Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALIEVA, Dilbar. Le blogueur en tant qu’éducateur. In Sociétés: revue des sciences humaines et sociales, 2020, no. 1, p. 27-42. (2019: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0765-3697. Dostupné na internete: <https://www.cairn.info/revue-societes-2020-1-page-27.htm>. Typ: ADEB
 • ALIEVA, Dilbar. Sú revolúcie sviatkami dejín? In Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. Editorka: Dilbar Alieva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020, s. 100-151. ISBN 978-80-89897-21-6. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3146_attach_anatomia_revolucie_2020.pdf>. Typ: AFD
 • Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. Editorka: Dilbar Alieva. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. 159 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3146_attach_anatomia_revolucie_2020.pdf>. ISBN 978-80-89897-21-6. Typ: FAI
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. The Electoral Success of the Extreme Right: Is the Presence of a Minority Important? In Sociologický časopis, 2020, vol. 56, no. 3, p. 291-313. (2019: 0.412 - IF, Q4 - JCR, 0.192 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. Dostupné na internete: <https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202003-0001_the-electoral-success-of-the-extreme-right-is-the-presence-of-a-minority-important.php>. Typ: ADMA
 • BAHNA, Miloslav - KLOBUCKÝ, Robert - MRVA, Marianna - ZAGRAPAN, Jozef. Slovensko počas pandémie: Prvé tri mesiace. In Working Papers in Sociology, 2020, č. 1, s.1-44. ISSN 2453-6970. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_012020.pdf>. Typ: BDF
 • BYSTRIANSKA, Mária. Slovensko - VŠ štúdium v zahraničí. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 30.10. 2019. S. 25-30. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-8105-961-2. Dostupné na internete: <http://fsvucm.sk/1309_1310_1311/zbornik>. Typ: AFD
 • BYSTRIANSKA, Mária. Ján Mišovič: Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 2, s. 201-202. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor / Ján Mišovič. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-285-2. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04291216recenzia%20-%20Misovic.pdf>. Typ: EDI
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociálny štát a sociálne občianstvo: Quo vadis? = Social state and social citizenship: Quo vadis? In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2020, roč. 23, č. 1, s. 123-141. ISSN 1335-2741. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.1.123-141>(VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania). Typ: ADNB
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Lindbloom, Jana (2019): Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev. In Ekonomický časopis, 2020, roč. 68, č. 7, s. 756-758. (2019: 0.560 - IF, Q4 - JCR, 0.271 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Recenzia na: Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev / Jana Lindbloom. - Bratislava : VEDA, 2019. - ISBN 978-80-224-1802-7. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.31577/ekoncas.2020.07.06>. Typ: EDI
 • HOFREITER, Roman - BAHNA, Miloslav. Looking for a Job and Borrowing Money: Uncertainty and the Reliance onStrong Ties. In International journal of sociology, 2020, vol. 50, no. 2, p. 103-121. ISSN 1557-9336. Typ: ADMB
 • HURÁKOVÁ, Zuzana. Možnosti, limity a špecifiká výskumu singles na Slovensku. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov), s. 18. Dostupné na internete: <https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/uap/dokumenty/qak/2020_BOA.pdf>. Typ: AFH
 • HURÁKOVÁ, Zuzana. Věra Kuchařová a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 1, s. 102-105. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-275-3. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17947>. Typ: EDI
 • KITA, Pavol - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - ZEMAN, Milan - SIVIČEK, Tomáš. Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: an empirical study - Hainburg and der Donau. In E a M: Ekonomie a Management, 2020, vol. 23, no. 1, p. 215-230. (2019: 1.195 - IF, Q3 - JCR, 0.322 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1212-3609. Dostupné na internete: <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154711/EM_1_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Typ: ADMA
 • KLOBUCKÝ, Robert. Hlasizmus, Anton Šrefánek a začiatky slovenskej sociológie. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 83-102. ISBN 978-80-224-1818-8. Typ: AEDA
 • KUSÁ, Zuzana. Emócie roku jedna. Ohrozenia spoločnosti podľa účastníkov ankety „Spoločné poznanie“. In Sociológia a spoločnosť : medzinárodný vedecký sociologický časopis, 2020, roč. 5, č. 1, s. 19-38. ISSN 2453-8086. Dostupné na internete: <http://www.sociology-society.ff.ukf.sk/archiv-cisel/c9/c9-kusa.pdf>. Typ: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. Pamäťový azyl a emócie. Rok 1968 v listoch na výzvu Spoločné poznanie = Asylum of Memory and Emotions. The 1968 in the letters responding to the call Common. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 1, s. 7-29. ISSN 1335-5074.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). VEGA č. 2/0134/19 : Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze). Typ: ADFB
 • KUSÁ, Zuzana. Dva-tri týždne a vo veľkej časti domácností začne byť situácia tiesnivá (rozhovor). In Aktuality.sk [online], 30.3.2020, 6 s. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/777586/dva-tri-tyzdne-a-vo-velkej-casti-domacnosti-zacne-byt-situacia-tiesniva-rozhovor/>. Typ: GHG
 • KUSÁ, Zuzana. Transformácia z pohľadu riaditeľov organizácií. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. 21 s. Typ: GII
 • KUSÁ, Zuzana. Správa z druhej etapy zisťovania názorov riaditeľov organizácií SAV na transformačný proces : podklad pre diskusiu na mimoriadnom zasadnutí Snemu SAV dňa 24. novembra 2020. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. 37 s. Typ: GII
 • LAUKO JACKOVÁ, Vladimíra. Věra Kuchařová a kol. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 79-82. ISSN 1210-1095. Recenzia na: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. - Praha : Slon, 2019. - ISBN 978-80-7419-275-3. Dostupné na internete: <https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/2_2020/2_2020_kompletne_cislo.pdf>. Typ: EDI
 • LUCZAJ, Kamil - BAHNA, Miloslav. Explaining the role of international scholars in semi-peripheries. Evidence from Slovakia. In Studies in Higher Education, 2020, vol. 45, no. 4, p. 706-722. (2019: 3.000 - IF, Q1 - JCR, 1.836 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0307-5079. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] LARBI, Frank Okai - ASHRAF, Muhammad Azeem. International Academic Mobility in Chinese Academia: Opportunities and Challenges. In INTERNATIONAL MIGRATION. ISSN 0020-7985, 2019, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [1.1] UZHEGOVA, Dina - BAIK, Chi. Internationalisation of higher education in an uneven world: an integrated approach to internationalisation of universities in the academic periphery. In STUDIES IN HIGHER EDUCATION. ISSN 0307-5079, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

  [3.1] DENIZ, A. Turkey is a paradise for foreign academics who have no beter place to go: The structure of transnatonal academic mobility towards Turkey. In Turkish Geographical Review. ISSN 1302-5856, 2020, no. 74, p. 43-156. DOI:10.17211/tcd.669272.

 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Postavenie muža a ženy na Slovensku a v krajinách strednej Európy : tlačová správa Sociologického ústavu SAV pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec 2019) [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 6 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3090_attach_TS_SU_MDZ_2019.pdf>. Typ: GHG
 • MATEJKOVÁ, Alexandra. Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoločnosti na schopnosti mužov a žien vykonávať politické a riadiace funkcie [elektronický zdroj]. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. 8 s. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3095_attach_TS_SU_MUZI_ZENY_AKO_LIDRI.pdf >. Typ: GHG
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Symboly v interpretácii revolúcií v 20. storočí. In Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy [elektronický zdroj]. Editorka: Dilbar Alieva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020, s. 84-99. ISBN 978-80-89897-21-6. Dostupné na internete: <http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3146_attach_anatomia_revolucie_2020.pdf>. Typ: AFD
 • MRVA, Marianna. Sociálny kapitál a subjektívna pohoda na Slovensku = Social Capital and Subjective Well-Being in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 2, s. 111-131. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05141514Mrva%202-2020.pdf>. Typ: ADDA
 • MRVA, Marianna. A szlovákiai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai. In Fiatalok a Kárpát-medencében a XXI. század elején : A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a PTE BTK Demográfia és Szociológia PhD Iskola által 2018. október 26–27-én megrendezett II. Doktorandusz Konferenciájának előadásait összefoglaló tanulmánykötet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2019, s. 87-99. ISBN 978-615-5639-19-7. Dostupné na internete: <http://www.nski.hu/admin/data/file/20200123/2019-szemle-13_12v_oldalpar.pdf>. Typ: BEE
 • ŠOTTNÍK, Ľubomír. Zuzana Maďarová: Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 2, s. 203-204. (2019: 0.796 - IF, Q4 - JCR, 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti / Zuzana Maďarová. - Bratislava : Aspekt, 2019. - ISBN 978-80-8151-080-9. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04291247recenzia%20-%20Madarova.pdf>. Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Slovakia as a country without atheism but with a history of atheization. In Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe : The Development of Secularity and Non-Religion. - Abingdon : Routledge, 2020, s. 258-283. ISBN 978-0-367-22631-2. Typ: ABC
 • TÍŽIK, Miroslav. Meniaca sa minulosť Slovenska – stabilita a zmeny verejnej mienky pri hodnotení histórie = Changing history of Slovakia. Stability and changes in public opinion on history. In Etnologické rozpravy, 2020, roč. XXVII, č. 1, s. 46-70. ISSN 1335-5074.(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE). VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past). Typ: ADFB
 • TÍŽIK, Miroslav. Slovakia. In World Christian Encyclopedia. - Edinburg : Edinburgh University Press Ltd, 2020, p. 718-721. ISBN 978 1 4744 0323 8. Typ: BDA
 • TÍŽIK, Miroslav. March - September 2019 : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?rubrique865>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Strengthening the position of the Catholic Church in the State’s legislative procedure : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Strasbourg : University of Strasbourg, 2019. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3611>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious belonging in Slovakia : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://www.eurel.info/spip.php?article3686>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious tolerance, pluralisation and national revival : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://eurel.info/spip.php?article3719>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Some key dates and periods : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://eurel.info/spip.php?rubrique501>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious composition and contexts in the Czechoslovak Republic : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://eurel.info/spip.php?article3754>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Reformation movements, eastern Christianity and counter-reformation in the territory of Slovakia : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://eurel.info/spip.php?article3752>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TÍŽIK, Miroslav. Religious minorities during war time in the Slovak Republic : Eurel Sociological and legal data on religions in Europe and beyond [elektronický zdroj]. Dostupné na internete: <http://eurel.info/spip.php?article3756>(APVV-15-0653 : Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)). Typ: GHG
 • TURČAN, Ľudovít. Filozofia v myslení a diele Antona Štefánka. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 184-204. ISBN 978-80-224-1818-8. Typ: AEDA
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification. In Central European Journal for Contemporary Religion, 2019, vol. 3, no. 1, p. 1-33. ISSN 2570-4893. Dostupné na internete: <http://cejcr.com/2019-01-slovakia.pdf>. Typ: ADFB

  Citácie:
  [3.1] NEŠPOR, Z. R. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, 2020. 200 s. ISBN 978-80-2464-555-1.

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus