Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ, samostatný vedecký pracovník

Tel: 02/57510187

Sekretariát

Tel: 02/57510187

Detašované pracoviská

Námestie sv. Egídia 95
058 01 Poprad
Základným poslaním Geografického ústavu SAV, v. v. i., je vykonávať vedecko-výskumnú činnosť vo viacerých odboroch geografických vied.

Hlavnou úlohou ústavu v oblasti fyzickej geografie, je skúmať štruktúru, dynamiku a antropogénnu transformáciu prírodnej krajiny, rôzne typy reliéfu a jeho funkciu v krajinnom systéme, ako aj komplexne študovať krajinné systémy so zvláštnym dôrazom na problémy prírodných hazardov.

Základným cieľom výskumu v humánnej a regionálnej geografii je analýza časovo-priestorových aspektov ekonomických, sociálno-kultúrnych a environmentálnych javov, procesov a štruktúr. Uskutočňuje sa aj integrovaný geografický výskum dynamiky prírodných a sociálno-ekonomických systémov v ich vzájomných väzbách, ako aj hodnotenie podmienok kvality života človeka a (udržateľného) lokálneho a regionálneho rozvoja.

Výskum v oblasti geoinformatiky aplikuje geografické informačné systémy a metódy diaľkového prieskumu Zeme pri štúdiu štruktúry a dynamiky krajinných systémov rôznych hierarchických úrovní. Zaoberá sa ich mapovým vyjadrovaním a vytvára parciálne databázy, ktoré sú využiteľné v celoštátnom, regionálnom a lokálnom kontexte.

Geografický výskum reaguje na aktuálne, geograficky relevantné problémy spoločnosti.