Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Neuromodulácia mnestických funkcií človeka
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Marko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
V rámci dizertačného projektu budeme skúmať neurobiologické a kognitívne determinanty, ktoré podmieňujú schopnosť efektívne vyhľadať informácie v ľudskej pamäti. Ide o kľúčovú schopnosť, ktorá reguluje vyššiu mentálnu činnosť a správanie, pričom jej narušenie sprevádza mnohé neuropsychiatrické ťažkosti. K výskumu vybraných mnestických funkcií zvolíme interdisciplinárny prístup, ktorý kombinuje techniky modernej kognitívnej neurovedy a experimentálnej psychológie. Dôležitou súčasťou dizertačného projektu bude neinvazívna stimulácia mozgu pomocou (slabého) elektrického prúdu a skúmanie jej účinkov na pamäťové funkcie človeka.