Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie údajov diaľkového prieskum zeme pre detekciu vybraných indikátorov stavu, kvality a ohrozenie poľnohospodárskych pôd
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Postavenie pôdy a potreba jej ochrany bolo oproti iným zložkám životného prostredia, ako je ovzdušie, voda a biota, dlhodobo nedocenené a jej ochrana bola zabezpečovaná nepriamo alebo len sekundárne. Pôda predstavuje významný prírodný zdroj, plniaci pre človeka nenahraditeľné funkcie. Činnosť človeka sa na pôde neprejavuje len v pozitívnom zmysle, ale často prispieva k nežiaducim prejavom degradácie pôd, ktoré sú navyše akcelerované aj prebiehajúcou klimatickou zmenou. Základným predpokladom udržateľného využívania zdrojov pôdy a krajiny je poznanie ich vlastností, funkcií a produkčného potenciálu. Stav pôdy môžeme hodnotiť pomocou individuálnych indikátorov. V súčasnosti je možné mnohé z týchto indikátorov hodnotiť aj takmer v reálnom čase a to hlavne pomocou dostupných údajov diaľkového prieskumu zeme (DPZ) s vysokým priestorovým a temporálnym rozlíšením.
Cieľom práce by malo byť:

- definícia a prehľad indikátorov stavu pôdy detekovateľných pomocou údajov DPZ
- detekcia a priestorové modelovanie vybraných indikátorov stavu pôd pomocou údajov diaľkového prieskumu zeme
- verifikácia výstupov mocou terénnych meraní
- výsledné zhodnotenie stavu, kvality a ohrozenia pôdy na vybranom modelovom území s potenciálom aplikácie ako súčasť monitorovacieho systému pôd na Slovensku