Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Geoturistický potenciál územia v okolí Tatier a možnosti jeho rozvoja

Geotouristic potential of Podtatrze area and the possibilities of its development

LAPIA - Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

G4B - Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

3DForEcoTech - Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií

Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies

TMP4LAPIA - Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku

The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia

Zvýšenie kapacity infraštruktúry nákladnej dopravy na hraniciach EÚ s Ukrajinou

Increasing the capacity of freight transportation infrastructure on EU-Ukraine borders

Národné projekty

ALTERCONSUM - Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ

Detection of landscape diversity and its changes in Slovakia based on remote sensing data in the context of the European Green Deal

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno-kvartérnom období

Land surface topography – a source of data on the tectonic evolution of the Western Carpathians in the Pliocene-Quaternary period

Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia

Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland

JASKO - Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti

Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice

METELCO - Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny v spotrebe a jej prejavy v nových vzorcoch správania spotrebiteľov na Slovensku

The impact of the COVID-19 pandemic on changes in consumption and its manifestations in new patterns of consumer behavior in Slovakia

Celkový počet projektov: 17