Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Oddelenie fytopatológie a mykológie ÚEL SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMČÍKOVÁ, Katarína** - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana - OSTROVSKÝ, Radovan - PASTIRČÁK, Martin - PAŽITNÝ, Jozef - KOBZA, Marek - ADAMČÍK, Slavomír - KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam - ONDRUŠKOVÁ, Emília. New regional records of Dothistroma needle blight pathogens from Slovakia: distribution, hosts and pathogens characterization. In Annals of Forest Research : journal of forestry and environmental sciences, 2023, vol. 60, no. 1, p. 99-111. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.346 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1844-8135. Dostupné na internete: https://afrjournal.org/index.php/afr/article/view/2648/1268 Typ:
 • BASILE, Marco** - KRIŠTÍN, Anton - MIKUSIŃSKI, Grzegorz - THORN, Simon - ŻMIHORSKI,, Michał - PASINELLI, Alberto - BROCKERHOFF, Eckehard G. Salvage logging strongly affects woodpecker abundance and reproduction: a meta-analysis. In Current Forestry Reports, 2023, vol. 9, p. 1-14. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2198-6436. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40725-022-00175-w Typ: ADCA
 • BIČÁROVÁ, Svetlana** - LUKASOVÁ, Veronika - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - SHASHIKUMAR, Anumol - PAŽITNÝ, Jozef - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - BILČÍK, Dušan. Modified electrolyte leakage method for testing oxidative stability of Pinus mugo Turra under ozone-induced stress. In Folia Oecologica, 2023, vol. 50, no. 1, p. 1-15, doi: 10.2478/foelol-2023-0001. (2022: 1.3 - IF, 0.412 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2023-0001 (Vega č. 2/0093/21 : Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát [The response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians]) Typ: ADNA
 • BOUZNAD, Zouaoui - GHIAT, Naouel - KEDDAD, Abdelaziz - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - TAOUTAOUU, Abdelmoumen. Occurrence of some emerging powdery mildews on ornamental and forest trees in Algeria : a threat to parks, avenues and public recreation areas. In ICPP 2023 : 12th International congress of plant pathology : Lyon, France, 20-25 August 2023 : Book of abstracts. 1. - [S. l.] : The International Society for Plant Pathology and the French Phytopathological Society, 2023, p. 195-196. Dostupné na internete: https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf (International congress of plant pathology) Typ: GII
 • ČERNECKÁ, Ľudmila. Wasp parasitoids and spider hosts: nutrition and ecology. In 22nd International congress of arachnology. 1. - [S. l.] : [s. n.], 2023, p. 35. (International congress of arachnology) Typ: GII
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - KANKA, Róbert - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton - KOLLÁR, Jozef - STAŠIOV, Slavomír - LIESKOVSKÝ, Juraj. Factors affecting the biodiversity of historical landscape elements: detailed analyses from three case studies in Slovakia [Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu historických prvkov krajiny: podrobná analýza z troch prípadových štúdií na Slovensku]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, article no. 674. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-023-11035-w (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADCA
 • DUDÁŠ, Matej** - HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal. Chorology and phytosociological affinity of Greater Spearwort (Ranunculus lingua L.) in Slovakia. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 10, p. 2689-2700. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01451-1 Typ: ADDA
 • GRIM, Tomáš - KOVAŘÍK, Petr - HARMÁČKOVÁ, Lenka - TOŠENOVSKÝ, Evžen - HLADKÁ, Tereza - SPÁČIL, Patrik - KRIŠTÍN, Anton - POPRACH, Karel - SVIEČKA, Jiří. Šíření a první prokázaná městská hnízdění výrečka malého v Česku. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 79. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Zoologické dny) Typ: AFG
 • GULYÁS, Kristián - BALOGOVÁ, Monika - PIPOVÁ, Natália - KAŇUCH, Peter - UHRIN, Marcel. Vývinové zmeny u žubrienok ropuchy zelenej súvisiace s predáciou a biotopom. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 80-81. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Zoologické dny) Typ: AFG
 • HRIVNÁK, Matúš - KRAJMEROVÁ, Diana - HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - KOCHJAROVÁ, Judita - JAROLÍMEK, Ivan - GÖMÖRY, Dušan**. Interplay between tree genetic variation, plant community composition and environment in forest communities dominated by black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). In Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2023, vol. 60, art. no. 125748. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 1.076 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1433-8319. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ppees.2023.125748 Typ: ADCA
 • JANÍK, Rastislav** - KUBOV, Martin - SCHIEBER, Branislav. The ground-level ozone concentration in forest and urban environments in central Slovakia. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, art no. 24. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-022-10605-8 Typ: ADCA
 • JÁNOŠÍKOVÁ, Radoslava** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína. Development and changes in pathogens population causing Dothistroma needle blight in Pinus nigra plantation in Strážovské vrchy Mts. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 5, special issue SI, p. 1231-1237. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01135-2 Typ: ADDA
 • JARČUŠKA, Benjamín - BALLA, Miloš - KRIŠTÍN, Anton. Rovnokrídlovce (Orthoptera) Braniska a Bachurne: poznámky k výskytu druhov = Orthopterans (Orthoptera) of Branisko and Bachureň Mts.: notes on species occurrence. In Východoslovenský tábor ochrancov prírody XLVI : Prehľad výsledkov činnosti odborných sekcií. 1. - [S. l.] : [s. n.], 2023, p. 10-17. ISBN 978-80-8184-101-9. (Východoslovenský tábor ochrancov prírody) Typ: BEF
 • KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam** - BARTA, Marek - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - OSTROVSKÝ, Radovan - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína. Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus excelsior in Slovakia: distribution and mating types. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 5, special issue SI, p. 1219-1230. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01023-9 Typ: ADDA
 • KOČÍ, Ján - KRIŠTÍN, Anton**. On food composition and foraging ecology of the Western Yellow Wagtail (Motacilla flava) in Western Slovakia = K zloženiu potravy a potravnej ekológii trasochvosta žltého ((Motacilla flava) na západnom Slovensku. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2022, roč. 34, s. 63-69. (2021: 0.140 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-026X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/tichodroma.2022.34.8 Typ: ADFB
 • KOCHJAROVÁ, Judita** - BLANÁR, Drahoš - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal. Wildlife supplementary feeding facilitates spread of alien plants in forested mountainous areas: a case study from the Western Carpathians. In Biologia, 2023, vol. 78, iss. 5, p. 1381-1399. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01339-0 Typ: ADDA
 • KORENKO, Stanislav - ČERNECKÁ, Ľudmila - SÝKORA, Jakub. Transplantácia lariev pavúčích parazitoidov (Ichneumonidae, Polysphincta genus group) ako metóda štúdie interakcií medzi parazitoidom a pavúčím hostiteľom ["Transplantatiom of the larvae from spider hosts (Ichneumonidae, Polysphincta genus group) as method for study of interactions between parasitoid and its spider host".]. In 20. Arachnologická konferencia. Výskumná stanica ÚKE SAV vo Východnej, 30. jún - 2. júl 2022 : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2022, s. 17. ISBN 978-80-972437-6-0. (Arachnologická konferencia) Typ: AFH
 • KRIŠTÍN, Anton - BLAŽENEC, Miroslav - KAŇUCH, Peter. Seasonal changes of bird assemblages in a small urban wetland revealed by mist-netting : Sezónne zmeny vtáčích spoločenstiev malej mokrade v mestskom prostredí : analýza odchytov. In Tichodroma : ornitologický časopis, 2022, roč. 34, s. 19-28. (2021: 0.140 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-026X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/tichodroma.2022.34.3 Typ: ADNB
 • KRIŠTÍN, Anton - JARČUŠKA, Benjamín - KAŇUCH, Peter. Orthoptera Slovenska: rozšírenie, ochrana a perspektívy poznania. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 119. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Zoologické dny) Typ: AFG
 • LEŠTIANSKA, Adriana** - FLEISCHER JR., P. - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER, Peter - NALEVANKOVÁ, Paulína - STŘELCOVÁ, Katarína. Effect of provenance and environmental factors on tree growth and tree water status of Norway Spruce [Vplyv proveniencií a environmentálnych faktorov na rast stromu a vodný stav vody smreka obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 1, article no. 156. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010156 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • LOUDA, Jiří** - DUBOVÁ, Lenka - ŠPAČEK, Martin - BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava - KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Factors affecting governance innovations for ecosystem services provision: Insights from two self-organized forest communities in Czechia and Slovakia. In Ecosystem Services, 2023, vol. 59, art. no. 101497. (2022: 7.6 - IF, Q1 - JCR, 1.956 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2212-0416. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101497 Typ: ADCA
 • MINÁŘÍKOVÁ, Barbora - KRÁL, Jiří - PAJPACH, Filip - JUST, Pavel - ČERNECKÁ, Ľudmila - FORMAN, Martin - SPAGNA, Joseph. Role centrických fúzí v karyotypové evoluci entelegynních pavouků (Araneae, Entelegynae). In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 141-142. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Zoologické dny) Typ: AFG
 • ONDRUŠKOVÁ, Emília** - ADAMČÍK, Slavomír - KOBZA, Marek - JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana - OSTROVSKÝ, Radovan - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍKOVÁ, Katarína. Checking the balance between pathogenic and mutualistic pine needle fungi of the genus Lophodermium in forested and urban areas of Slovakia. In Scandinavian journal of forest research, 2023, vol. 38, no. 1-2, p. 39-48. (2022: 1.8 - IF, Q3 - JCR, 0.472 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0282-7581. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02827581.2023.2191004 Typ: ADCA
 • PETRÁŠ, Rudolf - MECKO, Julian - KUKLA, Ján - KUKLOVÁ, Margita** - HNILIČKA, František - HNILIČKOVÁ, Helena - PIVKOVÁ, Ivica. Modelling the development of above-ground biomass energy reserves of four economically important coniferous woody species. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 2, art. no. 388. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14020388 Typ: ADCA
 • PETRÍK, Peter - GROTE, Rüdiger - GÖMÖRY, Dušan - KURJAK, Daniel** - PETEK-PETRÍK, Anja - LAMARQUE, Laurent J. - SLIACKA KONÔPKOVÁ, Alena - MUKARRAM, Mohammad - DEBTA, Harish - FLEISCHER, Peter jr.. The role of provenance for the projected growth of juvenile European beech under climate change. In Forests, 2023, vol. 14, no. 1, art. no. 26. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010026 Typ: ADCA
 • PETRÍK, Peter - PETEK-PETRÍK, Anja** - KONÔPKOVÁ, Alena - FLEISCHER, Peter - STOJNIĆ, Srđan - ZAVADILOVÁ, Ina - KURJAK, Daniel. Seasonality of PSII thermostability and water use efficiency of in situ mountainous Norway spruce (Picea abies). In Journal of Forestry Research, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 197–208. (2022: 3 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1007-662X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11676-022-01476-3 Typ: ADCA
 • POTTERF, Mária** - SVITOK, Marek - MEZEI, Pavel - JARČUŠKA, Benjamín - JAKUŠ, Rastislav - BLAŽENEC, Miroslav - HLÁSNY, Tomáš. Contrasting Norway spruce disturbance dynamics in managed forests and strict forest reserves in Slovakia. In Forestry, 2023, vol. 96, iss. 3, p. 387–398. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.7 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1464-3626. Dostupné na internete: https://academic.oup.com/forestry/article/96/3/387/6809236 Typ: ADCA
 • PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURKART, Adrián - PAVELLA, Adam - GAJDOŠ, Peter. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy [Current state of knowledge of the araneofauna in Slovakia with emphasis on new species]. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 173. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny) Typ: AFG
 • SOAREZ, António O.** - HAELEWATERS, Danny** - AMEIXA, Olga M. C. C. - BORGES, Isabel - BROWN, Peter M. J. - CARDOSO, Pedro - DE GROOT, Micheile D. - EVANS, Edward W. - GREZ, Audrey A. - HOCHKIRCH, Axel - HOLECOVÁ, Milada - HONĚK, Alois - KULFAN, Ján - LILLEBO, Ana I. - MARTINKOVÁ, Zdenka - MICHAUD, J. P. - NEDVĚD, Oldřich - OMKAR - ROY, Helen E. - SAXENA, Swati - SENTIS, Arnaud - SHANDILYA, Apoorva - SKUHROVEC, Jiří - VIGLÁŠOVÁ, Sandra - ZACH, Peter - ZAVIEZA, Tania - LOSEY, John E. A roadmap for ladybird conservation and recovery. In Conservation Biology, 2023, vol. 37, iss.1, e13965. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 2.071 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0888-8892. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cobi.13965 Typ: ADCA
 • ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - NAUMOVA, Maria - PURGAT, Pavol - SZITA, Éva - GAJDOŠ, Peter. A review of two very rare ground spiders from sandy habitats, new for Slovakia (Araneae: Gnaphosidae) [Prehľad dvoch veľmi vzácnych epigeických pavúkov nových pre Slovensko z piesočnatých habitatov (Araneae, Gnaphosidae)]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2022, vol. 64, p. 14-24. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/366701702_A_review_of_two_very_rare_ground_spiders_from_sandy_habitats_new_for_Slovakia_Gnaphosidae_Araneae (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • TUBBY, K.** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - ADAMSON, Kalev - AKIBA, Mitsuteru - BARNES, Irene - BOROŃ, Piotr - BRAGANÇA, Helena - BULGAKOV, Timur - BURGDORF, N. - CAPRETTI, Paolo - CECH, T. - CLEARY, Michelle - DAVYDENKO, Kateryna - DRENKHAN, Rein - ELVIRA-RECUENCO, Margarita - ENDERLE, Rasmus - GARDNER, J. - GEORGIEVA, Margarita - GHELARDINI, Luisa - HUSSON, C. - ITURRITXA, Eugenia - MARKOVSKAJA, Svetlana - MESANZA, Nebai - OGRIS, Nikica - OSKAY, Funda - PIŠKUR, Barbara - QUELOZ, Valentin - RAITELAITYTÉ, Kristina - RAPOSO, Rosa - SOUKAINEN, Mirkka - STRASSER, Ludwig - VESTER, Marili - VAHALÍK, Petr - MULLETT, Martin. The increasing threat to European forests from the invasive foliar pine pathogen, Lecanosticta acicola. In Forest Ecology and Management, 2023, vol. 536, art. no. 120847. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.184 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-1127. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120847 Typ: ADCA
 • VAN DER NEST, Ariska - WINGFIELD, M.J. - SADIKOVIĆ, Dušan - MULLETT, Martin S. - MARÇAIS, Benoit - QUELOZ, Valentin** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - DAVYDENKO, Kateryna - BARNES, Irene**. Population structure and diversity of the needle pathogen Dothistroma pini suggests human-mediated movement in Europe [Populačná štruktúra a diverzita patogéna ihlíc Dothistroma pini naznačuje človekom sprostredkovanú migráciu v Európe]. In Frontiers in Genetics, 2023, vol. 14, art. no. 1103331. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-8021. Typ: ADMA
 • VARGOVÁ, Viktória - BALOGOVÁ, Monika - ČEREPOVÁ, Vladimíra - GUŽIOVÁ, Damiána - UHRIN, Marcel - KAŇUCH, Peter. Adaptations patterns of Bufotes viridis living in urban environment. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 216. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Zoologické dny) Typ: AFG
 • ZEMEK, Rostislav** - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína. Pests and pathogens of urban trees : editorial [Škodcovia a patogény mestských drevín]. Rostislav Zemek, Katarína Pastirčáková. In Forests, 2023, vol. 14, no. 8, art. no. 1653 https://doi.org/10.3390/f14081653. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14081653 Typ: BDCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus