Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Hodnotenie stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny s využitím priestorového modelovania a diaľkového prieskumu Zeme.
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrej Halabuk, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma je zameraná na rozvoj metód hodnotenia stavu a dynamiky
poľnohospodárskej krajiny založených na priestorovom modelovaní rôznorodých geodát, vrátane produktov diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným cieľom práce bude detekcia stavu a zmien poľnohospodárskej krajiny a agroekosystémov s dôrazom na hodnotenie jej časovopriestorovej dynamiky v reakcii na poľnohospodárske politiky EÚ a klimatické zmeny. Téma dizertačnej práce bude riešená v súvislosti s realizáciou viacerých výskumných aktivít prebiehajúcich projektov (ESA, COST) v širšom kolektíve