Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Historický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Medzinárodná bibliografia historických vied

International Bibliography of Historical Sciences

Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Projekt slovensko-rakúskej knihy o spoločných dejinách

Projekt Österreichisch-slowakisches Geschichtsbuch

Veľká vojna a jej dlhotrvajúce dôsledky. 450 rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v Krypte Santa Maria dell’ Anima v Ríme

The Great War and its longlasting Consequences. The 460 Austro-Hungarian Soldiers buried in the Crypt of Santa Maria dell’ Anima in Rome

Národné projekty

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

-

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

History of historiography and thinking of History in Slovakia

Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Inovácie v architektúre 20. storočia

-

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Na hrade a v podhradí

At the castle and underneath

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Politická mobilizácia, politizácia a politická ľahostajnosť slovenského obyvateľstva, 1848 - 1938

Political mobilisation, politicisation and political indifference of the Slovak population, 1848 - 1938

POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Slovenská historiografia medzi pozitivizmom, marxizmom a postmodernou. Kapitoly k vývoju slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí

Slovak historiography among positivism, Marxism and postmodernism. Chapters on the development of Slovak historiography in the 19th and the 20th centuries

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu

The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism

Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825

Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Celkový počet projektov: 39