovenska ako aj celého priestoru strednej Európy v 20. storočí boli poznačené častými zmenami politických režimov. Nové politické elity, ktoré sa po nich dostali k moci, sa vždy voči predchádzajúcemu obdobiu ostro vymedzovali. Táto skutočnosť sa odrazila aj na prístupe slovenskej historiografie k spracovaniu obdobia prvej polovice 20. storočia. Tradičná slovenská historická spisba sa spravidla zameriavala predovšetkým na diskontinuitné javy vývoja slovenskej spoločnosti v spomínanom období. Záujem o kontinuitné prvky sa z tohto dôvodu celkom logicky potláčal. Cieľom projektu bude zachytiť dlhodobé procesy vývoja slovenskej spoločnosti od konca 19. storočia do roku 1945. Koncepcia projektu je postavená na modernom spracovaní vývoja spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s prihliadnutím na kontinuity a diskontinuity mnohých vývojových javov a trendov presahujúcich tradičné politické medzníky rokov 1918 a 1939. Takýto prístup sa doteraz v slovenskej historiografii príliš neuplatňoval. Dejiny Slovenska sa spravidla skúmali chronologicky rozčlenené podľa spomínaných medzníkov. Pri takejto metodike sa zo zreteľa strácali dlhodobejšie trendy spoločenského vývoja, najmä procesy súvisiace s modernizáciou, vývojom hospodárstva, sociálnych javov, občianskej spoločnosti, politickej kultúry, alebo dlhodobejšie vývojové smery v kultúre, vede a vzdelávaní. Úlohou riešiteľského kolektívu bude túto medzeru zaplniť a priniesť komplexnejší pohľad na premeny spoločnosti na Slovensku v sledovanom období.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Zahranično-politické súvislosti vývoja slovenskej spoločnosti v 70. rokoch 20. storočia
Foreign Policy aspects of the development of the Slovak society in 1970´s
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 51