Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Filozofický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Empatia a kultúra

Empathy and Culture

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Doba trvania: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2031
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

Doba trvania: 1. 11. 2020 - 1. 8. 2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Glavaničová Daniela PhD.

-

Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation

Doba trvania: 10. 3. 2020 -
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Zeman Dan Cristian PhD.

Národné projekty

Interaktívny obrat a ako ďalej vo výskume sociálnej kognície

Interactive turn: How to Proceed with the Research of Social Cognition?

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bánovský Juraj PhD.
Anotácia:Za akých podmienok možno hovoriť o tom že aktéri vykonávajú spoločnú činnosť? Aký charakter majú reprezentácie, s ktorými jednotliví aktéri v "spoločnom móde" pracujú? Aká je štruktúra a povaha kognitívnych mechanizmov, ktoré túto schopnosť podmieňujú? Objasnenie tejto problematiky môže mať na jednej strane zásadný význam pre pochopenie typicky ľudských čŕt, medzi ktoré patrí napr. osvojovanie si a šírenie kultúry. Na druhej strane však analýza tejto schopnosti a následné využitie poznatkov o nej môže prispieť i k ďalšiemu vývinu modelov umožňujúcich interakciu medzi človekom a robotom.

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.

Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Anotácia:Fikcii zvyčajne rozumieme tak, že je o niečom, čo neexistuje. Napriek tomu možno zmysluplne hovoriť o fiktívnych postavách a, ipso facto, o neexistencii. Možno o nich hovoriť aj napriek tou, že fikcie niekedy porušujú fundamentálne logické princípy. Projekt sa venuje logickým, epistemologickým a metafyzickým dôsledkom daného fenoménu a navrhuje jednotnú teóriu fikcie.

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity.

The place of Social Sciences and Humanities in in society: Thier limitations and Possibilities

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. phil. Muránsky Martin PhD.

Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Tasks of Political Philosophy in the Context of Anthropocene

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je rozpracovanie komplexnej metodológie politického a ekonomického stvárnenia aktuálneho a očakávaného stavu obyvateľnej sféry planéty Zem. Z nej vzíde klasifikácia a normatívne orientovaná komparácia predstáv o možnom postupe uprostred environmentálnej krízy. Projekt pracuje s hypotézou, že základným metodologickým horizontom pre voľbu, formovanie a realizáciu politických intervencií už nie je národný štát, nadnárodné spoločenstvo alebo globálna pospolitosť, ale Zem ako geofyzikálna jednotka. V nadväznosti na to skúma hypotézu, podľa ktorej politická filozofia adekvátna antropocénu bude musieť byť zároveň filozofiou environmentálnou. Pretože vplyv médií na vnímanie globálnej environmentálnej krízy možno považovať za kľúčový pre získanie demokratického súhlasu s opatreniami nevyhnutnými na odvrátenie kolapsu environmentálnych systémov podpory života planetárnej civilizácie, sa projekt bude zaoberať aj najnovšími poznatkami z oblasti teórie, resp. filozofie médií.

Celkový počet projektov: 11