Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BUSCHMANN, Daniel. "Kommt ein Mann in eine Bar ... ". Interkulturelle Überlegungen zum Umgang mit der Klimakrise. In Polylog : Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, 2022, nr. 47, s. 157-159. ISSN 1560-6325. Recenzia na: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living / Graham Parkes. - London : Bloomsbury, 2021. Typ: EDI
 • BUSCHMANN, Daniel. Graham Parkes: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living. In Concordia : internationale Zeitschrift für Philosophie, 2022, no. 81, pp. 93-100. ISSN 0179-0846. Recenzia na: How to Think about the Climate Crisis: A Philosophical Guide to Saner Ways of Living / Graham Parkes. - London : Bloomsbury, 2021. Typ: EDI
 • BUSCHMANN, Daniel. Eric S. Nelson: Daoism and Environmental Philosophy: Nourishing Life. In Filosofický časopis, 2021, vol. 69, special Issue 3, pp. 95-100. (2020: 0.117 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0015-1831. Recenzia na: Daoism and Environmental Philosophy: Nourishing Life / Eric S. Nelson. - New York : Routledge, 2021. Dostupné na internete: https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:035adae0-b065-4ade-bca8-eac583d3edd9 Typ: EDI
 • DAUBNER, Peter - MIHÁLY, Róbert. Globálna klimatická kríza a neoliberálny kapitalizmus: filozofická perspektíva [Global Climate Crisis and Neoliberal Capitalism: Philosophical Perspective]. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2022, roč. 25, č. 1, s. 8-48. (2022 - WOS). ISSN 1335-2741. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2022.25.1.8-48 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: ADNB
 • DAUBNER, Peter. Idea socializmu v ére antropocénu. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 144-211. ISBN 978-80-89766-02-4. (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: AFD
 • Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022. 216 s. ISBN 978-80-89766-02-4 Typ: FAI
 • DAUBNER, Peter. Úvod. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 7-11. ISBN 978-80-89766-02-4. Typ: GII
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Načrieť do hĺbky, kde je človek mýtom. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 2, s. 22-23. ISSN 1210-1982. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: BDF
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2022] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Typ: FAI
 • GAHÉR, František. Časopis Filozofia zdigitalizovaný. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 231-232. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/04302009Na_uvod.pdf Typ: GII
 • HORYNA, Břetislav. Význam Číny pro evropskou vzdělanost : Leibniz - Wolff - Bilfinger - Justi - Goethe - Konfuciánství [The importance of China for European Education : Leibniz - Wolff - Bilfinger - Justi - Goethe - Confucianism]. Recenzenti Vladimír Leško, Dušan Lužný. Praha : Malvern, 2022. 261 s. ISBN 978-80-7530-353-0 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: AAA
 • HORYNA, Břetislav. Hybné síly environmentální politické filosofie [Motive Forces of Environmental Political Philosophy]. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 251-267. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: ADDB
 • HORYNA, Břetislav. Filosofie a obraz světa: k dějinám jedné metafory [Philosophy and the Image of the World. Towards the History of a Metaphor]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 2-19. ISSN 1339-8970. Dostupné na internete: http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/1horyna.pdf (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: ADFB
 • CHEDIA, Irakli. Phenomenon of Totalitarianism Today : dizertačná práca [Fenomén totalitarizmu dnes]. Školiteľ František Novosád. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského : Filozofický ústav SAV, 2021. 115 s. Typ: DAI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová kultúra v online priestore. In Knihy na dosah, 2022, 14. február. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/romana-javorcekova-filmova-kultura-v-online-priestore/ Typ: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Ako sa skúša zem. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2021, roč. 25, č. 2, s. 196-206. ISSN 1335-1893. Recenzia na: Gunda / Victor Kossakovsky. - 2020. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: EDI
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Pojem inakosti a environmentálna filozofia - Emmanuel Levinas a Martin Buber [The Concept of Otherness and Environmental Philosophy - Emmanuel Levinas and Martin Buber]. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 2, s. 85-96. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.2.2 (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Typ: ADDB
 • LIPTÁK, Michal. Body, Music and Electronics: Pierre Schaeffer and Phenomenology of Music. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 45-74. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.03 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMB
 • LIPTÁK, Michal - VYDROVÁ, Jaroslava. Introduction. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 7-10. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na internete: http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1419.pdf Typ: GII
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Az iskolai filozófiától a nyilvános filozófia felé (Greguss Mihály vitacikkei) [From Academic Philosophy to Public Philosophy (The Journal Articles of Mihály Greguss)]. In Erdélyi Múzeum, 2021, vol. 83, no. 4, pp. 26-33. ISSN 1453-0961. Dostupné na: https://doi.org/10.36373/em-2021-4-3 Typ: BDE
 • MURÁNSKY, Martin. Ernst Tugendhat a jeho "prvá" filozofia. Recenzenti Martin Nitsche, Jana Tomašovičová. Praha : Togga, 2021. 333 s. ISBN 978-80-7476-149-2 (VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy) Typ: AAA
 • NOVOSÁD, František. Znovu o socializme, alebo ako vrátiť loptu do hry : úvahy o knihe Axela Honnetha "Idea socializmu". In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 13-22. ISBN 978-80-89766-02-4. (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Typ: AFD
 • SEDOVÁ, Tatiana. Podoby textu a poznanie: O vzťahu medzi filozofickým a literárnym textom [Varieties of Text and Knowledge: Towards to the Relationship Between Philosophical and Literary Text]. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2022, roč. 4, č. 1, s. 40-51. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2022.04.1.40-51 Typ: ADFB
 • SEDOVÁ, Tatiana. Wikforss, Asa: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 2, s. 143-147. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Alternatívne fakty. O poznaní a jeho nepriateľoch / Asa Wikforss. - Bratislava : Ikar, 2021. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02202151filozofia.2022.77.2.6.pdf Typ: EDI
 • SEDOVÁ, Tatiana. Normatívnosť ako kľúč k človeku: medzi darvinovskou evolúciou a normativitou. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 7, s. 563-569. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Člověk jako normativní tvor / Jaroslav Peregrin. - Praha : Academia, 2022. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/09171456filozofia.2022.77.7.7.pdf (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: EDI
 • SMREKOVÁ, Dagmar. K otázke morálnej zodpovednosti kolektívnych entít [On the Question of Moral Responsibility of Collective Entities]. In Filozofia, 2022, roč. 77, č. 4, s. 283-297. (2021: 0.227 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.4 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: ADDB
 • SŤAHEL, Richard - TOMAŠČÍKOVÁ, Slávka. Towards the possibility of transforming consumer culture into ecological civilization. In Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies, 2021, vol. 37, no. 4, pp. 694-705. (2020: 0.209 - SJR, Q1 - SJR). (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 2542-2278. Dostupné na: https://doi.org/10.21638/spbu17.2021.409 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Typ: ADMB
  Citácie:
  [2.1] HORYNA, Bretislav. Motive Forces of Environmental Political Philosophy FILOZOFIA. In FILOZOFIA. ISSN 0046-385X, 2022, vol. 77, no. 4, pp. 251-267. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.4.2., Registrované v: WOS
 • STEWART, Jon. Notes to a Marxist Phenomenology: The Body and the Machine in Engels' The Condition of the Working Class in England. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 75-99. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.04 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMB
 • ŠAJDA, Peter. From a Knight to a Mass Worker: The Development of Ernst Jünger's View of the Fighting Individual. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 101-116. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.05 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMB
 • ŠEDO, Marcel. Umelecky býva človek: Advenant ako herec vo filozofii Clauda Romana [Artistically Man Dwells: Advenant as an Actor in the Philosophy of Claude Romano]. In Pro-Fil : an internet journal of philosophy, 2022, vol. 23, no. 1, pp. 43-56. (2021: 0.102 - SJR, Q4 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 1212-9097. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/pf22-1-21308 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMB
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2022] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 4x ročne. ISSN 1335-0668 Typ: FAI
 • VALACH, Michal. Kauzálna percepcia ako podpora kauzalizmu v sociálnych vedách. In XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii : zborník abstraktov. - Banská Bystrica : Katedra filozofie FF UMB, 2021, s. 26. Dostupné na internete: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23693 Typ: GII
 • VENDRA, Maria Cristina - FURIA, Paolo. Introduction – Ricœur and the Problem of Space. Perspectives on a Ricœurian "Spatial Turn". In Études Ricoeuriennes, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 1-7. ISSN 2156-7808. Dostupné na: https://doi.org/10.5195/errs.2021.576 Typ: GII
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Possibilities of a Hand: A Phenomenological Perspective. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 29-44. (2022 - WOS). ISSN 1221-8138. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.02 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.1] LIPTAK, Michal. BODY, MUSIC AND ELECTRONICS: PIERRE SCHAEFFER AND PHENOMENOLOGY OF MUSIC. In STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA. ISSN 1221-8138, 2022, vol. 67, no. 1, pp. 45-74. Dostupné na: https://doi.org/10.24193/subbphil.2022.1.03., Registrované v: WOS
 • WIELAND, Christoph Martin - HORYNA, Břetislav (prekl.). Pár zlatých zrnek Christopha Martina Wielanda : překlad s komentářem. In Pro-Fil : an internet journal of philosophy, 2022, vol. 23, no. 1, pp. 75-83. (2021: 0.102 - SJR, Q4 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 1212-9097. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/pf22-1-21265 Typ: EDJ
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus