Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti

Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest

Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja

Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development

LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

NOWCASTSAT - Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov

Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data

3DForEcoTech - Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií

Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies

Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou

Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders

Národné projekty

ALTERCONSUM - Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ

Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

-

Generational differences in shopping behavior of Slovak consumers during COVID-19 pandemic

Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období

Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period

Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy

Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate

Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia

Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland

Hodnotenie nerovnomerného priestorového rozvoja: príčiny a dôsledky sociálno-ekonomického rastu, stagnácie alebo úpadku vybraných lokalít a regiónov

Evaluation of uneven spatial development: causes and consequences of socio-economic growth, stagnation or decline of selected localities and regions

JASKO - Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti

Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice

METELCO - Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data

Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku

Spatially differentiated impacts and manifestations of COVID-19 in Slovakia

-

Relating grassland use intensity components to the temporal and phenological patterns of Earth observation data

SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?

Relationships of Paradigms in Slovak Geographical Thought: Competition, Indifference or Cooperation?

Celkový počet projektov: 22