Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava a charakterizácia 2. generacie hexofuranóz ako potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marek Baráth, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Glykozyltransferázy patria medzi najvýznamnejšie enzýmy, ktoré katalyzujú prenos sacharidového zvyšku na vhodný akceptor. Táto ich funkcia predstavuje najdôležitejšiu posttranslačnú modifikáciu proteínov. Ovplyvňujú tak celý rad významných funkcií v živých organizmoch. Poruchy glykozylácie u cicavcov majú priamy vplyv na vznik alebo rozvoj mnohých závažných ochorení (onkologické, neurodegeneratívne, metabolické...). Glykozyltransferázy sú tiež zodpovedné za unikátnu a veľmi odolnú bunkovú stenu patogénnej baktérie Mycobacterium tuberculosis (pôvodca tuberkulózy). V oboch prípadoch inhibícia týchto enzýmov hrá kľúčovú úlohu v príprave účinných terapeutík. Téma nadväzuje na predchádzajúcu prácu, kedy sa podarilo vyselektovať účinné štruktúry potenciálnych inhibítorov nesúcich čiastočne rigídny hexofuranózový skelet.