Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Funkčná diverzita lesných spoločenstiev a jej vzťah k fyzikálno-chemickým vlastnostiam pôd
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Róbert Kanka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Funkčná diverzita predstavuje jednu z hlavných súčastí biodiverzity. Súčasne má kľúčový význam pre fungovanie ekosystémov, pričom determinuje úlohu a funkciu ktorú príslušná (vybraná) zložka v ekosystéme plní. Bolo navrhnutých viacero spôsobov pre výber vhodných funkčných charakteristík a funkčných rozdielov medzi druhmi pri meraní funkčnej diverzity. Lesné ekosystémy patria z hľadiska klimatických zmien medzi najohrozenejšie, preto považujeme kvantifikáciu a dynamické sledovanie funkčnej rozmanitosti lesov, tzv. funkčnej komplexnej siete za jeden z kľúčových prístupov ako skúmať a následne aplikovať pokiaľ možno najvhodnejšie postupy zvyšujúce odolnosť a adaptačnú schopnosť lesov na globálne zmeny. Viaceré ekosystémové procesy sú citlivé na zmeny resp. pokles biodiverzity preto sa v práci bude hlavná pozornosť venovať skúmaniu väzieb medzi funkčnou diverzitou resp. ekosystémovými funkciami vybraných lesných spoločenstiev a pôdou vo vzťahu ku klimatickým zmenám a zmierňovaniu ich dopadov