Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Prvky zelenej infraštruktúry poľnohospodárskej krajiny a ich ekosystémové služby.
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na mapovanie prvkov zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine a ich vplyv na diverzitu a biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny a poskytovanie ekosystémových služieb na vybraných modelových územiach. Cieľom práce je rozvinutie nových, inovatívnych, progresívnych prístupov a metód pre hodnotenie ekosystémov, ich stavu a potenciálu poskytovať vybrané ekosystémové služby na základe funkčných charakteristík rastlín a stavu biotopov. Pozornosť by mala byť venovaná aj opatreniam spoločnej poľnohospodárskej politiky a programu rozvoja vidieka, návrhu indikátorov na monitoring, do akej miery prispievajú k zvýšeniu diverzity krajiny, a zlepšeniu podmienok pre biodiverzitu krajiny, zmierneniu klimatických zmien, a teda aj k poskytovaniu vybraných ekosystémových služieb.