Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav krajinnej ekológie SAV Terénne laboratórium Východná

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BOROVSKÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - RUSŇÁK, Tomáš. Biomonitoring of atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia in 2020-2022 [Biomonitoring ťažkých kovov v atmosférickej depozícii Slovenska 2020 – 2022]. In 36th Task Force Meeting. - Bangor : UK Centre for Ecology & Hydrology, 2023, p. 42. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2023.pdf (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Typ: GII
 • BOROVSKÁ, Jana - RUSŇÁK, Tomáš - HALADA, Ľuboš. Biomonitoring of heavy metals in atmospheric deposition - Slovakia 2020 - 2023 [Biomonitoring ťažkých kovov v atmosférickej depozícii Slovenska 2020 – 2023]. In 37th Task Force meeting. - Kaunas : Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2024, p. 39-40. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/37th-task-force-meeting-kaunas-lithuania (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Task Force meeting) Typ: GII
 • ČERNECKÝ, Ján** - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia [Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku]. In Journal of Landscape Ecology, 2024, vol. 17, no. 1, p. 47-63. (2023: 0.314 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-2427. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jlecol-2024-0004 (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas) Typ: ADMB
 • ČERNECKÝ, Ján - ŠVAJDA, Juraj - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana. Prínos chránených území k zmierneniu vplyvu fragmentácie krajiny na Slovensku [Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia]. In Venkovská krajina 2024. - Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2024, s. 20-25. ISBN 978-80-7509-979-2. Dostupné na internete: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/05/9400.pdf (Pareus - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti / Providing adaptive knowledge for ratcheting up the EU biodiversity strategy for sustainable landscapes and protected areas. Venkovská krajina 2024 - Rural landscape 2024) Typ: AECA
 • DÍAZ-YÁNEZ, Olalla** - KÄBER, Yannek - ANDERS, Tim - BOHN, Friedrich J. - BRAZIUNAS, Kristin H. - BRUNA, Josef - FISCHER, Rico - FISCHER, Samuel M. - HETZER, Jessica - HICKLER, Thomas - HOCHAUER, Christian - LEXER, Manfred J. - LISCHKE, Heike - MAIROTA, Paola - MERGANIČ, Ján - MERGANIČOVÁ, Katarína - METTE, Tobias - MINA, Marco - MORIN, Xavier - NIEBERG, Mats - RAMMER, Werner - REYER, C. P. O. - SCHEITER, Simon - SCHERRER, Daniel - BUGMANN, Harald. Tree regeneration in models of forest dynamics: A key priority for further research [Zmladzovanie stromov v modeloch dynamiky lesa: kľúčová priorita budúceho výskumu]. In Ecosphere, 2024, vol. 15, iss. 3, article no. e4807. (2023: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 1.013 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4807 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • FARKASOVÁ, Sabína - KALIVODA, Henrik** - LANGRAF, Vladimír - HOLECOVÁ, Milada. Habitat structure impact on the occurrence preferences and behaviour of the endangered species Hipparchia hermione (Lepidoptera, Nymphalidae) in Slovakia [Vplyv štruktúry biotopu na preferencie výskytu a správania ohrozeného druhu Hipparchia hermione (Lepidoptera, Nymphalidae) na Slovensku]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2024, vol. 43, no. 1, p. 66-75. (2023: 0.295 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/eko-2024-0007 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes - important habitats for ground-active spider communities [Panónske slaniská - významné biotopy pre spoločenstvá pozemných pavúkov]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2023, vol. 66, pp. 24-33. (2022: 0.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6604 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • GAJDOŠ, Peter - LITAVSKÝ, Juraj - LANGRAF, Vladimír - SCHLIMBACHOVÁ, Eva. Vplyv štruktúry parku v Rusovciach na diverzitu epigeických spoločenstiev pavúkov. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 65. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.985 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Typ: ADCA
 • HALADA, Ľuboš** - LIESKOVSKÝ, Juraj - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the Habitats Directive species in the Carpathians [Centrá výskytu druhov Smernice o stanovištiach v Karpatoch]. In Biological Conservation, 2024, vol. 293, article no. 110 572. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.985 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110572 (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems) Typ: ADMA
 • HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav. Hodnotenie vegetácie územia obce Nová Vieska (JZ Slovensko) [Assessment of vegetation of Nová Vieska village (SW Slovakia)]. In Venkovská krajina 2024. - Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2024, s. 40-46. ISBN 978-80-7509-979-2. Dostupné na internete: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/05/9400.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Venkovská krajina 2024 - Rural landscape 2024) Typ: AECA
 • HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SELNEKOVIČ, Dávid. Fauna nosáčikov (Coleoptera, Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) pieskovej duny Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, južné Slovensko) [Weevil fauna (Coleoptera Curculionoidea: Nemonycidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae) of the sand dune Kameničná-Balvany (Podunajská rovina, southern Slovakia)]. In Entomofauna Carpathica, 2023, roč. 35, no. 2, s. 39-52. ISSN 1335-1214. Typ: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - ŠPULEROVÁ, Jana** - DOBROVODSKÁ, Marta - HALADA, Ľuboš - RANIAK, Andrej - DICK, Jan. Data collection for assessment of the natural capital at the regional level: case study of LTSER Trnava region [Údajová databáza pre hodnotenie prírodného kapitálu na regionálnej úrovni: prípadová štúdia LTSER regiónu Trnavy]. In Environmental Sciences Europe, 2024, vol. 36, article no. 65. (2023: 6 - IF, Q1 - JCR, 1.364 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2190-4715. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12302-024-00894-w (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADCA
 • KNOLLOVÁ, Ilona - CHYTRÝ, Milan - BRUELHEIDE, Helge - DULLINGER, Stefan - JANDT, Ute - BERNHARDT-ROMERMANN, Markus - BIURRUN, Idoia - BELLO, Francesco de - GLASER, Michael - HENNEKENS, Stephan M. - JANSEN, Florian - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - KADAŠ, Daniel - KAPLAN, Ekin - KLINKOVSKÁ, Klára - LENZNER, Bernd - PAULI, Harald - SPERANDII, Marta G. - VERHEYEN, Kris - WINKLER, Manuela - ABDALADZE, Otari - AĆIĆ, Svetlana - ACOSTA, Alicia - ALIGNIER, Audrey - ANDREWS, Christopher - ARLETTAZ, Raphaël - ATTORRE, Fabio - AXMANOVÁ, Irena - BABBI, Manuel - BAETEN, Lander - BARAN, Jakub - BARNI, Elena - ALONSO, José Luis Benito - BERG, Christian - BERGAMINI, Ariel - BERKI, Imre - BOCH, Steffen - BOCK, Barbara - BODE, Frank - BONARI, Gianmaria - BOUBLÍK, Karel - BRITTON, Andrea J. - BRUNET, Jörg - BRUZZANITI, Vanessa - BUHOLZER, Serge - BURRASCANO, Sabina - CAMPOS, Juan Antonio - CARLSSON, Bengt-Goran - CARRANZA, Maria Laura - ČERNÝ, Tomáš - CHARMILLOT, Kévin - CHIARUCCI, Alessandro - CHOLER, Philippe - CHYTRÝ, Kryštof - CORCKET, Emmanuel - CSECSERITS, Anikó - CUTINI, Maurizio - CZARNIECKA-WIERA, Marta - DANIHELKA, Jiří - DE FRANCESCO, Maria Carla - DE FRENNE, Pieter - DI MUSCIANO, Michele - SANCTIS, Michele De - DEÁK, Balázs - DECOCQ, Guillaume - DEMBICZ, Iwona - DENGLER, Jürgen - DI CECCO, Valter - DICK, Jan - DIEKMANN, Martin - DIERSCHKE, Hartmut - DIRNBOCK, Thomas - DOERFLER, Inken - DOLEŽAL, Jiří - DORING, Ute - DURAK, Tomasz - DWYER, Ciara - EJRNAES, Rasmus - ERMAKOVA, Inna - ERSCHBAMER, Brigitta - FANELLI, Giuliano - CALZADO, María Rosa Fernández - FICKERT, Thomas - FISCHER, Andrea - FISCHER, Markus - FOREMNIK, Kacper - FROUZ, Jan - GARCÍA-GONZÁLEZ, Ricardo - GARCÍA-MAGRO, Daniel - GARCÍA-MIJANGOS, Itziar - GAVILÁN, Rosario García - GERM, Mateja - GHOSN, Dany - GIGAURI, Khatuna - GIZELA, Jaroslav - GOLOB, Aleksandra - GOLUB, Valentin - GÓMEZ-GARCÍA, Daniel - GOWING, David - GRYTNES, John-Arvid - GULER, Behlul - GUTIÉRREZ-GIRÓN, Alba - HAASE, Peter - HAIDER, Sylvia - HÁJEK, Michal - HALASSY, Melinda - HÄRDTLE, Werner - HEINKEN, Thilo - HESTER, Alison J. - HUMBERT, Jean-Yves - IBÁNEZ, Ricardo - ILLA, Estela - JAROSZEWICZ, Bogdan - JENSEN, Kai - JENTSCH, Anke - JIROUŠEK, Martin - KALNÍKOVÁ, Veronika - KANKA, Róbert - KAPFER, Jutta - KAZAKIS, George - KERMAVNAR, Janez - KESTING, Stefan - KHANINA, Larisa - KINDERMANN, Elisabeth - KOTRÍK, Marek - KOUTECKÝ, Tomáš - KOZUB, Łukasz - KUHN, Gisbert - KUTNAR, Lado - LA MONTAGNA, Dario - LAMPRECHT, Andrea - LENOIR, Jonathan - LEPŠ, Jan - LEUSCHNER, Christoph - LORITE, Juan - MADSEN, Bjarke - UGARTE, Rosina Magana - MALICKI, Marek - MALINIEMI, Tuija - MÁLIŠ, František - MARINGER, Alexander - MARRS, Robert - MATESANZ, Silvia - METZE, Katrin - MEYER, Stefan - MILLETT, Jonathan - MITCHELL, Ruth J. - MOESLUND, Jesper Erenskjold - MOISEEV, Pavel - MORRA DI CELLA, Umberto - MÜLLER, Frank - MÜLLER, Norbert - NAAF, Tobias - NAGY, Laszlo - NAPOLEONE, Francesca - NASCIMBENE, Juri - NAVRÁTILOVÁ, Jana - NINOT, Josep M. - NIU, Yujie - NORMAND, Signe - OGAYA, Roma - ONIPCHENKO, Vladimír - ORCZEWSKA, Anna - ORTMANN-AJKAI, Adrienne - PAKEMAN, Robin J. - PARDO, Iker - PÄTSCH, Ricarda - PEET, Robert K. - PENUELAS, Josep - PEPPLER-LISBACH, Cord - PÉREZ-HERNÁNDEZ, Javier - PÉREZ-HAASE, Aaron - PETRAGLIA, Alessandro - PETŘÍK, Petr - PIELECH, Remigiusz - PIÓRKOWSKI, Hubert - PLADEVALL-IZARD, Eulàlia - POSCHLOD, Peter - PRACH, Karel - PRALESKOUSKAYA, Safiya - PROKHOROV, Vadim - PROVOOST, Sam - PUSCAS, Mihai - PUSTKOVÁ, Štěpánka - RANDIN, Christophe Francois - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - RECZYNSKA, Kamila - RÉDEI, Tamás - ŘEHOUNKOVÁ, Klára - RICHNER, Nina - RISCH, Anita C. - RIXEN, Christian - ROSBAKH, Sergey - ROSCHER, Christiane - ROSENTHAL, Gert - ROSSI, Graziano - ROTZER, Harald - ROUX, Camille - RUMPF, Sabine B. - RUPRECHT, Eszter - RUSINA, Solvita - SANZ-ZUBIZARRETA, Irati - SCHINDLER, Meret - SCHMIDT, Wolfgang - SCHORIES, Dirk - SCHRAUTZER, Joachim - SCHUBERT, Hendrik - SCHUETZ, Martin - SCHWABE, Angelika - SCHWAIGER, Helena - SCHWARTZE, Peter - ŠEBESTA, Jan - SEILER, Hallie - ŠILC, Urban - SILVA, Vasco - ŠMILAUER, Petr - ŠMILAUEROVÁ, Marie - SPERLE, Thomas - STACHURSKA-SWAKON, Alina - STANIK, Nils - STANISCI, Angela - STEFFEN, Kristina - STORM, Christian - STROH, Hans Georg - SUGORKINA, Nadezhda - SWIERKOSZ, Krzysztof - SWIERSZCZ, Sebastian - SZYMURA, Magdalena - TELEKI, Balazs - THÉBAUD, Gilles - THEURILLAT, Jean-Paul - TICHÝ, Lubomír - TREIER, Urs Albert - TURTUREANU, Pavel-Dan - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - URSU, Tudor-Mihai - UZIEBLO, Aldona K. - VALKÓ, Orsolya - VAN CALSTER, Hans - MEERBEEK, Koenraad van - VANDEVOORDE, Bart - VANDVIK, Vigdis - VARRICCHIONE, Marco - VASSILEV, Kiril - VILLAR, Luis - VIRTANEN, Risto - VITTOZ, Pascal - VOIGT, Winfried - VON HESSBERG, Andreas - VON OHEIMB, Goddert - WAGNER, Eva - WALTHER, Gian-Reto - WELLSTEIN, Camilla - WESCHE, Karsten - WILHELM, Markus - WILLNER, Wolfgang - WIPF, Sonja - WITTIG, Burghard - WOHLGEMUTH, Thomas - WOODCOCK, Ben A. - WULF, Monika - ESSL, Franz**. ReSurveyEurope: A database of resurveyed vegetation plots in Europe [Databáza opätovne preskúmaných vegetačných plôch v Európe]. In Journal of Vegetation Science, 2024, vol. 35, iss. 2, article no. e13235. (2023: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 1.013 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jvs.13235 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KENDERESSY, Pavol - BARÁNKOVÁ, Zuzana** - BARANČOKOVÁ, Mária - LABUDA, Martin. Multifunctional use of agricultural land with support for selected ecosystem services in the territory protected water management area Žitný ostrov [Multifunkčné využitie poľnohospodárskej pôdy s podporou vybraných ekosystémových služieb v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov]. In Land, 2024, vol. 13, iss. 1, artic. no. 44. (2023: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.73 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land13010044 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0015/24 : Multikriteriálny prístup stanovenia udržateľného polyfunkčného využívania vysoko zraniteľných oblastí/Multi-criteria approach of sustainable multifunctional use of highly vulnerable area determination) Typ: ADCA
 • KUBÁČKOVÁ, Lujza - KANKA, Róbert. Invázne a expanzívne dreviny a ich vplyv na vegetáciu a pôdu (projekt IMPAWOS): charakteristika vybraných druhov a lokalít [Invasive and expansive woody species and their impact on vegetation and soil (IMPAWOS project): characteristics of selected species and locations]. Rec. Šarlota Kaňuková, Lukáš Wittlinger. In Študentská vedecká konferencia 2024 : zborník recenzovaných príspevkov. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, UMB v B. Bystrici, 2024, s. 420-427. ISBN 978-80-557-2147-7. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: AFD
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol - PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter. Effect of grass cover and abandonment on soil surface changes and soil properties in traditional vineyards in Vráble viticultural region in southwestern Slovakia [Vplyv zatrávnenia a opúšťania na zmeny pôdneho krytu a pôdnych vlastností v tradičných maloblokových vinohradoch vo Vrábeľskom vínnom regióne na juhozápade Slovenska]. In Catena, 2024, vol. 235, article no. 107702. (2023: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 1.502 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107702 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Typ: ADCA
 • MELICHER, Jakub - HALADA, Ľuboš - PALAJ, Andrej. Ecosystem services of Thermophilous grasslands of Cerová vrchovina (Slovakia) under different land-use practises [Vplyv využívania krajiny na poskytovanie ekosystémových služieb suchomilnej travinno-bylinnej vegetácie Cerovej vrchoviny]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 174. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Typ: GII
 • MERGANIČ, Ján - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - FERENČÍK, Michal - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal. Impact of fine woody debris on surface water run-off [Vplyv tenkého odumretého dreva na odtok povrchovej vody]. In European Journal of Forest Research, 2023, vol. 142, iss. 2, pp. 381-393. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1612-4669. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10342-022-01528-7 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MOYZEOVÁ, Milena. Zelená infraštruktúra - podpora ekologickej stability v krajine [Green infrastructure - supporting ecological stability in the landscape]. In Venkovská krajina 2024. - Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2024, s. 93-102. ISBN 978-80-7509-979-2. Dostupné na internete: https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/05/9400.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Venkovská krajina 2024 - Rural landscape 2024) Typ: AECA
 • NOSALJ, Sanja - HRABOVSKÝ, Andrej - LABUDA, Roman - KOLLÁR, Jozef - ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra. Biological and physico-chemical properties of the soil in an acidified environment influenced by previous mining activities at the Šobov locality (Slovakia). In Biologia, 2024, vol. 79, iss. 6, p. 1 639-1 652. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01638-0 Typ: ADDA
 • Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere. Editor in chief M. Ružička [1982-2006], J. Oszlányi [2007-], H. Kalivoda [2021-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-. V rokoch 1982-1990 vychádzal pod názvom Ekológia (ČSSR), v rokoch 1990-1992 pod názvom Ekológia (ČSFR). 4x ročne. ISSN 1335-342X Typ: FAI
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef - MICHALOVÁ, Martina**. Changes in the Nardus grasslands in the (Sub)Alpine zone of Western Carpathians over the last decades [Dynamika psicových porastov v (sub)alpínskom pásme Západných Karpát]. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, pp. 1081-1090. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01458-8 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADDA
 • PAZÚR, Róbert** - NOVÁČEK, Jozef - BÜRGI, Matthias - KOPECKÁ, Monika - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚROVÁ, Zuzana - FERANEC, Ján. Changes in grassland cover in Europe from 1990 to 2018: trajectories and spatial patterns. In Regional Environmental Change, 2024, vol. 24, no. 2, art. no. 51. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.032 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1436-3798. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10113-024-02197-5 (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Vega č. 2/0043/23 : Detekcia diverzity krajiny Slovenska a jej zmien na báze údajov diaľkového prieskumu v kontexte Zelenej dohody EÚ) Typ: ADCA
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - ŠEVČÍK, Michal. Vplyv turistiky na vysokohorskú krajinu Belianskych Tatier [The impact of tourism on the high mountain landscape of the Belianske Tatras]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2023. 131 s. Prírodovedec, Vol. 835. ISBN 978-80-558-2111-5 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. 313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: AAB
 • PURGAT, Pavol** - ŘEZÁČ, Milan - GLORÍKOVÁ, Nela - ČERNECKÝ, Ján - PRINCE, Matthew - GAJDOŠ, Peter. Altella aussereri, Mimetus laevigatus and Trichoncyboides simoni (Araneae: Dictynidae, Mimetidae, Linyphiidae), three species of spiders new for Slovakia [Altella aussereri, Mimetus laevigatus, and Trichoncyboides simoni (Araneae: Dictynidae, Mimetidae, Linyphiidae), tri druhy pavúkov - nové pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2024, vol. 20, no. 3, p. 761-770. (2023: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.284 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1809-127X. Dostupné na: https://doi.org/10.15560/20.3.761 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky z Červenej knihy Slovenska. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 180. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • SARVAŠOVÁ, Zuzana** - SEDLIAK, Maroš - HLADKÝ, Radovan - ČERNECKÝ, Ján - ŠTĚRBOVÁ, Martina. Mapovanie a hodnotenie ekosystémových služieb lesa [Mapping and assessment of forest ecosystem services]. In HAJDÚCHOVÁ, Iveta et al. Strategické zmeny vo financovaní lesov : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Katedra lesníckej ekonomiky a politiky, 2023, s. 103-109. ISBN 978-80-228-3407-0. Dostupné na internete: https://klep.tuzvo.sk/sites/default/files/02_zbornik_pvp_2023.pdf Typ: AEDA
 • STANEK, Malgorzata - WIATROWSKA, Blanka** - TOKARSKA-GUZIK, Barbara - DAJDOK, Zygmunt - KAPUSTA, Pawel - STEFANOWICZ, Anna M. - SULOWICZ, Slawomir - VÍTKOVÁ, Michaela - SÁDLO, Jiří - KUTLVAŠR, Josef - MORAVCOVÁ, Lenka - PERGLOVÁ, Irena - HEJDA, Martin - PYŠEK, Petr - KANKA, Róbert - KUBÁČKOVÁ, Lujza - PERGL, Jan. Wplyw obcych i rodzimych roslin drzewiastych na roslinnosc i glebe: aspekt metodyczny i oczekiwane efekty badan [Vplyv nepôvodných a domácich drevín na vegetáciu a pôdu: metodický aspekt a očakávané výsledky výskumu]. In Biologia i ekologia roslin drzewiastych : Konferencja naukowa polaczona z obchodami Jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. - Poznan : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023, s. 266-267. ISBN 978-83-7986-475-1. (Biologia i ekologia roslin drzewiastych : Konferencja naukowa polaczona z obchodami Jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku) Typ: AFE
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - RANIAK, Andrej. Evaluation of the impact of wetland revitalization on the species Leucorrhinia pectoralis in the Záhorie region [Hodnotenie vplyvu revitalizácie mokradí na druh Leucorrhinia pectoralis v oblasti Záhorie]. In Nordic OIKOS 2024. - Lund : Nordic society OIKOS, 2024, p. 150. Dostupné na internete: https://nordicsocietyoikos.glueup.com/resources/protected/organization/1097/event/80737/9c2b919c-5ceb-433c-b305-0d1a308db8a0.pdf Typ: GII
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - PONDELIK, Radovan - SUROVÁ, Diana - ČERNECKÝ, Ján. The assessment of natural capital of biodiversity for pollinators [Hodnotenie prírodného kapitálu biodiverzity pre opeľovače]. In Geografický časopis, 2024, roč. 76, č. 1, s. 5-23. (2023: 0.5 - IF, Q3 - JCR, 0.223 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2024.76.1.01 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADNA
 • ŠVOŇAVOVÁ, Katarína - FALŤAN, Vladimír - PISCOVÁ, Veronika - ŠAGÁT, Vladimír - PETROVIČ, František**. A detailed assessment of the land cover development in a territory with dispersed settlement area (case study Hriňová - Snohy, Slovakia) [Detailné hodnotenie vývoja krajinnej pokrývky v území s rozptýleným osídlením (prípadová štúdia Hriňová – Snohy, Slovensko)]. In Nature Conservation-Bulgaria, 2024, vol. 55, pp. 41-65. (2023: 2.1 - IF, Q2 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-6947. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/natureconservation.55.111246 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • TOFT, Soren** - GAJDOŠ, Peter. The spider fauna od Danish coastal dune habitats revisited after 25 years: evidence of faunistic impoverishment [Fauna pavúkov v biotopoch pobrežných dún v Dánsku revidovaná po 25 rokoch: dôkaz faunistického ochudobnenia]. In Journal of Insect Conservation, 2024, vol. 28, iss. 3, p. 511-524. (2023: 1.9 - IF, Q2 - JCR, 0.585 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1366-638X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10841-024-00567-2 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus