Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Solidarita v kontexte spoločenských kríz
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Konzultantka: Mgr. Xenia Daniela Poslon
Jazyk práce: slovenský/anglický

Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať, čo facilituje a čo inhibuje solidaritu v prospech rôznych spoločenských skupín. Kým medziskupinový kontakt môže u majority
viesť k zvýšeniu solidarity v prospech znevýhodnených skupín a inšpirovať zvýhodnené skupiny k tomu, aby konali ako ich “spojenci v prospech sociálnej zmeny”, medziskupinové harmónia vyplývajúca z pozitívneho kontaktu môže naopak inhibovať kolektívnu akciu u
znevýhodnených skupín. Na druhej strane, ospravedlňovanie systému môže tak u
zvýhodnených ako aj u znevýhodnených skupín inhibovať participáciu na kolektívnej akcii spochybňujúcej systém. Spoločenské krízy zas môžu viesť k zásadnému redefinovaniu percepcie medziskupinových vzťahov a hraníc medzi členskou a nečlenskou skupinou.
Dizertačná práca bude vychádzať zo SIMCA modelu kolektívnej akcie, Teórie medziskupinového kontaktu a Teórie ospravedlňovania systému. Prostredníctvom
zmiešaného výskumného prístupu preskúma antecedenty, prejavy a diskurzívne konštrukcie
solidarity voči rôznym znevýhodneným skupinám v spoločnosti, s osobitným dôrazom na solidaritu v čase spoločenských kríz ako je napr. pandémia Covid-19 alebo vojna v Ukrajine.

Literatúra
Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Addison-Wesley.
Hässler, T., Uluğ, Ö. M., Kappmeier, M., & Travaglino, G. A. (2021b). Intergroup contact and
social change: An integrated Contact‐Collective Action Model. Journal of Social Issues,
77(1), 217–241. https://doi.org/10.1111/josi.12412
Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers,
criticisms, and societal applications. British Journal of Social Psychology, 58(2), 263–314.
https://doi.org/10.1111/bjso.12297