Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Solidarita v medziskupinovom kontexte
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Konzultant/ka: Mgr. Xenia Daniela Poslon
Jazyk práce: slovenský/anglický

Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať, čo facilituje a čo inhibuje solidaritu v prospech rôznych spoločenských skupín. Kým medziskupinový kontakt môže viesť k zvýšeniu solidarity v prospech znevýhodnených skupín a inšpirovať zvýhodnené  skupiny k tomu, aby konali ako ich “spojenci v prospech sociálnej zmeny”, medziskupinové harmónia vyplývajúca z pozitívneho kontaktu môže inhibovať kolektívnu akciu u znevýhodnených skupín. Na druhej strane, ospravedlňovanie systému môže tak u zvýhodnených ako aj u znevýhodnených skupín inhibovať
participáciu na kolektívnej akcii spochybňujúcej systém. Dizertačná práca bude vychádzať zo SIMCA modelu kolektívnej akcie, Teórie medziskupinového kontaktu a Teórie ospravedlňovania systému. Prostredníctvom zmiešaného
výskumného prístupu preskúma antecedenty, prejavy a diskurzívne konštrukcie solidarity voči rôznym znevýhodneným skupinám v spoločnosti.

The aim of the thesis will be to examine what facilitates and what inhibits solidarity in favour of different social groups. While intergroup contact can increase solidarity in favor of disadvantaged groups and inspire advantaged groups to act as their "allies in favor of social change", intergroup harmony resulting from positive contact can inhibit collective action in disadvantaged groups. On the other hand, system justification can inhibit participation in system challenging collective action in both disadvantaged and advantaged groups. The thesis will draw on the SIMCA model of collective action, the Intergroup Contact Theory and System Justification Theory. Using mixed method research design, it will examine antecedents, outcomes and discursive constructions of solidarity towards various disadvantaged groups in society.

Literatúra/References
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.
Hässler, T., Uluğ, Ö. M., Kappmeier, M., & Travaglino, G. A. (2021b). Intergroup contact and social change: An integrated Contact‐Collective Action Model. Journal of Social Issues, 77(1), 217–241. https://doi.org/10.1111/josi.12412
Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. British Journal of Social Psychology, 58(2), 263–314. https://doi.org/10.1111/bjso.12297
Osborne, D., Jost, J. T., Becker, J. C., Badaan, V., & Sibley, C. G. (2018). Protesting to challenge or defend the system? A system justification perspective on collective action. European Journal of Social Psychology, 49(2), 244–269. https://doi.org/10.1002/ejsp.2522
Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic Analysis. In The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology (pp. 17–36). SAGE Publications Ltd.
van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504–535. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504