Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha metakognície pri riešení problémov
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Konzultant/ka: Mgr. Kamila Urban, PhD.
Jazyk práce: slovenský/anglický

Úspešné riešenie problémov často vyžaduje značné zapojenie metakognície. Čím zložitejšie sú problémy, ktoré treba vyriešiť, a čím nejednoznačnejší je výsledok, tým dôležitejšie je zapojenie metakognitívnych procesov (najmä plánovania, monitorovania a evaluácie). Navrhovaný projekt bude experimentálne skúmať presnosť metakognitívnych procesov pri riešení problémov s rôznou komplexitou (zahŕňajúcich analogické uvažovanie a tvorivé riešenie problémov). Okrem toho sa v rámci navrhovaného projektu budú skúmať vývinové zmeny v presnosti monitorovania od predškolského veku až po vysokoškolských študentov.

Successful problem solving often involves considerable metacognitive involvement. The more complex the problems to be solved and the more ambiguous the outcome, the more crucial is the involvement of metacognitive processes (especially planning, monitoring, and evaluation). The proposed project will experimentally investigate the accuracy of metacognitive processes in solving problems with different complexity (involving analogical reasoning and creative problem solving). Moreover, the proposed project will examine developmental changes in the monitoring accuracy from preschool age to university students.