Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Invázne druhy vyšších rastlín a ich vplyv na vegetáciu a pôdu vybraného územia
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Róbert Kanka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Šírenie inváznych druhov vyšších rastlín patrí k najzávažnejším ohrozeniam pôvodnej flóry, biotopov, ekosystémových funkcií a služieb. Prístupov k ich výskumu a hodnoteniu je viacero, od jednoduchých floristických pozorovaní až po komplexné analýzy a syntézy. Téma sa zameriava na detailné hodnotenie vzťahu invázny – pôvodný druh, vzťah podložie - pôda – rastlina ako aj širšie väzby a vzťahy v rámci krajiny. Metodicky pôjde o komplexný fytocenologický výskum podporený pôdnymi analýzami ako aj vybrané relevantné funkčné charakteristiky druhov vyšších rastlín.