Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Biochemická charakterizácia inklúznych teliesok enzýmov potrebných pre syntézu kyseliny hyalurónovej
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Historicky, imobilizácia enzýmov bola zavedená pre ich opakované použitie v rôznych priemyselných
biotransformáciách, pre ekonomickejšie využitie biokatalyzátora. Zvyčajne sú enzýmy adsorbované na pevný nosič, alebo entrapované do gélových častíc. V poslednom desaťročí, rekombinantné technológie produkcie enzýmov umožnili kombinovať tento proces produkcie a imobilizácie enzýmu priamo v bunke, čo dnes označujeme ako immobilizácia enzýmov „in vivo“. Jednou alternatívou „in vivo“ imobilizácie je stiahnutie produkcie rekombinantného proteínu do aktívnych inklúznych teliesok. Dizertačná práca sa bude zameriavať na biochemickú charakterizáciu inklúznych teliesok enzýmov potrebných pre syntézu kyseliny hyalurónovej. Jedná sa o prípravu a charakterizáciu HAS (Hyaluronan syntetáza), NahK (N-acetylhexózamín 1-kináza), GlmU (GlcNAc-1-P uridyltransferáza), GlcAK (GlcA 1-kináza) a USP (UDP-cukor pyrofosforyláza).