Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Nevyhnutnosť Božej existencie: Božie mená a modalita

-

Osoby zodpovednosti: Ľudské, Zvieracie, Umelé, Božské

Persons of Responsibility: Human, Animal, Artificial, Divine

Prepojenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Národné projekty

SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

TECHNE - Filozofické a metodologické výzvy inteligentných technológií

Philosophical and methodological challenges of intelligent technologies

Is it Possible to Imagine the Impossible? Pragmatist approaches to Fictional Discourse

Is it Possible to Imagine the Impossible? Pragmatist approaches to Fictional Discourse

Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy

The Principle of Humanity in the Context of Contemporary Conflicts. Existential and Phenomenological Challenges

Technical Life

-

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II

Tasks of Political Philosophy in the Context of the Anthropocene II

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II

Tasks of Political Philosophy in the Context of the Anthropocene II

Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Celkový počet projektov: 12