Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
In silico dizajn možných inhibítorov glykozyltransferáz.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Navrhovaná téma bude zameraná na dizajn možných inhibítorov enzýmov zo skupiny glykozyltransferáz. Glykozyltransferázy katalyzujú prenos sacharidov na iné sacharidy, lipidy, proteíny, atd., čím vytvárajú špecifické glyko-konjugáty. Ich zvýšená aktivita môže viesť k život ohrozujúcim patologickým stavom napr. diabetes, Alzheimerova choroba, rakovina atď. Práca bude zameraná na návrh a dizajnu špecifických štruktúr napodobňujúcich štruktúru aktivovaného komplexu, ich dokovaniu do enzýmu a štúdiu ich vzájomných interakcií s vybranými glykozyltransferázami. V rámci témy bude použitých niekoľko prístupov z oblasti výpočtovej chémie. Hlavný dôraz bude kladený na dokovanie, molekulovo dynamické simulácie a hybridné QM/MM výpočty.