Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Pokročilé 2D nanorozmerné MXénové rozhrania ako perspektívne imobilizačné platformy pre návrh biosenzorov na diagnostiku nádorových ochorení
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Lenka Lorencová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Podľa súčasných trendov predstavuje rakovina obrovský problém s 19,3 miliónmi nových prípadov rakoviny na celom svete v roku 2020 a s rastúcou tendenciou, takže nie je žiadnym prekvapením, že sa hovorí o epidémii rakoviny. Okrem aktívneho hľadania nových potenciálnych biomarkerov hlavným nástrojom kontroly ochorenia je včasná rakovinová diagnostika založená na detekčných platformách umožňujúcich detegovať nízku hladinu nádorových biomarkerov v biologických vzorkách s vysokou citlivosťou a selektivitou. V posledných rokoch bola najrýchlejšie rastúca oblasť v oblasti výskumu biosenzorov spojená s elektrochemickými afinitnými biosenzormi využívajúcimi multifunkčné nanomateriály. 2D nanomateriály „MXény“ sa javia veľmi perspektívne a stali sa predmetom záujmu pre svoje výnimočné vlastnosti a komplexnú vrstevnatú štruktúru poskytujúcu množstvo alternatív v zložení a následnom využití pre rôzne aplikácie vrátane biosenzorických.