Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Formy fikcionalizmu
Varieties of Fictionalism
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 30.12.2020

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2021

Sociálna zmena vo fenomenologickom a postfenomenologickom kontexte
Social change in phenomenological and postphenomenological context
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii
Phenomenon of Culture in Philosophical Reflection
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Novosád František CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sivák Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia
Philosophical Anthropology and the Contemporary Civilizational Situation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Web stránka projektu:http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/content/filozoficka-antropologia-sucasna-civilizacna-situacia
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Muránsky Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Interaktívny obrat a ako ďalej vo výskume sociálnej kognície
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bánovský Juraj PhD.
Anotácia:Za akých podmienok možno hovoriť o tom že aktéri vykonávajú spoločnú činnosť? Aký charakter majú reprezentácie, s ktorými jednotliví aktéri v "spoločnom móde" pracujú? Aká je štruktúra a povaha kognitívnych mechanizmov, ktoré túto schopnosť podmieňujú? Objasnenie tejto problematiky môže mať na jednej strane zásadný význam pre pochopenie typicky ľudských čŕt, medzi ktoré patrí napr. osvojovanie si a šírenie kultúry. Na druhej strane však analýza tejto schopnosti a následné využitie poznatkov o nej môže prispieť i k ďalšiemu vývinu modelov umožňujúcich interakciu medzi človekom a robotom.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Logika, epistemológia a metafyzika fikcie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Anotácia:Fikcii zvyčajne rozumieme tak, že je o niečom, čo neexistuje. Napriek tomu možno zmysluplne hovoriť o fiktívnych postavách a, ipso facto, o neexistencii. Možno o nich hovoriť aj napriek tou, že fikcie niekedy porušujú fundamentálne logické princípy. Projekt sa venuje logickým, epistemologickým a metafyzickým dôsledkom daného fenoménu a navrhuje jednotnú teóriu fikcie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Smolková Eva CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Procesy recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku: konceptualizácia kľúčových otázok
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pichler Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 11