Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALIEVA, Dilbar. La Révolution et la féte [Revolution and Celebration]. In Sociétés: revue des sciences humaines et sociales, 2018, vol. 142, no. 4, p. 55-64. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0765-3697. Typ: ADCB
 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1(VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AAA

  Citácie:
  [3.1] KATONA, N. - TURAI, E. Care Work Migration from and to East-Central Europe. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 180-184. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [4.1] VOĽANSKÁ, Ľ. - KÁČEROVÁ, M. - MAJO, J. People, space and culture – dimensions of intergenerational relationships. Introduction. In Slovenský národopis. ISSN1335-1303, 2019, Vol. 67, No. 2, p. 122-143. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2019-0007.

  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Let´Smake It The Clients Decision – Impact Evaluation Of Innovated Training For Registered Job Seekers – Repas. In Miroslav Štefánik et al. Labour Market In Slovakia 2019+. Bratislava: Centrum spoločenských a psychologickýchvied SAV, 2018. s. 56-72. ISBN 978-80-7144-296-7. Dostupné na: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/390_labour_market_in_slovakia_2019.pdf.

  [5] PAVELKOVÁ, L. Péče, migrace a střední Evropa. In Gender a výzkum. ISSN 2570-6578, roč. 20, č. 1, s. 154-158. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/uploads/86071174bf58164e1494bb792a06966c1e84664c_gender-a-vyzkum-2019-1-pro-web.pdf.

  [6] GYÁRFÁŠOVÁ, O. Cezhraničné opatrovateľky - skupinový portrét. In Sme. Kultúrny život. ISSN 1335-440X, 2019, roč. 27, č. 65, s. 16.

 • BAHNA, Miloslav. Context Matters: Measuring Nationalism in the Countries of the Former Czechoslovakia. In Nationalities Papers : The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2019, vol. 47, no. 1, p. 2-19. (0.803 - IF2018). ISSN 0090-5992. Dostupné na internete: <https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=C45XG2uLmjhsNO1hEEI&page=1&doc=2>. Typ: ADCA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
 • BAHNA, Miloslav. Nacionalizmus na Slovensku: ako sa menil v čase? In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 11-16. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • BAHNA, Miloslav. Korupční politici, korupční úradníci a osobná skúsenosť s korupciou. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 47-52. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. Miloslav Bahna (editor). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 80 s. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>. ISBN 978-80-89897-11-7(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: FAI
 • BYSTRIANSKA, Mária. Jaroslava Hasmanová Marhánková - Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 84-87. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Prarodičovství v současné české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková. - Praha : Slon, 2018. - ISBN 978-80-7419-265-4. Typ: EDI
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. (Ne)meniace sa princípy a piliere sociálneho zabezpečenia. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.), Ľudmila Gajdošíková (odborný garant). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 15-33. ISBN 978-80-89607-72-3.(Vega 2/0184/15 : Organizačné zmeny a organizácia zmeny = Organizational changes and the organization of change. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AFD
 • FALŤAN, Ľubomír. Socio-priestorové premeny vidieckych sídiel na Slovensku v začiatkoch 21. storočia – sociologická reflexia = Socio-Spatial Transformations of Rural Settlements in Slovakia at the Beginning of the 21st Century – Sociological Reflection. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 95-114. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231045Faltan%202-2019.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Adam - MATHIAS, Marek - MRVA, Marianna - RÉVÉSZOVÁ, Zuzana - ŠEDOVIČ, Michaela - VANOCH, Matej. Kultúra v štyroch dejstvách. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2019. 129 s. Dostupné na internete: <http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2019/07/4-dejstva-interaktivne-jednostrankove-april.pdf>. ISBN 978-80-7121-358-1. Typ: AAB
 • KLOBUCKÝ, Robert. Obsahová analýza časopisu Sociológia po roku 1989. Príspevok k päťdesiatemu výročiu založenia časopisu = A Content Analysis of Sociológia/Slovak Sociological Review since 1989: A Com-memoration of the 50th Anniversary of the Journal. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 179-197. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231054Klobucky%202-2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: ADFA
 • KLOBUCKÝ, Robert. Hodnotenie práce a zamestnania. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 17-23. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • KUSÁ, Zuzana. Solidarita ako sociologická téma. In Solidarita. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 291-304. ISBN 978-80-89975-01-3.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: AEDA
 • KUSÁ, Zuzana. Predstavy o demokracii : zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19. In Working Papers in Sociology, 2019, č. 2, s. 1-18. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_022019.pdf>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: BDF
 • KUSÁ, Zuzana. Participácia najviac znevýhodnených – utópia, možnosť, nutnosť [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2019/z_dennikov_pilotnych_schem/april/z_dennikov_pilotnych_schem/Zuzana%20Kusa_PP12.pdf>(Aktívny občan je prínosom pre obec : konferencia NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • MALOVÁ, Darina - MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Vznik a rozvoj politológie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch v kontexte pôsobenia Miroslava Kusého. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 50-68. ISSN 1337-8163. Typ: ADFB
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Ein Image für eine Unbekannte Nation Erfinden? Der Fall Slowakei. In Imaginäre Räume in Zentraleuropa : Kulturelle Transformationen, politische Repräsentationen und trans/nationale identitätsentwürfe. - Herne : Gabriele Schäfer Verlag, 2019, s. 221-263. ISBN 9783944487663. Typ: ABC
 • MRVA, Marianna. Fenomén všeobecnej dôvery na Slovensku vo svetle výskumu. In Sociológia a spoločnosť : medzinárodný vedecký sociologický časopis, 2019, roč. 4, č. 1, s. 30-46. ISSN 2453-8086.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: ADFB
 • ORIŠKOVÁ, Dominika. Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 70-74. ISSN 1338-0982. Recenzia na: Škola nie je pre všetkých / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. - ISBN 978-80-85544-98-5. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-1/pedagogika-1-2019.pdf>. Typ: EDI
 • ŠOTTNÍK, Ľubomír. Georg Simmel: Rembrandt. Umelecko-filozofická esej. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 4, s. 450-452. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Rembrandt / umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018. - ISBN 978-80-972769-3-5. Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Doslov. In SIMMEL, George - TÍŽIKOVÁ NEMCOVÁ, Renáta (prekl.). Rembrandt : umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018, s. 241-259. Typ: AEDA

  Citácie:
  [4.1] ŠOTTNÍK, Ľubomír. Georg Simmel: Rembrandt. Umelecko-filozofická esej. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 4, s. 450-452. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Rembrandt / umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018. - ISBN 978-80-972769-3-5.

 • TÍŽIK, Miroslav. Religious Minority as a Source of a National and State Identity. The Case of Slovakia. In The Politics of Religion and Spirituality, Barcelona, 9.-12.7.2019 : Program [elektronický zdroj]. - Barcelona : International Society for the Sociology of Religion, 2019, s. 20. Dostupné na internete: <https://issr2019barcelona.com/wp-content/uploads/2019/04/programa_EDICIO_2.pdf>. Typ: AFG
 • TÍŽIK, Miroslav. Dialóg po konci politiky a dejín. In Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.Contradictions: a Journal of Critical Thought, 2018, roč. 2, č. 1, s. 213-219. ISSN 2570-7485. Recenzia na: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. - Praha : Filosofia, 2017. - ISBN 978-80-7007-481-7. Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. O ambivalencii sveta bez písaných pravidiel: Vyjednávanie intímnosti a formálnosti pri nájomných domácich prácach a starostlivosti na Slovensku. In Biograf : časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, 2018, č. 67-68, s. 107-112. ISSN 1211-5770. Recenzia na: Panie k deťom na upratovanie: Podoby platenej práce v domácnosti / Zuzana Sekeráková Búriková. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - ISBN 978-80-2108-762-0. Typ: EDI
 • Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku : o prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v druhej polovici 20. storočia. Miroslav Tížik, Ľubomír Sivák (eds.). Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 308 s.(APVV-0627-12 : Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien = Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change. VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Typ: FAI
 • TÍŽIK, Miroslav. Prvoaprílový žart. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 82, s. 50-51. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/508006-prvoaprilovy-zart/?fbclid=IwAR1UaFCf1VWl1o-yMExoMGbVXN45zYR7bpTgajdGhk5n5GVMepqRqDiGW1s>. Typ: GII
 • ZAGRAPAN, Jozef. Politický protest a jeho podpora. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 65-70. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
 • ZAGRAPAN, Jozef. Do different scales provide different answers about corruption experience? Split-ballot experiment on full labeling and end labeling in surveys. In 6th International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS 2019) : book of abstracts [elektronický zdroj]. - Utrecht : Utrecht University, 2019, p. 53. Dostupné na internete: <http://imebess.org/program/book-of-abstracts.html>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus