Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Filozofický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Empatia a kultúra

Empathy and Culture

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Doba trvania: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2031
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

Doba trvania: 1. 11. 2020 - 1. 8. 2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Glavaničová Daniela PhD.

-

Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation

Doba trvania: 10. 3. 2020 -
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Zeman Dan Cristian PhD.

Národné projekty

Interaktívny obrat a ako ďalej vo výskume sociálnej kognície

Interactive turn: How to Proceed with the Research of Social Cognition?

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bánovský Juraj PhD.
Anotácia:Za akých podmienok možno hovoriť o tom že aktéri vykonávajú spoločnú činnosť? Aký charakter majú reprezentácie, s ktorými jednotliví aktéri v "spoločnom móde" pracujú? Aká je štruktúra a povaha kognitívnych mechanizmov, ktoré túto schopnosť podmieňujú? Objasnenie tejto problematiky môže mať na jednej strane zásadný význam pre pochopenie typicky ľudských čŕt, medzi ktoré patrí napr. osvojovanie si a šírenie kultúry. Na druhej strane však analýza tejto schopnosti a následné využitie poznatkov o nej môže prispieť i k ďalšiemu vývinu modelov umožňujúcich interakciu medzi človekom a robotom.

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Sedová Tatiana CSc.

Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Logic, Epistemology and Metaphysics of Fiction

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Anotácia:Fikcii zvyčajne rozumieme tak, že je o niečom, čo neexistuje. Napriek tomu možno zmysluplne hovoriť o fiktívnych postavách a, ipso facto, o neexistencii. Možno o nich hovoriť aj napriek tou, že fikcie niekedy porušujú fundamentálne logické princípy. Projekt sa venuje logickým, epistemologickým a metafyzickým dôsledkom daného fenoménu a navrhuje jednotnú teóriu fikcie.

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity.

The place of Social Sciences and Humanities in in society: Thier limitations and Possibilities

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. phil. Muránsky Martin PhD.

Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.

Celkový počet projektov: 10