Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Zvládanie rodovej nerovnosti
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Konzultant/ka: Miroslava Žilinská, M.A.
Jazyk práce: slovenský/anglický

Súbežne s pozíciou kritického feminizmu, podľa ktorej rodové nerovnosti by sa mali vyriešiť opravou „systému“ (politika, politiky, regulácie, inštitúcie, normy, pravidlá atď.) existuje urgentná výzva identifikovať úspešné individuálne stratégie žien, ktoré, napriek rodovo zastereotypovanému prostrediu, žijú rodovo autentické životy. Preto tento projekt má za cieľ identifikovať individuálne psychologické kapacity: osobnostné črty, vývinové procesy (napr. attachment style), relevantné hodnoty (napr. podľa Schwartzovho modelu univerzálnej štruktúry hodnôt) a a dimenzií sociálneho učenia (napr. naučená bezmocnosť), ako aj kultúrne skripty, ktoré umožňujú určitým ženám rozvinúť funkčnú resilienciu rodovým stereotypom v podmienkach práce a rodinného života a ponúkajú sa do „zásobárne“ zručností/prediktorov prekonávania diskriminácie. Podobné štúdie – zamerané na kariéry úspešných žien a rodové špecifiká resiliencie žien - realizovali aj Popper et al. (2010) a Bianchi et al. (2010)

Along with the critical feminist position that gender inequalitites need to be fixed by fixing "the system" (politics, policies, regulations, institutions, norms, rules, etc.) there is the urgent challenge to identify successful individual strategies of women who, in spite of the gender stereotyped environment, live gender authentic lives. Therefore this project is looking for identification of individual psychological capacitites: personality traits, developmental processes (e.g. attachment style), related values (e.g. Schwartz model of universal values‘ structure) and social learning dimensions ( e.g. learned helplessness), along with cultural scripts, which enable certain women develop a functional resilience to gender stereotypes in work&life circumstances and offer a pool of skills/predictors for overcoming discrimination. Similar studies were performed by Popper et al. and Bianchi et al. addressing successful carreers of women and gender specificities in women’s resilience.

Popper, M., Bianchi, G., Lukšík, I., Szeghyová, P. (2010) Individuálne kariéry úspešných žien s odlišnými hodnotovými štruktúrami = Individual careers of successful women with different value structures. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. : individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu : sborník vybraných příspěvků. Editori Kateřina Zábrodská, Ivo Čermák. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2010, s. 56-65. ISBN 978-80-86174-17-4. Dostupné na internete:

Bianchi, G., Lukšík, I., Popper, M. (2010) Resiliencia a sila žien, Zborník príspevkov z 5. konferencie psychológie zdravia, Bratislava, 2010 https://www.prohuman.sk/psychologia/resiliencia-a-sila-zien