Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Empatia a kultúra

Empathy and Culture

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues

LFUAJH - Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa

Pavel Tichý o indivíduách, rolách a Bohu

Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God

-

Philosophy of Language: Slovak-Austrian Cooperation

Národné projekty

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III

-

SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

K idei ľudských práv: koncepty, problémy , perspektívy

-

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty. (Komparatistika a sociálne vedy)

-

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity.

The place of Social Sciences and Humanities in in society: Thier limitations and Possibilities

Slovak-Austrian Environmental and Intercultural Philosophy Network

Slovak-Austrian Environmental and Intercultural Philosophy Network

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Slovakia - Central European Perspectives of Thinking

Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity

-

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Tasks of Political Philosophy in the Context of Anthropocene

Celkový počet projektov: 14