Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Medzietnické rodiny a well-being
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Forma štúdia: denná
Jazyk práce: slovenský/ anglický

Cieľom práce bude zmapovať, ako fungujú medzietnické rodiny (slovensko-maďarské, slovensko-české, slovesnko-poľské a iné), akým výzvam čelia a čo zvyšuje ich well-being. Okrem problémov, s ktorými sa stretávajú všetky rodiny, pribúdajú v medzietnických rodinách témy používania jazyka, kultúrne špecifiká, tradície a normy, ktorým je potrebné sa vzájomne prispôsobovať. Pôjde predovšetkým o kvalitatívny výskum, v rámci ktorého sa bude prostredníctvom individuálnych interview a fókusových skupín zisťovať, ako sa medzietnické rodiny vyrovnávajú s rôznymi výzvami, ktorým sú vystavené, ako vyjednávajú a stanovujú pravidlá prospešné pre optimálne rodinné spolužitie.