Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALIEVA, Dilbar. Le blogueur en tant qu’éducateur. In Sociétés: revue des sciences humaines et sociales, 2020, no. 1, p. 27-42. ISSN 0765-3697. Dostupné na internete: <https://www.cairn.info/revue-societes-2020-1-page-27.htm>. Typ: ADEB
 • BYSTRIANSKA, Mária. Slovensko - VŠ štúdium v zahraničí. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 30.10. 2019. S. 25-30. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-8105-961-2. Dostupné na internete: <http://fsvucm.sk/1309_1310_1311/zbornik>. Typ: AFD
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociálny štát a sociálne občianstvo: Quo vadis? = Social state and social citizenship: Quo vadis? In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2020, roč. 23, č. 1, s. 123-141. ISSN 1335-2741. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.123-141>(VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania). Typ: ADNB
 • FALŤAN, Ľubomír. K okrúhlemu výročiu SÚ SAV. In Sociologický zápisnik, 2000, roč. 9, č. 2, s. 1-3. Typ: GII
 • HOFREITER, Roman - BAHNA, Miloslav. Looking for a Job and Borrowing Money: Uncertainty and the Reliance onStrong Ties. In International journal of sociology, 2020, vol. 50, no. 2, p. 103-121. ISSN 1557-9336. Typ: ADMB
 • HURÁKOVÁ, Zuzana. Možnosti, limity a špecifiká výskumu singles na Slovensku. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov), s. 18. Dostupné na internete: <https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/qak/2020_BOA.pdf>. Typ: AFH
 • HURÁKOVÁ, Zuzana. Věra Kuchařová a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 1, s. 102-105. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-275-3. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17947>. Typ: EDI
 • KITA, Pavol - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - ZEMAN, Milan - SIVIČEK, Tomáš. Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: an empirical study - Hainburg and der Donau. In E a M: Ekonomie a Management, 2020, vol. 23, no. 1, p. 215-230. ISSN 1212-3609. Dostupné na internete: <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154711/EM_1_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADMA
 • KUSÁ, Zuzana. Emócie roku jedna. Ohrozenia spoločnosti podľa účastníkov ankety „Spoločné poznanie“. In Sociológia a spoločnosť : medzinárodný vedecký sociologický časopis, 2020, roč. 5, č. 1, s. 19-38. ISSN 2453-8086. Dostupné na internete: <http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/archiv-cisel/c9/c9-kusa.pdf>. Typ: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. Dva-tri týždne a vo veľkej časti domácností začne byť situácia tiesnivá (rozhovor). In Aktuality.sk [online], 30.3.2020, 6 s. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/777586/dva-tri-tyzdne-a-vo-velkej-casti-domacnosti-zacne-byt-situacia-tiesniva-rozhovor/>. Typ: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Transformácia z pohľadu riaditeľov organizácií. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. 21 s. Typ: GII
 • LAUKO JACKOVÁ, Vladimíra. Věra Kuchařová a kol. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 79-82. ISSN 1210-1095. Recenzia na: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-275-3. Dostupné na internete: <https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/2_2020/2_2020_kompletne_cislo.pdf>. Typ: EDI
 • LUCZAJ, Kamil - BAHNA, Miloslav. Explaining the role of international scholars in semi-peripheries. Evidence from Slovakia. In Studies in Higher Education, 2020, vol. 45, no. 4, p. 706-722. ISSN 0307-5079. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LARBI, Frank Okai - ASHRAF, Muhammad Azeem. International Academic Mobility in Chinese Academia: Opportunities and Challenges. In INTERNATIONAL MIGRATION. ISSN 0020-7985, 2019, vol., no., pp., Registrované v: WOS

 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Postavenie muža a ženy na Slovensku a v krajinách strednej Európy : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec 2019) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 6 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3090_attach_TS_SU_MDZ_2019.pdf>. Typ: GHG
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoločnosti na schopnosti mužov a žien vykonávať politické a riadiace funkcie [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 8 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3095_attach_TS_SU_MUZI_ZENY_AKO_LIDRI.pdf >. Typ: GHG
 • PISCOVÁ, Magdalena. Ženy vo vede. In Správy SAV, 2000, roč., č. 9, s. 5. Typ: GII
 • PISCOVÁ, Magdalena. Abortions down as fear of pill declines. In Slovak Spectator, 2000, roč. 6, č. 48, s. 8. Typ: GII
 • PISCOVÁ, Magdalena. Slovak women still face long road to workplace equality. In Slovak Spectator, 2000, roč. 6, č. 35, s. II. Typ: GII
 • TÍŽIK, Miroslav. Slovakia. In World Christian Encyclopedia. - Edinburg : Edinburgh University Press Ltd, 2020, p. 718-721. ISBN 978 1 4744 0323 8. Typ: BDA
 • TÍŽIK, Miroslav. March - September 2019 : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?rubrique865>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Strengthening the position of the Catholic Church in the State’s legislative procedure : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3611>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious belonging in Slovakia : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3686>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification. In Central European Journal for Contemporary Religion, 2019, vol. 3, no. 1, p. -33. ISSN 2570-4893. Dostupné na internete: <http://cejcr.com/2019-01-slovakia.pdf>. Typ: ADFB

  Citácie:
  [3.1] NEŠPOR, Z. R. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, 2020. 200 s. ISBN 978-80-2464-555-1.

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus