Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Teoretické modelovanie dynamiky spinov vo feromagnetických systémoch
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Feilhauer, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
V súčasnosti už trend miniaturizácie komerčnej elektroniky narazil na svoje fyzikálne limity. Existuje preto intenzívna snaha nahradiť súčasnú kremíkovú technológiu, založenú na elektrickom prúde ako hlavnom nosiči informácií, novou paradigmou poskytujúcou rýchlejší a energeticky efektívnejší transport a spracovanie informácií ako v konvenčných elektronických súčiastkách. Jednou z veľmi sľubných možností je využitie elektrónového spinu ako informačného nosiča, čo je základným kameňom spinovej elektroniky (spintroniky), rýchlo rastúceho odvetvia materiálovej fyziky. Spintronické súčiastky sú konštruované z feromagnetických materiálov, kde sa informácie môžu prenášať vo forme spinového prúdu, spinových vĺn alebo cez topologické solitóny (napr. magnetické skyrmióny). V našej skupine sa zameriavame najmä na teoretický výskum transportných vlastností spinových vĺn v špecificky navrhnutých feromagnetických metamateriáloch. Kvôli topologickej povahe týchto metamateriálov sú spinové vlny lokalizované a šíria sa v požadovanom smere. Ďalšou témou študovanou v našej skupine je výroba, stabilita a manipulácia skyrmiónov vo feromagnetických bodkách a vrstvách. Medzi naše teoretické nástroje patria analytický prístup, semianalytické simulácie a numerické simulácie založené na mikromagnetickom softvéri Mumax3 a vlastnej implementácie algoritmu metadynamiky. Úzko spolupracujeme s niekoľkými experimentálnymi výskumnými skupinami (vrátane tých na našom ústave) a snažíme sa overovať naše numerické predpovede meraniami. Cieľom tejto práce je modelovanie statických a dynamických vlastností magnetických štruktúr submikrónovej veľkosti. V tejto práci tiež predpokladáme rozšírenie našich softvérových možností implementáciou nových algoritmov.