Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Obranné procesy rastlín pri odpovedi na prítomnosť mikroplastov
Program DŠ
Fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zuzana Vivodová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V posledných rokoch sa zistilo, že vysoká produkcia plastov a ich nesprávne uskladňovanie znečisťuje životné prostredie vrátane atmosféry, povrchovej vody a pôdy. Ich vstup do potravového reťazca predstavuje hrozbu aj pre človeka. Cieľom dizertačnej práce je získanie poznatkov o vplyve mikroplastov na rastliny. Okrem porovnania základných fyziologických parametrov ako sú rastové parametre, sa práca zameria na obranné mechanizmy napr. na bunkovú stenu, oxidačný stres a antioxidačný systém rastlín. Zvyšujú mikroplasty tvorbu reaktívnych foriem kyslíka? Reaguje rastlina na prítomnosť mikroplastov v pôde prestavbou bunkovej steny? Dokáže bunková stena koreňov rastlín zachytávať mikroplasty a zabraňovať tak ich vstupu do bunky a ďalších orgánov? V práci sa využijú viaceré chemicko-biologické metódy, napr. postupná extrakcia jednotlivých zložiek bunkových stien a ich následná charakteristika pomocou kvantitatívnych analytických metód, mikroskopické techniky, ako aj viaceré spektrofotometrické metódy.