Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

-

-

Národné projekty

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III

-

SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Slovakia - Central European Perspectives of Thinking

Technical Life

-

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Tasks of Political Philosophy in the Context of Anthropocene

Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Celkový počet projektov: 8