Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv sucha na zloženie bunkových stien rastlín
Program DŠ
Fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zuzana Vivodová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je získanie nových poznatkov o vplyve sucha na zastúpenie jednotlivých zložiek tvoriacich bunkovú stenu rastlín (polysacharidy, proteíny, lignín, fenolové látky). Práca zahŕňa aj aplikáciu rastlinného hormónu – auxínu a jeho následný vplyv na vitalitu rastlín vystavených suchu. Tiež sa zameriame na vzťah medzi exogénne aplikovaným auxínom a stavbou bunkovej steny týchto rastlín ako jedným z viacerých vplyvov auxínu na obranné mechanizmy rastlín. V práci sa využijú viaceré chemicko-biologické metódy ako postupná extrakcia jednotlivých zložiek bunkových stien a ich následná charakteristika pomocou kvantitatívnych analytických metód, mikroskopické techniky ako aj viaceré spektrofotometrické metódy.