Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Stará Lesná

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDRÁSSY, Erik - MOJZEŠ, Andrej - NOGOVÁ, Ema - WALLOVÁ, Gabriela - BÓDI, Jozef - ONDRÁŠOVÁ, Lenka. Porovnanie starých a nových výsledkov meraní plošnej aktivity 137Cs v pokryvných útvaroch v oblasti Blahová (JZ. Slovensko) = Comparison of old and new results of measurements of surface activity of 137Cs in the area of Blahová (Southwest Slovakia). In Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2022, vol. 29, no. 1, p. 1-13. ISSN 1211-359X. Dostupné na: https://doi.org/10.26345/EGRSE-001-22-101 (APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADEB
 • ANTOLÍKOVÁ, Silvia** - KOTULOVÁ, Júlia - SOTÁK, Ján. Nannofossil biostratigraphy of Paleogene sediments from the Handlová basin: a new evidence for age dating and significant reworking. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 13-14. ISBN 978-80-248-4692-7. (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • BABEJOVÁ-KMECOVÁ, Jaroslava** - KIRÁLY, Edit - BÁLDI, Katalin - GOLEJ, Marián - HUDÁČKOVÁ, Natália. Special preparation of porcelaneous foraminifera (Miliolidae). In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 11-12. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • BAČÍK, Peter. Predikcia stability a štruktúrnych efektov tetraedrických substitúcií v mineráloch turmalínovej superskupiny pomocou topológie a topologických polí chemických väzieb. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 4-6. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BEZÁK, Vladimír** - BIELIK, Miroslav - MARKO, František - ZAHOREC, Pavol - PAŠTEKA, Roman - VOZÁR, Ján - PAPČO, Juraj. Geological and tectonic interpretation of the new Bouguer gravity anomaly map of Slovakia. In Geologica Carpathica, 2023, vol. 74, no. 2, p. 109-122. (2022: 1.3 - IF, Q4 - JCR, 0.484 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2023.08 (APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium. Vega č. 1/0107/23 : Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy). Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní) Typ: ADDA
 • BEZÁK, Vladimír** - VOZÁR, Ján - ONDRÁŠOVÁ, Lenka. Tektonický kontakt Českého masívu a Západných Karpát v magnetotelurickom obraze. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : Sborník abtrakt. 1. vyd. - Ostravice : Česká geologická společnost, 2023, p. 9. ISBN 978-80-87487-31-0. (Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti) Typ: AFG
 • BIČÁROVÁ, Svetlana** - LUKASOVÁ, Veronika - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - SHASHIKUMAR, Anumol - PAŽITNÝ, Jozef - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - BILČÍK, Dušan. Modified electrolyte leakage method for testing oxidative stability of Pinus mugo Turra under ozone-induced stress. In Folia Oecologica, 2023, vol. 50, no. 1, p. 1-15, doi: 10.2478/foelol-2023-0001. (2022: 1.3 - IF, 0.412 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2023-0001 (Vega č. 2/0093/21 : Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát [The response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians]) Typ: ADNA
 • BIELICH, Márius** - HUDÁČKOVÁ, Natália - MILOVSKÝ, Rastislav. Interpretácia teploty morskej vody v plytkovodných prostrediach Viedenskej panvy počas neskorého Bádenu na základe lastúrnikov a dierkavcov. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 857-862. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • BÓDI, Jozef - VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - PAPČO, Juraj - FERNÁNDEZ, José María. On gravimetric detection of thin elongated sources using the growth inversion approach. Jozef Bódi, Peter Vajda, Antonio G. Camacho, Juraj Papčo. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 6, p.1811-1835. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.681 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-023-09790-z (APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium. Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní) Typ: ADCA
 • BONSALL, Clive** - KOHÚT, Milan. Carpathian obsidians reconsidered. In International Obsidian Conference : Guidebook: Program, Abstracts, and Field Guides. 1. vyd. - Engaru Town, Hokkaido, Japan : Shirataki Geopark Promotion Council, 2023, p. 30. ISBN 978-4-600-01262-5. (IOC Engaru 2023) Typ: AFG
 • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Typ: FAI
 • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor. Príklad využitia stability monazitu pri identifikovaní tribečského alpínskeho granitového duplexu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 11-13. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BROSKA, Igor** - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - MARASZEWSKA, Maria. Variscan magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab-breakoff? Implication from age data and mineralogy. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 6-7. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. Editor Igor Broska, Friedrich Finger, Jiří Žák. 1. vyd. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 36 s. ISBN 978-80-224-2012-9 (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: GII
 • BŘEZINA, Jakub** - TÓTH, Csaba - TUREK, Tomáš. Forgotten unique locality of lower Miocene macromammals in Carpathian Foredeep Basin (Brno city - Nový Lískovec, Czech Republic). In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 22-23. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • CASINI, Leonardo** - SECCHI, Francesco - BUCHOLZ, Claire - GIOVANARDI, Tommaso - IDINI, Alfredo - KOHÚT, Milan - NAITZA, Stefano - OGGIANO, Giacomo. On the nature and composition of crustal sources for late Variscan magmatism - insights from southern Sardinia (Italy). In Baveno Citta del Granito : Abstract Volume. 1. vyd. - Milano : Universita degli studi di Milano, 2023, p. 39-40. Dostupné na internete: https://doi.org/10.52497/hutton10 (10th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks) Typ: GII
 • CATLOS, Elizabeth J.** - CAMPOS, Daniel - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - STOCKLI, Daniel - KETCHAM, Richard A. - WU, Chen - DING, Lin - MILLER, Nathan R. Exhumation of the High Tatra Mountains and implications for the Western Carpathians (Slovakia). In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 8. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • CSICSAY, Kristián** - CIPCIAR, Andrej - MADARÁS, Ján - FOJTÍKOVÁ, Lucia - PAŽÁK, Peter - KYSEL, Róbert. Správa o zemetrasení pri Banskej Bystrici 6. apríla 2022. In Geologické práce Správy, 2022, vol. 138, s. 119-124. ISSN 0433-4795. (APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. Vega č. 2/0144/19 : Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty) Typ: ADFB
 • ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - TÓTH, Csaba - SOJÁK, Marián - ŠUPINSKÝ, Jozef. Predbežné výsledky výskumu jaskyne Domica – sedimentológia, paleontológia a archeológia. In Český kras. roč. 48. - Beroun : Muzeum Českého krasu, s. 70-71. ISSN 1211-1642. Typ: BEE
 • ČVIRIK, Marián** - ÖLVECZKÁ, Diana. A generic view of cluster analysis. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, 2023, vol. 15, no. 1, s. 25-31. ISSN 1337-9313. Dostupné na internete: https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/ecrp/ecrp-2023-01.pdf Typ: ADFB
 • ELBRA, Tiiu** - SOTÁK, Ján - KDÝR, Šimon - KOHOUT, Tomáš - SCHNABL, Petr - SKÁLA, Roman - PRUNER, Petr. Cretaceous to Palaeogene boundary events and palaeoenvironmental responses across pelagic sequences of the Zilina core section, Slovakia: Rock magnetic, biotic, and geochemical characterization. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2023, vol. 625, art. no. 111682. (2022: 3 - IF, Q1 - JCR, 1.097 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111682 (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát) Typ: ADCA
 • FARAGÓ, Tomáš** - KAUTMANOVÁ, Ivona - ŠPIROVÁ, Veronika - VOLEKOVÁ, Bronislava - BRČEKOVÁ, Jana - VACULÍK, Marek - MILOVSKÁ, Stanislava. Bioprístupnosť arzénu a antimónu v bazídiových hubách rodu masliak (Suillus sp.). In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • GHOLIPOOR, Meisam - BARATI, Mehrdad** - FAZEL, Ebrahim Tale - HURAI, Vratislav. Textural and compositional constraints on the origin, thermal history, and REE mobility in the Lakeh Siah iron oxide-apatite deposit-NE Bafq, Iran. In Mineralium Deposita, 2023, vol. 58, no. 5, p. 963-986. (2022: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 2.039 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-023-01163-1 (VEGA č. 1/0013/22 : Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov) Typ: ADCA
 • GREAD, Faisal A.** - UHLÍK, Peter - BIROŇ, Adrián - MAJDÁN, Michal - ŠURKA, Juraj - BRČEKOVÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília. The Mineralogical Characterization of Michaľany-Lastovce Bentonite Deposit - East Slovakia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 35-36. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Porovnanie tepelne upravených a neupravených zafírov z Austrálie so syntetickým zafírom. Spektroskopické šúdium. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 26. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Mineralogical Study of the Gem Quality Rubies from Various Deposits. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 37-38. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • HEJDA, Pavel - VALACH, Fridrich** - REVALLO, Miloš. Historical geomagnetic observations from Prague observatory (since 1839) and their contribution to geomagnetic research. In History of Geo- and Space Sciences, 2023, vol. 14, p. 51-60. (2022: 0.3 - IF, Q4 - JCR, 0.236 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5010. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/hgss-14-51-2023 Typ: ADCA
 • HEJDA, Pavel** - REVALLO, Miloš - VALACH, Fridrich. Magnetic storm and term-day observations at the Prague observatory Clementinum in the mid- 19th century. In Geoscience Data Journal, 2023, vol. 10, no. 1, p. 39-44. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2049-6060. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gdj3.141 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]) Typ: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Eva** - FERENC, Štefan - ŠIMONOVÁ, Viera - KOPÁČIK, Richard - MIKUŠ, Tomáš - VLASÁČ, Jozef. Hydrotermálne kremenno-barytové žily so sulfidickou mineralizáciou na lokalite Brusno-Brzáčka (Veporikum, stredné Slovensko): aj drobné a zabudnuté výskyty môžu byť zaujímavé. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : Sborník abtrakt. 1. vyd. - Ostravice : Česká geologická společnost, 2023, p. 48-49. ISBN 978-80-87487-31-0. (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí. APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti) Typ: AFG
 • HOPPANOVÁ, Eva** - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. - ŠIMONOVÁ, Viera. Neobyčajné chemické zloženie sfaleritov z výskytu Brezno-Za dolinou, Slovensko, Nízke Tatry, Západné Karpaty. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 34-4. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - FORDINÁL, Klement - ŠURKA, Juraj. Paleo-ecology and systematics of the coralline algae from the northern Vienna Basin, Slovakia. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 42. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • HURAI, Vratislav - HURAIOVÁ, Monika - HABLER, Gerlinde - HORSCHINEGG, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava - HAIN, Miroslav - ABART, Rainer**. Carbonatite-melilitite-phosphate immiscible melts from the aragonite stability field entrained from the mantle by a Pliocene basalt. In Mineralogy and Petrology, 2023, vol. 117, p. 467-496. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.628 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0930-0708. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00710-022-00783-1 (VEGA č. 1/0013/22 : Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov) Typ: ADCA
 • JAMBROVIĆ, Martina** - ČERBA, Dubravka - HAMERLÍK, Ladislav. First record of Parochlus kiefferi (Garrett, 1925) in a sediment sequence from a Slovak mountain lake with notes on paleolimnological interpretation : Short Communications. In Chironomus Newsletter on Chinomidae Research, 2023, vol. 36, p. ISSN 0172-1941. Dostupné na: https://doi.org/10.5324/cjcr.v0i36.5028 Typ: ADEB
 • JANOUŠEK, Vojtěch** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - SOEJONO, I. Early, subduction-related plutonism in the Central European Variscan Belt: Correlation between Bohemian Massif and Central Western Carpathians. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 14-16. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • JELEŇ, Stanislav** - FERENC, Štefan - KURYLO, Sergiy - PROROKOVÁ, Eva. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny ložiska Zlatá Baňa. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 49-53. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - RYBNIKOVA, Olena - MIGLIERINI, Marcel - MIKUŠ, Tomáš. Kryštalochemické účinky vysokotepelnej úpravy na Mg-dominantné turmalíny. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 54. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • KIEFER, Stefan** - IVAN, Peter - KAUFMANN, Andreas B. - VĎAČNÝ, Marek - MAJZLAN, Juraj. Remobilization of Ni–Co–As and platinum-group elements by carbonate metasomatic alteration (listvenitization) of metaultramafic rocks from Dobšiná, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2023, vol. 74, no. 2, p. 139-153. (2022: 1.3 - IF, Q4 - JCR, 0.484 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2023.10 Typ: ADDA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art. no. 121711. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFH
 • KOČI, Eduard** - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita pozorovaná v Hurbanove magnetometrom PSM-8711 so záznamníkom LB-480. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 886-891. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita na počiatku slnečného cyklu 25 zaznamenaná v Hurbanove na LB-480. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 197-204. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.197 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich**. Najsilnejšia z magnetických búrok 20. storočia v máji 1921 - záznam z observatória Stará Ďala. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 185-195. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.185 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian - BROSKA, Igor. Kryštalinikum Tatier - etalón poznania v Západných Karpatoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 62-65. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - SUDA, Yoshimitsu - BIROŇ, Adrián - HROUDA, František - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj. Provenance of the Carpathian obsidians: Multidisciplinary revision. In International Obsidian Conference : Guidebook: Program, Abstracts, and Field Guides. 1. vyd. - Engaru Town, Hokkaido, Japan : Shirataki Geopark Promotion Council, 2023, p. 29. ISBN 978-4-600-01262-5. (IOC Engaru 2023) Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan**. Spodnopaleozoické meta-bazity tatrika ZK: Súčasné rozpory. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : Sborník abtrakt. 1. vyd. - Ostravice : Česká geologická společnost, 2023, p. 38-39. ISBN 978-80-87487-31-0. (VEGA č. 2/0056/20 : Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach. APVV-18-0107 : HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti) Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian. The Paleozoic meta-basic rocks from the Tatric Unit of the Western Carpathians: Current controversies. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 17-18. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • KOŠŤÁK, Martin** - REHÁKOVÁ, Daniela - VAŇKOVÁ, Lucie - MAZUCH, Martin - TRUBAČ, Jakub - MILOVSKÝ, Rastislav. Slight carbon-isotope perturbation at the J/K boundary (base of the Calpionella Zone)- A proxy tool for correlation? A brief summary. In Cretaceous Research, 2023, vol. 151, art. no. 105617. (2022: 2.1 - IF, Q1 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0195-6671. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cretres.2023.105617 (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách) Typ: ADCA
 • KUBIŠ, Michal** - FERENC, Štefan - UHER, Pavel - KURYLO, Sergiy. Hydrotermálne žilné mineralizácie v kryštaliniku Malej Fatry (predbežné výsledky). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 57-63. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • KURYLO, Sergiy** - LYZHACHENKO, Nataliia - MYCHAK, Sergii. Rare-metal pegmatite of the Stankuvatsko-Lypniazske ore field (West part of the Inhul Domain, Ukrainian Shield). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 64-65. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • LUKASOVÁ, Veronika** - VARŠOVÁ, Svetlana - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - ONDERKA, Milan - BILČÍK, Dušan. Changes in the high-altitude climate of High Tatra mts. evaluated by climatic normals from the Skalnaté Pleso observatory. In Meteorologický časopis, 1, roč. 26 č., 2023, s. 47-52. ISSN 1335-339X. Dostupné na internete: https://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/1689773732_MC_2023-1.pdf Typ: ADFB
 • MAJTANÍK, Matej - KOTULOVÁ, Júlia**. Insect J3-K1 assemblage from Tasgorosay in Kazakhstan was dominated by cockroaches. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1565-1584. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01307-0 (VEGA č. 2/0113/22 : Šváby zo svetových jantárov III.) Typ: ADDA
 • MAJZLAN, Juraj** - ŠTEVKO, Martin - PLÁŠIL, Jakub - SEJKORA, J. - DACHS, Edgar. Thermodynamics of the Cu, Zn, and Cu-Zn phases: zincolivenite, adamite, olivenite, ludjibaite, strashimirite, and slavkovite. In Journal of Geosciences, 2023, vol. 68, no. 1, p. 67-80. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.463 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1802-6222. Dostupné na: https://doi.org/10.3190/jgeosci.367 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - PLUMHOFF, Alexandra - ŠTEVKO, Martin - STECIUK, Gwladys - PLÁŠIL, Jakub - DACHS, Edgar - BENISEK, A. Thermodynamic and structural variations along the olivenite-libethenite solid solution. In European Journal of Mineralogy, 2023, vol. 35, no. 2, p. 157-169. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.725 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0935-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ejm-35-157-2023 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - MAJKA, Jarosław** - HARLOV, Daniel - MANECKI, Maciej - SCHNEIDER, David A. - BROSKA, Igor - MYHRE, Per-Inge. Multi-stage metamorphic and metasomatic imprints on apatite-monazite-xenotime assemblages in a set of small iron oxide-apatite (IOA) ore bodies, Prins Karls Forland, Svalbard. In Ore Geology Reviews, 2023, vol. 155, art. no. 105344. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR). ISSN 0169-1368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105344 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria** - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy. Accessory U-Th-REE minerals in leucogranite in Nízke Tatry Mts., Western Carpathians: The story of melts, fluids and ores. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 20-21. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • MIDULA, Pavol** - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠEVČÍKOVÁ, Janka - KUREKOVÁ, Simona - ANDRÁŠ, Peter. APPLICATION OF MICRO-X-RAY FLUORESCENCE INTO THE PLANT UPTAKE ASSESSMENT OF NUTRIENTS AND POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2023, vol. 18, no. 2, p. 441-445. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.276 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1842-4090. Typ: ADMA
 • MICHALÍK, Jozef** - PETROVA, Silviya - IWAŃCZUK, Jolanta. Ultrastructure of calpionellid loricae from the Jurassic/Cretaceous boundary. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 78. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • MICHALÍK, Jozef** - ÖLVECZKÁ, Diana - PETROVA, Silviya. Lorica ultrastructure of hyaline calpionellids from the Jurassic/Cretaceous boundary. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 72-73. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • MIKUDÍKOVÁ, M.** - MILOVSKÝ, Rastislav - UHER, Pavel - OLŠAVSKÝ, Mário - KLEMBARA, Jozef - FAJČÁK, Ján - VIKTORÝN, Tomáš - MESZÁROŠ, Štefan - AGRICOLA, Peter. Paleoecological and paleobiological interpretations of the C and O stable isotope signatures of the fossil bones and carbonates from the Lower Permian Letovice Formation (Boskovice Basin, Czech Republic). In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 76-77. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • MILOVSKÁ, Stanislava** - ORVOŠOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - KURYLO, Sergiy - ŠURKA, Juraj - BELLMAN, Frank - BIROŇ, Adrián. Kryogénne jaskynné minerály vybraných jaskýň Slovenska a perspektívy ich výskumu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 66-67. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • MOCZO, Peter** - KRISTEK, Jozef - KRISTEKOVÁ, Miriam - VALOVČAN, Jaroslav - GÁLIS, Martin - GREGOR, David. Material interface in the finite-difference modeling: a fundamental view. In Bulletin of the Seismological Society of America, 1, vol. 113, no., p. 281-296. ISSN 0037-1106. Dostupné na: https://doi.org/10.1785/0120220133 (APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]. Vega č. 2/0046/20 : Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] XU, Jiaqi - HU, Hengshan - HAN, Bo. 3-D Simulation of Wave Propagation in the Fractured Porous Media for Subsurface Sensing: A Rotated Staggered Finite-Difference Algorithm Based on Equivalent Medium Theory. In IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023-01-01, 61, pp. ISSN 01962892. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/TGRS.2023.3326615., Registrované v: SCOPUS
 • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - MIKUŠ, Tomáš. Preliminary results on mineralogy of the Betliar-Július manganese ore occurrence (Gemericum Unit, Slovakia). In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 58-60. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Volumetric abundance of microplankton in pelagic deposits across the Upper Jurassic and Lower Cretaceous boundary with the use of the new view on the point-counting method: Some evidence from Brodno. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 908-913. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Calpionellid size in the fossil record as a determinant of their genus (Crassicollaria and Calpionella) affiliation - new evidence. In JURASSICA XV : Field Trip Guide and Abstracts. 1. vyd. - Kraków-Warszawa : Polish Geological Society : Polish Geological Institute, 2023, p. 68-69. ISBN 978-83-67807-52-4. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. VEGA č. 2/0106/23 : Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).) Typ: AFG
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Geochemical composition and ultrastructure of chitinoidellid and calpionellid tests at high stratigraphic resolution in pelagic deposits across the Tithonian/Berriasian boundary. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 79-81. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Stratigraphic changes in Mg concentrations of chitinoidellids and calpionellids from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) across the Tithonian-Berriasian boundary. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 66-68. ISBN 978-80-223-5604-6. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. ICYG 2023) Typ: AFH
 • ONDERKA, Milan - PECHO, Jozef. Národný klimatický program Slovenskej republiky. Zv. NKP 17/22. Návrhové hodnoty intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku-Lokálne odhady. Bratislava : Hydrometeorologický ústav, 2022. 38 s., 567 príloh (tb., gr.). ISBN 978-80-99929-39-2 (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: AAB
 • ONDERKA, Milan** - SOKÁČ, Marek - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, Jozef. Digital atlas of rainfall design intensities in Slovakia. In Meteorologický časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 27-38. ISSN 1335-339X. (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADFB
 • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MOLNÁROVÁ, Alexandra - ŠKODA, Radek - KOPÁČIK, Richard - KURYLO, Sergiy - BAČÍK, Peter. Monazite-(Gd), a new Gd-dominant mineral of the monazite group from the Zimna Voda REE-U-Au quartz vein, Prakovce, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 4, p. 568-574. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.37 (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADCA
 • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MILOVSKÁ, Stanislava - MIKUŠ, Tomáš - MOLNÁROVÁ, Alexandra - ŠKODA, Radek - KOPÁČIK, Richard - BAČÍK, Peter. Gadolinium-dominant monazite and xenotime: Selective hydrothermal enrichment of middle REE during low-temperature alteration of uraninite, brannerite, and fluorapatite (the Zimna Voda REE-U-Au quartz vein, Western Carpathians, Slovakia). In American Mineralogist, 2023, vol. 108, no. 4, p. 754-768. (2022: 3.1 - IF, Q2 - JCR, 1.262 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2022-8418 (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Typ: ADCA
 • ONDREJKA, Martin** - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - KOPÁČIK, Richard - MILOVSKÁ, Stanislava - VOLEKOVÁ, Bronislava - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Supergénne minerály U-As-Fe-Pb-Sb-Bi v oxidačnej zóne z U-REE-Au žilnej mineralizácie Prakovce-Zimná voda, gemerikum, Slovensko. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 72-73. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - ŠKODA, Radek - MOLNÁROVÁ, Alexandra - KOPÁČIK, Richard - BAČÍK, Peter. Rare earth geochemistry and the progressive development of lanthanide tetrad effect in monazites and xenotimes during hydrothermal evolution: A case study from the Prakovce-Zimná Voda REE-U-Au vein. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 22. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • PÁNISOVÁ, Jaroslava - GRECO, Filippo** - CARBONE, Daniele - BRANCA, Stefano Felice - VAJDA, Peter. New insights into geological setting of the summit area of mount Etna volcano (Italy) inferred from 2D gravity data modelling. In Frontiers in Earth Science, 2023, vol. 11, no., article number 1171884. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.88 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-6463. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/feart.2023.1171884 (Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium) Typ: ADCA
 • PÁNISOVÁ, Jaroslava - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír - GODOVÁ, Dominika. Crustal structure beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field from 3D density modelling. In EGU General Assembly 2023 : 23-28 April, 2023. - Göttingen, Nemecko : Copernicus Gesellschaft mbH, 2023, p. EGU-11855. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11855 (APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. EGU23 General Assembly 2023) Typ: AFG
 • PAŠTEKA, Roman** - KARCOL, Roland - KUŠNIRÁK, Dávid - NOGOVÁ, Ema - ANDRÁSSY, Erik. Creation of the first UXO detection test site in Slovakia at the Rohožník military training range. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2023, vol. 53, no. 1, p. 23-42. (2022: 0.7 - IF, 0.166 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/congeo.2023.53.1.2 (Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní. PPZ-OAI1-2021/004009/092) Typ: ADNB
 • PAŠTEKA, Roman** - WILKEN, Dennis - WUNDERLICH, Tina - ANDRÁSSY, Erik - NOGOVÁ, Ema - GODOVÁ, Dominika - ONDRÁŠOVÁ, Lenka - BÓDI, Jozef. Experiences from microgravity and GPR surveys for subsurface cavities detection – case studies from SW- and central Slovakia. In Advances in on- and offshore archaeological prospection : proceedings of the 15th international conference on archaeological prospection. Edted by Tina Wunderlich, Hanna Hadler and Ruth Blankenfeldt. - Kiel : Institute of Geosciences, Kiel University, 2023, p. 213-216. ISBN 978-3-928794-83-1. Dostupné na internete: https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00004719/kiel-up_978-3-928794-83-1_p42.pdf (Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní. International Conference on Archaeological Protection (ICAP 2023)) Typ: AFC
 • PETRÍK, Igor**. Allanite-monazite stabilities vs. P-T paths of granitic and metamorphic rocks. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 23-24. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia supergénnych Mn - Fe minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 95-97. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • PROROKOVÁ, Eva** - MIKUŠ, Tomáš - JELEŇ, Stanislav - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia sekundárnych mangánových minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 79-81. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralogy of Mn minerals in the oxidation zone of the Banská Štiavnica epithermal ore deposit, Slovakia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 69-70. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • PUTIŠ, Marián** - NEMEC, Ondrej - LI, Qui-Li - LI, Xian-Hua - LING, Xiaoxiao - IVAN, Peter - NÉMETH, Zoltán - ACKERMAN, L. - SPIŠIAK, Ján - ONDREJKA, Martin - SIMAN, Pavol - DEMKO, Rastislav - MADARÁS, Ján - RUŽIČKA, Peter - SOBOCKÝ, Tomáš. Zircon ages and geochemistry of metamafic complexes from the Variscan suture zones of the West-Capathian basement: Indicators of northern Gondwana breakup and collision events. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 25-27. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • REATO, Luca** - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - HURAI, Vratislav. Protolith and tectonomagmatic setting of skarnoid xenoliths from Southern Slovakia: first clues from geochemical and isotopic data. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • RYBÁR, S.** - KOTULOVÁ, Júlia. Petroleum play types and source rocks in the Pannonian basin, insight from the Slovak part of the Danube Basin. In Marine and Petroleum Geology, 2023, vol. 149, art. no. 106092. (2022: 4.2 - IF, Q1 - JCR, 1.513 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-8172. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.106092 (VEGA č. 1/0526/21 : Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát) Typ: ADCA
 • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - PROF. NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals resulting from metamorphic overprinting of the Marsikov-Schinderhubel III pegmatite, Czech Republic. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 369-381. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.22 Typ: ADCA
 • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals: comparison of the Maršíkov - Schinderhübel III pegmatite, Czech Republic and the Kuduberge pegmatite, Namibia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 74-76. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • SENDI, Hemen** - LE TIRANT, Stéphane - PÁLKOVÁ, Helena - CHORVÁT, Dušan - ŠURKA, Juraj - CUMMING, Royce. Umenocoleidae (Insecta: Dictyoptera) from Turonian sediments of Kzyl-Zhar, Kazakhstan and Cenomanian northern Myanmar amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1585-1609. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01356-z Typ: ADDA
 • SENDI, Hemen - VRŠANSKÝ, Peter** - AZAR, Dany. Jordanian-Lebanese-Syrian cockroaches s.s. from Lower Cretaceous amber - Monograph. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6 1, p. 1447-1541. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01357-y Typ: ADDA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - SILVA, G.A. - MAREKOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos. The effect of environmental parameters on radon concentration measured in an underground dead‑end gallery (Vyhne, Slovakia). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, vol. 332, p. 1733-1742. (2022: 1.6 - IF, Q2 - JCR, 0.379 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-023-08884-7 (Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku. APVV: Sk-PT-18-0015 : Radón v jaskynných a banských priestoroch - portugalská a slovenská prípadová štúdia) Typ: ADCA
 • SMITH, Jansen** - RILLO, Marina C. - KOCSIS, Ádám - DORNELAS, Maria - FASTOVICH, David - HUANG, Huai-Hsuan M. - JONKERS, Lukas - KIESSLING, Wolfgang - LI, Qijian - LIOW, Lee Hsiang - MARGULIS-OHNUMA, Miranda - MEYERS, Stephen - NA, Lin - PENNY, Amelia M. - PIPPENGER, Kate - RENAUDIE, Johan - SAUPE, Erin E. - STEINBAUER, Manuel J. - SUGAWARA, Mauro - TOMAŠOVÝCH, Adam - WILLIAMS, John W. - YASUHARA, Moriaki - FINNEGAN, Seth - HULL, Pincelli M. BioDeepTime: A database of biodiversity time series for modern and fossil assemblages. In Global Ecology and Biogeography, 2023, vol., no., p. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1466-822X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/geb.13735 (APVV-22-0523 : COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase. VEGA č. 2/0106/23 : Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).) Typ: ADCA
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Granitové pegmatity Západných Karpát, Slovensko: prehľad vzácnoprvkovej mineralizácie. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 87-88. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - ONDREJKA, Martin - UHER, Pavel. Rare-element (Ree, Nb, Zr) accessory minerals of the Ditrău Alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania: tracers of magmatic to hydrothermal evolution. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 81-82. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • SOTÁK, Ján** - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Tracing of greenhouse to icehouse transition in Eocene-Oligocene sequences of the Central-Carpathian Paleogene basin (Istebné section, Orava). In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 87-88. ISBN 978-80-248-4692-7. (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • SOTÁK, Ján** - ANTOLÍKOVÁ, Silvia - ELBRA, Tiiu - KDÝR, Šimon. Boundary events, biotic changes and environmental responces across Late Cretaceous to Paleogene pelagic sequence. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 89. ISBN 978-80-248-4692-7. (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • SOTÁK, Ján - FEKETE, Kamil. End-Eocene decline of agglutinated foraminifera in the Istebné section (Central Western Carpathians): implications for climatic deterioration, sea-level fluctuations and bioproductivity changes. In Eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera : Abstract Volume. 1. vyd. - Kraków : Grzybowski Foundation, 2023, p. 70-71. ISBN 978-83-941956-5-6. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Eleventh International Workshop on Agglutinated Foraminifera) Typ: AFG
 • SOTÁK, Ján - USTALIĆ, Samir** - PUTIŠ, Marián - BABAJIĆ, Elvir - RUŽIČKA, Peter. New radiolarian data from the Ozren ophiolite complex in Bosnia and Herzegovina. In III Gongress of Geologists of Bosnia and Herzegovina : Book of Abstracts. 1. vyd. - Ilidža : Udruženje/Udruga Geologa Bosne i Hercegovine, 2023, p. 38. ISSN 1840-4073. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Zbornik sažetaka) Typ: AFG
 • STAREK, Dušan** - SOTÁK, Ján - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Tectonosedimentary stacking and stratigraphic dating of strongly disturbed formations at the contact of the Pieniny Klippen Belt and Central-Carpathian Paleogene basin (Orava region, Kňažia locality). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : Sborník abtrakt. 1. vyd. - Ostravice : Česká geologická společnost, 2023, p. 28-29. ISBN 978-80-87487-31-0. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti) Typ: AFG
 • ŠIMO, Vladimír** - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara. Morphology of Radhostium carpaticum Plicka and Riha, 1989 in new finds from the Outer Western Carpathians (Upper Cretaceous - Eocene flysch deposits of the Biele Karpaty Mountains, Slovakia). In Ichnos, 2022, vol. 29, no. 3-4, p. 137-147. (2021: 1.412 - IF, Q4 - JCR, 0.531 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1042-0940. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10420940.2023.2182301 Typ: ADCA
 • ŠIMO, Vladimír** - TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLŐGL, Ján. Assemblages of trace fossils documenting early recovery after the Toarcian oceanic anoxic event (Western Carpathians, Slovakia). In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 108. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • ŠIMO, Vladimír**. Trace fossils from shallow-water marine sediments from the locality Sandberg (Middle Miocene, Slovakia). In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 97. ISBN 978-80-248-4692-7. (APVV-20-0079 : Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • ŠTEVKO, Martin** - MIKUŠ, Tomáš - SEJKORA, J. - PLÁŠIL, Jakub - MAKOVICKÝ, Emil - VLASÁČ, Jozef - KASATKIN, Anatoly. Argentopolybasite, Ag16Sb2S11, a new member of the polybasite group. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 382-395. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.141 Typ: ADCA
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. - MIKUŠ, Tomáš - VLASÁČ, Jozef. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny, polybazit-pearceitovej a pyrargyrit-proustitovej série z centrálnej zóny 1. žilného systému na Au-Ag ložisku Kremnica. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 98-103. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • ŠUJAN, Michal** - AHERWAR, Kishan - VOJTKO, Rastislav - BRAUCHER, Regis - ŠARINOVÁ, Katarína - CHYBA, Andrej - HÓK, Jozef - GRIZELJ, Anita - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - VOLEKOVÁ, Bronislava - RÓZSOVÁ, Barbara - TEAM, Aster. Application of the authigenic 10Be/9Be dating to constrain the age of a long-lived lake and its regression in an isolated intermontane basin: The case of Late Miocene Lake Turiec, Western Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2023, vol. 628, art. no. 111746. (2022: 3 - IF, Q1 - JCR, 1.097 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2023.111746 Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - KIDWELL, Susan M. - DAI, Ran. A downcore increase in time averaging is the null expectation from the transit of death assemblages through a mixed layer. In Paleobiology, 2023, vol. 49, art. no. PII S0094837322000422. (2022: 2.7 - IF, Q1 - JCR, 1.063 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.42 (VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. APVV 17-0555 : Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname) Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - DUARTE, L. V. - MÜLLER, Tamás - SCHLŐGL, Ján. Stratigraphic changes in shell size of the bivalve harpax spinosus during the Late Pliensbachian and Early Toarcian. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 120. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • TÓTH, Csaba** - BŘEZINA, Jakub - FORDINÁL, Klement. Biochronology and diversity of Miocene elephantimorphs (Proboscidea, Mammalia) in the Slovak part of the Western Carpathians. In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 99-100. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • UHER, Pavel** - ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter. Minerály monazitovej a zirkónovej superskupiny: princípy nomenklatúry a klasifikácie, štruktúrne a genetické vzťahy. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 107-110. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • UHLÍK, Peter** - GREAD, Faisal A. - BIROŇ, Adrián - MAJDAN, Michal - ŠURKA, Juraj - BRČEKOVÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília. Mineralogicko-petrologická charakterizácia bentonitu z ložiska Michaľany-Lastovce a jeho okolia. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 112-114. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • UHLÍK, Peter** - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - BRČEKOVÁ, Jana - GREAD, Faisal - ŠURKA, Juraj - KUREKOVÁ, Valéria. Bentonitové ložiská SR (stručný prehľad aktuálnych výsledkov). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 111-113. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - FERNÁNDEZ, Jose. Benefits and Limitations of the growth inversion approach in volcano gravimetry demonstrated on the revisited 2004–2005 Tenerife unrest. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 2, p. 527-554. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.681 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-022-09738-9 (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DALFSEN, E.D.Z.V. - POLAND, M.P. Microgravity as a tool for eruption forecasting. In JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH. ISSN 0377-0273, OCT 2023, vol. 442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2023.107910., Registrované v: WOS
 • VALOVČAN, Jaroslav - MOCZO, Peter** - KRISTEK, Jozef - GÁLIS, Martin - KRISTEKOVÁ, Miriam. Can higher-order finite-difference operators be across a material interface? In Bulletin of the Seismological Society of America, 5, vol. 113, no., p. 1924-1937. ISSN 0037-1106. Dostupné na: https://doi.org/10.1785/0120230037 (APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]. Vega č. 2/0046/20 : Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov) Typ: ADCA
 • VAŇKOVÁ, Lucie** - KOŠŤÁK, Martin - IPPOLITOV, Alexey P. - ROGOV, Mikhail A. - ZAKHAROV, Viktor A. - MILOVSKÝ, Rastislav - ACKERMAN, Lukáš. The Plenus Cold event in lower and higher latitudes (Central Europe and Northern Siberia). In 22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference : Abstracts. 1. vyd. - Ostrava : Department of Geological Engineering, Faculty of Mining and Geology, VSB - Technical University of Ostrava, 2023, p. 106-107. ISBN 978-80-248-4692-7. (22nd Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference) Typ: AFG
 • VĎAČNÝ, Marek** - MICHALÍK, Jozef. Provenance of quartz debris in the Central Western Carpathians at the end of the Triassic, as indicated by cathodoluminescence colours. In Acta Geologica Polonica, 2023, vol. 73, no. 1, p. 103-114. (2022: 1.1 - IF, Q3 - JCR, 0.477 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5709. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/agp.2022.143595 (VEGA č. 2/0090/19 : Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier) Typ: ADCA
 • VIDHYA, Marina** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav. Palaeoecological changes of glacial lakes from the Late Pleistocene to Early Holocene of the Tatra Mts. (Slovakia). In Book of Abstracts. - Meise : Meise Botanic Garden, Belgium, 2023, p. 43. ISBN 978-9072619-037. (14th European Diatom Meeting) Typ: AFG
 • VOZÁR, Ján** - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír. Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska [Geophysical multiparametric modeling of the structure of the earth's crust and upper mantle of Slovakia. VEDA Bratislava, 1-214 (in Slovak)]. Bratislava : vyd. SAV, 2022. 216 s (11.95 AH)., obr. (2.55 AH). ISBN 978-80-224-1939-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D : Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D (Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians)) Typ: AAB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - PÁLKOVÁ, Helena - VRŠANSKÁ, Lucia - KOUBOVÁ, Ivana - HINKELMAN, Jan*. Mesozoic origin‑delayed explosive radiation of the cockroach family Corydiidae Saussure, 1864. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1627-1658. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01279-1 Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - KAZIMÍROVÁ, Mária. Cockroaches in time-315 million years of ecosystem challenges. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1425-1427. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01383-w Typ: ADDA
 • ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav** - BECHTEL, Achim - STAREK, Dušan - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj. n-Alkane and terpenoid fingerprints of modern biomass producers unveil floral changes recorded in postglacial alpine lake sediments, Tatra Mountains, Slovakia. In Organic geochemistry, 2023, vol. 184, art. no. 104672. (2022: 3 - IF, Q2 - JCR, 1.395 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0146-6380. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2023.104672 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus