Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BUŠA, Jaroslav** - RUSNÁK, Miloš* - KUŠNIRÁK, Dávid - GREIF, Vladimír - BEDNARIK, Martin - PUTIŠKA, René - DOSTÁL, Ivan - SLÁDEK, Ján - RUSNÁKOVÁ, Daniela. Urban landslide monitoring by combined use of multiple methodologies - a case study on Sv. Anton town, Slovakia. In Physical Geography, 2020, vol. 41, no. 2, p. 169-194. ISSN 0272-3646. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723646.2019.1630232>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Typ: ADEA
 • BUŠA, Jaroslav - TORNYAI, Rudolf - BEDNARIK, Martin - GREIF, Vladimír - RUSNÁK, Miloš. Hodnotenie zosuvného hazardu pomocou multivariačnej a bivariačnej štatistickej analýzy v Košickej kotline (Západné Karpaty) = Landslide hazard assessment using bivariate and multivariate statistical analysis in Košická kotlina basin (Western Carpathians). In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 383-405. (2018: 0.216 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12201030Busa%20et%20al..pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]). Typ: ADNB
 • FERANEC, Ján. Current land cover/land use (LC/LU) activities in the Institute of Geography, Slovak Academy of Science (IG SAS) in Bratislava, Slovak Republik. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 20. ISSN 1345-4196. Typ: GII
 • GOGA, Tomáš - FERANEC, Ján - BUCHA, Tomáš - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - BARKA, Ivan - KOPECKÁ, Monika - PAPČO, Juraj - OŤAHEĽ, Ján - SZATMÁRI, Daniel - PAZÚR, Róbert - SEDLIAK, Maroš - PAJTÍK, Jozef - VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (2018: 4.118 - IF, Q1 - JCR, 1.430 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2072-4292. Typ: ADCA
 • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy) = Classification and Function of Community Gardens in the City (Case Study from Bratislava). In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 1, s. 51-81. ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/01300918Hencelova%20-%20Krizan%20-%20Bilkova%201-2020.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADFB
 • HUBA, Mikuláš. (Seba)reflexia ochrancov prírody a krajiny v prostredí Slovenského ochranárskeho snemu. In O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. - Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019, s. 223-252. ISBN 978-80-970522-4-9.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: BBB
 • O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. Zost. Mikuláš Huba, Ľubica Trubíniová. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019. 253 s. ISBN 978-80-970522-4-9. Typ: FAI

  Citácie:
  [6] LACINOVÁ, Ľuba. SOS! Otvorene a nahlas o Slovensku: kniha týždňa. In Pravda, roč. 30, príloha Víkend (11.1.2020), s. 44. ISSN 1335-4051.

 • HUBA, Mikuláš - MIKO, Ladislav. Potrebujeme zásadne ozdraviť našu krajinu. In Krásy Slovenska, 2020, roč. 97, č. 1-2, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Sú veci, o ktoré stojí za to sa usilovať : podľa Erazima Koháka bol masarykovský ideál vyznaním viery. In SME, 2020, roč. 28, č. 44, príloha Fórum, s. 11-12. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Čo strany núkajú životnému prostrediu : rebríček strán z hľadiska environmentálnych politík. In SME, 2020, roč. 28, č. 35, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš - BARÁT, Andrej. Huba: Nesnažíme sa zvrátiť katastrofu. Práve naopak. In Pravda, 2020, roč. XXX, č. 38, príloha Víkend, s.14-16. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • HUBA, Mikuláš. Aký bude program pre životné prostredie : úspešná vláda musí spolupracovať s verejnosťou. In SME, 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • KOPECKÁ, Monika. Úspešná reprezentácia Slovenska na medzinárodnom kole súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map Competition = Succesful representation of Slovakia in Barbara Petchenik Children´s World Map Competition. In Kartografické listy, 2019, roč. 27, č. 2, s. 90-93. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL27/8.pdf>. Typ: GII
 • KOPECKÁ, Monika. Publications Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 - 2012. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 16. ISSN 1345-4196. Typ: GII
 • MATLOVIČ, René** - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - VLČKOVÁ, Viera. Language of Rusyns in Slovakia: Controversies, Vagaries, and Rivalry of Codification Discourses. In Handbook of the Changing World Language Map. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020, p. 1155-1170. ISBN 978-3-030-02437-6.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ABC
 • OŤAHEĽ, Ján - MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - MICHAELI, Eva - VILČEK, Jozef. Critical approaches, integration of research and relevance of geography. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 341-361. (2018: 0.216 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12200933Otahel%20et%20al..pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Úloha geografie vo výskume udržateľnej mestskej mobility = The role of geography in the sustainable urban mobility research. In Geografická revue, 2019, vol. 15, no. 2, s. 4-16. ISSN 1336-7072. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2019/2-2019/2019-15-2-4-16.html>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Typ: ADFB
 • ŠUŠKA, Pavel. Mikloš sa bojí limitov rastu. In SME, 2020, roč. 28, č. 16, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Všímajme si skutočné otepľovanie. In SME, 2020, roč. 28, č. 40, s. 8. ISSN 1335-440X. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus